Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Anna Misztal
ORCID: 0000-0002-7455-5290

Adiunkt w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej główne zainteresowania naukowe to zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i jego determinanty, rachunkowość finansowa i zarządcza, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, modele i strategie rozwoju przedsiębiorstw, technologie ICT w biznesie.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.5
JEL: D22, D24, O12

Zrównoważony rozwój jest koncepcją opartą na jednoczesnej realizacji celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Jego istotą jest zapewnienie egzystencji i zaspokojenie potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest wskazanie znaczenia środowiskowych obciążeń fiskalnych dla zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw transportowych. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania zrealizowanego w oparciu o zasoby GUS w latach 2009-2018. W celu określenia zależności pomiędzy obciążeniami fiskalnymi a zrównoważonym rozwojem wyznaczono wskaźniki korelacji liniowej Pearsona oraz przeprowadzono estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują, że w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano istotną statystycznie zależność pomiędzy zmiennymi. Należy zatem stwierdzić, że podatki środowiskowe są jedną z kluczowych determinant zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw transportowych.

Słowa kluczowe: podatki; zrównoważony rozwój; przedsiębiorstwa transportowe