Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.2
JEL: A29, H56, M53

Bariery kształcenia profesjonalnych logistyków na potrzeby sił zbrojnych

Przygotowanie współczesnego menedżera logistyki do realizacji zadań w wojskowych i cywilnych systemach logistycznych jest procesem złożonym, wymagającym ciągłego dostosowywania do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i technologicznych. Dotyczy to szczególnie kształcenia logistyków wojskowych, od których wymaga się przede wszystkim przygotowania do kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk, a jednocześnie powinni oni znać procesy zarządzania wojskowo-cywilnymi łańcuchami dostaw, jakie zasilają wojska np. w operacjach wielonarodowych. Celem publikacji jest identyfikacja czynników wpływających negatywnie na kształcenie kadr logistycznych, w szczególności menedżerów logistyki, dla potrzeb sił zbrojnych.

Słowa kluczowe: kształcenie kadr logistycznych; system logistyczny Sił Zbrojnych RP; szkolenie logistyków; menedżer ds. logistyki

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Grala, D., & Zadorożny, K. (2021). Kształcenie kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP — problemy i wyzwania. Gospodarka materiałowa & Logistyka, (4).

Jałowiec, T. (2018). Bariery implementacji dobrych praktyk logistycznych ze sfery cywilnej do wojskowej. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (12).

Jałowiec, T. (2020). Paradygmaty logistyki wojskowej. Difin.

Jałowiec, T. (red.), Mitkow, Sz., Radomyski, A., Smal, T., Teska, J., & Woźniak, J. (2019). System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Raport 2019. Akademia Sztuki Wojennej.

Matwiejczuk, R. (2000). Efektywność — próba interpretacji, Przegląd Organizacji, (11).

Pietrzak, P. G., & Baran, J. (2018). Efektywności i skuteczność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(52).

SG WP (2021). Model przebiegu służby żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym logistyki, wyd. II. Sztab Generalny WP.

Sławiński, S. (red.), Chłoń-Domińczak A., Szymczak A., Ziewiec-Skokowska G. (2018). Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika. Instytut Badań Edukacyjnych.

Smyk, S. (2014). Menedżer logistyki — kompetencje zawodowe i ich uwarunkowania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(5/1).

Zadorożny K., & Nagrabski, D. (2021). Przesyłki kurierskie jako sposób efektywnego zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (4).

 

Akty prawne/Legal acts

Decyzja nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z 30 czerwca 2020 r. w sprawie standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów — minimalne wymagania programowe.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 — poziomy 6–8.

Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64).

 

Inne źródła/Other sources

https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/informatyzacja_hrm/5231800, Jak-zmienia-sie-rynek-pracy-w-2021-r.html (pobrano 31.12.2021).

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny (https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ustawa-o-obronie-ojczyzny--wzmocnienie-sil-zbrojnych-rp) (pobrano 31.12.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę