Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Ppłk dr inż. Dariusz Grala
ORCID: 0000-0002-4077-6650

Ppłk dr inż. Dariusz Grala

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Adiunkt Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki, Prodziekan Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia. Swoje zainteresowania naukowe realizuje w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie koncentrując się na problematyce z zakresu efektywności procesów logistycznych, zarzadzania łańcuchem dostaw, projektowania logistycznego oraz zabezpieczenia logistycznego operacji wielonarodowych i kształcenia logistyków.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.2
JEL: A29, H56, M53

Przygotowanie współczesnego menedżera logistyki do realizacji zadań w wojskowych i cywilnych systemach logistycznych jest procesem złożonym, wymagającym ciągłego dostosowywania do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i technologicznych. Dotyczy to szczególnie kształcenia logistyków wojskowych, od których wymaga się przede wszystkim przygotowania do kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk, a jednocześnie powinni oni znać procesy zarządzania wojskowo-cywilnymi łańcuchami dostaw, jakie zasilają wojska np. w operacjach wielonarodowych. Celem publikacji jest identyfikacja czynników wpływających negatywnie na kształcenie kadr logistycznych, w szczególności menedżerów logistyki, dla potrzeb sił zbrojnych.

Słowa kluczowe: kształcenie kadr logistycznych; system logistyczny Sił Zbrojnych RP; szkolenie logistyków; menedżer ds. logistyki
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.4.7
JEL: A29, H56, M531

Opracowanie dotyczy problematyki kształcenia kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Celem publikacji jest identyfikacja potrzeb kształcenia kadr logistycznych w systemie logistycznym SZ RP. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „W jakich kierunkach powinna zmierzać oferta kształcenia uczelni wojskowych, aby sprostać potrzebom współczesnego i przyszłego wojskowego rynku pracy w obszarze logistyki?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (wywiady eksperckie) oraz doświadczenia z realizacji oferty dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej.

Słowa kluczowe: kształcenie kadr logistycznych; system logistyczny Sił Zbrojnych RP; szkolenie logistyków; terytorialny system zabezpieczenia logistycznego wojsk