Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Dominika Kansy
ORCID: 0000-0002-3071-8895

Mgr Dominika Kansy

Asystent w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Głównym kierunkiem jej badań naukowych jest analiza stanu rynku pracy pod kątem zmian w strukturze zatrudnienia spowodowanych trendami technologicznymi i związanymi z nimi narzędziami, technikami IT.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.11.3
JEL: L91, R40

Głównym celem artykułu jest porównanie stanu sektora transportu i gospodarki magazynowej wybranych krajów Unii Europejskiej i określenie wpływu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na ten sektor. Artykuł nie ma charakteru systematycznego przeglądu literatury (stąd mała liczba cytowań w bibliografii), lecz zawiera przede wszystkim analizę danych. Analiza została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie badań posłużono się danymi pochodzącymi z bazy Eurostatu oraz ze strony internetowej brytyjskiego organu administracji rządowej Office for National Statistics i na tej podstawie dokonano porównania kondycji sektora transportu i gospodarki magazynowej w wybranych krajach w latach 2011–2020. Jako głównych wskaźników użyto wartości dodanej brutto oraz poziomu zatrudnienia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że sektor transportu i gospodarki magazynowej jest wyjątkowo wrażliwy na wahania aktywności społeczno-gospodarczej w poszczególnych krajach, a na skutek kryzysu z 2020 r. nastąpiły duże spadki poziomu zatrudnienia w tym sektorze (z niewielkimi wyjątkami). Drugi etap jest poświęcony odpowiedzi na te zmiany. Do badania użyto danych pobranych ze stron internetowych z ofertami pracy. W rezultacie obecnie notuje się największe zapotrzebowanie na pracowników magazynowych oraz zarządzających logistyką i ten trend występuje praktycznie we wszystkich badanych krajach.

Słowa kluczowe: sektor transportu i gospodarki magazynowej; wartość dodana brutto; mapa cieplna; pandemia COVID-19