Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Elżbieta Gołembska
ORCID: 0000-0003-4149-832X

Prof. dr hab. Elżbieta Gołembska

Autorka i współautorka ponad 250 publikacji w języku polskim i angielskim, poruszających zagadnienia związane z logistyką w gospodarce międzynarodowej, logistyką międzynarodową, eurologistyką oraz logistyką w biznesie międzynarodowym. Wcześniej wieloletni kierownik Katedry Logistyki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, obecnie profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.11.1
JEL: F20, F23, R4

Główne przesłanki logistykacji w biznesie międzynarodowym

Celem artykułu jest przedstawienie istoty związku pomiędzy logistykacją świata a potrzebą uwzględnienia w jej rozwoju takich głównych przesłanek jak: konieczność uznania logistyki za nową gałąź nauk o zarządzaniu, redefinicja międzynarodowych przepływów czynników wytwórczych czy wykorzystanie metod pomiaru asymetrii informacji rynkowej w biznesie międzynarodowym. W części teoretycznej w świetle najnowszej literatury przedmiotu wskazano nie tylko na potrzebę, ale także na nieuniknione działania zmierzające w kierunku budowy nowej gałęzi nauk o zarządzaniu, czyli logistyki. Szczególną wagę przypisano oddziaływaniu logistykacji na interdyscyplinarną naturę biznesu międzynarodowego. Kolejno ukazano niezbędne we współczesnej gospodarce realizowanie logistykacji pur les flux drogą przepływów czynników wytwórczych. Jedną z metod racjonalizowania takich przepływów wyraża model doganiania cyklu życia produktu, zwany modelem szyku lotu dzikich gęsi, jako przykład międzynarodowego przepływu wiedzy technicznej, tak ucieleśnionej, jak i nieucieleśnionej. Wreszcie opracowano nowy logistyczny model asymetrii informacji LMAI, który w ujęciu teoretycznym pozwala na wymierne określenie wpływu logistyki na redukowanie skutków asymetrii informacji. Rozważania teoretyczne uzupełniono autorską, subiektywną ilustracją liczbową, pozwalającą na wstępne oszacowanie potencjalnych korzyści dla przedsiębiorstw, uzyskanych w wyniku pomiarów poziomu asymetrii rynkowej w wybranych polskich firmach. Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badań empirycznych z lat 2010–2018 i wyodrębniono z nich losowo firmy z 9 branż w grupach producentów, dystrybutorów i usługodawców. Wyniki tych wstępnych badań o charakterze poglądowym, przykładowym, umożliwiły ogólną ocenę szacowanego poziomu asymetrii rynkowej przedsiębiorstw reprezentujących newralgiczne branże polskiej gospodarki.

Słowa kluczowe: logistykacja; biznes międzynarodowy; przepływy czynników wytwórczych; rynkowa asymetria informacji