Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.11.1
JEL: F20, F23, R4

Główne przesłanki logistykacji w biznesie międzynarodowym

Główne przesłanki logistykacji w biznesie międzynarodowym

Celem artykułu jest przedstawienie istoty związku pomiędzy logistykacją świata a potrzebą uwzględnienia w jej rozwoju takich głównych przesłanek jak: konieczność uznania logistyki za nową gałąź nauk o zarządzaniu, redefinicja międzynarodowych przepływów czynników wytwórczych czy wykorzystanie metod pomiaru asymetrii informacji rynkowej w biznesie międzynarodowym. W części teoretycznej w świetle najnowszej literatury przedmiotu wskazano nie tylko na potrzebę, ale także na nieuniknione działania zmierzające w kierunku budowy nowej gałęzi nauk o zarządzaniu, czyli logistyki. Szczególną wagę przypisano oddziaływaniu logistykacji na interdyscyplinarną naturę biznesu międzynarodowego. Kolejno ukazano niezbędne we współczesnej gospodarce realizowanie logistykacji pur les flux drogą przepływów czynników wytwórczych. Jedną z metod racjonalizowania takich przepływów wyraża model doganiania cyklu życia produktu, zwany modelem szyku lotu dzikich gęsi, jako przykład międzynarodowego przepływu wiedzy technicznej, tak ucieleśnionej, jak i nieucieleśnionej. Wreszcie opracowano nowy logistyczny model asymetrii informacji LMAI, który w ujęciu teoretycznym pozwala na wymierne określenie wpływu logistyki na redukowanie skutków asymetrii informacji. Rozważania teoretyczne uzupełniono autorską, subiektywną ilustracją liczbową, pozwalającą na wstępne oszacowanie potencjalnych korzyści dla przedsiębiorstw, uzyskanych w wyniku pomiarów poziomu asymetrii rynkowej w wybranych polskich firmach. Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badań empirycznych z lat 2010–2018 i wyodrębniono z nich losowo firmy z 9 branż w grupach producentów, dystrybutorów i usługodawców. Wyniki tych wstępnych badań o charakterze poglądowym, przykładowym, umożliwiły ogólną ocenę szacowanego poziomu asymetrii rynkowej przedsiębiorstw reprezentujących newralgiczne branże polskiej gospodarki.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistykacja; biznes międzynarodowy; przepływy czynników wytwórczych; rynkowa asymetria informacji

Bibliografia

Bibliografia/References

Akerlof, G. (1970). The Market for „Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84 (3).

Banaszyk, P., Gołembska, E. (2015). Logistyka w biznesie międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwa Nauko-Techniczne.

Bartels, F. L., Pass, Ch. L. (2000). International business. A competitiveness approach. Prentice Hall.

Blaik, P. (2010). Rozwój logistyki w kierunku zintegrowanej koncepcji zarządzania [w:] Logistyka w naukach o zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Daniels, J. D., Radebaugh, L. H. (2001), International business environments and operations, Prentice Hall.

Gattorna, J. (red.) (2003). Gower handbook of supply chain management, Mc Graw Hill.

Gąsowska, M. K. (2018). Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Gołembska, E. (2010). Logistyka w naukach o zarządzaniu międzynarodowym. W: I. Bonk (red.), Logistyka w naukach o zarządzaniu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Gołembska, E. (2012). Miejsce współczesnej logistyki w ekonomii i zarządzaniu. W: S. Kauf (red.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Opole: Uniwersytet Opolski.

Gołembska, E. (2014). Logistyka międzynarodowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gołembska, E. (2019). New Logistics Paradigms in Poland, MDPJ, Logistics 2019, 3(3). https://doi.org/10.3390/logistics3030019

 

Gołembska, E. (2020). A New Logistic Model of Market Information Asymmetry Reduction in Poland, MDPJ, Logistics 2020, 4(3). https://doi.org/10.3390/logistics5010005

Godsmark, J. Richards, J. (2020). The Logistics Outsourcing Handbook. Kogan Page.

Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Handfield, R., Straube, F., Pfohl, H. -C., Wieland, A. (2013). Trends and strategies and supply chain management. Berlin: BVL International.

Kubiak, J. (2013). Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Liberska, B. (red.) (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Misala, J. (2005). Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Noga, A. (2011). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Nowakowski, M. K. (red.). (2005). Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Rymarczyk, J. (2012). Biznes międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Peng, M., Meyer, K. (2019). International business. Cengage Learning EMEA.

Rouquet, A., Fabbe-Costes, N. (2019). La logistisation du monde. Presses Iniversitatnes de Provense, Aix Marseille Universite.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę