Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Katarzyna Nowicka
ORCID: 0000-0001-7830-7457

Kierownik Katedry Logistyki oraz kierownik Studiów Podyplomowych „Menedżer logistyki i łańcuchów dostaw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw i wpływie technologii cyfrowych na konkurencyjność łańcucha dostaw. Oprócz zaangażowania naukowego współpracuje z KE jako ekspert ds. ewaluacji projektów H2020 i HE. Była kierownikiem międzynarodowego projektu ChemMultimodal, zrealizowanego w Programie Interreg Central Europe w latach 2016–2019. Obecnie, w programie NAWA Partnerstwa Strategiczne (partnerstwo akademickie w zakresie metod i zastosowań zaawansowanej analizy danych), prof. Nowicka we współpracy z Loyola University Chicago Quinlan School of Business realizuje projekt dotyczący zaawansowanej analityki biznesowej w łańcuchach dostaw i zarządzaniu logistyką. Jest również kierownikiem badań finansowanych z subwencji MEiN dla SGH w latach 2022–2024 na temat gospodarki o obiegu zamkniętym i problematyki cyrkularnych łańcuchów dostaw. Prof. Nowicka ma ponad 30 lat praktycznego doświadczenia umożliwiającego jej dzielenie się wiedzą z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką zarówno z biznesem, jak i ze studentami. Jej badania naukowe obejmują zarządzanie łańcuchem dostaw w e-biznesie, zarządzanie łańcuchem dostaw w obiegu zamkniętym i wpływ cyfrowego łańcucha dostaw na zrównoważony rozwój. Jest autorką ponad 150 publikacji – artykułów w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, rozdziałów w książkach, monografii i ekspertyz.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.2.3
JEL: M21, Q55

Cyfrowe łańcuchy dostaw a rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (cz. 2)

Nowadays one of the biggest challenge for modern business entities is the introduction of solutions and assessments of environmental optimization in the supply chain (reducing the resource-intensiveness of the economy) and the search for waste-free solutions (facing the issues of losing the status of waste, by-products or accompanying products). These challenges are built in relation to the goals and scope of the Circular Economy (CE), which is conducive to the implementation of solutions aimed at sustainable development. The aim of this paper is to identify the possibilities of achieving environmental optimization due to the use of digital technologies and the concept of digital supply chains in the conditions shaped by the CE. The adopted research question is: "To what extent can digital supply chains affect the development of CE?"

Obecnie jednym z największych wyzwań dla nowoczesnych podmiotów gospodarczych jest wprowadzanie rozwiązań i ocen optymalizacji środowiskowej w łańcuchu dostaw (zmniejszanie zasobochłonności gospodarki) oraz poszukiwanie rozwiązań bezodpadowych. Wyzwania te budowane są w odniesieniu do celów i zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, co sprzyja wdrażaniu rozwiązań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości osiągnięcia optymalizacji środowiskowej dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych oraz koncepcji cyfrowych łańcuchów dostaw w warunkach kształtowanych przez gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przyjęte pytanie badawcze brzmi: „W jakim stopniu cyfrowe łańcuchy dostaw mogą wpłynąć na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym?”.

Słowa kluczowe: digital supply chain; digital circular supply chain; circular economy (cyfrowy łańcuch dostaw; cyfrowy łańcuch dostaw o obiegu zamkniętym; gospodarka o obiegu zamkniętym)
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.1
JEL: M21, Q55

Cyfrowe łańcuchy dostaw a rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (cz. 1)

Nowadays one of the biggest challenge for modern business entities is the introduction of solutions and assessments of environmental optimization in the supply chain (reducing the resource-intensiveness of the economy) and the search for waste-free solutions (facing the issues of losing the status of waste, by-products or accompanying products). These challenges are built in relation to the goals and scope of the circular economy (CE), which is conducive to the implementation of solutions aimed at sustainable development. The aim of this work is to identify the possibilities of achieving environmental optimization due to the use of digital technologies and the concept of digital supply chains in the conditions shaped by the CE. The adopted research question is: "To what extent can digital supply chains affect the development of CE?"

Obecnie jednym z największych wyzwań dla nowoczesnych podmiotów gospodarczych jest wprowadzanie rozwiązań i ocen optymalizacji środowiskowej w łańcuchu dostaw (zmniejszanie zasobochłonności gospodarki) oraz poszukiwanie rozwiązań bezodpadowych. Wyzwania te są budowane w odniesieniu do celów i zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, co sprzyja wdrażaniu rozwiązań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości osiągnięcia optymalizacji środowiskowej dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych oraz koncepcji cyfrowych łańcuchów dostaw w warunkach kształtowanych przez gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przyjęte pytanie badawcze brzmi: „W jakim stopniu cyfrowe łańcuchy dostaw mogą wpłynąć na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym?”.

Słowa kluczowe: digital supply chain; digital circular supply chain; circular economy (cyfrowy łańcuch dostaw; cyfrowy łańcuch dostaw o obiegu zamkniętym; gospodarka o obiegu zamkniętym)