Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.2.3
JEL: M21, Q55
Katarzyna Nowicka ORCID: 0000-0001-7830-7457 , e-mail: knowicka|sgh.waw.pl| |knowicka|sgh.waw.pl

Digital supply chains and the development of the circular economy (part 2)

Cyfrowe łańcuchy dostaw a rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (cz. 2)

Nowadays one of the biggest challenge for modern business entities is the introduction of solutions and assessments of environmental optimization in the supply chain (reducing the resource-intensiveness of the economy) and the search for waste-free solutions (facing the issues of losing the status of waste, by-products or accompanying products). These challenges are built in relation to the goals and scope of the Circular Economy (CE), which is conducive to the implementation of solutions aimed at sustainable development. The aim of this paper is to identify the possibilities of achieving environmental optimization due to the use of digital technologies and the concept of digital supply chains in the conditions shaped by the CE. The adopted research question is: "To what extent can digital supply chains affect the development of CE?"

Obecnie jednym z największych wyzwań dla nowoczesnych podmiotów gospodarczych jest wprowadzanie rozwiązań i ocen optymalizacji środowiskowej w łańcuchu dostaw (zmniejszanie zasobochłonności gospodarki) oraz poszukiwanie rozwiązań bezodpadowych. Wyzwania te budowane są w odniesieniu do celów i zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, co sprzyja wdrażaniu rozwiązań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości osiągnięcia optymalizacji środowiskowej dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych oraz koncepcji cyfrowych łańcuchów dostaw w warunkach kształtowanych przez gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przyjęte pytanie badawcze brzmi: „W jakim stopniu cyfrowe łańcuchy dostaw mogą wpłynąć na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym?”.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: digital supply chain; digital circular supply chain; circular economy (cyfrowy łańcuch dostaw; cyfrowy łańcuch dostaw o obiegu zamkniętym; gospodarka o obiegu zamkniętym)

Bibliografia

References/Bibliografia

Amazon Web Services. (b.r.). Machine Learning on AWS. Putting machine learning in the hands of every developer. https://aws.amazon.com/machine-learning/

Breuer, H., Fichter, K., Lüdeke-Freund, F., & Tiemann I. (2018). Sustainability-oriented business model development: Principles, criteria, and tools. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 10(2), https://doi.org/10.1504/IJEV.2018.10013801

Calatayud, A., Mangan, J., & Christopher, M. (2019). The self-thinking supply chain. Supply Chain Management: An International Journal, 24(1). https://doi.org/10.1108/SCM-03-2018–0136.

Christopher, M. (2016). Logistics and Supply Chain Management. Pearson.

Doligalski, T. (b.r.). Platformy wielostronne, rynki wielostronne, multisided markets. Blog o e-biznesie i marketingu internetowym. https://www.doligalski.net/multi-sidedmarkets/

European Commission. (2019). Communication from the Commission European Green Deal, COM(2019) 640 final, Brussels, 11.12.2019. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=DE (20.10.2022).

Fundacja Ellen MacArthur. (2015). Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: Biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany.

Garay-Rondero, C. L., Martinez-Flores, J. L., Smith, N. R., Caballero Morales, S. O., & Aldrette-Malacara, A. (2020). Digital supply chain model in Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management, 31(5), 887–933. https://doi.org/10.1108/JMTM-08-2018-0280

Geissbauer, R., Schrauf, S., Schneider, J., & Hermans, M. (2020). Connected and autonomous supply chain ecosystems 2025. PwC.

Hausner, J. (2020). Odporność i inwestowanie we współczesnej gospodarce rynkowej. In: J. Hausner, & W. Paprocki (Eds.), Inwestycje i odporność gospodarcza – wyzwania dla Polski. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.

Komisja Europejska (2015). Otoczenie regulacyjne platform i pośredników internetowych, przetwarzania danych, chmur obliczeniowych i gospodarki współpracy. Konsultacje publiczne, 24.09.2015.

Kulczycka, J. (2020). Gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwanie i odpowiedzialność. In: Biznes na rzecz zmiany 2019/2020. Centrum UNEP/GRID.

Kulczycka, J. (Ed.). (2020). Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Lee, K.-F. (2018). AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order. Houghton Mifflin Harcourt. https://doi.org/10.1086/703271

Moazed, A., & Johnson, N. L. (2016). Modern monopolies: What it takes to dominate the 21st Century Economy. St. Martin's Press.

Nowicka, K. (2016). Cloud computing – warunek sine qua non sharing economy. In: M. Poniatowska-Jaksch, & R. Sobiecki (Eds.), Sharing Economy (gospodarka współdzielenia). Oficyna Wydawnicza SGH.

Nowicka, K. (2019). Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw. Oficyna Wydawnicza SGH.

Nowicka, K. (2020a). Customer Experience as the driving force for supply chain digital transformation. European Journal of Economics and Business Studies, 6(1). https://doi.org/10.26417/ejes.v6i1.p6-15

Nowicka, K. (2020b). Supply Chain Management in the Access Economy Environment. e-Mentor, (2/84).

Nowicka, K. (2021a). Circular economy values perspective on digital supply chains business models. In: A. Pluta-Zaremba, & A. Szelągowska (Eds.), Economics of Sustainable Transformation. Routledge.

Nowicka, K. (2021b). Platforms in Supply Chain Management: Disruption or evolution? In: T. Doligalski, M. Goliński, & K. Kozłowski (Eds.), Disruptive platforms: markets, ecosystems, monopolists. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003207481

Nowicka, K. (2023). Digital supply chains and the development of the circular economy (part I). Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1), 1–6. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2023.1.1

Nowicka, K. (Ed.), (2022a). Gospodarka w obiegu zamkniętym. Część 1. Przedsiębiorstwo, instytucje, miasto. Oficyna Wydawnicza SGH.

Nowicka, K. (Ed.), (2022b). Gospodarka w obiegu zamkniętym. Część 2. Łańcuchy dostaw. Oficyna Wydawnicza SGH.

Nowicka, K., & Szymczak, M. (2020). Łańcuchy dostaw i logistyka w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej. In: K. Marchewka-Bartkowiak, & M. Korolewska (Eds.), Gospodarka, rynek i państwo wobec rewolucji technologicznej. Studia Biura Analiz Sejmowych, (3). https://doi.org/10.31268/studiabas.2020.22

OECD. (2019). An introduction to online platforms and their role in the digital transformation. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/53e5f593-en

Pawłowicz, W. (2017). Sztuczna inteligencja wkracza na rynek masowy. Computerworld, 06.06.2017. https://www.computerworld.pl/news/Sztuczna-inteligencja-wkracza-na-rynek-masowy,408144.html

Śledziewska, K., & Włoch, R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323541943

Szymczak, M. (2015). Ewolucja łańcuchów dostaw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

www.ClimateLeadership.pl

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę