Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Katia Romero León
ORCID: 0000-0002-2313-2239

Profesor na Universidad Veracruzana w Meksyku. Uzyskała tytuł magistra Rolnictwa i Ekonomii Stosowanej na University of Georgia, a obecnie ubiega się o stopień doktora w zakresie Ekologii na Universidad Veracruzana. Jej badania koncentrują się na zachowaniach konsumentów, wycenie usług środowiskowych oraz konfliktach społeczno-środowiskowych wynikających z wpływu na zasoby naturalne. Opublikowała kilka książek i rozdziałów w książkach na tematy związane z biedą, rozwojem człowieka, zrównoważonym rozwojem, energią, różnorodnością biologiczną oraz leasingiem chemicznym.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.5
JEL: Q01, Q53, O54

W kierunku miast o obiegu zamkniętym – badanie podejścia gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście stałych odpadów komunalnych

The objective of this research is to determine whether the city under investigation in a developing country is pursuing a "circular city" model based on various indicators and the city's current characteristics. The city under analysis was Xalapa, the capital city of the state of Veracruz in Mexico. To accomplish our research goals, we employed a qualitative methodology. We conducted interviews with the government representative responsible for municipal solid waste management during the designated period, as well as with the proprietors of the 18 most prominent private waste collection centers. Additionally, we obtained relevant information from the government through the transparency platform. For our assessment, we utilized the waste-focused indicators provided by L. Girard and F. Nocca. Our analysis indicates that the city under investigation is not on the trajectory towards adopting a "circular city" model. However, the context of municipal solid waste (MSW) offers valuable suggestions for future implementation of circular economy (CE) practices. The findings presented in this study offer valuable insights for researchers in other developing countries who are also engaged in exploring the issues discussed. Also, the lessons derived from this study hold relevance for cities in developing countries, as they grapple with environmental and economic degradation similar to the city studied.

Celem tego badania jest ustalenie – na podstawie różnych wskaźników i obecnej charakterystyki miasta – czy badane miasto w kraju rozwijającym się realizuje model „miasta o obiegu zamkniętym”. Analizowanym miastem była Xalapa, stolica stanu Veracruz w Meksyku. Aby osiągnąć nasze cele badawcze, zastosowaliśmy metodologię jakościową. Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielem rządu odpowiedzialnym za zarządzanie stałymi odpadami komunalnymi w wyznaczonym okresie, a także z właścicielami 18 najbardziej znanych prywatnych centrów zbiórki odpadów. Ponadto uzyskaliśmy odpowiednie informacje od rządu za pośrednictwem platformy przejrzystości. Do naszej oceny wykorzystaliśmy wskaźniki dotyczące odpadów dostarczone przez L. Girarda i F. Noccę. Nasza analiza wskazuje, że badane miasto nie znajduje się na ścieżce prowadzącej do przyjęcia modelu „miasta o obiegu zamkniętym”. Jednak kontekst stałych odpadów komunalnych (MSW) oferuje cenne sugestie dotyczące przyszłego wdrażania praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym (CE). Wyniki przedstawione w tym badaniu oferują istotne spostrzeżenia dla badaczy w innych krajach rozwijających się, którzy również są zaangażowani w badanie omawianych zagadnień. Ponadto wnioski wyciągnięte z tego badania mają znaczenie dla miast w krajach rozwijających się, ponieważ zmagają się one z degradacją środowiskową i gospodarczą podobnie jak badane miasto.

Słowa kluczowe: circular economy; municipal solid waste; waste management