Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Magdalena Dąbrowska
ORCID: 0000-0002-9305-7123

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji i Logistyki na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona Uczelni Państwowej. Brała oraz bierze udział w realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest promotorem wielu prac dyplomowych, których autorzy są nagradzani w licznych konkursach. Jest opiekunem projektów realizowanych przy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (pracodawcami) jako projekty transferowe. Jest współautorką Innowacyjnego Programu Kształcenia dla V poziomu. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Oddział Dolnośląski.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.2.5
JEL: L23, L69, M11, O39

Obecnie przedsiębiorstwa produkcyjne funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, co jest następstwem m.in. kryzysu światowego wywołanego przez pandemię i wojnę. Z tego względu są zmuszone do ciągłego poszukiwania rozwiązań umożliwiających obniżanie kosztów produkcyjnych, skracania czasu reakcji na potrzeby rynkowe czy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych. Nowe spojrzenie na realizowane procesy produkcyjne zostało wymuszone przez zmieniające się i stale rosnące wymagania rynku oraz możliwość implementacji innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Zadaniem usprawnienia procesu produkcyjnego jest eliminacja strat i poszukiwanie źródeł marnotrawstwa, a także standaryzacja zaimplementowanych rozwiązań. Jednym ze sposobów poprawy efektywności i elastyczności procesów produkcyjnych jest koncepcja Lean, nastawiona na eliminację marnotrawstwa oraz skracanie cykli realizacji zamówienia w procesie. Do najważniejszych narzędzi stosowanych w koncepcji Lean Management należą: 5S, Kaizen, Just in Time, Just in Sequence, Kanban (system pull), Single Minute Exchange of Die (SMED), Total Productive Maintenance (TPM), Value Stream Mapping (VSM), standaryzacja, muda, Total Quality Management (TQM), takt time, heijunka, andon (Visual Management), poka yoke. Celem opracowania jest redukcja czasu przezbrojenia maszyny wykrawającej w procesie produkcji maty bitumicznej z zastosowaniem metody SMED.

Słowa kluczowe: proces produkcyjny; Lean Management; SMED; marnotrawstwo; przezbrojenie maszyny