Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Redukcja czasu przezbrojenia maszyn z wykorzystaniem metody SMED w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Obecnie przedsiębiorstwa produkcyjne funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, co jest następstwem m.in. kryzysu światowego wywołanego przez pandemię i wojnę. Z tego względu są zmuszone do ciągłego poszukiwania rozwiązań umożliwiających obniżanie kosztów produkcyjnych, skracania czasu reakcji na potrzeby rynkowe czy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych. Nowe spojrzenie na realizowane procesy produkcyjne zostało wymuszone przez zmieniające się i stale rosnące wymagania rynku oraz możliwość implementacji innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Zadaniem usprawnienia procesu produkcyjnego jest eliminacja strat i poszukiwanie źródeł marnotrawstwa, a także standaryzacja zaimplementowanych rozwiązań. Jednym ze sposobów poprawy efektywności i elastyczności procesów produkcyjnych jest koncepcja Lean, nastawiona na eliminację marnotrawstwa oraz skracanie cykli realizacji zamówienia w procesie. Do najważniejszych narzędzi stosowanych w koncepcji Lean Management należą: 5S, Kaizen, Just in Time, Just in Sequence, Kanban (system pull), Single Minute Exchange of Die (SMED), Total Productive Maintenance (TPM), Value Stream Mapping (VSM), standaryzacja, muda, Total Quality Management (TQM), takt time, heijunka, andon (Visual Management), poka yoke. Celem opracowania jest redukcja czasu przezbrojenia maszyny wykrawającej w procesie produkcji maty bitumicznej z zastosowaniem metody SMED.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: proces produkcyjny; Lean Management; SMED; marnotrawstwo; przezbrojenie maszyny

Bibliografia

Antosz, K., & Kużdżał, E. (2015). Doskonalenie procesu przezbrajania maszyn montażowych z wykorzystaniem metody SMED. Technologia i Automatyzacja Montażu, (1), 49–53.

Asiński, P., Ciarka, P., & Grudzewski, W. M. (1999). Lean management w zarządzaniu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (4), 3–6.

Baskiewicz, N., & Kadłubek, M. (2017). Wykorzystanie narzędzi Lean Management w celu doskonalenia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (463. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami), 121–131. https://doi.org/10.15611/pn.2017.463.10

Bertagnolli, F. (2018). Lean Management. Springer.

Chabowski, P., & Żywicki, K. (2013). Wpływ organizacji przezbrojeń na efektywność zasobów technicznych. Inżynieria Maszyn, 18(1), 60–70.

Charron, R., Harrington, H. J., Voehl, F., & Wiggin, H. (2014). The Lean Management Systems Handbook. CRC Press. https://doi.org/10.1201/b17201

Czerska, J. (2009). Doskonalenie strumienia wartości. Difin.

Czyż-Gwiazda, E. (2015). Koncepcja lean management w zarządzaniu organizacją. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 3, (233), 11–23.

Dąbrowska, M., & Maciejewska, K. (2022). Optimising the sealing station in production process of tubes for catalytic converters involving SMED method – case study, Technologia i Automatyzacja Montażu, (2), 15–23. https://doi.org/10.7862/tiam.2022.2.3

Gorecki, T. (2011). Metodyka skracania czasu przezbrojeń SMED. W: A. Świć (Red.), Innowacyjne Procesy Technologiczne (84–94). Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Hopej, M., & Kral, Z. (red.). (2011). Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Helmold, M. (2020). Lean Management and Kaizen. Springer International Publishing.

Jackson, T. L. (1996). Implementing a Lean Management System. CRC Press.

Kasperek, M. (2013). Koncepcja Lean Logistics – analiza stanu istniejącego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 2–10.

Kraśnicka, T., Głód, G., & Pawlak, G. (2014). Ewolucja koncepcji Lean Management i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach w Polsce. Marketing i Rynek, (5 (CD)), 442–449.

Kruczek, M., & Żebrucki, Z. (2012). Wykorzystanie techniki SMED w usprawnieniu procesu produkcyjnego. Logistyka, (2), 799–806.

Liker, J. K. (2005). Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. MT Biznes.

Liker, J. K., & Meier, D. P. (2011). Droga Toyoty. Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty. MT Biznes.

Lisiecka, K., & Burka, I. (2015). Źródła powstawania marnotrawstwa w organizacjach na przykładzie usługowych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (233), 75–92.

Łazicki, A., Samsel, D., Krużycka, L., Brzeziński, A., Matejczyk, M., Nowacki, M., Czołba, M., Leszczyk-Kabacińska, M., & Babalska, D. (2014). Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen. Wiedza i Praktyka.

Masadyński, M. (2007). Lean Management – antidotum na zatory w przepływie materiałów i informacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (2), 43–51.

Matwiejczuk, W. (Red.) (2009). Koncepcje i metody zarządzania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Nogalski, B., & Walentynowicz, P. (2004). Wymiary wdrażania lean management jako koncepcji rozwoju polskich organizacji gospodarczych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (2), 181–191.

Ohno, T. (1990). Toyota Production System. Beyond Large Scale Production. Productivity Press.

Ohno, T. (2008). System Produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę. ProdPress.

Sanders, A., Subramanian, K. R., Redlich, T., & Wulfsberg, J. P. (2017). Industry 4.0 and lean management – synergy or contradiction? W: IFIP international conference on advances in production management systems (341–349). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66926-7_39

Shingo, S. (1985). A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Productivity Press.

Szymańska, A. I. (2012). Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsiębiorczość – Edukacja, (8), 360–372. https://doi.org/10.24917/20833296.8.26

Tsigkas, A. C. (2013). The lean enterprise. W: The Lean Enterprise (1–10). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29402-0_1

Wagner, T., Herrmann, C., & Thiede, S. (2017). Industry 4.0 impacts on lean production systems. Procedia CIRP, (63), 125–131. https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.041

Walczak, M. (2006). Techniki organizatorskie w strukturze metody SMED. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (713), 123–137.

Walczak, M. (2014). Metody normatywów elementarnych w redukcji czasów przezbrojeń. W: M. J. Szymankiewicz, & P. Kuźbik (Red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-450-1.15

Wawak, S. (2011). Zarządzanie jakością: podstawy, systemy i narzędzia. Helion.

Wolniak, R. (2014). Relationships between selected lean management tools and innovations. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, (75), 157–166.

Womack, J. P. (2007). Moving beyond the tool age [Lean Management]. Manufacturing Engineer, 86(1), 4–5. https://doi.org/10.1049/me:20070101

Womack, J., & Jones, D. (1996). Lean Thinking. Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Simon & Schuster. https://doi.org/10.1038/sj.jors.2600967

Womack, J. P., & Jones, D. T. (2001). Odchudzanie firm: eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu. Centrum Informacji Menedżera.

Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1990). The Machine that Changed the World: The Story of Lean Production. Harper Collins Publishers.

Zaporowska, Z. (2021). Wybór procesów podlegających lean management – rozważania w kontekście metodyki stosowanej w centrach usług wspólnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, (84), 201–216.

Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę