Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 01/2010

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Sabina Kauf
Globalny kryzys gospodarczy a struktura łańcuchów dostaw
Kryzys gospodarczy skłania do przemyśleń związanych z funkcjonowaniem łańcuchów dostaw. Obecnie wiele przedsiębiorstw walczy o swoją egzystencję, niejednokrotnie zagrażając partnerom w łańcuchu dostaw. Każde przedsiębiorstwo poszukuje możliwości utrzymania się na rynku i wyjścia obronną ręka z kryzysu. Większość z nich koncentruje się na działaniach krótkookresowych, zaniedbując efekty długookresowe. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących konsekwencji kryzysu dla funkcjonowania łańcuchów dostaw przeprowadzonych w zeszłym roku m.in. przez firmę konsultingową A.T. Kearney

Global economic crisis and structure of supply chain
The economic crisis inclines to thinking of supply chain functioning. Today many enterprises combat for subsistence, threatening partners in the supply chain. Each enterprise is searching for maintenance on the market and tries to overcome the crisis. Many of them are concentrated on short-run operations and neglect strategic effects. The article presents the results of the research on the crisis consequences for the supply chain. The research was carried this year by A.T. Kearney.

Agnieszka Skowrońska
Rola logistyki w równoważeniu rozwoju podstawą budowania nowego wzorca kwalifikacji logistycznych
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność budowania nowego wzorca kwalifikacji logistycznych, uwzględniającego implikacje logistyki dla zrównoważonego rozwoju. Cel ten został osiągnięty przez wskazanie na: niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernego konserwatyzmu w podejściu do logistyki i z pomijania roli logistyki w równoważeniu rozwoju; nowy profil kwalifikacji logistycznych, będący wyrazem ewoluowania logistyki od podejścia tradycyjnego (niezrównoważonego) do podejścia nowoczesnego (zrównoważonego); konieczność oparcia się systemu edukacji logistycznej na kombinacji wiedzy o charakterze wyjaśniającym, orientującym i operacyjnym.

The role of logistics in development sustainability as the base of building a new standard of logistic qualificationsThe objective of this article is to emphasize the necessity of building a new standard of logistic qualifications, which would take into account the implications of logistics for sustainable development. The goal has been achieved by pointing to: dangers resulting from excessive conservatism in the approach toward logistics and omitting the role of logistics in development sustainability; a new profile of logistic qualifications that expresses the evolution of logistics from the traditional (unsustainable) to the modern (sustainable) approach; the inevitability of basing the logistic education system on a combination of explanatory, orienteering and operational knowledge.

Bernadetta Janicka
Kompetencje wymagane od pracowników branży TSL
Kompetencje są integratorem pomiędzy obszarem zarządzania zasobami ludzkimi a strategią firmy. Wiedza i umiejętności formalne, jakie powinni zdobyć pracownicy branży TSL na poszczególnych szczeblach, są najczęściej określane przez instytucje oferujące dane wykształcenie. Dzięki prezentacji najpopularniejszych możliwości kształcenia pracowników branży TSL uzyskano klarowny obraz wymaganych kwalifikacji na rynku pracy tej branży. Pracownicy branży TSL mają jasno przedstawione wymagania podstawowe, które muszą spełnić, aby dostać się i funkcjonować w tej branży. Zdobycie kompetencji formalnych wymaga często kształcenia ustawicznego, co jest podstawą dynamicznie rozwijającej się branży. Umiejętności "miękkie" są niejednokrotnie elementem stanowiącym o sukcesie w branży TSL. Wnioski takie wysunięto na podstawie analizy cech podawanych w ogłoszeniach o pracę dla wybranych zawodów.

Competencies required in transport, forwarding and logistics sector
Competencies are an integrating factor between Human Resource Management and companies' strategies. Knowledge and formal skills which should be acquired by employees in transport, forwarding and logistics (TLS) sector at various levels are mostly determined by institutions providing educational services. With the presentation in this article of the most popular training opportunities for workers in TLS sector we will obtain a clear picture of the required qualifications in the labour market. Gaining formal skills often requires on-going training, which is the result of the dynamically growing industry. Soft skills are often to a great extent responsible for the success in TLS sector. Their nature depends on the specialisation in the profession and the field within the transport sector in which the candidate will work.

T. Bartosz Kalinowski
Zarządzanie procesem projektowania nowych wyrobów
Proces rozwoju innowacji produktowych obejmuje sekwencję działań, które zmierzają do przygotowania wejścia wyrobu na rynek. Jednym ze sposobów na szczegółowe opisanie procesu projektowania i rozwoju nowych wyrobów jest wykorzystanie standardów zarządzania jakością, takich jak normy ISO serii 9000 lub koncepcji stage-gate process (stage-gate system). Proces ten może być wspierany różnego rodzaju narzędziami, takimi jak FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) czy QFD (Quality Function Deployment). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych podejść do zarządzania procesem projektowania nowych wyrobów.

The management of new product development process
The process of new product development covers a set of interrelated actions, that lead to the implementation of a new product on the market. As one of the methods to describe this process in details the organizations may use ISO 9000 series standards or stage-gate process (stage-gate system) concept. The process can be additionally supported by such tools as FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) or QFD (Quality Function Deployment). The aim of this article is to present different approaches to the management of new product development.

Porady i Komentarze prawne

Piotr Kwiatkiewicz
Rezerwy paliw płynnych jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w polskim ustawodawstwie
Działania na rzecz zapewnienia stabilnego oraz harmonijnego rozwoju gospodarczego państwa są ściśle związane z bezpieczeństwem narodowym. Niezmiennie od przeszło półwiecza jednym z kluczowych elementów tych wysiłków pozostaje zagadnienie zabezpieczenia dostaw paliw płynnych na rynek wewnętrzny. Problem jest przede wszystkim implikacją całkowitego uzależnienia naszego kraju od importu ropy naftowej i braku jakichkolwiek perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy w przyszłości. Gwarancja niezakłóconej podaży surowca równoważącej popyt urasta tym samym nie tylko do roli czynnika determinującego tempo rozwoju gospodarczego, lecz także stan bezpieczeństwa narodowego. Kwestia ta nabrała zupełnie nowego znaczenia wraz z transformacją ustroju Polski i odejściem od gospodarki centralnie planowanej.

The liquid fuel reserves as an element of interior safety in Polish legislation
A guarantee of undisturbed raw material supply that balances the demand becomes not only a factor determining the pace of economic development, but also the state of national safety. This question has got a totally new meaning since the transformation of Polish system and the end of centrally-planned economy. Previous system solutions that were standing in Polish People's Republic have become completely useless in new political and economical conditions and international relations. Legislative changes in this area, appearing from 1989 to 1996, were based on the old formula and completely irrelevant to the needs of that moment. Serious and almost revolutionary law amendment that included the changes in accumulation of liquid fuels reserves, was the Act from 1996. However, this Act was unrefined, contained loopholes and inaccuracies, and in critical situations would expose Treasury to serious financial loss. Most of it was eliminated by successive Act amendments. Finally, the new Act about the oil supplies ended the process. It contains many modern solutions, although it is not without disadvantages. Its main defect, addressed to legislatives, is a total transfer of costs (of storing strategy reserves) to businessmen. As the result, business entities finance the actions that are strongly connected to deeds enabling the national safety, even though this should be done by Treasury.

Edukacja ekonomiczna

Radosław Winiczenko
Metody i modele optymalizacyjne w logistyce
Podejmowanie w logistyce wielu trudnych decyzji o charakterze ilościowym stanowi proces przetwarzania informacji wymagający stosowania badań operacyjnych. Możliwość praktycznego wykorzystania badań operacyjnych umożliwiają komputery oraz ich odpowiednie oprogramowanie, które opracowano na bazie odpowiednich metod i modeli optymalizacyjnych. Do najważniejszych modeli stosowanych we współczesnej logistyce należą modele optymalizacyjne, symulacyjne i heurystyczne.

Optimization methods and models in logistics
In the article the general rule of functioning of chosen optimization, simulation and heuristic methods and models was presented. These tools are very useful in nowadays logistics, various industrial branches and material management.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł