Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 01/2012

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1/2012
 
SPIS TREŚCI

  
Piotr Blaik
 
Zarządcze przewartościowania w koncepcji efektywności logistyki
W artykule podjęta została kolejna próba bliższego sprecyzowania istoty kategorii efektywności, a w ślad za tym wyjaśnienia struktury i dynamiki koncepcji efektywności logistyki, w kontekście ich współczesnych przewartościowań zarządczych. Przedmiotem dociekań była przede wszystkim identyfikacja wzajemnych relacji między sprawnością logistyki, skutecznością logistyki, zdolnością logistyki do zmiany, zdolnością adaptacyjną logistyki oraz zróżnicowaniem świadczeń logistyki, traktowanych jako podstawowe wymiary kształtowania koncepcji efektywności logistyki. Aspekty wielowymiarowości i przewartościowań zarządczych i rynkowych w odniesieniu do wspomnianych wymiarów efektywności zostały bliżej zidentyfikowane w świetle zmian/rozwoju koncepcji logistics performance measurement, traktowanej współcześnie jako koncepcja systemowej oceny i kształtowania efektywności procesów logistycznych.


Managerial re-evaluations within logistics performance concept
The article attempts to examine the nature and foundations of “performance category” once again. The paper ex­plains the structure and dynamics of logistics performance concept in terms of their contemporary managerial re-evaluations. In particular, the subject of the article is the identification of mutual relations among logistics ef­ficiency, logistics effectiveness, logistics changeability and adaptability, and logistics differentiation perceived as fundamental dimensions of logistics performance concept development. Aspects of multidimensionality and mana­gerial as well as market re-evaluations in relation to mentioned performance dimensions have been identified more precisely on the basis of changes and development of logistics performance measurement concept. The concept is nowadays perceived as a concept of systemic evaluation and development of logistics processes performance.
 
Krzysztof Niestrój
Oferta oprogramowania na potrzeby zarządzania siecią logistyczną
Zmiany makroekonomiczne, w tym szybki wzrost gospodarczy krajów BRICS, komplikują topologię światowych przepływów materiałowych, stwarzając nowe wyzwania operatorom 4PL. Wydaje się, że już w niedługim czasie ich kluczową kompetencją będzie umiejętność doboru i wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania  komputerowego, wspomagającego efektywne zarządzanie rozrastającymi się sieciami logistycznymi. W artykule, w syntetycznej formie, omówiono ofertę oprogramowania logistycznego przygotowaną przez magazyn „Inbound Logistics” z punktu widzenia zarządzania sieciami logistycznymi.
 
The offer of software supporting logistic network management
Changes in the global economy, including fast growth of the BRICS countries, complicate the topology of global ma­terial flows, creating new challenges for 4PLs. It appears, that the ability to choose and make use of the appropriate software, supporting effective management of the logistics network, would be their core competence in the nearest future. This article refers to the logistics software offer presented by Inbound Logistics magazine, described from the perspective of the logistics network management.
 
Grzegorz Chodak, Łukasz Latus
Sprzedaż zagraniczna prowadzona przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące sprzedaży zagranicznej w polskich sklepach internetowych. W pierwszej części przedstawiono analizę dotyczącą rynków sprzedaży, a następnie charakterystykę polskich sklepów internetowych prowadzących sprzedaż zagraniczną ze szczególnym uwzględnieniem rynku Unii Europejskiej.
 
International trade of Polish e-shops – survey results
In this article the problem of international trade of Polish e-shops was analyzed. The article presents the charac­teristics of Polish online shops engaged in foreign sales. The percentage share of different geographical areas as the potential selling markets for Polish e-shops is presented. The analysis of marketing channels, languages and e-com­merce software used by e-shops is presented. The focus in this part of the article is on the European Union market.
 
Radosław Winiczenko
Model sieciowy logistyki zwrotnej
W prezentowanym artykule przedstawiono wielopoziomowy model sieciowy logistyki zwrotnej. Model w postaci matematycznej obejmuje minimalizację całkowitych kosztów, tj. kosztów transportowych oraz stałych kosztów otwarcia centrów: zwrotów, demontażu i przetwarzania. Stanowi on wybór podzbioru obiektów (centrów zwrotu, demontażu i przetwarzania) do otwarcia z taką konfiguracją sieci logistyki zwrotnej, która będzie pokrywać wszystkie wymagane – przy minimalnym koszcie – zapotrzebowania.
 
Reverse logistics network model
The interest about recovery of used products and materials has increased. Therefore, reverse logistics network prob­lem will be powerful and get a great potential for winning consumers in a more competitive context in the future. This paper formulates a mathematical model of remanufacturing system as three-stage logistics network model for minimizing the total of costs to reverse logistics shipping cost and fixed opening cost of the disassembly centers and processing centers. It also considers a multi-stage, multi-product and some attach condition for disassembly centersand processing centers, respectively. For solving this problem the use of modern optimization methods such as ge­netic algorithm (GA) is proposed.
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
 
Kamil Kryński
Konkurencyjność instytucjonalna gospodarki Polski
Literatura przedmiotu jednoznacznie wskazuje na pozytywną korelację pomiędzy długoterminową ścieżką wzrostu a poziomem jakości ram instytucjonalnych gospodarki. Celem opracowania jest ukazanie znaczenia oraz zweryfikowanie poziomu konkurencyjności instytucjonalnej gospodarki Polski na tle wybranych europejskich gospodarek. Przyjęta metodologia bazuje na badaniach komparatywnych, prowadzonych w ujęciu międzynarodowym. Podjęto próbę skonstruowania autorskiego Indeksu Konkurencyjności Instytucjonalnej Gospodarki. Wskazano, że gospodarka Polski wymaga zasadniczej poprawy w aspekcie konkurencyjności instytucjonalnej celem maksymalizacji korzyści z niej płynących.
 
Institutional competitiveness of Poland’s economy
The literature unambiguously indicates the positive relation between the long-term growth path and the quality of institutional framework of the economy. The aim of the paper is to verify the importance of the institutional com­petitiveness of the economy as well as to present the analysis regarding the quality of the institutional framework for Poland and selected European countries. The chosen methodology is based on the comparative analysis, conduct­ed on the international level. The attempt has been made to construct the Country Institutional Competitiveness Index. It has been indicated, that the Polish economy requires the substantial reforms regarding the institutional framework in order to follow the long-term growth path.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł