Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 01/2014

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 01/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Katarzyna Nowicka
Cloud computing – potencjał dla rozwoju logistyki w Unii Europejskiej

 

Cloud computing –- potential for logistics development in European Union

 

Streszczenie:

 

Jednym z kluczowych narzędzi stymulującym kreowanie konkurencyjności zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej jest model cloud computing („przetwarzanie w chmurze”, „chmura obliczeniowa”). Wspiera on elastyczność i innowacje w konkurowaniu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań logistycznych. Poza podmiotami gospodarczymi, jego rolę dostrzegła także Komisja Europejska promując zastosowanie chmury obliczeniowej w regulacjach na szczeblu unijnym. W opracowaniu wskazano potencjał cloud computing wobec współczesnych wyzwań będących efektem kryzysów Wspólnej Europy, jej kierunków działań w tym zakresie rozumianych również jako obszar wsparcia internacjonalizacji nie tylko polskich przedsiębiorstw, ale i poprawy jakości funkcjonowania sektora publicznego. Analiza podjęta w opracowaniu zilustrowana została przykładami praktycznymi i wybranymi wynikami badania empirycznego przeprowadzonego w ramach badań statutowych SGH w 2012 i w 2013 r. w zakresie innowacyjności polskich miast w obszarze interoperacyjnych systemów inteligentnego zarządzania transportem.

 

Słowa kluczowe: cloud computing, Unia Europejska, logistyka

 

Summary:

 

One of the key areas to stimulate mobility is access to information. Integrate and interpret data from a variety of sources allows their use to support flexibility and innovation to compete with particular emphasis on logistics. A key tool for stimulating the creation of competitiveness, both at the micro- and macroeconomic level, is cloud computing model. It’s role saw the European Commission and supports and promotes the use of cloud computing in the regulations at the EU level. The aim of the study is to identify the potential of cloud computing to the contemporary challenges resulting from EU crisis. It’s also understood as interesting tool to support internationalization not only polish companies, but also help improve activities of the public sector. The analysis are illustrated by practical examples and selected results of an empirical study carried out in the framework of the statutory research SGH in 2012 and 2013 by Logistics Department concerning the innovativeness of Polish cities in the area of intelligent transport systems.

 

Key words: cloud computing, the European Union, logistics

 

Rafał Matwiejczuk
Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 

About the research concerning logistics competences impact on business competitive advantage creation

 

Streszczenie:

 

Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Wśród czynników wpływających na tworzenie tej przewagi można wymienić m.in. tzw. potencjały logistyki, obejmujące: (1) zasoby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki. Potencjały logistyki stanowią przy tym istotną część składową całościowego potencjału strategicznego przedsiębiorstwa.
Zakres i przejawy oddziaływania potencjałów, w tym zwłaszcza kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przedstawiono dotychczas m.in. w kilku znaczących, światowych projektach badawczych. Wśród tych badań wyróżniają się projekty zrealizowane przez: (1) Michigan State University, (2) European Logistics Association we współpracy z A.T. Kearney, (3) Computer Sciences Corporation oraz (4) Capgemini. Wyniki wymienionych projektów badawczych wskazały na zróżnicowane, ale jednocześnie wyraźne przejawy oddziaływania kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
W artykule przedstawiono bazowe założenia autorskiej koncepcji kompetencji logistyki oraz najważniejsze wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora, związanych z oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: logistyka, potencjały, kompetencje, przewaga konkurencyjna

 

Summary:

 

Companies constantly search for ways to create competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation one may enumerate – among others – so called „logistics potentials”, which comprise: (1) logistics resources, (2) logistics capabilities and (3) logistics competences. It should be noticed that logistics potentials are an important part of „general” business strategic potentials.
The scope and the symptoms of the logistics potentials influence (and logistics competences influence in particular) on business competitive advantage creation have been presented within several world-wide research projects. Among them the most highlighted are projects conducted by: (1) Michigan State University (USA), (2) European Logistics Association (ELA) in cooperation with A.T. Kearney, (3) Computer Sciences Corporation and (4) Capgemini. The research results have pointed out to differentiated but at the same distinctive symptoms of logistics competences influence on business competitive advantage creation.
The article presents basic assumptions of the original concept of logistics competences, conducted and developed by the author. The article also refers to the results of the empirical research carried out by the author, concerning logistics competences influence on business competitive advantage creation.

 

Key words: logistics, potentials, competences, competitive advantage

 

Rafał Urbanelis
Sukces projektu: kryteria pomiaru, definicje

 

Project success: difinitions and measurement criteria

 

Streszczenie:

 

Istnieje wiele publikacji traktujących o czynnikach sukcesu projektu: autorzy przedstawiają badania, ankiety i szeregują czynniki od najbardziej istotnych, grupują je i klasyfikują. Jednocześnie bardzo niewiele publikacji definiuje sukces lub niepowodzenie projektu jako takie lub omawia kryteria, którymi mierzony będzie ów sukces. Niniejsza praca systematyzuje obecny stan wiedzy i podejście autorów do interpretacji i kryteriów sukcesu: omawia rolę trójkąta projektowego w definicji sukcesu, przytaczając jednocześnie kontrprzykłady w tym zakresie. Pokazuje, jak koncepcja sukcesu zmieniała się przez ostatnie dziesiątki lat, a następnie – jak ocena sukcesu bądź niepowodzenia tego samego projektu może zmieniać się w ujęciu czasowym i jak odnieść ją do poziomu operacyjnego, taktycznego i strategicznego organizacji. Na końcu publikacji autor postuluje kompromisowe i „miękkie” podejście do definicji sukcesu oparte na konkretnych grupach kryteriów, ale również narracji, retoryce czy upływie czasu.

 

Słowa kluczowe: sukces, niepowodzenie, kryteria sukcesu, kryteria niepowodzenia

 

Summary:

 

There have been a lot of papers discussing project success factors: numerous authors present research results, pools, and putting success/failure factors in order of importance, or grouping them and classifying them. At the very same time, there’re only a few papers that define project success or failure per se, or discuss criteria how that success will be measured. This paper brings up current knowledge status, and author’s approach to interpretation of the success criteria: it discusses role of project’s triangle in definition of success, showing also counterexamples in this matter. It shows how the concept of success evolved over the years, then how judgment of the very same project can change in time, and how to map this judgment to operational, tactical and strategic levels of the organization. At the end of the paper, author postulate compromised and “soft” approach to project success definition, on one side based on clearly pre-defined groups of criteria, but on the other side based on narration, rhetoric and flow of time.

 

Key words: success, failure, success criteria, failure criteria

 

Z praktyki gospodarczej

 

Bożena Gajdzik
Dbałość pracowników o pełną produktywność maszyn i urządzeń – TPM w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Workers carefulness about full machines productivity – TMP in manufacturing enterprise

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano założenia koncepcji TPM czyli utrzymania kompleksowej produktywności parku maszynowego. Zastosowanie metody TPM w przedsiębiorstwach produkcyjnych pozwala na wyeliminowanie przestojów urządzeń, zmniejszenie ich awaryjności oraz poprawę produktywności. Dzięki TPM, a przede wszystkim podejmowanym działaniom prewencyjnym, zapobiegawczym awariom maszyn i urządzeń, tworzących linię produkcyjną przedsiębiorstwa, proces wytwarzania przebiega bez większych zakłóceń. Wdrożenie metody TPM wymaga zaangażowania pracowniczego. Pracownicy (zarówno bezpośredni operatorzy urządzeń, jak i wyspecjalizowana kadra obsługi) muszą stać się częścią systemu TPM. W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe działania związane z budowaniem zaangażowania pracowniczego w ramach metody TPM.

 

Słowa kluczowe: TPM, produktywność, park maszynowy, zaangażowanie pracownicze

 

Summary:

 

The paper presents the concept of TPM − Total Productive Maintenance. The method aims at eliminating machinery breakdowns, zero defects and the improvement of machines productivity. Thanks to the TPM system each piece of equipment in the production line is always ready to perform its task and therefore no disruptions in the production process take place. Success of TPM system requires engagement of employees. Enterprises must strive for such conditions in which the employees are integrated by new system. The paper shows how employees care about machines according to principles of TPM.

 

Key words: TPM, productivity, machineries, employees’ engagement

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł