Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 01/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 01/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Anna Stasiuk-Piekarska, Adam Koliński

 

Analiza ryzyka operacyjnego w kontekście efektywności procesu produkcji

 

Analysis of operational risk in the production process efficiency aspect

 

Streszczenie:

 

W ramach artykułu przedstawiono znaczenie ryzyka operacyjnego związanego z efektywną realizacją procesu produkcji. Z punktu widzenia klienta stanowi ona wartość rynkową przejawiającą się procesem zakupu bądź jego brakiem. Zauważonymi problemami są przede wszystkim luki wiedzy w zakresie pomiarów efektywności procesu produkcji oraz świadomego zarządzania ryzykiem w nim. W efekcie autorzy poczynili próbę identyfikacji czynników wpływających na efektywność, jak i na ryzyko wystąpienia zakłóceń w procesie produkcyjnym.

 

Słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, efektywność procesu produkcji, zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

 

Summary:

 

The article presents the importance of operational risk associated effectively from of the production process. The client evaluates the market value of the purchase process, or lack thereof. Noticed the problem is primarily a gap of knowledge in the field of measuring the production process efficiency and conscious risk management. As a result, the authors have made an attempt to identify the influence of the factors affecting the efficiency and the risk of disturbances in the production process.

 

Key words: operational risk, production process efficiency, operational risk management.

 

Rafał Tarasewicz

 

Poziom zaawansowania technologicznego jako istotny element pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw — wyniki badań

 

IT maturity as an important element of supply chain performance measurement — empirical research

 

Streszczenie:

 

Jak dowodzą badania wielu uznanych ośrodków badawczych na świecie, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (IT) jest jednym ze strategicznych czynników sukcesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Aby być w stanie rozwijać technologię w łańcuchach dostaw i skutecznie zarządzać tym aspektem, konieczna jest umiejętność pomiaru poziomu zaawansowania technologicznego. Celem tego artykułu jest analiza sposobu mierzenia dojrzałości technologicznej w łańcuchach dostaw funkcjonujących w Polsce. Prezentowane wnioski oparte są na badaniach empirycznych przeprowadzonych na próbie 79 wysokich rangą menedżerów zajmujących się obszarem zarządzania łańcuchami dostaw, reprezentujących największe firmy produkcyjne i handlowe w Polsce.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, pomiar efektywności, technologie informacyjne.

 

Summary:

 

Many researches conducted by reputable research centers worldwide prove that implementation of modern information technology is one of the strategic success factors in supply chain management. In order to be able to develop IT solutions in supply chains as well as manage IT effectively managers need to measure IT advancement in adequate way. The main aim of this article is to analyze the way of measurement of IT maturity in supply chains in Poland. Presented findings base on the empirical research conducted on the sample of 79 senior level managers responsible for logistics/supply chain management and representing the largest production and trade companies in Poland.

 

Key words: supply chain management, performance measurement, information technology.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Grażyna Wieteska

 

Rozwój dostawców na rynku B2B w Polsce w świetle wyników badań

 

Supplier Development in the B2B market in the light of results research

 

Streszczenie:

 

Artykuł prezentuje problematykę rozwoju dostawców, zarówno w świetle literatury przedmiotu, jak i praktyki gospodarczej. Przedstawia także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce pod koniec 2013 roku. Zgodnie z nimi, zagadnienie SD (ang. Supplier Development) powinno być szczególnie ważne dla menedżerów zarządzających łańcuchami dostaw w warunkach międzynarodowych. Przedsiębiorstwa ukierunkowane na doskonalenie sprawności dostawców koncentrują się przede wszystkim na ocenie okresowej dostawców, audytach i transferze wiedzy. W działaniach tych upatrują między innymi wzrostu terminowości dostaw i poprawy jakości technicznej produktów.

 

Słowa kluczowe: rozwój dostawców, łańcuch dostaw, relacja dostawca-nabywca.

 

Summary:

 

The article presents the issue of Supplier Development, both in the light of the literature and business practice. It also presents the results of survey carried out in Poland in late 2013. According to the research results the SD concept should be particularly important for managers managing supply chains, especially in international environment. Moreover, companies that are interested in improving the suppliers’ performance, focus primarily on the supplier evaluation, audits and knowledge transfer. In so doing, they see among other things such benefits as improvement of the timeliness of deliveries and improvement of the technical quality of products.

 

Key words: supplier development, supply chain , supplier-purchaser relationship.

 

Edukacja ekonomiczna

 

Blanka Tundys

 

Wskaźnik zrównoważonej mobilności miejskiej — analiza przypadków

 

Indicator of sustainable urban mobility — analysis of case studies

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu wybranych wskaźników zrównoważonej mobilności miejskiej oraz analiza wybranych przypadków. Założono, że tworzone wskaźniki wspierają ocenę mobilności miejskiej, mają dużą wartość informacyjną, jednak ich możliwości aplikacyjne wymagają zebrania dużej ilości danych, co jest zabiegiem kosztownym i może przyczynić się do trudności ich implementacji w różnych warunkach gospodarczych. Wybrane wskaźniki zalazły odzwierciedlenie w praktyce, dlatego też ich prezentacja jest interesująca z punktu widzenia poznawczego, jak i implementacyjnego. Mogą one służyć jako przykłady dobrych praktyk dla miast. W artykule wskazano na ograniczoność i bariery związane z ich wdrażaniem, między innymi z ich porównywalnością. Rozważania mają charakter teoretyczno-przeglądowy.

 

Słowa kluczowe: wskaźniki i pomiar zrównoważonej mobilności miejskiej.

 

Summary:

 

The aims of this article are systematize the knowledge of selected indicators of sustainable urban mobility and analyzing of case studies. It was assumed to create indicators and support the assessment of urban mobility to have high information value, although their application capabilities are limited. Their use requires collect large amounts of data, which are a costly and may contribute to the difficulty of their implementation under different economic conditions. Selected indicators are reflected in practice, therefore their presentation is interesting from the point of view of the cognitive and the implementation. They can be use as examples of good practice for cities. The article pointed out the limitations and barriers associated with their implementation, inter alia, relating their comparability. Considerations are theoretical and review studies.

 

Key words: index and measurement of sustainable urban mobility.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Andrzej Świderski, Ewa Dębicka

 

Planowanie jakości w branży lotniczej

 

Quality planning in the aviation industry

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono istotę planowania jakości w branży lotniczej. Scharakteryzowano korzyści, jakie może mieć przedsiębiorstwo lotnicze planując jakość swoich wyrobów. Omówiono stosowane formy planów jakości (tablica, schemat blokowy, formularz, tekst). Uwagę zwrócono na międzynarodowe dokumenty normalizacyjne, które mają zastosowanie przy planowaniu jakości w branży lotniczej. Podano przykład sporządzenia planu jakości podczas remontu silników lotniczych w przedsiębiorstwie remontowym.

 

Słowa kluczowe: jakość, planowanie jakości, zarządzanie jakością.

 

Summary:

 

The article presents the essence of quality planning in the airline industry. There were characterized benefits, which airline industry can have during planning the quality of the products. There were discussed used forms of quality plans (board, flowchart, form, text). The attention turned on international normalizing documents, which, have use in quality planning in the airline industry. There was an example of creating quality plan during the repairs of aircraft engines in repair company.

 

Keywords: quality, quality planning, quality management.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł