Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 01/2016

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 01/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści:

 

Anna Mokrysz-Olszyńska, Bartosz Targański

 

The concept of exhaustion of trade mark rights – origins and challenges in the context of e-commerce

 

Instytucja wyczerpania prawa do znaku towarowego – rodowód i wyzwania w kontekście handlu elektronicznego

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia rodowód i ewolucję tzw. zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego. Dzięki wyczerpaniu prawa do znaku towarowego, dystrybutorzy mogą podejmować działania dotyczące towarów producentów (np. dalsza sprzedaż, szeroko rozumiane działania reklamowe) na danym terytorium. Z kolei przyjęte w prawie unijnym ograniczenie terytorialne tej zasady pozwala producentom różnicować parametry produktów oferowanych pod tym samym znakiem towarowym na różnych terytoriach (np. EOG i poza nim). W artykule wskazano, że egzekwowanie przestrzegania ograniczonej terytorialnie zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego staje się utrudnione w związku z rozwojem platform handlu elektronicznego, takich jak np. serwis aukcyjny eBay. Serwisy tego typu niwelując znaczenie odległości, umożliwiają nabywcom dotarcie do partii towarów przeznaczonych na odległe rynki. Towary te, choć oferowane pod tą samą marką, co na rynku rodzimym internauty, mogą charakteryzować się odmiennymi parametrami i spełniać inne funkcje marketingowe niż na rynku rodzimym internauty. W konsekwencji dostępność tych partii produktów może wpływać na postrzeganie marki na rynku rodzimym internauty. Jak wynika z orzecznictwa wskazanego w artykule, ten stan rzeczy może mieć istotny wpływać na skuteczność realizacji strategii marek oferowanych na rynkach międzynarodowych.

 

Słowa kluczowe: znaki towarowe, wyczerpanie, handel elektroniczny.

 

Summary:

 

It can be therefore concluded from this paper that the right of protection for a trade mark has no absolute range. If it were not for the principle of exhaustion of trade mark rights, dating back to the beginning of the 20th century, it would be impossible for any other entrepreneur, who does not own rights to the trade mark, to use it without the consent of the proprietor.

 

In line with mandatory regulations, trade mark rights within the EEA area are not exhausted, if a given batch of goods has not been put on the market by the proprietor, or if it has been put on the market beyond the EEA. Presented in this article, the dispute between L’Oréal and eBay may prove to become a precedent with regard to the application of the exhaustion concept in e-commerce. The dispute has exposed that the Internet undermines the effectiveness of territorial limitations on which the whole legal construct of the exhaustion principle is based. As a result of enabling purchasers to gain access to batches of goods targeted for remote markets, the Internet may also call into question the effectiveness of marketing strategies based on the geographical differentiation of product brands and products under the same brands.

 

The case of L’Oréal vs eBay also indicates that whether there are factors on the basis of which it may be concluded that an offer for sale or advertisement, displayed on an online marketplace accessible from the territory covered by the trade mark, is targeted at consumers in that territory, should be assessed individually for each case. Undoubtedly, the need to carry out case-law assessments, as compared to the huge scale of transactions carried out online, may subject trade mark proprietors to huge costs related to monitoring the observation of the exhaustion principle on a global scale and to the heightened risk of legal disputes.

 

Key words: trade mark, exhaustion, marketing strategies, e-commerce.

 

Paulina Adamczyk

 

Współpraca międzynarodowych sieci handlowych z producentami towarów oznaczonych marką detalisty. Proces wyboru lokalnych dostawców

 

Cooperation between international retailers and producers of private label products. The process of local supplier choice

 

Streszczenie:

 

Wraz z rozwojem rynku sprzedaży detalicznej można zaobserwować stały wzrost popularności produktów oznaczonych markami pośredników handlowych. Towary te nie są już promowane jako produkty generyczne o najniższej cenie, ale jako alternatywa wobec dóbr markowych o porównywalnej jakości i wartości dodanej dla nabywcy. Produkty oferowane pod marką detalisty odgrywają zatem najważniejszą rolę w pozycjonowaniu tej marki na rynku oraz budowaniu lojalności konsumentów.

 

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie warunków współpracy detalistów z producentami towarów oferowanych pod marką tychże detalistów ze szczególnym uwzględnieniem procedury wyboru potencjalnych dostawców. Autorka dodatkowo dokonuje próby oceny zależności między doborem kryteriów selekcji partnerów a wynikami współpracy. Badanie opiera się na pogłębionym przeglądzie literaturowym i studium dwóch przypadków współpracy polskich producentów z globalnymi sieciami handlowymi.

 

Słowa kluczowe: marki detalistów, współpraca, łańcuch wartości, kryteria wyboru partnera.

 

Summary:

 

The popularity of own brand products popularity is growing steadily along with the development of a retail market. These products are no longer promoted as low-priced generic products, but as an alternative to the branded goods characterized by comparable quality and added value. Therefore, the product itself plays a central role in positioning an own brand and building the customer loyalty.

 

The aim of the article is to explore the determinants of cooperation between the retailers and producers of private brand products with special regard to the process of potential partner selection. Author attempts to assess the dependence between the selection criteria choice and the cooperation results. The research is based on literature review and case study of two Polish producers successfully cooperating with global retail chains.

 

Key words: private brands, retail brands, cooperation, value chain, partner selection criteria.

 

Anna Napiórkowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 

Zastosowanie koncepcji CSR w strategiach sieci detalicznych

 

CSR activities in the retailers’ strategies

 

Streszczenie:

 

Artykuł ma na celu zaprezentowanie przeglądu literatury pod względem stosowanych przez sieci detaliczne działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wzrost znaczenia CSR jest coraz bardziej widoczny w sektorze detalicznym. Z czterech głównych obszarów CSR, jakimi jest środowisko, rynek, miejsce pracy i społeczeństwo, wywieranie jak najmniejszego wpływu na środowisko naturalne jest kluczowym dla detalistów. Sieci detaliczne coraz większą uwagę poświęcają również postrzeganiu własnych marek jako odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Słowa kluczowe: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), detaliści, przegląd literatury, zrównoważony rozwój.

 

Summary:

 

The goal of this study is to present an in-depth literature study on retailers’ activities in the field of corporate social responsibility(CSR). The growing importance of CSR is increasingly evident in the retail sector. Of the four main areas of CSR (which are: the environment, marketplace, workplace and society) exerting the lowest possible impact on the environment is crucial for retailers. Retailers devote increasing attention to the perception of their own brands as responsible and consistent with the principles of sustainable development.

 

Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), retailers, literature review, sustainable development.

 

Marzanna K. Witek-Hajduk, Anna Grudecka

 

Target groups of retail brands

 

Grupy docelowe marek detalicznych

 

Summary:

 

The literature emphasizes the growing significance of retail brands and differentiation of retail brands` strategies, also in terms of their target groups. Nevertheless, a few studies examine the strategic role of particular target groups of retail brands, especially on the Polish market.

 

The purpose of this article is to answer the question: which consumers segments have the greatest significance as the target groups of retail brands for retail chains operating in Poland?

 

The empirical research was conducted in an attempt to answer the question above. Data were collected through CATI survey of 143 randomly recruited retail chains operating in Poland.

 

The findings indicate that target groups of retail brands considered as the strategic ones for retailers in Poland are diversified. They strongly vary in terms of economic, geographic, life style and demographic criteria for market segmentation. Amongst the most important target groups retailers mentioned: residents of large cities, high-quality oriented consumers, novelty- seekers and seniors.

 

Key words: retail brand, retailer, retail chain, target groups, segmenting.

 

Streszczenie:

 

W literaturze przedmiotu podkreśla się rosnące znaczenie marek detalistów, w tym marek sieci detalicznych oraz wskazuje się, że w ostatnich latach następuje znaczne zróżnicowanie strategii marek detalistów, w tym grup docelowych tych marek. Niewiele jest jednak badań dotyczących znaczenia grup docelowych w strategiach marek sieci detalicznych, zwłaszcza tych działających na polskim rynku.

 

Celem artykułu jest więc odpowiedź na następujące pytanie badawcze: które grupy docelowe mają największe znaczenie jako segmenty docelowe marek dla działających w Polsce sieci detalicznych?

 

W celu odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono badania ilościowe metodą ankietową z zastosowaniem techniki CATI na próbie143 losowo wybranych, działających w Polsce sieci detalicznych.

 

W wyniku badań empirycznych potwierdzono, że segmenty docelowe produktów oznaczonych markami detalistów są zdywersyfikowane. Gestorzy badanych sieci detalicznych za istotne segmenty docelowe uznali konsumentów różniących się kryteriami ekonomicznymi, geograficznymi, stylu życia i demograficznymi. Wśród najważniejszych wskazali m.in. mieszkańców dużych miast, konsumentów zorientowanych na wysoką jakość, poszukujących nowości i osoby starsze.

 

Słowa kluczowe: marka detalisty, detaliści, sieci detaliczne, grupy docelowe, segmentacja.

 

Edukacja ekonomiczna

 

Agnieszka Skowrońska, Tomasz Kołakowski

 

Logistyczne uwarunkowania rozwoju łańcuchów dostaw w Polsce (część 1)

 

Logistic Conditions for the Development of Supply Chains in Poland (part 1)

 

Streszczenie:

 

Logistyka zaczyna odgrywać nie tylko istotną rolę w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw, ale rośnie także jej znaczenie w skali makroekonomicznej. Zaczyna być widoczne jej oddziaływanie na cały system gospodarczy danego kraju, kontynentu, a nawet świata. Coraz częściej mówi się o wyodrębniającym się i nabierającym znaczenia sektorze logistycznym, jako jednym z sektorów mających udział w funkcjonowaniu przedsiębiorstw/łańcuchów dostaw i w konsekwencji generowaniu dochodu narodowego.

 

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie logistycznych uwarunkowań rozwoju zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i łańcuchów dostaw. Analizą i oceną objęto infrastrukturalne uwarunkowania związane z transportem:

 

• lądowym (drogowym, kolejowym),
• powietrznym (lotniczym),
• wodnym (żeglugą śródlądową i morską).

 

Dokonując prezentacji i charakterystyki logistycznych uwarunkowań transportowych, autorzy, punkt ciężkości swoich rozważań przesunęli na aspekt towarowy. Ze względu na tematykę artykułu, kwestie związane z transportem pasażerskim zostały potraktowane marginalnie.

 

Zasadnicza teza, której weryfikacji ma służyć treść wywodów, sprowadza się do następującego sformułowania: ilość i jakość infrastruktury logistycznej kraju jest jednym z istotnych warunków wpływających na rozwój łańcuchów dostaw.

 

Słowa kluczowe: logistyka, transport, łańcuchy dostaw, uwarunkowania logistyczne, infrastruktura logistyczna.

 

Summary:

 

Logistics is beginning to play an important role not only in the operation of individual companies, but also at the macroeconomic level. Its impact on the entire economic system of a country, a continent and even the world is being exposed more and more. The separate and increasingly significant logistics sector is more and more often seen as one of the sectors participating in the functioning of enterprises/supply chains and, consequently, in generating national income.

 

The main aim of this article is to present logistic conditions for the development of both individual companies and supply chains. The analysis and evaluation cover the following infrastructural conditions including:

 

• land transport (road, rail);
• air transport;
• water transport (inland and sea).

 

While presenting and describing the transport conditions, the authors shift their attention to the aspect of freight transport. Due to the subject of the article, issues related to passenger transport have been treated marginally.

 

The main thesis, which is intended to verify the content of the arguments, boils down to the following statement: quantity and quality of logistic infrastructure of a country is one of the essential conditions affecting the development of supply chains.

 

Key words: logistics, transport, supply chain, logistic conditions, logistic infrastructure.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Jolanta Łopatowska

 

Trendy rozwoju systemów produkcyjnych

 

Trends of development of production systems

 

Streszczenie:

 

Systemy produkcyjne podlegają ciągłym zmianom. W artykule przedstawiono cechy warunkujące ten rozwój, które wynikają z oczekiwań i wymagań rynku. Wskazano również główne nurty rozwoju, na które mają również wpływ naciski wewnętrzne na poprawę efektywności funkcjonowania. Dało to podstawę do wyróżnienia czterech etapów rozwoju systemów produkcyjnych i wskazania powiązanych z nimi rozwiązań. Przedstawiono ponadto model systemu produkcyjnego uwzględniającego jego informacyjny charakter.

 

Słowa kluczowe: system produkcyjny, produkcja, rozwój systemów produkcyjnych, model systemu produkcyjnego.

 

Summary:

 

The article presents features that determine development of production systems, which result from the expectations and requirements of the market. It identifies major trends of development, on which also affect internal pressures to improve operational efficiency. This made it possible to distinguish four stages of development of production systems and identify related solutions. It also shows the model of production system that takes into account its informative character.

 

Key words: production system, production, development of production systems, the production system model.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł