Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 01/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 01/2017

 

PLIK DO POBRANIA PDF  

 

Spis treści

 

Tomasz Wiśniewski
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Metod Ilościowych

 

Agnieszka Matuszczak
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Logistyki

 

Wykorzystanie symulacji do modelowania łańcucha dostaw

 

The use of simulation to model the supply chain

 

Streszczenie:

 

W artykule omówiono problemy związane z funkcjonowaniem łańcucha dostaw branży nawozowej w warunkach niepewności spowodowanej zmiennym popytem oraz zastosowaniu symulacji komputerowej jako sposobu na optymalizację i wariantowość omawianego łańcucha dostaw. Na wstępie przedstawiono teoretyczne aspekty symulacji komputerowych, funkcjonowania łańcuchów dostaw oraz dokonano dogłębnego przeglądu literatury. Następnie zaprezentowano model badanego łańcuch dostaw oraz dokonano jego szczegółowej analizy i wariantowości. Celem podjętych rozważań jest zaprezentowanie skuteczności modelu symulacyjnego łańcucha dostaw w branży nawozowej, umożliwiającego zbadanie działania układu na drodze doświadczalnej bez konieczności budowy modelu fizycznego oraz wydatkowania dodatkowych nakładów finansowych, a umożliwiającego optymalizację łańcucha dostaw i zniwelowanie ryzyka, zwłaszcza w warunkach wzmożonego popytu.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, symulacja komputerowa, branża nawozowa.

 

Summary:

 

The article presents problems in the functioning of the supply chain of the fertilizer industry in conditions of uncertainty caused by the variability demand and the use of computer simulation as a way of optimization of the supply chain. At the beginning presented the theoretical aspects of computer simulations, the functioning of supply chains and in-depth review of the literature. Then presented the model analyzed supply chain and made its detailed analysis. The aim of the considerations is to demonstrate the effectiveness of the simulation model of the supply chain in the fertilizer industry, enabling investigate the operation of the system by experiment without having to build a physical model and disbursement of additional funding, and allow for optimization of the supply chain and overcoming the risks, especially in terms of increased demand.

 

Key words: supply chain, computer simulation, fertilizer industry.

 

Bożena Gajdzik
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Inżynierii Produkcji w Katowicach

 

Matryca strat w produkcji klasy światowej

 

Matrix of losses in world class manufacturing

 

Streszczenie:

 

W artykule przybliżono problematykę analizy strat identyfikowalnych w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Analizę oparto na przykładach strat przedsiębiorstwa produkcyjnego branży hutniczej. Przygotowana analiza jest oparta na ograniczonej liczbie strat identyfikowalnych w wybranych procesach wewnętrznych badanego przedsiębiorstwa. Poszczególne komponenty matrycy analizy strat są użyteczne w identyfikacji i klasyfikacji strat według metodologii World Class Manufacturing (WCM).

 

Słowa kluczowe: strata, działalność operacyjna, doskonalenie, produkcja klasy światowej.

 

Summary:

 

The article analyzes the problem of identifiable losses in the operations of the company. The analysis is based on examples of losses in manufacturing company in steel industry. Prepared analysis is based on a limited number of identifiable losses in selected internal processes of the metallurgical company. Particular components of the matrix of losses analysis are useful for the identification and classification losses in World Class Manufacturing (WCM).

 

Key words: loss, operating activities, improvement , World Class Manufacturing.

 

Dariusz Wiśniewski
Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości

 

Rower jako alternatywa dla innych środków transportu

 

Bicycle as an alternative to other means of communication

 

Streszczenie:

 

W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem komunikacji rowerowej jako alternatywy dla środków komunikacji publicznej i samochodów prywatnych. Przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na wybór roweru jako środka transportu w obrębie aglomeracji miejskiej. Poruszono zagadnienia związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury tras i ścieżek rowerowych. Podstawą do rozważań są przykłady systemów roweru publicznego i infrastruktury związanej z komunikacją rowerową Warszawy, wybranych miast Polski oraz wybranych miast Europy.

 

Słowa kluczowe: rower, komunikacja miejska.

 

Summary:

 

The paper discusses the issues associated with the use of cycling as an alternative to public transport and cars. It presents the most important factors influencing the choice of the bicycle as a means of transport within the urban area. The issues of infrastructure development and maintenance of routes and bicycle paths. The basis for the discussion are examples of public bicycle systems and related infrastructure communication cycling Warsaw, Polish selected cities and selected cities in Europe.

 

Key words: bike, public transport.

 

Józef Lisowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej

 

Model symulacyjny procesu bezpiecznego sterowania ruchem statku

 

Simulation model of the safe ship motion control process

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono dokładny model ruchu statków na morzu, w postaci modelu gry różniczkowej j obiektów sterowania, uwzględniający ich kinematykę i dynamikę oraz warunki nieokreśloności i konfliktu, przy nie ścisłym współdziałaniu według zasad międzynarodowego prawa drogi morskiej MPDM. Podano nieliniowe równania stanu procesu, nieliniowe i zmienne w czasie ograniczenia stanu i sterowania oraz kryterium jakości sterowania rozgrywającego w postaci wypłaty całkowej i końcowej. W części końcowej przedstawiono wyniki komputerowej symulacji modelu dla manewru antykolizyjnego zmiany kursu własnego statku.

 

Słowa kluczowe: transport morski, bezpieczeństwo żeglugi, teoria gier.

 

Summary:

 

The paper presents an accurate model of ships traffic, in the form of differential game model of j control objects, in view of their kinematics and dynamics and conditions of uncertainty and conflict, with no close cooperation according to the principles of international collision regulations COLREG. Given the non-linear equations of state of the process, non-linear and time varying constraints the state and control variables and the index of quality control in the form of integral and final payment. The final section presents the results of a computer simulation model for anti-collision maneuver to change the own ship course.

 

Key words: maritime transport, safety of navigation, game theory.

 

Lean Management

 

Józef Frąś
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Norbert Kanswohl, Mathias Schlegel, Thomas Geick
Uniwersytet w Rostoku, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej

 

Quality management of production processes in the conditions of global logistics

 

Streszczenie:

 

W pracy przedstawiono znaczenie, istotę i zarządzanie jakością oraz model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej. W części teoretycznej pracy podjęto rozważania na temat znaczenia i istoty jakości w procesach produkcyjnych, a także wyzwań jakie niesie logistyka globalna dla zapewnienia wysokiej jakości procesów produkcyjnych współczesnego przedsiębiorstwa. W części analityczno-koncepcyjnej opracowano model instrumentów doskonalenia jakości procesów produkcyjnych, wskazując na znaczenie wdrożenia systemu zarządzania jakością w warunkach silnej konkurencji i globalnej logistyki. Przyjęto założenie wynikające z istoty systemu zarządzania jakością, iż wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i jego doskonalenie poprzez implementację właściwych (ujętych w opracowanym modelu) instrumentów doskonalenia procesów produkcyjnych realizowanych w długim okresie czasu przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej poprzez wzrost jakości produktów przedsiębiorstwa na globalnym rynku. Celem pracy zatem jest zaprezentowanie znaczenia i istoty zarządzania jakością oraz modelu instrumentów w doskonaleniu procesów produkcyjnych każdego współczesnego przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: jakość, zarządzanie jakością, procesy produkcyjne, logistyka globalna.

 

Summary:

 

This paper presents the importance of the nature and quality management and the model instruments to improve the quality of production processes in the conditions of global logistics. In the theoretical part of the article we present considerations on the meaning and essence of quality in production processes, as well as the challenges posed by global logistics to ensure high-quality production processes of the modern enterprise. The conceptual and analytical part of the paper has been developed the model consists of instruments to improve the quality of production processes, pointing to the importance of implementing a quality management system in the highly competitive and global logistics. Assumption is based on the essence of a quality management system that the implementation and effective functioning of the quality management system and its improvement through the implementation of appropriate (included in the developed model) instruments to improve production processes realized in the long term will contribute to improve the competitive position by increasing the quality of products the company on the global market. Thus, the aim of this work is to present the meaning and essence of quality management and the model instruments in the improvement of production processes of every modern company.

 

Key words: quality, quality management, production processes, global logistics.

 

Piotr Cyplik

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Filip Odważny

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Świadomość pracownicza wdrożenia narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Worker’s Knowledge of Lean Management’s tools implementation in production company

 

Streszczenie:

 

Świadomość pracowników dotycząca wprowadzanych zmian w przedsiębiorstwie, może i często jest czynnikiem determinujących sukces takiego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa produkcyjne dostosowując swoje procesy produkcyjne do zmiennych warunków rynkowych często wdrażają wybrane narzędzie Lean Management. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie problemowe: czy świadomość pracowników jest niezbędnym elementem wdrożenia narzędzi lean management w przedsiębiorstwie. Celem pośrednim autorów była weryfikacja skuteczności metod wdrożenia narzędzi oraz wskazanie kierunku dalszego rozwoju koncepcji i budowania kultury lean w strukturze badanej organizacji. Elementami pomocnymi w odpowiedzi na to pytanie będą analiza stanu wdrożenia narzedzi Lean Management w badanym przedsiębiorstwie oraz badania ankietowe wśród pracowników dotyczące świadomości wprowadzonych zmian. W artykule dokonano również krytycznej analizy przyjętej metodologii wdrożenia Lean Management w badanym przedsiębiorstwie i propozycję jej usprawnień.

 

Słowa kluczowe: wdrożenie Lean Management, 5s, SMED, Kanban.

 

Summary:

 

Employees’ awereness of implementing changes in company may be and usually is a factor which determines success of such an undertaking. Production factories have to implement dedicated tools of lean management to adjust their production processes to changing conditions in the market. The aim of the paper is to find answer to the question if employees awereness is the key element in implementing those tools in the company. What is more, authors would like to verify the efficiency in implementing choosen tools and show possible steps of further implementation and building lean culture in the organisation. Authors used several tools to fulfill the task and find the answer to above stated question. In the paper the results of survey are provided. Based on employees answers, authors could analyse the level of awereness and commitment among company. What is more, the study on level of transformation is shown, based on personal observations of the process. Through research authors tried to check the level of understanding and commitment within workforce. Authors provided a critical analysis of choosen metodology of Lean Management’s implementation and suggested several possible improvements.

 

Key words: Lean Management implementation, 5S, SMED, Kanban.

 

Bożena Zwolińska, Edward Michlowicz, Katarzyna Smolińska
AGH w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 

VSM jako etap wdrażania Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie

 

VSM as the stage of implementation of Lean Manufacturing in the enterprise

 

Streszczenie:

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem według koncepcji Lean Manufacturing polega na eliminacji błędów, ograniczeniu występujących muda, mura i muri, zwiększaniu efektywności procesów dodających wartość oraz skracanie czasów czynności niezbędnych, ale nie generujących wartości dodanej. Z logistycznego punktu widzenia odpowiednie sterowanie strumieniem materiałów w systemie produkcyjnym powinno gwarantować ciągłość procesów wytwarzania. Pierwszą fazą poprawy efektywności działań jest analiza stanu przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera przykład zastosowania metody mapowania strumienia wartości (VSM) w wybranym procesie produkcyjnym.

 

Słowa kluczowe: przepływ materiałów, Mapowanie Strumienia Wartości.

 

Summary:

 

Business management according to the Lean Manufacturing concept include: correcting mistakes, eliminating the existing muda, mura and muri, increasing effectiveness of value adding processes and reducing duration of activities that are essential, but do not generate added value. From the point of view of logistics, appropriate control of the material stream within the production system should be guarantees the continuity of manufacturing processes in accordance. The first stage of improving operational efficiency consists in analysing the conditio of company. The article involves example of using Value Stream Mapping (VSM) method in a chosen production process.

 

Key words: materials flow, Value Stream Mapping.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Jolanta Staszewska
Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Koncepcja klastra w logistyce

 

The cluster concept in logistics

 

Streszczenie:

 

Klaster jest przykładem zastosowania specyficznego rozwiązania dla poprawienia pozycji rynkowej przedsiębiorstw w nim uczestniczących. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania klastra w działaniach logistycznych. Zaprezentowano różne podejścia do koncepcji i przykłady przypadków klastrów funkcjonujących w logistyce, wskazując na istotę klastrowania w tym sektorze z uwzględnieniem ujawniających się barier.

 

Słowa kluczowe: klastry, cykl życia klastra, klastry w logistyce.

 

Summary:

 

Cluster is an example of a specific solution for improve the market position of companies participating in it. The aim of the article is to point out the possibilities of using cluster in logistics operations. There were different approaches to the concept and examples of cases of clusters operating in logistics, pointing to the essence of clustering in the sector, taking into account revealing barriers.

 

Key words: clusters, cluster life cycle, clusters in logistics.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł