Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 01/2018

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 01/2018

 

Spis treści/Content list

 

Piotr Blaik
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Katedra Logistyki i Marketingu/The Academy of Management and Administration in Opole

e-mail: piotr.blaik@op.pl

 

Potencjał i osiągnięcia sektora logistyki w krajach Unii Europejskiej

 

The potential and the performance the logistics sector in the European Union countries

 

Artykuł dotyczy identyfikacji rozwoju oraz osiągnięć logistyki jako ważnego sektora/sfery gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Mając na uwadze rosnące stale znaczenie sfery logistyki dla rozwoju gospodarczego, podjęto próbę analizy porównawczej i oceny całkowitych wydatków w sferze współczesnej logistyki (wolumenu rynku logistyki) oraz jej potencjału i osiągnięć w krajach UE. Zaprezentowane w artykule dociekania i analiza pozwoliły na sformułowanie pewnych refleksji, wskazujących na zarysowujące się tendencje i prawidłowości w badanym zakresie.

 

Słowa kluczowe: wydatki w sektorze logistyki, rynek logistyki, osiągnięcia logistyki, koszty logistyki.

 

The article concerns the identification of the logistics development and logistics performance as the important sector/field of the economy in the European Union countries. Taking into account an increasing significance of the logistics area for the development of the economy, the article presents an attempt to the benchmarking the all expenses in the modern logistics sector (the volume of logistics market) and its potential and performance in the EU countries. Depicted research and analysis allows formulation some observations, indicating the emerging tendencies and regularities in a tested range of the research.

 

Key words: expenses in logistics sector, logistics market, logistics performance index, logistics costs.

 

Bibliografia/References
Andrzejczyk, B. (2016). Perspektywy i czynniki rozwoju usług logistycznych w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (286). 
Arvis, J., Mustra, M., Panzer, J., Ojala , L., Naula , T. (2007). Connecting to Compete 2007. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and its Indicators. Washington: The World Bank. 
Arvis, J., Mustra, M., Ojala, L., Shepherd, B., Saslavsky, D. (2010, 2012). Connecting to Compete 2010 i 2012. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and its Indicators. Washington: The World Bank. 
Arvis, J.,Saslavsky, D., Ojala, L., Shepherd, B., Busch, Ch., Raj A. (2014). Connecting to Compete 2014. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and its Indicators. Washington: The 
Arvis, J., Saslavsky, D., Ojala, L., Shepherd, B., Busch, Ch., Raj, A., Naula, T. (2016). Connecting to Compete 2016. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and its Indicators. Washington: The World Bank. 
Blaik, P. (2015). Efektywność Logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Warszawa: PWE. 
Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania (wyd. IV zmienione). Warszawa: PWE. 
Bowersox, D., Rodrigues, A., Calantone, R. (2005). Estimation of Global and National Logistics Expenditures: 2002 Data Update. Journal of Business Logistics,26(2). 
Delaney, R., Wilson, R. (2002). 13th Annual “State of Logistics Report”. Washington: CSCMP. 
Demjaniuk, R., Świrska, A. (2013). Wydajność logistyczna Polski na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej, członków UE. Zeszyty Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, (99). 
Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport Logistics, (2015), Lot 1: Analysis of the EU logistics sector. Final report, Ecorys, Fraunhofer, TCI, Prognos and AUEB-RC/TRANSLOG. European Commission. 
Gazzard, N. (2014). Improving the efficiency of freight movements: the contribution to UK economic growth, Interim Report. London: Independent Transport Commission. 
Global and Regional Infrastructure, Logistics Costs, and Third-Party Logistics Market Trends and Analysis (2014). Armstrong & Associates, Inc. Databases. 
Gołembska, E. (2009). Logistyka w gospodarce światowej. Warszawa: C.H. Beck. 
Havenga, J., Simpson. Z., King, D., de Bod, A., Braun, M. (2016). Logistics Barometer South Africa 2016. Stellenbosch University. 
Heskett J., Ivie R., Glaskowsky, N. (1964). Business Logistics: Management of Physical Supply and Distribution. New York. 
Klaus, P. (2002). Die dritte Bedeutung der Logistik. Hamburg: DVV. 
Klaus P. (2003). Die Top 100 der Logistik. Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer in der 
Logistikdienstleistungswirtschaft. Deutschland und Europa (3.Aufl.). Hamburg: DVV. 
Klaus, P. (2009). Logistics research: a 50 years. Logistics Research, (1). 
Klaus, P., Kille, Ch. (2008). Die Top 100 der Logistik. Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer in der Logistikdienstleistungswirtschaft (Ausgabe 2008/2009). Hamburg: DVV. 
Klaus, P., Hartmann, E., Kille, Ch. (2010). Die Top 100 der Logistik. Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer in der Logistikdienstleistungswirtschaft (Ausgabe 2010/2011). Hamburg: DVV. 
Kille, Ch., Schwemmer, M. (2012, 2014). Die Top 100 der Logistik. Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer in der Logistikdienstleistungswirtschaft (Ausgabe 2012/2013 i 2014/2015). Hamburg: DVV. 
Logistics Cost and Service 2001. (2001). Establish, Inc/Herbert W. Davis and Company. Fort Lee: New Jersey. 
Logistik im Spannungsfeld der Politik. (2017) Auswirkungen auf die Entwicklung in 2017. Ergebnisse des Herbstgipfels 2016. Gipfel der Logistikwiesen zur Prognose der Entwicklung des Logistikstandortes Deutschland. Hamburg: DVV. 
Ojala, L. (2010). The Cost of Keeping the Logistics Cube Rolling – Towards a (More) Unified Methodology in Logistics Cost Measurement. W: R. Schönberger, R. Elbert (Hrsg.), Dimensionen der Logistik. Funktionen, Institutionen und Handlungsebenen. Wiesbaden: Gabler Verlag. 
Wohlers, E. (2015), Logistik – ein wichtiger Wirtschaftsbereich in Deutschland. Hamburg: Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI).

 

Adam Koliński
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu/The Institute of Logistics and Warehousing

e-mail: Adam.Kolinski@ilim.poznan.pl

Wpływ metod harmonogramowania dostaw na efektywność procesów logistycznych – wyniki badań

 

The influence of delivery scheduling methods on the logistic processes efficiency - research results

 

Efektywność procesów logistycznych wymaga ustawicznego monitorowania metod i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym. W przypadku każdej z faz przepływu materiałowego niezbędne jest określenie efektywnego sposobu realizacji działań. Problematyka dostaw w łańcuchu logistycznym dotyczy zarówno aspektów zaopatrzenia, jak i dystrybucji, co zwiększa zakres analityczny prowadzonych badań. W niniejszym artykule przedstawiono badania realizowane w ramach projektu badawczego Instytutu Logistyki i Magazynowania w zakresie identyfikacji metod i narzędzi harmonogramowania dostaw. Zrealizowane badania dotyczyły zarówno określenia zakresu teoretycznego prowadzonych analiz, jak również przeprowadzenia badań dotyczących zastosowanych narzędzi w praktyce gospodarczej.

 

Słowa kluczowe: harmonogramowanie dostaw, efektywność procesów logistycznych.

 

The logistics processes efficiency requires continuous monitoring of methods and tools supporting decision-making at the operational level. For each phase of material flow, it is necessary to determine the effective way of implementing the activities. Supply chain logistics is concerned with supply and distribution aspects, which increases the analytical scope of the research. This paper presents the research carried out within the research project of the Institute of Logistics and Warehousing for the identification of methods and tools for scheduling supplies. The research concerned both the definition of the theoretical scope of the analyzes carried out as well as the study of applied tools in business practice.

 

Key words: delivery scheduling, logistics processes efficiency.

 

Bibliografia/References
Dorka, T., Lagemann, H., Meier, H. (2015). Quantitative Analysis of an IPS2 Delivery Planning Approach. Procedia CIRP, (30), 474-479. 
Elliott, A., Woodward, W. (2007). Statistical Analysis Quick Reference Guidebook: With SPSS examples. Thousand Oaks: Sage Publications Inc. 
Gamst, G., Meyers, L., Guarino, A. (2008). Analysis of Variance Designs. A Conceptual and Computational Approach with SPSS and SAS. Cambridge: Cambridge University Press. 
Gatignon, H. (2013). Statistical Analysis of Management Data. New York: Springer Science+Business Media. 
Heching, A., Squillante, M. (2014). Optimal capacity management and planning in services delivery centers. Performance Evaluation, 80(10), 63-81. 
Koliński, A., Śliwczyński, B., (2015), Evaluation problem and assessment method of warehouse process efficiency (175-188). Proceedings of The 15th International Scientific Conference. Croatia, Osijek: Business Logistics in Modern Management. 
Koliński, A., Zhuravskaya, M. (2015). The evaluation method of transport processes efficiency in supply chains. Innotrans Journal, 6(4), 25-30. 
Koliński, A., Kolińska K. (2016). Influence of supply process on the business management efficiency (11-25). W: Koliński A. (ed.), Logistics Management - modern development trends. Poznan: Poznan School of Logistics Press. 
Koliński, A., Śliwczyński, B., Golińska-Dawson, P. (2016). Evaluation model for production process economic efficiency. LogForum, 12(2), 129-145. 
Lagemann, H., Meier, H. (2014). Robust Capacity Planning for the Delivery of Industrial Product-service Systems. Procedia CIRP, (19), 99-104. 
Meier, H., Lagemann, H., Morlock, F., Rathmann, Ch. (2011). Key Performance Indicators for Assessing the Planning and Delivery of Industrial Services. Procedia CIRP, (11), 99-104. 
Śliwczyński, B., Koliński, A. (2014). Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

 

Usługi logistyczne i transport

 

Natalia Kulbacka-Burakiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego/University of Warmia and Mazury

e-mail: n.kulbackaburakiewicz@gmail.com

Elżbieta Zębek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego/University of Warmia and Mazury

e-mail: elzbieta.zebek@uwm.edu.pl

Procedury prawne przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu kolejowego

 

Legal procedures for the carriage of dangerous goods by rail transport

 

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są procedury prawne w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych. W artykule scharakteryzowano kolejowy transport materiałów niebezpiecznych oraz przedstawiono strukturę i masę przewożonych materiałów niebezpiecznych w ujęciu statystycznym w Polsce w latach 2011-2016. Niniejsze opracowanie zawiera również przegląd obowiązujących aktów prawnych na poziomie międzynarodowym i krajowym, definicję towarów niebezpiecznych i ich oznaczenia według RID, procedury nadzoru nad ich przewozem, kontroli, a także przewozu tychże materiałów środkiem transportu kolejowego.

 

Słowa kluczowe: materiały niebezpieczne, przewóz towarów niebezpiecznych, transport kolejowy.

 

The subject matter of this article are the legal procedures for the carriage of dangerous goods by rail transport. In the article has been characterized the railway transport of hazardous materials and has been presented the structure and mass of transported hazardous materials in statistical terms in Poland since 2011 to 2016. The article also includes a review of existing international and national legislation. The study contains the definitions of the dangerous goods as well as their identification under the RID. This description includes basic information about the transport of such materials by rail and the procedures for the supervision of their transport and the inspection.

 

Key words: hazardous materials, the carriage of dangerous goods, railway transport.

 

Bibliografia/References
Dobrzyńska, R. (2013). Zagrożenie środowiska podczas transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. W: N. Semenova, A. Wiktorowskiej-Jasik (red.), Transport w regionie Pomorza Zachodniego. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 
Drewek, W. (2010). Identyfikacja obowiązujących przepisów dotyczących procedur transportu materiałów niebezpiecznych transportem samochodowym w Unii Europejskiej. Logistyka, (6). 
Fabisiak, J., Michalak, J., Kupiński, J. (2010). System zarządzania jakością w transporcie substancji niebezpiecznych. Logistyka, (6). 
Kędzior-Laskowska, M. (2014). Transport i spedycja kolejowa. W: T. Wierzejski, M. Kędzior-Laskowska (red.), Transport i spedycja. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. 
Kotowski, W. (2015). Warunki przewozu towarów niebezpiecznych. Prokuratura i Prawo, (3). 
Łogwiniuk K., 2012, Uregulowania prawne w międzynarodowym kolejowym przewozie towarów-list przewozowy CIM, Logistyka, nr 5. 
Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o między-narodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. poz. 1355). 
Pająk, K., Krygier, E. (2013). Transport materiałów niebezpiecznych – wybrane problemy. Safety and Security, (3). 
Salomon, A. (2014). Przewóz substancji niebezpiecznych z punktu widzenia wymagań spedycyjno-transportowych. Logistyka, (4). 
Stajniak, M., Hajdul, M., Foltyński, M., Krupa, A. (2008). Transport i spedycja, Podręcznik do kształcenia w zawodzie Technik Logistyk. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania. 
Urban, J., Szylar, K. (2014). Bezpieczeństwo przy transporcie towarów niebezpiecznych. Journal of TransLogistics. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 
Urząd Transportu kolejowego (2017). Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r. Warszawa. 
Urząd Transportu Kolejowego, 2017, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2016 r. Warszawa. 
Żak, J. (2009). Transport. W: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

Ewa Dobrzyńska

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania/Bialystok University of Technology

e-mail: edob@pb.edu.pl

Maciej Dobrzyński
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania/Bialystok University of Technology

mdob@pb.edu.pl

Mapowanie percepcji użytkowników systemów rowerów miejskich

 

Mapping the users perception of public bike-sharing system

 

Artykuł prezentuje rezultaty projektu badawczego percepcji użytkowników systemu rowerów miejskich BiKeR w Białymstoku. Powstały model percepcji jest podstawą do modyfikacji systemu rowerów miejskich w celu poprawy jakości usług. Do opracowania danych autorzy zaproponowali hybrydową metodykę będącą połączeniem analizy bibliometrycznej i analizy sieci społecznych SNA. Proces analizy danych pozwolił określić atrybuty systemu mające wpływ na jego postrzeganie przez użytkowników. Opracowana mapa percepcji pozwoliła określić znaczenie poszczególnych atrybutów i powiązania pomiędzy nimi. Głównymi atrybutami warunkującymi percepcję są dostępność i koszty przejazdu. Rowery miejskie są potencjalnym zamiennikiem komunikacji autobusowej, badania nie wykazały postrzegania rowerów jako zamiennika samochodów. Zaproponowana metodologia badań stanowi autorski wkład w rozwój badań nad systemami transportowymi w obszarze logistyki miejskiej. Opracowany model percepcji stanowi nowość w badaniach strony popytowej miejskich systemów komunikacji. Rezultaty badań wspomagają procesy decyzyjne dotyczące systemów rowerów miejskich na etapie ich rozwoju czy modyfikacji.

 

Słowa kluczowe: mapowanie percepcji, analiza bibliometryczna, analiza sieci społecznych, system rowerów miejskich.

 

The article presents the results of a research project referring to users perception of the public bike-sharing system BiKeR in Bialystok. The resulting perception model is the basis for modifications to the urban bikes systems in order to improve services quality. The process of data analysis helped determine the system attributes influencing user perception. The resulting map of perception allowed to determine the importance of individual attributes and relationships between them. The main attributes that determine the perception is the availability and costs of travel. City bikes are a potential replacement for city bus services, it has not been demonstrated of bicycles as a substitute for cars. The proposed methodology is an original contribution to the research of transport systems particularly in the field of urban logistics. The model of perception is new achievement in research of the demand side of urban transport systems. Research results support the decision-making processes of the public bike-sharing systems PBS at the stage of their development or modification.

 

Key words: mapping perception, bibliometrics analysis, social network analysis, public bike-sharing system.

 

Bibliografia/References
DeMaio, P. (2009). Bike-sharing: History, Impacts, Models of Provision, and Future. Journal of Public Transportation, 12 (4), 41-56. 
Frade, I., Ribeiro, A. (2015). Bike-sharing stations: A maximal covering location approach. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 82, 216-227. 
Reiss, S., Bogenberger, K. (2015). GPS-data analysis of munich's free-floating bike sharing system and application of an operator-based relocation strategy. Paper presented at the IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Proceedings, ITSC, , 2015-October, 584-589. 
Massink, M., Pakauskas, R. (2015). Model-based assessment of aspects of user-satisfaction in bicycle sharing systems. Paper presented at the IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Proceedings, ITSC, , 2015-October, 1363-1370. 
El-Assi, W., Salah Mahmoud, M., Nurul Habib, K. (2015). Effects of built environment and weather on bike sharing demand: A station level analysis of commercial bike sharing in Toronto. Transportation, 1-25. 
Zhang, L., Zhang, J., Duan, Z., Bryde, D. (2015). Sustainable bike-sharing systems: Characteristics and commonalities across cases in urban China. Journal of Cleaner Production, 97, 124-133. 
Chow, J. Y. J., Sayarshad, H. R. (2014). Symbiotic network design strategies in the presence of coexisting transportation networks. Transportation Research Part B: Methodological, 62, 13-34. 
Bijmolt, T. H. A., van de Velden, M. (2012). Multiattribute perceptual mapping with idiosyncratic brand and attribute sets. Marketing Letters, 23(3), 585-601. 
Heilig, L., Voß, S. (2015). A scientometric analysis of public transport research. Journal of Public Transportation, 18(2), 111-141. 
Tsay, M., Lin, Y. (2009). Scientometric analysis of transport phenomenon literature, 1900-2007. Malaysian Journal of Library and Information Science, 14(3), 35-58. 
van Eck, N. J., Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538. 
Fernández-Heredia, Á., Jara-Díaz, S., Monzón, A. (2016). Modelling bicycle use intention: The role of perceptions. Transportation, 43(1), 1-23. 
Schlenoff, C., Balakirsky, S., Uschold, M., Provine, R., Smith, S. (2003). Using ontologies to aid navigation planning in autonomous vehicles. Knowledge Engineering Review, 18(3), 243-255.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł