Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 02/2009

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Anna  Sobotka
Katarzyna Kalarus
Logistyka robót modernizacyjnych transportu kolejowego
W Polsce realizowany jest program modernizacji dróg transportu kolejowego (m.in. w związku z EURO 2012) Duże możliwości w usprawnieniu i przyspieszeniu robót tkwią w organizacji robót modernizacyjnych i logistyce zaopatrzenia w materiały a zwłaszcza dostarczania ogromnych mas kruszywa na torowiska. Artykuł przedstawia zagadnienia logistyki kruszywa (dostaw, składowania i lokalizacji składów oraz transportu technologicznego) przy remoncie jednego z odcinków bardzo ruchliwej trasy kolejowej. Zaprezentowano trzy modele wykorzystujące w sposób racjonalny warunki realizacji zadań remontowych, a mianowicie lokalizację robót, odległość od źródeł surowców (producentów), możliwości usytuowania zasadniczego zaplecza budowy z uwzględnieniem utrudnień z tytułu pracy podczas eksploatacji kolejowej drogi transportowej (tj. bez całkowitego wyłączenia remontowanego odcinka trasy z ruchu). Doświadczenia z zastosowanej organizacji logistyki zrealizowanego z sukcesem (tj. terminowo, z zachowaniem wymaganej jakości robót i bez przekroczenia planowanych kosztów) można wykorzystać przy realizacji innych odcinków linii kolejowej.

Logistics of railway modernization
Poland implements a program of the railways' modernization. These works are a big challenge - as well in technical as in terminable sense (before EURO 2012). Huge possibilities of improving works give works' organization and material procurement logistics, especially deliveries bags of aggregate to track-ways. In lines building (such as roads, track-ways, pipelines) there is a strict relation between logistic and building processes. It is characteristic for this kind of building trade. The paper presents problems of aggregate logistics (deliveries, storage, sitting of stores and technological transport) at the refit of one part of the bustling track-way. It present three models that accommodate reasonably to specific conditions of repair tasks, it means: sitting, a distance from sources of raw materials, optimal location of construction site - regarding difficulties concerning work at railway, that is a part of transporting line and should be passable. The experiences of successful logistics (it means: terminable, with requested works' quality and without any costs exceeding) can be implemented at the refit of next parts of track-way.

Paweł Sobczak
Elektroniczne aukcje zakupowe
W ostatnich latach dał się zauważyć wzrost znaczenia elektronicznych aukcji zakupowych jako sposobu wyboru dostawcy. Oszczędności procesowe oraz kosztowe uzyskiwane w ramach aukcji zakupowych powodują, że coraz więcej firm decyduje się na ich organizację. Generując pokaźne oszczędności, aukcje zakupowe wpływają jednocześnie na relacje kupujący-dostawcy. Niestety często zdarza się, że organizacja aukcji zakupowej wywiera negatywny wpływ na dotychczasowe relacje z dostawcami. Negatywne aspekty aukcji mogą być w dużym stopniu minimalizowane poprzez odpowiednie działania kupującego. Celem artykułu jest przedstawienie zasad organizacji aukcji zakupowych, motywów uczestnictwa w aukcji zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających, obszarów ryzyka związanego z organizacją aukcji oraz czynników sukcesu.

Electronic reverse auctions
In recent years one has seen a significant increase in the use of electronic reverse auctions (ERA) in purchasing process. This was possible due to the process and cost savings which ERA created. Besides providing significant savings, ERAs also influence the buyer-supplier relationship. Unfortunately, this influence in numerous cases proves to be negative. These negative effects can be minimized by a proper management of electronic auction process. The aim of this article is to describe the rules of the management of electronic auction process, reasons for participation in ERA, risks and success factors of ERA.

Ewa Stawiarska
Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw w organizacjach transnarodowych
Artykuł prezentuje systemy informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W pierwszej części opisano strategie przedsiębiorstw transnarodowych, współzależności między strategią działania organizacji transnarodowej a strategią informacyjną. Artykuł kończy przykład koncernu Fiat Auto, który rozwija międzyorganizacyjne systemy wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw.

Information systems assisting managing supply chains in transnational organizations
The article is presenting computer systems used in managing supply chain. In the first part of this article is describing: strategies of transnational enterprises, interdependences between the game plan of the transnational organization and their information strategy. The last part of article is example of Fiat Auto whom the Inter - Organization Systems assisting management with supply chain development.

Adam Zych
Utrudnienia w planowaniu zakupów materiałowych w firmie drogowej
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych barier i trudności występujących w codziennej działalności komórek zaopatrzenia firm drogowych. Kwestia ta została przedstawiona na przykładzie podstawowego materiału w branży drogowej, tj. masy mineralno-asfaltowej. Negatywny wpływ na działalność komórek zaopatrzenia wywiera powszechne niemal zjawisko bardzo późnego ogłaszania przetargów na realizację poszczególnych zadań drogowych, co uniemożliwia złożenie w odpowiednim terminie zamówienia na niezbędne materiały. Sprawę dodatkowo komplikują przewidziane w ustawie o zamówieniach publicznych procedury odwoławcze, które wydłużają dokonanie ostatecznego wyboru wykonawcy o wiele tygodni, a nawet miesięcy. Poważne problemy występują również w trakcie realizacji zadań. Często okazuje się mianowicie, że przygotowana przez inwestora dokumentacja zawiera poważne błędy, co siłą rzeczy wpływa negatywnie na gospodarkę materiałową wykonawcy, jako że jednych materiałów jest za dużo, innych zaś brakuje. Jedynym obiektywnym czynnikiem utrudniającym prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej w firmie drogowej są zdaniem autora uwarunkowania klimatyczne (pogodowe).

Difficulties in planning of material purchasing in a road company
The main aim of the article is presenting basic difficulties which may occur in a road company when buying necessary materials. From the point of view of a road company the difficulties are to some extent objective. According to the author they are caused mainly by serious weakness of the public order sector as a whole. The problem was presented on an example of mineral asphalt mix which is the basic material used by a road company. As a rule investors organize public tenders regarding road building very late and that is why commissariats (=supply departments) of road companies cannot order necessary materials on time. In addition appeals which are instated according to the law of public procurements extend the procedure of a contractors choice. During execution of the contract serious mistakes in projects prepared by investors lead to additional difficulties in managing. Because of the mistakes the company has often too much some materials and not enough others. Only weather conditions are an objective factor impeding proper performing of a supply department in the road company.

Porady i Komentarze prawne

Marek Barowicz
Zawieszenie działalności gospodarczej
Przedsiębiorca może znaleźć się w sytuacji, w której konieczne okaże się zawieszenie na pewien okres prowadzenia działalności. Decyzja taka może wynikać z różnych przyczyn: słabszej koniunktury gospodarczej, konieczności pilnego wyjazdu za granicę. Nowelizacja przepisów o swobodzie działalności gospodarczej sankcjonuje instytucję zawieszenia działalności przez przedsiębiorców.

Suspension of business activity
Entrepreneur can find oneself in the situation, in which it is necessary to suspend carrying on his business. Such decision can result from different reasons: worse business conditions, necessity of urgent departure. Amendment of legal regulations relating to freedom of business activity sanctions the institution of suspension of business by entrepreneurs.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł