Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 02/2010

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Edward Mendyk
Modernizacja infrastruktury warunkiem rozwoju transportu kolejowego w Polsce
Opracowanie przedstawia kształtowanie się wielkości przewozów towarowych w Polsce w latach 1950-2008. W kolejnej części zostały przedstawione istotne przyczyny obecnego złego stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej umożliwiło pozyskanie nowych źródeł finansowania, także na interoperacyjność kolei, w tym wdrożenie systemu ERTMS usprawniającego sterowanie ruchem pociągów. W części końcowej omówiono problematykę jakości usług jako czynnika mogącego przyczynić się do rozwoju transportu kolejowego.

Modernization of infrastructure as a condition to the development of railway transport in Poland
The study presents - in the first part - the evolution of the volume of freight transport in Poland in the years 1950-2008; its peak was in 1978, afterwards only a declining trend. Liberalization of transport contributed to their growth (after 2002). The remainder of the text contains transport expectations of recipients of rail traffic, including pan historic. In the next section were presented substantial reasons of the present bad condition of railway infrastructure. Polish accession to the European Community has allowed the acquisition of new sources of funding, also for the interoperability of rail, including the implementation of ERTMS system that facilitates train control. The final section dealt with the issues of quality of service as a factor which can contribute to the development of rail transport.

Bożena Gajdzik
Producenci stali i wyrobów hutniczych jako klienci na rynku dóbr i usług przemysłowych
W artykule przedstawiono sposób podejmowania decyzji zakupu przez produkcyjne przedsiębiorstwa hutnicze. Scharakteryzowano zakres przedmiotowy procesu i sytuacje zakupów (zakup standardowy i niestandardowy). Uwzględniając specyfikę rynku hutniczego opisano procedury zakupu materiałów i surowców technologicznych, materiałów zaopatrzeniowych oraz dóbr i usług inwestycyjnych.

Producers of steel and metallurgical products as clients on the manufacturing goods and services market
In the article was presented the way of decision process connected with purchases of goods and services used to metallurgical production. The subjects and purchases situations (typical and not typical) were characterized. Specific situation in metallurgical market was taken into consideration and the purchases processes of technological materials, supply goods and investment goods and services were described.

Karol Janowski
Ramy organizacyjno-instytucjonalne jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro
Wprowadzenie waluty euro wiązało się z koniecznością przesunięcia narodowych uprawnień dotyczących prowadzenia polityki pieniężnej na poziom wspólnotowy. W tym celu utworzono Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny (EBC). W artykule przedstawiono organizację systemu bankowości centralnej unii gospodarczo-walutowej. Omówiono ponadto cele i zadania Eurosystemu oraz kwestie niezależności EBC w ich realizacji. W kolejnej części opracowania scharakteryzowano organy decyzyjne oraz sposób podejmowania decyzji w EBC. Analizie poddano także zmiany, jakie do funkcjonowania EBC wprowadza traktat z Lizbony.

Organizational and institutional frameworks of single monetary policy in the euro area
Introduction of the euro currency required the transfer of monetary policy to the Community level. To this end, the European System of Central Banks and the European Central Bank (ECB) was established. The article shows the organization of a system of central banking in the Economic and Monetary Union. It also presents objectives and tasks of the Eurosystem as well as the independence of the ECB. Second part of the elaboration concerns the decision-making bodies and decision-making process in the ECB. Finally, the Treaty of Lisbon amendments to the ECB functioning were analyzed.

Porady i Komentarze prawne

Marek Barowicz
Timesharing
Zdarza się, że urlopowicze wyrażają chęć powrotu do określonych, atrakcyjnych turystycznie miejsc wypoczynku. Do takich osób adresowana jest, popularna w Europie Zachodniej i USA usługa timesharingu.

Timesharing
Holidays favour leave departure. It occurs, that people have a mind to return some attractive places. To these people it, a popular in Western Europe and USA institution of timesharing is addressed.
Edukacja ekonomiczna

Krzysztof Górnicki
Symulacyjny model czasu usługi warsztatu naprawczego

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania metod Monte Carlo w zagadnieniu masowej obsługi. Utworzony relacyjny model czasu usługi zakładu naprawczego został oprogramowany. Do weryfikacji modelu posłużono się danymi empirycznymi. W wyniku symulacji komputerowej uzyskuje się informacje o zapotrzebowaniu na moc przerobową zakładu naprawczego, która przy określonej liczbie pracowników (bez i z uwzględnieniem absencji) pozwala określić czas realizacji zlecenia usługi naprawy warsztatu naprawczego. Przedstawiona w pracy koncepcja symulacyjnego modelu może być wykorzystana w zagadnieniach masowej obsługi.

Simulating model of repair garage service expectation time
The possibility of use the Monte Carlo methods in mass service problem was analyzed. Relational model of service time was created and programmed. The empirical data to verification of the model were used. In result of computer simulation gets the information about demand on the service processing force and amounts of employees (without and with absence). In this work conception of simulating model was shown, which can be used in mass service problem.

Przegląd wydawnictw

Joanna Archutowska
Zarządzanie logistyką w XXI w.
Recenzja książki "Zarządzanie logistyką", której autorami są Alan Harrison oraz Remko van Hoek z Cranfield Centre for Logistics.
Logistics Management in 21st century

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł