Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 02/2014

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 02/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Jacek Szołtysek
Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej

 

The conditions and the concept of social logistics

 

Celem artykułu jest prezentacja przesłanek i założeń koncepcji logistyki społecznej, wyodrębnionej jako nowy obszar zastosowania teorii logistyki do rozwiązywania istotnych społecznie problemów. U ich podłoża leżą przepływy materialne i informacyjne. Rozważania prezentowane są wokół paradygmatu logistyki, wskazując ponadto na obszary stosowania logistyki w działaniach militarnych i gospodarczych.

 

Słowa kluczowe: logistyka, paradygmat logistyki, logistyka społeczna.

 

The purpose of this article is a presentation of the conditions and the concept of social logistics, separated as a new field of application of the theory of logistics - to solve important social problems that lie at the root of the material and information flows. Author considerations prowling around the logistics paradigm. It also refers to the areas of application of logistics in military and economic activities.

 

Key words: logistics, logistics paradigm, social logistics.

 

Aleksandra Laskowska –Rutkowska
Cechy proinnowacyjnych relacji w łańcuchu dostaw

 

The traits of innovative relations in supply chain

 

Celem niniejszego artykułu jest rozpatrzenie cech relacji mogących decydować o powodzeniu kooperacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw i innowacyjności, będącej jej efektem. W artykule postawiono tezę, że to relacje partnerskie sprzyjają tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w łańcuchu dostaw. Na tworzenie innowacyjnych rozwiązań pozytywnie przekłada się także: posiadany kapitał relacyjny, wzajemne zaufanie i zaangażowanie partnerów w łańcuchu dostaw, oraz umiejętnie wyważona proporcja pomiędzy władzą a zależnością. Aby łańcuch dostaw mógł wypracowywać innowacyjne rozwiązania istotne jest także umiejętne dobranie proporcji pomiędzy współpracą a (twórczym) konfliktem, którym partnerzy z łańcucha dostaw potrafią efektywnie zarządzać. Konkluzja płynąca z powyższego, jest taka, że do zadań menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie łańcuchem dostaw warto byłoby włączyć rozwój takich relacji pomiędzy uczestnikami łańcucha, które sprzyjają innowacyjnym rozwiązaniom. Do zadań tych powinno zaliczać się: dbałość o rozwój kapitału relacyjnego, budowanie relacji partnerskich, a w ich ramach kształtowanie takich cech jak: zaufanie, zaangażowanie, zrównoważenie wzajemnej zależności oraz efektywne zarządzanie konfliktem.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, innowacje, relacje.

 

This paper is aimed at discussion of traits of supply chain relationships that impact its innovativeness. The thesis is proposed, that partnerships in supply chain support innovative solutions in supply chain and partnerships traits that enhance supply chain innovativeness are: mutual trust, engagement, relationship capital, the proper balance between power and dependence, and the right conflict management. The conclusion is drown that supply chain managers should be responsible for creating relationships among supply chain partners, that foster supply chain innovativeness. To achieve this, supply chain managers should: develop the relationship capital, build partner relationships, shape mutual trust and engagement among supply chain partners. They should also be responsible for molding the proper balance between power and dependence, and the right conflict management among supply chain partners.

 

Key words: supply chain, innovations, relations.

 

Justyna Majchrzak-Lepczyk
Obsługa klienta w wymiarze logistyczno-marketingowym

 

Customer service in dimension of logistics and marketing

 

Problematyka obsługi klienta jest niezwykle złożona i nie sposób w krótkim opracowaniu szeroko się do niej odnieść. Niezaprzeczalny jest fakt, iż znaczenie obsługi rośnie, bowiem jej poziom przekłada się bezpośrednio na słupki sprzedaży, zyski firm i ich pozycje konkurencyjną. Jakość obsługi pozwala konkurować na coraz bardziej wymagających rynkach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Dlatego przedsiębiorstwa muszą pamiętać o gromadzeniu informacji na temat nabywców, jak również nieustannie poddawać analizie posiadane zasoby i kompetencje. Jedynie wiedza pozyskana w taki sposób może stanowić podstawę do opracowywania prognoz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Celem artykułu jest próba identyfikacji integracji marketingu i logistyki, z punktu widzenia obsługi klienta oraz wpływu jaki ona wywiera na konkurencyjność przedsiębiorstw. Autorka podjęła się również próby wykazania, iż zarządzanie marketingowo-logistyczne stwarza warunki do uzyskania zwielokrotnionych korzyści na rynku konkurencyjnym, między innymi dzięki satysfakcji i lojalności klientów.

 

Słowa kluczowe: obsługa klienta, zarządzanie logistyczno-marketingowe, wartość.

 

The issue of customer service is very complex and it is impossible to refer it in a short paper. The fact is that service importance growing, since its level translates directly into stakes sales, profits and companies competitive positions. Quality of customer service allows to compete in an increasingly demanding markets, both domestic and international. To be competitive on the market the companies must remember to collect systematically the information about their customers, as well as continually analyze the available resources and expertise. Only the knowledge gained in this way may give rise to the development outlook for further growth.

 

This article attempts to identify the integration of marketing and logistics, in the point of view of customer service and the impact that it has on the competitiveness of enterprises. The author has also attempts to demonstrate that the management of marketing and logistics creates the conditions for obtaining multiple competitive advantages on the market, including customer satisfaction and loyalty.

 

Key words: customer service, logistics and marketing management, value.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Radosław Pytlak, Wojciech Stecz

Optymalizacja procesu wysłkik cukru

 

Optimization of sugar dispatching proces

 

W artykule rozważany jest proces wysyłki cukru do klientów cukrowni. Podstawowym celem naszej pracy było określenie efektywności procesów logistycznych w fabryce oraz znalezienie i korekta wąskich gardeł. Zaprezentowano wybrane sposoby optymalizacji procesów logistycznych. W pracy, dla potrzeb harmonogramowania, prezentujemy zastosowanie metod heurystycznych oraz metod wykorzystujących programowanie z ograniczeniami. Praca przedstawia również dyskusję metod optymalizacji procesów logistycznych oraz omawia trudności z ich zastosowaniem.

 

Słowa kluczowe: systemy gniazdowe, optymalizacja procesów logistycznych, CLP w harmonogramowaniu, programowanie z ograniczeniami.

 

We consider the sugar dispatching process at a sugar mill. The main goal of our work was to check an efficiency of the logistics system in the mill, find and correct the bottlenecks. Some methods for logistics processes optimization are presented. We base on the heuristics and CLP techniques for solving the scheduling problems. Some additional remarks about possibility of using the optimization methods in scheduling and logistics optimizations are presented too.

 

Key words: job shop scheduling, optimization in logistics, CLP in scheduling, constraint programming.

 

Maciej Urbaniak
Programy rozwoju dostawców

 

Supplier development programs

 

Celem artykułu jest przedstawienie założeń wdrażania programów rozwoju dostawców. Dla wielu przedsiębiorstw, a zwłaszcza dla koncernów międzynarodowych kształtowanie partnerskich relacji z dostawcami stanowi bardzo ważny element wzajemnego budowania przewagi konkurencyjnej opartej na zasadach win-win. Budowanie tych więzi ma istotny wpływ na doskonalenie jakości technicznej produktów, podwyższanie sprawności organizacyjnej procesów oraz obniżanie kosztów. Fakt ten szczególnie dostrzega wiele międzynarodowych koncernów będących producentami dóbr finalnych (ang. Original Equipments Manufacturers - OEM), które prowadząc ogólnoświatową ekspansję oferują swoim lokalnym partnerom programy rozwoju dostawców wpływając poprzez transfer wiedzy na wzrost ich potencjału.

 

Słowa kluczowe: programy rozwoju dostawców, budowanie relacji z dostawcami, zarządzanie łańcuchem dostaw.

 

The objective of this paper is to present the assumptions and conditions of the implementation of development programs for suppliers. For many companies, especially for multinationals forming partnerships with suppliers is a very important element of mutual building a competitive advantage based on the principle of win-win. The implementation of these programs have been initiated by car manufacturers in order to improve the quality of technical and organizational capabilities of suppliers and lowering costs. Currently, more and more international OEM conducting the global expansion developed such programs to support local suppliers, evolving their capabilities through transfer of knowledge.

 

Key words: supplier development programs, building relationships with suppliers, supply chain management.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł