Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 02/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 02/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF  

 

Spis treści

 

Andrzej Świderski, Ewa Dębicka

 

Quality planning in the aviation industry

 

Planowanie jakości w branży lotniczej

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono istotę planowania jakości w branży lotniczej. Scharakteryzowano korzyści, jakie może mieć przedsiębiorstwo lotnicze planując jakość swoich wyrobów. Omówiono stosowane formy planów jakości (tablica, schemat blokowy, formularz, tekst). Uwagę zwrócono na międzynarodowe dokumenty normalizacyjne, które mają zastosowanie przy planowaniu jakości w branży lotniczej. Podano przykład sporządzenia planu jakości podczas remontu silników lotniczych w przedsiębiorstwie remontowym.

 

Słowa kluczowe: jakość, planowanie jakości, zarządzanie jakością.

 

Summary:

 

The article presents the essence of quality planning in the airline industry. There were characterized benefits, which airline industry can have during planning the quality of the products. There were discussed used forms of quality plans (board, flowchart, form, text). The attention turned on international normalizing documents, which, have use in quality planning in the airline industry. There was an example of creating quality plan during the repairs of aircraft engines in repair company.

 

Key words: quality, quality planning, quality management.

 

Jacek Szołtysek

 

Uwarunkowania pomysłu smart city

 

Determinants of the smart city idea

 

Streszczenie:

 

Celem rozważań jest identyfikacja uwarunkowań koncepcji smart city. Autor podjął temat ze względu na rozbieżności interpretacyjne będące powodem wielu niedomówień czy też odrębnych i nie przystających do siebie wywodów. Ponadto - przyjęcie założeń koncepcji pozwoli nadać temu pojęciu konkretny, możliwy do zwymiarowania opis, ułatwiający definiowanie zjawiska smart city oraz poruszanie się w obszarze rozważań teoretycznych i decyzyjnych dotyczących współczesnych miast.

 

Słowa kluczowe: smart city, sukces miasta, strategia miasta, klasa kreatywna.

 

Summary:

 

The article aims at identifying determinants of the smart city concept. The author undertakes this issue since there are numerous interpretation inconsistencies that result in many understatements or separate and mismatching arguments. Moreover, adoption of the concept assumptions shall allow for decribing the phenomenon in a precise and measurable manner. This manner would enable defining the smart city concept and help those who are interested move in the area of theoretical and decision making aspects of contemporary cities.

 

Key words: smart city, success of the city, strategy of the city, creative class.

 

Bożena Gajdzik

 

Przegląd systemów oceny i plasowania dostawców

 

Review of suppliers’ estimate and positioning system

 

Streszczenie:

 

Celem publikacji jest przedstawienie stosowanych kryteriów systemu oceny i plasowania dostawców na przykładzie wybranych firm produkcyjnych. Jak pokazano w publikacji dostawcy są oceniani na podstawie różnych kryteriów. Są to zarówno cechy opisujące realizację dostawy, jak i samego dostawcę. Dobór kryteriów i mierników oceny uwarunkowany jest specyfiką prowadzonej działalności. Publikacja ma charakter poglądowy i może być wykorzystana w procesie dydaktycznym i praktyce biznesowej.

 

Słowa kluczowe: dostawca. ocena, plasowanie, dostawca.

 

Summary:

 

The paper presents the key solutions using in suppliers’ estimate system of enterprises. The criterions are very different. Some of them characterize supply process others describe suppliers. Selection of the criterions in suppliers’ estimate system is individual decision of each enterprise. The paper is a form of review about estimation of delivery process in enterprises. The paper can be used by lecturers and managers in their activities.

 

Key words: delivery, estimation, positioning, supplier.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Tomasz Dębicki, Elżbieta Hałas

 

Standardy w komunikacji elektroniczna w branży TSL w Polsce

 

Electronic messages standards in Transport and Logistics sector in Poland

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród firm z branży TSL będących uczestnikami systemu GS1 w Polsce. Badanie dotyczy wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych, typów oraz stosowanych standardów komunikatów wykorzystywanych przez firmy TSL w komunikacji elektronicznej. Artykuł opisuje kierunki rozwoju oraz trendy zaobserwowane w tym obszarze, z uwzględnieniem podziału na rodzaje usług oraz wielkość przedsiębiorstw. Raport zawiera również informacje o najczęściej występujących problemach w komunikacji elektronicznej i rekomendacje mające na celu minimalizację tych problemów.

 

Słowa kluczowe: transport, logistyka, komunikaty, standardy, EDIFACT.

 

Summary:

 

The article objective is to present the results of survey between Transport and Logistics sector companies which are the members of GS1 Poland. The research concerns a communication channels, types and standards of messages used in electronic communication in Transport and Logistics Sector. Article describes the development direction and trends in different size of companies. Report contains also information of the most frequent problems in electronic communications and recommendations how to minimize them.

 

Key words: transport, logistics, messages, standards, EDIFACT.

 

Marek Kasperek

 

Metodyka Agile Simple Project Management w realizacji projektów logistycznych reorganizacji łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwie

 

ASPM methodology in realization logistic projects of supply chain reorganization projects in the company

 

Streszczenie:

 

Wiele globalnych przedsiębiorstw produkujących zaawansowane technicznie produkty, dysponuje złożonymi łańcuchami dostaw. Przedsiębiorstwa te realizując projekty reorganizacji ww. łańcuchów osiągają często rezultaty prowadzonej rekonfiguracji daleko gorsze od planowanych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać między innymi w:

 

1. Zróżnicowaniu pod względem wielkości łańcuchów dostaw.

 

2. Jego elastyczności i złożoności.

 

3. Nieprzewidywalności skutków zmian w złożonych łańcuchach dostaw.

 

4. Szybkości zmian w otoczeniu i w samym przedsiębiorstwie.

 

Dlatego naturalną konsekwencją wydaje się sięgniecie po metodyki agile przy realizacji projektów rekonfiguracji łańcucha dostaw. W artykule, przedstawiono założenia metodyki ASPM, która została stworzona do planowania i realizacji projektów reorganizacji złożonych łańcuchów dostaw. Metodyka ta, jako metodyka agile, zakłada realizację projektu w wielu iteracjach oraz każdorazową analizę powstającego w wyniku reorganizacji systemu logistycznego łańcucha dostaw. Daje to podstawę do kolejnej reorganizacji. Takie podejście eliminuje opisane wcześniej problemy wynikające ze złożoności łańcucha dostaw i zmienności otoczenia, w którym on funkcjonuje.

 

Słowa kluczowe: projekty logistyczne, logistyczne projekty agile, reorganizacja łańcucha dostaw, ASPM.

 

Summary:

 

Many global companies producing complex products, has a complex supply chains. These companies performing supply chain reorganization projects, often state that the results of such a reconfiguration are far worse than planned. The reasons for this state of affairs should be sought in:

 

1. Size diversity of supply chains.

 

2. Its flexibility and complexity.

 

3. The unpredictability of the effects of changes in complex supply chains.

 

4. The rate of change in the environment and in the enterprise.

 

Therefore, it seems natural consequence of reach for the agile methodology in the implementation of supply chain reconfiguration projects. The article presents guidelines ASPM methodology, which was developed for the planning and implementation of complex reorganization of supply chains. This methodology, as agile methodology, the project involves many iterations and to the respective analysis resulting from the reorganization of the logistics supply chain. This gives rise to a further reorganization. This approach eliminates the problems described above due to the complexity of the supply chain and interchangeability environment in which it operates.

 

Key words: logistics project, agile logistics project, reorganization of the supply chain, ASPM.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Marek Ciesielski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 

Modele zdominowanych łańcuchów dostaw – podejście abdukcyjne

 

Models of dominated supply chains – abductional approach

 

Streszczenie:

 

Wiele uwagi poświęca się dziś negatywnym zjawiskom, które towarzyszą offshoringowi. Wskazuje się na presję cenową wobec dostawców i nieuczciwe praktyki wielkich odbiorców. Poszukuje się sposobów zmniejszania tych zjawisk, jako że prowadzą one oczywiście do nieefektywnego rynku. Wpierw jednak trzeba odpowiednio opisać i przeanalizować procesy dominacji w łańcuchach dostaw. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie rozumowania abdukcyjnego. Powodzenie takiego podejścia każe zwrócić większą uwagę na przydatność abdukcji.

 

Słowa kluczowe: łańcuchy dostaw, dominacja, abdukcja

 

Summary:

 

Nowadays much attention is paid to the negative phenomena, which are referred to offshoring. The price pressure on suppliers and unfair practices of large consumers are pointed. The methods for reduce these phenomena are searching because of the fact that they really lead to an inefficient market. However in the first place the processes of domination in the supply chains should be described and analysed. The abductional approach seems to be a good solution. The success of this approach makes the usefulness of abduction more distinct and leads to pay more attention to the phenomenon.

 

Key words: supply chains, domination, abduction

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł