Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 02/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 02/2017

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Jolanta Staszewska
Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Koncepcja klastra w logistyce

 

The cluster concept in logistics

 

Streszczenie:

 

Klaster jest przykładem zastosowania specyficznego rozwiązania dla poprawienia pozycji rynkowej przedsiębiorstw w nim uczestniczących. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania klastra w działaniach logistycznych. Zaprezentowano różne podejścia do koncepcji i przykłady przypadków klastrów funkcjonujących w logistyce, wskazując na istotę klastrowania w tym sektorze z uwzględnieniem ujawniających się barier.

 

Słowa kluczowe: klastry, cykl życia klastra, klastry w logistyce.

 

Summary:

 

Cluster is an example of a specific solution for improve the market position of companies participating in it. The aim of the article is to point out the possibilities of using cluster in logistics operations. There were different approaches to the concept and examples of cases of clusters operating in logistics, pointing to the essence of clustering in the sector, taking into account revealing barriers.

 

Key words: clusters, cluster life cycle, clusters in logistics.

 

Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Katedra Podstaw Logistyki

 

Maciej Stajniak
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji

 

Zakłócenia w łańcuchu dostaw

 

Supply chain distruptions

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano wyniki badań literaturowych nad dotychczasowymi sposobami definiowania pojęcia zakłóceń w kontekście łańcucha dostaw i pojęć pokrewnych. Następnie wskazano na przykładowe klasyfikacje zakłóceń w łańcuchu dostaw. Przede wszystkim wyszczególniono atrybuty zakłóceń jako podstawę do dalszych analiz i badań empirycznych.

 

Słowa kluczowe: zakłócenie, determinanty zakłóceń, klasyfikacja zakłóceń, zakłócenia w łańcuchu dostaw, łańcuch dostaw.

 

Summary:

 

The article presents the results of the literature research on existing ways of defining the concept of disruptions in the context of the supply chain and related concepts. Then pointed out the examples of supply chain disruptions classifications. First of all, specified attributes of disruptions as a basis for further analysis and empirical research.

 

Key words: disruption, disruptions determinants, classification of disruptions, supply chain disruptions.

 

Dorota Wojtyto, Marcin Knapiński
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

Przepływ informacji jako istotny element logistyki w zarządzaniu kryzysowym

 

Distribution of information as a significant element of logistics in crisis management

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono jeden z istotnych elementów logistyki w zarządzaniu kryzysowym, jakim jest przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w danej sytuacji kryzysowej. Właściwa wymiana informacji pozwala na skuteczny nadzór nad danym zdarzeniem, możliwość koordynacji całości działań związanych z reagowaniem na zagrożenie, rzetelność w jego dokumentowaniu, a także ciągłość jego obsługi. W aspekcie zarządzania kryzysowego ważny element stanowi wsparcie informatyczne dla obiegu tych informacji. W niniejszym opracowaniu wskazano narzędzie komputerowe- aplikacja e-CZK (elektroniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego), które wykorzystuje do tych celów szczebel wojewódzki administracji państwowej.

 

Słowa kluczowe: informacja, komunikacja, zarządzanie kryzysowe, zagrożenia, wspomaganie komputerowe.

 

Summary:

 

In the article the most significant element of the logistics in the crisis management was presented, which is the distribution of information between the particular units which take part in the crisis situation. The appropriate information interchange allows to effective supervision under the incident, possibility of coordination under the whole actions connected with response to the threats, reliability in the documentation and also the continuity of threats service. In the aspect of the crisis management the significant element is the computer support of the information circulation. In the article the e-CZK computer application, which is used in the voivodship was shown.

 

Key words: information, communication, crisis management, threats, computer support.

 

Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Katedra Podstaw Logistyki

 

Nowoczesne typy łańcuchów dostaw i ich determinanty w kontekście ryzyka zakłóceń

 

Modern types of supply chains and their determinants in the context of the disruption risk

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano i usystematyzowano nazewnictwo stosowane wobec łańcuchów dostaw rozpatrywanych w kontekście ryzyka zakłóceń, takich jak: szczupły, adaptacyjny, zwinny/elastyczny, sprężysty, odporny, wrażliwy i przejrzysty łańcuch dostaw. Przedstawiono determinanty wrażliwych łańcuchów dostaw wytypowanych na podstawie przeglądu literatury. Ostatecznie zaprezentowano wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych nad atrybutami zmniejszającymi prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia zakłóceń w łańcuchu dostaw.

 

Słowa kluczowe: zwinny/elastyczny łańcuch dostaw, sprężysty łańcuch dostaw, odporny łańcuch dostaw, wrażliwy łańcuch dostaw.

 

Summary:

 

The article presents and systematizes terminology applied to supply chains considered in the context of the disruption risk, such as lean, adaptive, agile/flexible, resilient, robust, vulnerable and visible supply chain. Also, presents determinants of vulnerable supply chains selected based on the literature review. Finally, the results of the statistical analysis of the attributes of decreasing the likelihood and consequences of disruptions in the supply chain are presented.

 

Key words: agile/flexible supply chain, resilient supply chain, resistant/robust supply chain, vulnerable supply chain.

 

Maciej Stajniak
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Katedra Podstaw Logistyki

 

Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji

 

SERVQUAL jako metoda oceny jakości usług transportowych

 

SERVQAL as a method of assessing the quality of transport services

 

Streszczenie:

 

Efektywne i właściwe zarządzanie jakością usług transportowych jest dzisiaj możliwe jedynie przy szerokim wykorzystaniu najnowszych standardów jakościowych, których rola w niekwestionowany sposób z każdym dniem staje się coraz ważniejsza. Z pomocą menedżerom przychodzi technika z całą paletą nowoczesnych narzędzi. Trzeba pamiętać jednak o tym, by wykorzystywać je z myślą o całej macierzy współzależności, by likwidując jedno zagrożenie, nie spotęgować drugiego. Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania jakościowej oceny usług transportowych metodą SERVQUAL.

 

Słowa kluczowe: logistyka, transport, standardy, jakość.

 

Summary:

 

To properly and effectively manage transport services is necessary to use the most advanced quality standards. Their role is becoming more and more essential every day. The engineering and its wide range of tools is a relevant support to the managers. What is worth remembering is that they should be used with consideration to all correlations matrix, so that one threat does not increase the other one. The article presents possibilities using of quality for the estimation of transport services SERVQUAL method.

 

Key words: logistics, transport, standards, quality.

 

Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji

 

Maciej Stajniak
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Katedra Podstaw Logistyki

 

Wielkość przedsiębiorstwa a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora transportowego w Polsce Wschodniej

 

Size of companies and innovation activity of transport related enterprises in Eastern Poland

 

Streszczenie:

 

Głównym celem artykułu jest pokazanie, jaki wpływ na aktywność innowacyjną ma przynależność do konkretnych klas wielkości przedsiębiorstw. Główną hipotezą badawczą jest twierdzenie, iż aktywność innowacyjna w systemach przemysłowych jest zdeterminowana oddziaływaniem struktury wielkości przedsiębiorstw, a jej wpływ na aktywność innowacyjną ma różnokierunkowy charakter (pozytywny lub negatywny). Wyniki oparto na badaniu przeprowadzonym wśród przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy w Polsce Wschodniej. Wzięło w nim udział 167 przedsiębiorstw przemysłowych należących do tego sektora. W celu określenia wpływu klasy wielkości na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, wykorzystano modele oparte na analizie prawdopodobieństwa – modele probitowe.

 

Słowa kluczowe: innowacje, transport, przemysł, region.

 

Summary:

 

The main aim of this article is to show the impact on innovation activity the belonging to a specific size of enterprise. The main research hypothesis is the claim that innovative activity in industrial systems is determined by the interaction of structure-sized companies, and its impact on innovation activity is of different nature (positive or negative). The test results were based on a survey of industrial companies representing the transport sector in Eastern Poland.. It was attended by 167 industrial enterprises belonging to this sector. In order to determine the effect of class size on the activity of innovative enterprises, used models based on probability analysis – probit models.

 

Key words: innovation, transport, industry, region.

 

Michał Pałęga, Marcin Knapiński, Dariusz Rydz
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa

 

Zastosowanie systemu oraz bezpieczeństwo zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w przedsiębiorstwach z sektora metalowego

 

The application and security of integrated information system ERP in the enterprises sector metal

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono wybrane obszary związane z zastosowaniem zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Dokonano analizy poziomu informatyzacji polskich podmiotów gospodarczych. Zaprezentowano także przykłady wdrożeń tego typu systemu w wybranych przedsiębiorstwach z branży metalowej. Oprócz tego wskazano najbardziej popularne sposoby ochrony danych stosowane w tego rodzaju rozwiązaniach informatycznych.

 

Słowa kluczowe: zintegrowane systemy informatyczne, systemy ERP, bezpieczeństwo informacji, sektor metalowy, logistyka produkcji.

 

Summary:

 

In this article the selected areas related to the use of integrated information system ERP were presented. An analysis of the level of computerization of Polish businesses. It also examples of implementations of such a system in selected enterprises sector metal were presented. In addition, it indicated the most popular ways to protect the data used in this kind of IT solutions.

 

Key words: integrated information systems, ERP systems, information security, sector metal, production logistics.

 

Beata Nonas, Ewa Staniewska
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Struktura i kierunki dystrybucji wyrobów hutniczych na podstawie wybranego przedsiębiorstwa

 

Structure and directions of steel distribution based on selected company

 

Streszczenie:

 

W niniejszej pracy przedstawiono kierunki i strukturę dystrybucji asortymentu blach wybranego przedsiębiorstwa hutniczego. Analizę przeprowadzono na podstawie udziału poszczególnych rodzajów blach w sprzedaży oraz kierunków dystrybucji z uwzględnieniem wskaźnika reklamacji, jako podstawowego aspektu jakości produktów.

 

Słowa kluczowe: dystrybucja, łańcuch dostaw, jakość, reklamacje.

 

Summary:

 

This paper presents the trends and structure of distribution range of the steel company. The analysis was based on the share of individual product sheets in the sales and distribution directions, taking into account the complaints index as a primary aspect of the quality of products.

 

Key words: distribution, supply chain, quality, complaints.

 

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Bezpieczeństwo logistyczne łańcucha dostaw ropy naftowej, a bezpieczeństwo energetyczne kraju

 

The security of the crude oil logistic supply chain and country energy security

 

Krzysztof Szymichowski
Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem (IBNB)

 

Streszczenie:

 

W ostatnich latach bezpieczeństwo energetyczne, a wraz z nim bezpieczeństwo dostaw nośników energii jest priorytetowym zagadnieniem zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Analizowane jest ono w szerszym kontekście i postrzegane, jako odpowiedź na potrzebę importu surowców energetycznych bez zakłóceń. Autor opisuje badania, których przedmiotem są czynniki, przypadki i sytuacje kształtujące bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski w warunkach gospodarki globalnej oraz występowanie między nimi związków przyczynowo – skutkowych. Autor stawia hipotezę, że ryzyko związane z bezpieczeństwem dostaw ropy naftowej na potrzeby polskiej gospodarki w warunkach rynku globalnego jest możliwe do prognozowania przy użyciu modelu. W trakcie badań przeprowadzono analizę możliwości zidentyfikowania istotnych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej na potrzeby polskiej gospodarki. Postawiono też pytanie - czy możliwe jest opisanie tego ryzyka oraz jego ocena w postaci wskaźnika przerwania dostaw ropy naftowej? Prowadzona analiza maja na celu zbadanie czy zidentyfikowane elementy mające wpływ na poziom bezpieczeństwa pozostają względem siebie w relacji powiązania oraz czy mogą stanowić podstawę do zbudowania modelu szacującego ryzyko związane z dostawami. Jako wynik badań powstaje model dynamiczny, uwzględniający zarówno elementy składające się na bezpieczeństwo dostaw, jak i czynniki oddziałujące na jego strukturę i poziom. Model uwzględnia interakcje społeczno – polityczne i gospodarcze oraz stabilność kraju dostawcy, a także określa ryzyko przerwania logistycznego łańcucha dostaw ropy naftowej do Polski.

 

Słowa kluczowe: ropa naftowa, bezpieczeństwo dostaw, bezpieczeństwo energetyczne, logistyka, łańcuch dostaw.

 

Summary:

 

In the last few years the energy security together with security of energy supply is a priority topic in Poland and the rest of EU. It is being analyzed in the wide context and seen as not only the answer to the need of energy import without interruptions but also as a factor impacting the international politics of countries. The author describes research concerning factors, cases and situations shaping crude oil supply security to Poland in world economy conditions and occurrence of cause- effect relations between them. The Author hypothesizes that the risk of crude oil supply security for polish economy in the global market conditions can be estimated using a model. The author of the research analyses the possibility of identifying important elements impacting the level of crude oil supply security for the polish economy needs. Author also states a question if there is a possibility to describing and rating the risk of oil supply disruption in a form of an index. The research’s goals are to examine if the identified elements can impact supply security level, if the elements stay related to each other and if they can be used as the foundation for the model used for estimating the supply security. The result of the research is the creation of a dynamic model that takes into account elements that the supply security consists of as well as factors that contribute to its structure and level. The model takes into account the socio- political and economic interactions. Those factors, together with the transport risk, determine the risk of crude oil supply logistic chain disruption for Poland.

 

Key words: oil, security of supply, energy security, logistics, supply chain.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł