Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 02/2018

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 02/2018

 

Spis treści/Content list

 

Piotr Banaszyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej/Poznań University of Economics and Business

e-mail: piotr.banaszyk@ue.poznan.pl

 

Przepływy finansowe jako przesłanka konkurencyjności łańcuchów dostaw przedsiębiorstw

 

The financial flows as the reason of the supply chains competitiveness

 

Streszczenie:

 

Podstawowy problem to dlaczego finanse łańcucha dostaw powinno być ważnym obszarem zainteresowania menedżerów logistyki. Odpowiedź na to pytanie oraz identyfikacja metod zarządzania finansowego w łańcuchu dostaw są celem badawczym niniejszego opracowania. Artykuł składa się z czerech zasadniczych części. W pierwszej wskazano na współczesne tendencje w dziedzinie zalecanych metod zarządzania przedsiębiorstwem i ich konsekwencje dla zarządzania łańcuchem dostaw. W drugiej uzasadniono równoważny charakter finansów łańcucha dostaw z problematyką fizycznego przemieszczania oraz przepływu informacji. Część trzecia dotyczy identyfikacji różnic między celami zarządzania przedsiębiorstwem a celami zarządzania łańcuchem dostaw złożonym z wielu autonomicznych przedsiębiorstw. Wreszcie część czwarta została poświęcona potencjalnym metodom zarządzania finansowego w łańcuchach dostaw, akcentując znaczenie nowych instrumentów dla budowania przewagi konkurencyjnej łańcucha jako całości.

 

Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw.

 

Summary:

 

The key problem is why supply chain finance should be an important area of interest for logistics managers. The answer to this question and the identification of the supply chain financial management methods are the research objectives of this paper. The article consists of four parts. In the first one, we present contemporary trends in recommended business management methods and their implications for supply chain management. The second justifies the equivalence of supply chain finance with the issue of physical movement and information flow. The third part deals with the identification of the differences between the objectives of enterprise management and the objectives of supply chain management. Lastly, the fourth part was devoted to potential methods of financial management in the supply chains, emphasizing the importance of new instruments for building competitive advantage of the chain as a whole.

 

Key words: supply chain finance, supply chain management.

 

Bibliografia/References
Allaire, Y., Firsirotu, M. (2000). Myślenie strategiczne. Warszawa: WN PWN. 
Banaszyk, P. (1999). Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
Banaszyk, P. (2014). Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(1). 
Banaszyk, P., Fimińska-Banaszyk, R. (2016). Symbiotic and parasitic supply chains. Research in Logistics and Production, 6(5). 
Banaszyk, P. (2015). Jak odwrócić finansyzację. Gazeta Prawna, 27.07. 
Brown, J., Sackett, P., Wortmann, J. (1995). Future manufacturing systems – towards the extended enterprise. Computer in Industry, 25. 
Czekaj, J., Dresler. Z. (1997). Podstawy zarządzania finansami firm. Warszawa: WN PWN. 
Duliniec, A. (1997) Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Warszawa: WN PWN. 
Gelsomino, L.M. i in. (2016). Supply chain finance: a literature review. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 46(4). 
Hagel, J., Seely-Brown, J. (2005). The only sustainable edge: why business strategy depends on productive friction and dynamic specialization. Boston: Harvard Business Press 
Hoberg, J., Alicke, K. (2013). 5 Lessons for Supply Chains from the Financial Crisis. Supply Chain Management Review, 9/10. 
Hofmann, E. (2005). Supply chain finance: some conceptual insight. W: R. Lasch, C.G. Janker (Hrsg.), Logistik management – innovative logistikkonzepte. Wissbaden. 
Kotarbiński, T. (1982) Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum. 
Michalczyk, L. (2013). Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa. `Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer. 
Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw Warszawa: PWE. 
Pfohl, H.C. (2004). Logistik management. Konzeption und Funktionen. Darmstadt: Darmstadt Technical University. 
Pfohl, H.C. (2006). Finansowe aspekty łańcucha dostaw: zorientowanie na koszt a wartość w logistyce; http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/4375-finansowe-aspekty-lancucha-dostaw--zorientowanie-na-koszt-a-wartosc-w-logistyce (12.07.2017). 
Pfohl, H.C., Gomm, M. (2009). Supply chain finance: optimizing financial flows in supply chains. Logistics Research, 1(3-4). 
Poirier, C., Quinn, F. (2004). How are we doing – a survey of supply chain progress. Supply Chain Management Review, 8(8). 
Popa, V. (2013). The financial supply chain management: a new solution for supply chain resilience. Amfiteatru Economic, XV(33). 
Trzcieliński, S. (2011). Przedsiębiorstwo zwinne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

 

Łukasz Marzantowicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/University of Szczecin

e-mail: lukasz.marzantowicz@wzieu.pl

Stabilność łańcucha dostaw – stan, poziomy i zasobowe uwarunkowania

 

Stability of supply chain – status, levels and resources conditions

 

Streszczenie:

 

Celem prowadzonych rozważań jest opisanie koncepcji sterowania układem relacji, a także przepływów w łańcuchu w oparciu o zasoby jako czynniki stabilizujące łańcuch dostaw. Przeprowadzono dyskurs w oparciu o metodę desk research wskazującą na usystematyzowanie pojęć i morfologii podejścia systemowego w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz stabilności procesów (w tym czynników zmienności i otoczenia zewnętrznego procesów). Krytyczna analiza dostępnej literatury w zakresie zarządzania procesami i systemowego podejścia wytycza płaszczyznę rozważań o kreowaniu nowoczesnego podejścia do strategii zarządzania łańcuchem dostaw, jako układu relacji budujących możliwość uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Opierając koncepcję na wykorzystaniu podejścia systemowego zidentyfikowano stabilizatory łańcucha dostaw. Określono stan stabilności systemu jako płaszczyznę determinującą uwarunkowania zasobowe dla wyznaczenia i usystematyzowania ontologicznych poziomów stabilności łańcucha dostaw. Przez pryzmat funkcjonowania poszczególnych ogniw łańcucha dostaw (rozumianych jako dyspozytorzy zasobów) wskazano na reakcyjność przyczynowo skutkową w poziomowaniu stabilności łańcucha dostaw. Wskazanie zasobów jako stabilizatorów łańcucha dostaw wyznacza strukturę procesów w łańcuchu dostaw jako funkcjonalnego układu relacji i sił konkurencyjnych. To pozwala wykazać możliwość sterowania układem jako podstawy do uzyskiwania oczekiwanego poziomu stabilności łańcucha dostaw. Zbudowano koncepcję, sterowania układem jako zarządczej metody osiągnięcia i utrzymywania stabilności łańcucha dostaw.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, stabilność łańcucha dostaw, stabilność systemów, przewaga konkurencyjna, zasoby w łańcuchu dostaw.

 

Summary:

 

The aim of the deliberations is to delineate the concept of controlling the system of relations and flows in supply chain based on resources as factors stabilizing the supply chain. A discourse was conducted based on the desk research method, which is systematising the concepts and morphology of system’s approach in supply chain management and process stability (including factors of variability and external environment of processes). Critical analysis of the available literature in the field of process management and system’s approach sets the plane of reflection on creating a modern supply chain management strategy as a system of relationships building the possibility of gaining a competitive advantage. Based on the concept of using the systemic approach, supply chain stabilizers have been identified. The state of system stability was defined as a plane of resource determinants for determining and systematizing ontological levels of supply chain stability. Through the prism of the functioning of individual links in the supply chain (understood as resource dispatchers), was pointed out the cause and effect reactivity in leveling the stability of the supply chain. Indication of resources as supply chain stabilizers determines the structure of processes in the supply chain as a functional system of relations and competitive forces. This allows one to demonstrate the ability to control the system as a basis for obtaining the desired level of the supply chain stability. It has been constructed a system control’s concept as a management methods to achieve and maintain the stability of the supply chain.

 

Key words: supply chain management, supply chain stability, system stability, competitive advantage, resources in the supply chain.

 

Bibliografia/References
Rutkowski, K. (2011). Wpływ megatrendów na zarządzanie łańcuchem dostaw-przykład Peak Oil. W: J. Witkowski, A. Baraniecka (red.),(2011). Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (234). 
Rudnicka, A. (2011). Rozwój zrównoważony w łańcuchach dostaw. 
Szkutnik, J., Moroz, E., & Nowakowska-Grunt, J. (2010). Stabilność procedur wykonawczych i kontrolnych jako warunek efektywności łańcucha dostaw energii elektrycznej w świetle badań ankietowych. Rynek Energii, (6), 8-15. 
Fajfer, P. (2010). Integracja partnerów w logistycznych łańcuchach dostaw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (58 E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II), 455-462. 
Rutkowski, K. (2015). Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym-szansa dla Polski. Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 92-104. 
Klimas, P. (2016). Analiza sieciowa i zmienne strukturalne w badaniach sieci dostaw. Organizacja i Kierowanie, (3), 53-66. 
Załoga, W. (2016). Determinanty zarządzania przedsiębiorstwami logistycznymi a bezpieczeństwem ich funkcjonowania. Logistyka, (1), 144-147. 
Czkon W. (2017). Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych. Organizacja i Kierowanie • n r 2 / 2017 (176), 93-104 
Jedliński M., Marzantowicz Ł., (2017), Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne. Czasopismo Problemy Transportu i Logistyki. Wydawnictwo uniwersytetu Szczecińskiego., ss. 175-176

 

 

Daria Wolniaczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki i Transportu/Poznań University of Economics and Business

e-mail: daria.wolniaczyk@ue.poznan.pl

 

Wpływ transportu intermodalnego na funkcjonowanie centrum logistycznego

 

Intermodal freight transport as the functioning element of logistics center

 

Streszczenie:

 

Współcześnie najważniejszym kryterium oceny jakości transportu stała się kompleksowość świadczonych usług. Ich wyrazem jest intermodalność, w której zakłada się stosowanie środków przewozowych różnych gałęzi transportu. Ponadto z transportem wiąże się nie tylko załadunek i wyładunek towarów, ale również składowanie, magazynowanie oraz obsługa: spedycyjna, celna i dokumentacyjna. Przedstawione zadania są coraz częściej wykonywane w ramach centrów logistycznych. Z jednej strony centra umożliwiają integrację poszczególnych rodzajów transportu, co istotnie przyczynia się do optymalizacji procesu dystrybucji. Z drugiej strony intermodalność zwiększa dostępność transportową centrum logistycznego, co wpływa na zainteresowanie nimi operatorów logistycznych.

 

Wpływ transportu intermodalnego na funkcjonowanie centrów logistycznych jest jednak zagadnieniem słabo rozpoznanym w literaturze przedmiotu. Z tego powodu celem artykułu jest identyfikacja znaczenia transportu intermodalnego jako elementu sprawnego funkcjonowania centrów logistycznych.

 

Słowa kluczowe: transport intermodalny, centrum logistyczne, usługa logistyczna.

 

Summary:

 

Nowadays, the most important criterion of evaluating the quality of transport is comprehensiveness of provided services, understood as intermodality. Intermodality is based on combine various branches of transport. Furthermore, transport is not only connected with loading and unloading of goods, but also storage, stock-keeping and service: forwarding, customs or documentation support. These tasks are more and more carrying out within the scope of logistics centers. On the one hand logistics centers enable the integration of individual types of transport, which significantly contributes to the optimization of the whole distribution process. On the other hand, intermodality increases transport accessibility of the logistics center, which has an impact, which affects the interest of logistics operators.

 

However, the literature quite poorly presents the impact of intermodal freight transport on the functioning of logistics center. For this reason, the aim of this paper is to identify the meaning of intermodal freight transport as the element of efficient logistics center.

 

Key words: intermodal freight transport, logistics center, logistics service.

 

Bibliografia/References
Cargo Center Graz. http://www.cargo-center-graz.at/ (07.05.2015). 
Deutsche GVZ-Gesellschaft mbH (2015). Positioning and Establishment of the Freight Villages (FV) in Europe 2015. Bremen: Institute of Shipping Economics and Logistics. http://www.aepla.net/archivos/file/ISL_DGG_Euro_FV_Ranking_2015_Management_summary_25_11_2015.pdf (24.08.2017). 
Economic Commission for Europe (UN). (2001). Terminology on Combined Transport. New York and Geneva: Economic Commission for Europe (UN), European Conference of Ministers of Transport and European Commission. 
Europejski Trybunał Obrachunkowy (2016). Kolejowy transport w UE: wciąż nie na właściwym torze. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 
Fechner, I. (2009). Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych. W: D. Kisperska Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka. Poznań: Instytut Logistki i Magazynowania. 
Fechner, I. (2006). Centra logistyczne jako czynnik wzrostu efektywności łańcuchów dostaw. Referat wygłoszony na: Polski Kongres Logistyczny "Logistics 2006 - Najlepsze praktyki w logistyce". Poznań. 
Fechner, I. (2002). Problemy logistyczne wynikające z aktualnego stanu rozwoju centrów logistycznych w Polsce. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania. http://www.logistyka.net.pl/bank wiedzy/item/download/771_f0d49bbfb3c20fe3d77e2dba8a87087d (08.04.2015). 
Główny Urząd Statystyczny (2016). Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. 
file:///C:/Users/user/Desktop/mrsp%20(1).pdf (30.08.2017) 
Gołembska, E. (2009). Logistyka w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. 
Jeszka, A.M. (2013). Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Warszawa: Difin. 
Kądziołka, T. http://www.kadziolk.webd.pl/intermodalny.pdf (18.08.2017). 
Korzeń, Z. (1999). Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. Tom II. Poznań: Biblioteka Logistyka. 
Lipińska-Słota, A. (2012). Koncepcje centrów logistycznych w Polsce. W: M. Mindur (red.), Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie. Warszawa Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy. 
Mindur, L. (2005). Centrum Cargo Graz oraz zespół portów w Bazylei głównymi platformami logistycznymi planowanego przez Unię Europejską makroregionu południowo-wschodniego. W: A. Lipińska-Słota (red.), Polski transport w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
Neider, J. (2014). Transport intermodalny. W: D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora - transport, spedycja i logistyka. Gdynia: Polska Izba Spedycji i Logistyki. 
Omega Pilzno. (2016). http://omega pilzno blog.pl/transport intermodalny czesc ii zalety i wady (14.08.2017). 
Ochociński, K. (2003). Analiza funkcjonowania wybranych centrów logistycznych w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa. http://www.problemykolejnictwa.pl/images/PDF/138_6.pdf (14.05.2015). 
http://www.plazalogistica.com/ (29.08.2017). 
Skowron-Grabowska, B. (2010). Centra logistyczne w łańcuchach dostaw. Warszawa: PWE. 
Wolniaczyk, D. (2015). Cechy i tendencje rozwoju centrów logistycznych w Polsce. Niepublikowana praca licencjacka. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

Z PRAKTYKI PRZEDSIĘBIORSTW

 

Kamila Kluska

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania/Poznan University of Technology

e-mail:  kamila.kluska@put.poznan.pl

Paweł Pawlewski
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania/Poznan University of Technology

e-mail: pawel.pawlewski@put.poznan.pl

 

Optymalizacja liczby opakowań wielokrotnego użytku w przedsiębiorstwie branży farmaceutycznej

 

Optimization of the number of reusable packaging in an enterprise of pharmaceutical branch

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia przebieg badań i wyniki projektu realizowanego we współpracy z jednym z przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej w Polsce. Celem projektu jest wyznaczenie optymalnej liczby opakowań wielokrotnego użycia. Badania prowadzone są na terenie dwupiętrowej hali, gdzie produkowane są różnego rodzaju tabletki. W badanym obszarze przedsiębiorstwa do przechowywania i transportu surowców wykorzystywana jest beczka. Gabaryty beczek, ich wysoka cena, a przede wszystkim konieczność spełnienia wymagań branżowych dotyczących bezpieczeństwa przechowywanego i przemieszczanego surowca powodują szereg problemów zarówno dla pracowników kierujących tym obszarem firmy, jak i dla pracowników operacyjnych. Dotychczasowe problemy, a także planowane zwiększenie produkcji generują potrzebę zbudowania narzędzia, które pozwoli na wyznaczenie optymalnej, dla prawidłowego przebiegu procesu, liczby beczek. Narzędziem opisanym w niniejszym artykule jest model symulacyjny zbudowany z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego FlexSim.

 

Słowa kluczowe: opakowania, transport wewnętrzny, symulacja komputerowa.

 

Summary:

 

The article presents the course of research and the results of the project carried out in cooperation with one of the companies operating in the pharmaceutical industry in Poland. The goal of the project is to determine the optimal number of reusable packaging. The research is conducted on the wall of a two-storey hall, where various types of tablets are produced. In the studied area of the enterprise, a barrel is used to store and transport raw materials. The dimensions of barrels, their high price, and above all the need to meet industry requirements regarding the security of stored and transported raw material cause a number of problems for both employees managing this area of the company, as well as for operational employees. The problems to date and the planned increase in production generate the need to build a tool that will allow to determine the optimal number of barrels for the correct course of the process. The tool described in this article is a simulation model built using FlexSim simulation software.

 

Key words: packaging, internal transport, computer simulation.

 

Bibliografia/References
McKerrow D., What makes reusable packaging systems work, Logistics Information Management, Vol. 9 Issue: 4, pp.39-42, 1996 
Mollenkopf D., Closs D., Twede D., Lee S., Burgess G., Assessing the viability of reusable packaging: a relative cost approach, Journal of Business Logistics, Vol. 26, No. 1, 2005 
Nowakowski T. (Praca zb. pod red.): Systemy logistyczne. Część I. Difin, Warszawa 2011 
Zabłoński Z.: Organizacja Bezpiecznej pracy w transporcie wewnętrznym. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984 
Zbichorski Z.: Organizacja transportu wewnętrznego w zakładach przemysłu maszynowego. Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego "Wema", Warszawa 1972.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł