Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 03/2012

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 3/2012

 

Spis treści

 

Artur Świerczek

Próba naukowej refleksji nad koncepcją łańcucha dostaw

W ostatnich latach koncepcja łańcucha dostaw jest przedmiotem intensywnych studiów teoretycznych i badań empirycznych. Studia literaturowe oraz obserwacja praktyki gospodarczej prowadzą do wniosku, że nie występuje jeden uniwersalny pogląd dotyczący koncepcji łańcucha dostaw. Mnogość i wieloaspektowość poruszanej problematyki nie przyczynia się do wypracowania jednej, spójnej płaszczyzny interpretacyjnej. Przeciwnie, przez wiele lat wokół koncepcji łańcucha dostaw narosło wiele wątpliwości i nieścisłości, dotyczących przede wszystkim wiodących płaszczyzn interpretacyjnych. W artykule przedstawiono główne czynniki warunkujące wielość i różnorodność poglądów dotyczących idei łańcucha dostaw oraz omówiono podstawowe płaszczyzny interpretacyjne koncepcji. Na ich podstawie określono zakres badanej rzeczywistości wyznaczającej ramy naukowej refleksji nad koncepcją łańcucha dostaw.

 

An attempt of scientific reflection on the concept of supply chain

In the last few years the supply chain concept has been a subject of intense research both in theoretical and practi­cal frameworks. The literature studies and an observation of business practices enable to conclude there is no one universal view on the concept of supply chain. The proliferation and diversity of the discussed issues do not contrib­ute to the development of a coherent interpretation. On the contrary, there are many doubts and inconsistencies, concerning the leading interpretations of the supply chain concept. The article aims to define the scope of a study on supply chain issues, perceived as an identification of research objects and processes performed in these objects. In order to realize the aim, the fundamental factors determining the multiplicity and diversity of views on supply chain concept have been identified and the coherent interpretation has been adopted.

 

Piotr Jaśkowski

Model negocjacji uczestników łańcucha dostaw w budownictwie z zastosowaniem teorii gier wieloosobowych

Zastosowanie filozofii zarządzania łańcuchem dostaw w budownictwie jest jedną ze strategii zwiększenia efektywności działalności budowlanej. Takie podejście wymaga jednak stosowania skutecznych narzędzi koordynujących współpracę uczestników przedsięwzięć budowlanych. W artykule zaproponowano model decyzyjny podziału zysków mający zastosowanie przy wspomaganiu negocjacji w zakresie ustalania harmonogramu budowy i dostaw wyrobów budowlanych. Zastosowano w nim podejście bazujące na teorii gier wieloosobowych, gwarantujące maksymalizację zysków łańcucha dostaw.

 

Cooperative game model of negotiations between construction supply chain members

Implementing the supply chain idea to construction is one of the numbers of strategies aimed at raising efficiency of this sector. However, it requires effective coordination of construction project participants actions. The paper puts forward a profit-sharing decision model that facilitates negotiations on schedule of material deliveries and construction works. The model is based on games theory (n-person cooperative games) and is designed to maximize profit within the supply chain.

 

Bożena Gajdzik

Struktura łańcucha wartości dodanej w sektorze hutniczym

W artykule zaprezentowano zmiany zachodzące w strukturze łańcucha wartości dodanej w kontekście integracji pionowej i poziomej. W części teoretycznej autorka zastanawia się nad korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z procesów integracji przedsiębiorstw. W części praktycznej odnosi się do zmian integracyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w  krajowym sektorze hutniczym. Na podstawie przebiegu cyklu produkcyjnego wyrobów hutniczych zaprezentowano klasyczną strukturę łańcucha wartości dodanej, którą następnie zmodyfikowano, uwzględniając zmiany integracyjne przeprowadzone w sektorze hutniczym w ostatnich latach.

 

The structure of added value chain in metallurgical sector

In the article some of problems connected with horizontal and vertical integration processes in added value chain were presented. As the case study was used domestic metallurgical sector. Moreover theoretical consideration about advantages and disadvantages was realized in first part of the article.

 

Grzegorz Chodak, Katarzyna Kudryńska

Czy handel elektroniczny wydłuża czas życia produktu?

W pierwszej części artykułu omówiono zagadnienia dotyczące cyklu życia produktu oraz scharakteryzowano te cechy handlu elektronicznego, które w zasadniczy sposób wpływają na wydłużenie cyklu. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących zależności, jakie zachodzą między wiekiem danego produktu a jego dostępnością w sklepach działających na rynku tradycyjnym w porównaniu ze sklepami wirtualnymi. Ostatnia część artykułu zawiera prezentację wniosków z przeprowadzonych badań.

 

Can e-commerce extend the product life cycle?

In the first part of article the theory of product lifecycle were presented. Then the main features of e-commerce which have the influence on lengthening the product lifecycle were analyzed. In the next part of the article the re­sults of undertaken research about relationship between the age of products and their accessibility in internet and brick and mortal shops were shown. The last part of article presents the conclusions.

 

Z PRAKTYKI PRZEDSIĘBIOSTW

 

Katarzyna Nowicka

Lokalizacja wynajmowanych magazynów w województwie mazowieckim

Wynajęcie magazynu na potrzeby składowania zapasów to dobra alternatywa wobec zamrażania kapitału we własne aktywa – nieruchomości magazynowe – umożliwiająca przedsiębiorstwom alokację zasobów w inne działania. Gdy zapasy te są dedykowane zaspokajaniu popytu tworzonego przez tak duży rynek, jakim jest Warszawa, warto rozważyć lokalizację ich utrzymywania poza granicami miasta, również ze względu na koszty składowania. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę rynku wynajmowanych nieruchomości magazynowych, wskazano główne czynniki ich lokalizacji wraz z prezentacją miejsca położenia w województwie mazowieckim.

 

Location of the rented warehouses in mazowieckie voivodeship

Warehouse renting is a good alternative to the freezing of capital into own assets (warehouse property) enabling companies to allocate resources to other activities. If the stocks are dedicated to meeting the demand created by such a large market as Warsaw city is, it should be consider also as possibility to the cost of storage reduction. The paper presents the characteristics of the rented warehouse sector, identified major factors in their location along with the presentation of the location in the mazowieckie voivodeship.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł