Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 03/2014

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 03/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Marek Ciesielski
Model łańcucha dostaw zdominowanego przez sieci detaliczne

 

Supply chain model dominated by retail networks

 

Coraz częściej wskazuje się na znaczenie zjawiska dominacji w łańcuchach dostaw. Trzeba szukać podstaw teoretycznych do badania tego problemu. Dla analizy europejskich żywnościowych łańcuchów dostaw zdominowanych przez sieci detaliczne można wykorzystać dorobek industrial economics. Analiza wskazuje, iż zdominowanie dostawców w tych łańcuchach umożliwia budowę cenowych barier wejścia. Tworzony jest więc rynek kontestowany. Rozpoznanie rodzaju rynku może być podstawą do działań ograniczających dominację.

 

Słowa kluczowe: łańcuchy dostaw, dominacja, modele.

 

There is a tendency to emphasize the importance of the phenomenon of domination in supply chains. The problem need to be discussed and there is also a need for us to look for the theoretical basis of the problem. The output of industrial economics may be helpful for the analysis of the European food supply chains, which are dominated by retail networks. The analysis indicates, that the fact, that the suppliers in this chains are dominated enables to build the prices barriers to entry. So there is created a contestable market. The identification of the type of market may be the basis for actions to limit the domination.

 

Key words: supply chains, domination, models.

 

Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak
Społeczna odpowiedzialność łańcucha dostaw jako element zrównoważonego rozwoju
(analiza postaw wobec CSR)

 

Corporate social responsibility in the supply chain as part of sustainable development
(analysis of attitudes towards CSR)

 

Dla współcześnie działającego przedsiębiorstwa koncepcja CSR (ang. Corporate Social Responsibility) staje się standardem. Związki pomiędzy biznesem społecznie odpowiedzialnym a zrównoważonym rozwojem zostały ściśle określone we wprowadzonej w życie w 2010 roku normie ISO 26000. Zasady CSR kładą nacisk na równowagę między ekonomiczną, społeczną i etyczną sferą działania przedsiębiorstw. Idea CSR jest nową, dynamicznie rozwijającą się koncepcją, która przejawia się głównie w takich wydarzeniach jak: kampanie społeczne, wolontariat pracowniczy, sponsoring wydarzeń kulturalnych, sprzedaż produktów połączona z przeznaczaniem części zysku na określony cel społeczny, tworzenie kodeksów etycznych czy eko – znakowanie produktów. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czym jest CSR? Odpowiedź na to pytanie została sformułowana w oparciu o badania zrealizowane w pierwszym kwartale 2013 roku na próbie 750 osób.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, społecznie odpowiedzialny biznes, zrównoważony rozwój.

 

The concept of CSR (Corporate Social Responsibility) is becoming a standard business operating today. The ISO 26000 shows the relationship between socially responsible business and sustainable development. The CSR focuses on the balance between economic, social and ethical sphere of their activities. The CSR is a new, rapidly growing concept which is mainly reflected in such events as public awareness campaigns, volunteering, sponsoring events, product sales combined with earmarking part of the profit to a specific social goal, the creation of codes of ethics and eco - labeling products. This article attempts to answer the question what is CSR? The answer to this question was formulated on the basis of studies carried out in the first quarter of 2013 on a sample of 750.

 

Key words: corporate social responsibility, supply chain, sustainable development.

 

Karolina Kolińska
Rynek powierzchni magazynowych w Polsce – analiza trendów

 

Warehouse market in Poland - analysis of trends

 

W niniejszym artykule przedstawiano analizę trendów na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Zakres analizowanych danych obejmuje lata 2009 – 2013. Przedstawione analizy odnoszą się zarówno do poziomu województwa jak i typu właściciela. Dodatkowo scharakteryzowano rynek magazynowy w zakresie budowli typu BTS, które coraz częściej powstają na terenie Polski.

 

Słowa kluczowe: powierzchnie magazynowe, BTS.

 

This paper presents an analysis of trends in the industrial market in Poland. The scope of the data analyzed covers the period 2009-2013. The analysis relates both to the level of the region and the type of owner. In addition was characterized warehouse market for buildings a BTS, who increasingly frequently arise in Poland.

 

Keywords: warehouse, BTS.

 

Barbara Ocicka
Rola rozwoju dostawców w zarządzaniu łańcuchem dostaw

 

Role of supplier development in supply chain management

 

Głównym celem artykułu jest prezentacja roli rozwoju dostawców w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Przedstawiono zarówno definicje, cele i efekty rozwoju dostawców, jak również kluczowe wyzwania i bariery w jego wdrażaniu. Autorka zwróciła szczególną uwagę na ewolucję rozwoju dostawców – od reaktywnych rozwiązań problemów dostawców do najlepszych praktyk dostarczających wartość w łańcuchu dostaw, które mają strategiczne znaczenie i mogą wspierać integrację procesów biznesowych w „rozszerzonym przedsiębiorstwie”.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie dostawcami, rozwój dostawców.

 

The main aim of the article is to present the role of supplier development in supply chain management. It outlines definitions, goals and effects of supplier development as well as key challenges and barriers to its implementation. The author has devoted special attention to the evolution of supplier development – from the reactive solutions of suppliers’ problems to best practices delivering value in supply chain, which have strategic significance and might enhance integration of business processes in „extended enterprise”.

 

Keywords: supply chain management, supplier management, supplier development.

 

Edukacja ekonomiczna

 

Beata Skowron-Grabowska
Strategiczne uwarunkowania zrównoważonego transportu przedsiębiorstw

 

Strategic determinants of sustainable enterprises’ transport

 

W artykule omówiono znaczenie zrównoważonego transportu w nowoczesnej gospodarce, opartej na zrównoważonym rozwoju. W tej kwestii niezwykle istotna jest koncepcja strategii, obejmująca zasady, parametry, czynniki, które pozwolą na zyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku w sferze usług transportowych. Formułowanie i wdrażanie polityki strategicznej w przedsiębiorstwach jest procesem długotrwałym, a o sukcesie decyduje doskonale przygotowana kadra menedżerska, rozumiejąca mechanizmy obecnego rynku i potrafiąca wybiegać w przyszłość. Problemami transportu, a zwłaszcza zrównoważonego transportu jest od lat zainteresowana Unia Europejska, lecz problem ochrony środowiska przez ten sektor gospodarki powinien być bliski zarówno przewoźnikom, jak i klientom na całym świecie. Celem artykułu jest podkreślenie idei zrównoważonego transportu, mając przede wszystkim na uwadze czystość środowiska naturalnego naszej planety dziś i w przyszłości.

 

Słowa kluczowe: zrównoważony transport, zrównoważony rozwój, efektywność i jakość usług transportowych, przewaga konkurencyjna, zrównoważony transport w dokumentach UE.

 

In the paper author introduced meaning of sustainable transport in modern economy based on sustainable development. In this issue the most important is strategy concept including rules, parameters and factors, which allow to achieve competitive advantage on transport service market. Formulating and introducing strategic policy in enterprises is a long-term process and it can be successful only when very-well qualified management staff understands mechanisms of the market as well as can predict future. The European Union is interested in transport problems and especially in sustainable transport for many years. Transport companies as well as their customers all around the world should consider environment protection issues during decision making process. The purpose of the paper is to underline the idea of sustainable transport, due to the fact of clean environment of our planet at present and in the future.

 

Key words: sustainable transport, sustainable development, effectiveness and quality of transport service, competitive advantage, sustainable transport in the EU documents.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł