Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 03/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 03/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Marek Ciesielski

 

Modele zdominowanych łańcuchów dostaw – podejście abdukcyjne

 

Models of dominated supply chains – abductional approach

 

Streszczenie:

 

Wiele uwagi poświęca się dziś negatywnym zjawiskom, które towarzyszą offshoringowi. Wskazuje się na presję cenową wobec dostawców i nieuczciwe praktyki wielkich odbiorców. Poszukuje się sposobów zmniejszania tych zjawisk, jako że prowadzą one oczywiście do nieefektywnego rynku. Wpierw jednak trzeba odpowiednio opisać i przeanalizować procesy dominacji w łańcuchach dostaw. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie rozumowania abdukcyjnego. Powodzenie takiego podejścia każe zwrócić większą uwagę na przydatność abdukcji.

 

Słowa kluczowe: łańcuchy dostaw, dominacja, abdukcja

 

Summary:

 

Nowadays much attention is paid to the negative phenomena, which are referred
to offshoring. The price pressure on suppliers and unfair practices of large consumers are pointed. The methods for reduce these phenomena are searching because of the fact that they really lead to an inefficient market. However in the first place the processes of domination in the supply chains should be described and analysed. The abductional approach seems
to be a good solution. The success of this approach makes the usefulness of abduction more distinct and leads to pay more attention to the phenomenon.

 

Key words: supply chains, domination, abduction

 

Nowicka Katarzyna

 

Outsourcing: kontrakt – konfrontacja – kompromis – korzyści

 

Outsourcing: contract – confrontation – compromise – the benefits

 

Streszczenie:

 

Negocjowanie kontraktu jest konfrontacją oczekiwań i możliwości obydwu stron w celu osiągnięcia kompromisu gwarantującego korzyści zainteresowanym współpracą partnerom. Jednoznaczność w rozumieniu zadań przez obydwu partnerów biznesowych pozwala na prawidłowe określenie celu umowy i zbudowania struktury zakresu współpracy. Ważne jest monitorowanie przyjętych mierników efektów współpracy (KPI). Jednakże popełnianych jest wciąż szereg błędów w zarządzaniu kontraktem outsourcingowym. Dlatego warto analizować najczęstsze pułapki outsourcingu, a pewne symptomy jakości relacji we współpracy można dostrzec już na etapie negocjacji warunków przyszłego kontraktu.

 

Słowa kluczowe: outsourcing, kontrakt, współpraca, partnerstwo.

 

Summary:

 

Negotiating a contract is a confrontation of expectations and capabilities of both parties to reach a compromise guaranteeing benefits to partners interested in cooperation. Uniqueness within the meaning of tasks by both business partners allows building the correct structure and scope of the contract. It is important to monitor the effects of cooperation adopted measures (KPIs). However, it is still committed a number of errors in the management of the outsourcing contract. Therefore, we analyze the most common pitfalls of outsourcing, and some symptoms of the quality of relationships in co-operation can be seen already at the stage of negotiating the terms of a future contract.

 

Key words: outsourcing, contract, cooperation, partnership

 

Janusz Dąbrowski

 

Strategie rozwoju i integracji dostawców w zarządzaniu łańcuchami dostaw

 

Supplier development and integration strategies in supply chain management

 

Streszczenie:

 

Korzyści jakie można uzyskać ze ściślejszej współpracy z dostawcami zachęcają przedsiębiorstwa do opracowywania programów rozwoju dostawców oraz strategii integracji dostawców. Pierwsza ze strategii polega na aktywnym oddziaływaniu przedsiębiorstwa na dostawcę w celu poprawy jego jakości do poziomu światowego, druga – dotyczy zaangażowania dostawcy w rozwój nowych produktów oraz w proces realizacji zamówień kupującego.

 

W artykule omówiono pojęcie, metody, proces oraz bariery rozwoju dostawców, a także formy integracji dostawców: wczesne angażowanie dostawców w rozwój nowych produktów, programy rozwiązań sugerowanych przez dostawców, zespoły z udziałem dostawców oraz stałe przedstawicielstwa dostawców.

 

Słowa kluczowe: relacje kupujący – dostawca, program rozwoju dostawcy, wczesne angażowanie dostawcy.

 

Summary:

 

The benefits that can be gained from forming closer relationships with suppliers encourage companies to develop supplier development programmes and supplier integration strategies. Supplier development programme is based on the company having an active influence on the supplier in order to improve their quality to world-class level, while supplier integration strategy is a practice of engaging the supplier in new product development and customer order fulfilment process.

 

This paper presents the concept, methods, process of and barriers to supplier development, as well as various types of supplier integration: early supplier involvement in new product development, supplier suggestion programmes, buyer-seller improvement teams and on-site supplier representative.

 

Key words: buyer – supplier relationships, supplier development program, early supplier involvement .

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Filip Nowacki

 

Czynniki ryzyka w międzynarodowych łańcuchach dostaw na przykładzie przedsiębiorstw z branży meblarskiej oraz IT

 

Risk factors in international supply chains – example of enterprises from furniture and IT industries

 

Streszczenie:

 

Przedsiębiorstwa prowadzące wymianę handlową z podmiotami zagranicznymi są narażone we własnych międzynarodowych łańcuchach dostaw na szereg potencjalnych ryzyk. Chociaż literatura naukowa dzięki prowadzonym badaniom wyodrębnia wiele metod zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw, istotne jest dokonanie przeglądu czynników, które to ryzyko wywołują. Przedsiębiorstwo ponosi bowiem znacznie niższe koszty koncentrując się na potencjalnych czynnikach ryzyka, aniżeli zarządzaniu ryzykiem, które już się pojawiło w łańcuchu dostaw. Artykuł dokonuje analizy czynników ryzyka, skupiając się przede wszystkim na czynnikach relacyjnych związanych ze współpracą w łańcuchach dostaw. W pracy opisany zostaje również podział na czynniki, na które przedsiębiorstwo może oddziaływać bezpośrednio oraz, na które przedsiębiorstwo posiada wpływ wyłącznie pośredni. Artykuł prezentuje także przypadek dwóch przedsiębiorstw, które w prowadzonej działalności wykazują bardzo niski poziom ryzyka w łańcuchach dostaw. Pomimo że firmy te pochodzą z całkowicie odmiennych sektorów, jak branża meblarska oraz IT, można zauważyć między nimi pewne podobieństwa, które sprawiają, że obydwa przedsiębiorstwa twierdzą, że nie odczuwają ryzyka w swoich łańcuchach dostaw. Tym samym istotne jest jakie czynniki wpływają na taką sytuację.

 

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, międzynarodowe łańcuchy dostaw, ryzyka relacyjne.

 

Summary:

 

Companies doing business with foreign entities are exposed in their international supply chains to a number of potential risks. Although, the scientific literature through conducted researches extracts many methods of supply chain risk management, it is important to review the factors that cause these risks. Company incurs much lower costs due to focusing on potential risk factors, rather than risk management, which has already occurred in the supply chain. Article analyzes the risk factors, focusing primarily on relational factors associated with collaboration in supply chains. Included is also the division of the factors on which company has direct influence or only indirect. The paper presents case of two companies that show very low risk in their operations. Although, these companies come from different industries, such as the furniture industry and IT, they both claim that they do not experience risk in their supply chains. Therefore the question is about the factors influencing this situation.

 

Key words: international supply chains, relational risks, risk factors.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Marian Brzeziński, Tomasz Waśniewski
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki

 

Magdalena Kijek
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Instytut Logistyki

 

Modelowanie systemu organizacji przewozów w firmie transportowej

 

Modelling of organizational system of deliveries within transportation company

 

Streszczenie:

 

Globalny transport samochodowy wykorzystywany w wielu gałęziach gospodarki zapewnia dostawy do klientów. Fragmentaryzacja działań firm transportowych komplikuje wykonywanie zadań i nie pozwala na optymalizację dostaw. Powoduje to wydłużenie czasu realizacji, podnosi koszty i nie jest elastyczne na potrzeby klienta. Konsekwencją tego jest malejące zadowolenie klienta z logistycznej obsługi, co w efekcie prowadzi do ich utraty, a co za tym idzie spadku zysków. Przedsiębiorstwa transportowe powinny ukierunkować się na zamiany w podejściu procesowym, bowiem transport odgrywa znaczącą rolę w procesach logistycznych. W rezultacie jego optymalizacja zmierza do usprawnienia procesów bezpośrednio wpływających na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: transport, przeładunek kompletacyjny, metoda euklidesowa.

 

Summary:

 

Global trucking used in various branch of industry enables deliveries to respective customers. Fragmentation of activities of transport companies makes complex providing some tasks and not allows for optimization of deliveries. It causes delays of realization of deliveries, rises costs and is not flexible towards customer needs. As a consequence, customer satisfaction from logistic service is going down and it leads to losing of customers and decreasing of profit. Transportation companies should aim in changing into processes approach, respecting the significant role of transportation in logistic processes. In result optimization of transportation process aims in rationalization of global processes affecting the growth of the company.

 

Key words: transport, cross docking, Euclidean method.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł