Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 03/2016

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 03/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treścI

 

Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg

 

Dominujące formy koordynacji w obszarach stosowania logistyki

 

Dominant forms of coordination in the field of logistics application

 

Streszczenie:

 

Celem tego artykułu jest przeprowadzenie rozważań na temat przystawania dominujących form koordynacji do modelu wyznaczającego obszar delimitacji stosowania logistyki. Te rozważania zostały uplasowane w warstwie refleksji o naturze integracji i koordynacji oraz w warunkach paradygmatu i pryncypium logistyki.

 

Słowa kluczowe: koordynacja, integracja, logistyka, zarządzanie logistyczne, paradygmat logistyki.

 

Summary:

 

This work predominantly aims at discussing the way dominant forms of coordination match a model that defines the area of delimitation of logistics application. The discussion undertaken is placed in a layer of considerations referring to the very nature of integration and coordination under the logistics paradigm and principles.

 

Key words: coordination, integration, logistics, logistics management, logistics paradigm.

 

Grażyna Wieteska

 

Elastyczność relacji z dostawcami w erze turbulencji

 

Flexibility in relationships with suppliers in an era of turbulence

 

Streszczenie:

 

Artykuł prezentuje zagadnienie elastycznych relacji z dostawcami w świetle dotychczas przeprowadzonych badań oraz zawartej w literaturze przedmiotu teorii. Wskazuje definicję, przyczyny i możliwości zwiększania zarówno elastyczności procesu zakupu, jak i elastyczności dostawców w erze turbulencji. Elastyczność procesu zakupu to głównie umiejętność rekonfigurowania bazy dostawców celem adaptacji do zachodzących w otoczeniu zmian. Z kolei, elastyczność dostawców wyrażana jest zdolnością dostawców do sprawnego reagowania na zmiany w zamówieniach od klientów w zakresie wolumenu, asortymentu, czasu a także jakości technicznej w kontekście modyfikowania lub rozwijania nowych produktów. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę, przedsiębiorstwa reagując na niepewność dostaw korzystają najczęściej z tradycyjnego multisourcingu oraz utrzymywania zapasów. Podjęte w artykule rozważania pozwoliły na wyznaczenie nowych kierunków badań. Interesujące jest m.in., w jaki sposób atrybuty łańcucha dostaw (np. produkt, popyt, środowisko produkcyjne), branża, czy wielkość przedsiębiorstwa determinują stosowanie praktyk zwiększających elastyczność relacji z dostawcami. Ponadto, w jaki sposób zaangażowanie, zaufanie oraz zależności w relacji dostawca-nabywca wpływają na praktyki w zakresie rozwijania elastyczności dostawców.

 

Słowa kluczowe: elastyczność, relacje z dostawcami, proces zakupów, łańcuch dostaw.

 

Summary:

 

The article presents the issue of flexibility in relationships with suppliers in the light of the studies conducted so far and the theory presented in the literature. It states the definition, reasons and possibilities to develop both sourcing flexibility and flexibility of suppliers in an era of turbulence. The flexibility of the purchasing process is mainly the ability to reconfigure the base of suppliers in order to adapt the supply chain to changes of business environment. On the other hand, supplier flexibility is the ability of suppliers to efficiently respond to changes in orders from customers in terms of volume, range of assortment, time and technical quality in the context of product development. The results of a survey conducted by the author show that the most often, enterprises ensure flexibility in responding to the disruptions in area of supply using traditional methods like multisourcing and buffer stocks. Taken considerations led to the appointment of new research directions. It is interesting how the attributes of the supply chain (e.g. product, demand, production environment), the industry or size of the company determine the practices that increase the flexibility in relationships with suppliers. Moreover, how the commitment, trust or dependences influence the supplier development practices.

 

Key words: flexibility, relationship with suppliers, sourcing, supply chain.

 

Bożena Gajdzik

 

Teoretyczne i praktyczne podstawy zrównoważonego łańcucha dostaw

 

The theoretical and practical background of sustainable supply chain

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano zagadnienia zrównoważonego łańcucha dostaw. Część teoretyczna artykułu powstała na podstawie studium literaturowego i stanowi przegląd założeń metodologicznych opracowania i wdrożenia zrównoważonego łańcucha dostaw. W części praktycznej odniesiono się do schematu podstępowania w praktyce biznesowej na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego (kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów, kwestionariusz samooceny dostawców itp.).

 

Słowa kluczowe: zrównoważony łańcuch dostaw, przedsiębiorstwo hutnicze.

 

Summary:

 

The article presents theoretical and practical background of sustainable supply chain. This paper aims at analysis of methodology and practice of sustainable supply chain management (SSCM). Theory is based on literature overview. Case study are solutions (code of supplier responsibility, self-audit supplier, etc.) in metallurgical company.

 

Key words: sustainable supply chain, metallurgical enterprise.

 

Karolina Kolińska, Marta Cudziło

 

E-commerce – wyzwanie dla logistyki

 

E-commerce –challenge for logistics

 

Streszczenie:

 

Niniejszy artykuł definiuje główne wyzwania w zakresie planowania i organizacji procesów logistycznych w sektorze handlu elektronicznego. Przedstawione zostały również najistotniejsze różnice pomiędzy logistyką e-commerce, a logistyką w handlu tradycyjnym. W związku z koniecznością koncentracji szczególnej uwagi na kliencie w handlu elektronicznym, zaproponowany został zestaw wskaźników umożliwiających monitorowanie i ocenę efektywności realizowanych procesów logistycznych. Zwrócono również uwagę na konieczność zastosowania zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla usprawnienia obsługi logistycznej e-commerce.

 

Słowa kluczowe: e-commerce, procesy logistyczne, wskaźniki logistyczne, obsługa klienta.

 

Summary:

 

This article defines the main challenges in planning and organization of logistics processes in the sector of e-commerce. Also, was presented the most significant differences between logistics of e-commerce and logistics in traditional trade. In view of need to focus particular attention on customer in e-commerce, it has been proposed a set of indicators to monitor and evaluate effectiveness of logistics processes. Attention was also drawn to the need for advanced IT solutions for streamlining of logistics service e-commerce.

 

Key words: e-commerce, logistics processes, indicators of logistics, customer service.

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Ewa Golisz, Adam Kupczyk

 

Stan aktualny i perspektywy rozwoju sektora biopaliw transportowych w Polsce

 

The actual condition and development prospects of the transport biofuels sector in Poland

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono definicje dotyczące sektora biopaliw transportowych zawarte w prawodawstwie unijnym i krajowym oraz przepisy prawne i nowe propozycje UE w sprawie rynku biopaliw. Scharakteryzowano wielkość produkcji biokomponentów w Polsce. Stwierdzono, że Polska posiada duży potencjał w zakresie produkcji biopaliw transportowych, ale jest on jednak bardzo słabo wykorzystywany, w przypadku biodesla ok. 60%, bioetanolu tylko 30%. Omówiono atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych, która w przypadku biopaliw 1. generacji w przeciągu badanych 8 lat zmniejszyła się dwukrotnie do poziomu ok. 30%. Zmienne i rozbudowane przepisy prawa krajowego wpływają niekorzystnie na rozwój sektora biopaliw transportowych oraz ograniczają rozwój nowych technologii w tym zakresie.

 

Słowa kluczowe: biopaliwa, biokomponent, atrakcyjność sektora, uwarunkowania prawne.

 

Summary:

 

The article presents the definitions of the transport biofuels sector included in the EU and national legislation and regulations and the new EU proposals on the biofuel market. The volume of production of bio-components in Poland was described. It was found that Poland has a large potential for production of transport biofuels, but it is very poorly used, in case of biodiesel approx. 60%, and bioethanol only 30%. The attractiveness of the sectors of transport biofuels was discussed, and in the case of first-generation biofuels within the surveyed eight years was reduced twice to approx. 30%. Variables and complex national legal regulations affect adversely the development of biofuels for transport and limit the development of new technologies in this field.

 

Key words: biofuel, bio-component, sector’s attractiveness, legal conditions.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Ireneusz Kaczmar

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Instytut Nauk Technicznych

 

Zastosowanie symulacji i optymalizacji w zarządzaniu procesem produkcji – analiza przypadku

 

The use of simulation and optimization in managing the manufacturing process – case study

 

Streszczenie:

 

W artykule opisano jak używać technologii symulacji, do zwiększenia możliwości menedżerów w zarządzaniu procesem produkcji. Dokonano analizy problemu maksymalizacji zysku, przy ograniczonych zasobach czasu pracy maszyn. Każda maszyna ma ograniczony czas pracy, po czym zużywa się. Decydent powinien uzyskać informację ile przedsiębiorstwo musi produkować wybranego rodzaju dóbr, aby osiągnąć maksymalne zyski przed zużyciem się maszyn. W przedstawionym przypadku zostały przetestowane dwa narzędzia, eksperymentator Flexsim i optymalizator OptQuest. Dzięki otrzymanym wynikom badań, menedżerowie będą mogli bardziej efektywnie zarządzać procesem produkcji i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

 

Słowa kluczowe: symulacja, optymalizacja, FlexSim, OptQuest, zarządzanie produkcją, programowanie liniowe.

 

Summary:

 

This article describes how to use simulation technology to increase possibilities of managers in managing manufacturing process. It has been analyzed problem of the maximizing profit, at limited process time resources. Each machine has a limited time of work, and then it breaks down. The decision maker should get a information, how many the enterprise must to produce selected kind of goods to achieve maximum profits, before the machines will break down. In presented case has been tested two tools, experimenter Flexsim and optimizer OptQuest. Thanks to results of the research, managers will be able to manage more effectively their process of production and gain competitive advantage on the market.

 

Key words: simulation, optimization, FlexSim, OptQuest, production management, linear programming.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł