Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 03/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 03/2017

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Krzysztof Szymichowski
Instytut Badań nad Bezpieczeństwem

 

Bezpieczeństwo logistyczne łańcucha dostaw ropy naftowej a bezpieczeństwo energetyczne kraju

 

The security of the crude oil logistic supply chain and country energy security

 

Streszczenie:

 

W ostatnich latach bezpieczeństwo energetyczne, a wraz z nim bezpieczeństwo dostaw nośników energii jest priorytetowym zagadnieniem zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Analizowane jest w szerszym kontekście i postrzegane, jako odpowiedź na potrzebę importu surowców energetycznych bez zakłóceń. Autor opisuje badania, których przedmiotem są czynniki, przypadki i sytuacje kształtujące bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski w warunkach gospodarki globalnej oraz występowanie między nimi związków przyczynowo – skutkowych. Autor stawia hipotezę, że ryzyko związane z bezpieczeństwem dostaw ropy naftowej na potrzeby polskiej gospodarki w warunkach rynku globalnego jest możliwe do prognozowania przy użyciu modelu. W trakcie badań przeprowadzono analizę możliwości zidentyfikowania istotnych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej na potrzeby polskiej gospodarki. Postawiono też pytanie - czy możliwe jest opisanie tego ryzyka oraz jego ocena w postaci wskaźnika przerwania dostaw ropy naftowej? Prowadzona analiza maja na celu zbadanie czy zidentyfikowane elementy mające wpływ na poziom bezpieczeństwa pozostają względem siebie w relacji powiązania oraz czy mogą stanowić podstawę do zbudowania modelu szacującego ryzyko związane z dostawami. Jako wynik badań powstaje model dynamiczny, uwzględniający zarówno elementy składające się na bezpieczeństwo dostaw, jak i czynniki oddziałujące na jego strukturę i poziom. Model uwzględnia interakcje społeczno – polityczne i gospodarcze oraz stabilność kraju dostawcy, a także określa ryzyko przerwania logistycznego łańcucha dostaw ropy naftowej do Polski.

 

Słowa kluczowe: ropa naftowa, bezpieczeństwo dostaw, bezpieczeństwo energetyczne, logistyka, łańcuch dostaw.

 

Summary:

 

In the last few years the energy security together with security of energy supply is a priority topic in Poland and the rest of EU. It is being analyzed in the wide context and seen as not only the answer to the need of energy import without interruptions but also as a factor impacting the international politics of countries. The author describes research concerning factors, cases and situations shaping crude oil supply security to Poland in world economy conditions and occurrence of cause- effect relations between them. The Author hypothesizes that the risk of crude oil supply security for polish economy in the global market conditions can be estimated using a model. The author of the research analyses the possibility of identifying important elements impacting the level of crude oil supply security for the polish economy needs. Author also states a question if there is a possibility to describing and rating the risk of oil supply disruption in a form of an index. The research’s goals are to examine if the identified elements can impact supply security level, if the elements stay related to each other and if they can be used as the foundation for the model used for estimating the supply security. The result of the research is the creation of a dynamic model that takes into account elements that the supply security consists of as well as factors that contribute to its structure and level. The model takes into account the socio- political and economic interactions. Those factors, together with the transport risk, determine the risk of crude oil supply logistic chain disruption for Poland.

 

Key words: oil, security of supply, energy security, logistics, supply chain.

 

Józef Lisowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej

 

Wyznaczanie bezpiecznej i rozgrywającej trajektorii statku w sytuacjach kolizyjnych

 

Determination of the safe and game ship trajectory in collision situations

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono uproszczony model procesu rozgrywającego sterowania statkiem w sytuacjach kolizyjnych na morzu w postaci wielokrokowej gry macierzowej j obiektów sterowania. Sformułowano macierz gry zawierającą wartości ryzyka kolizji obliczone na podstawie informacji z systemu antykolizyjnego ARPA, dla dopuszczalnych strategii własnego statku i poszczególnych j spotkanych statków. Do rozwiązania zadania bezpiecznego i optymalnego sterowania statkiem wykorzystano metodę dualnego programowania liniowego. Rozważania zilustrowano komputerową symulacją wyznaczania bezpiecznej trajektorii własnego statku w rzeczywistej sytuacji nawigacyjnej na morzu podczas mijania się z wieloma spotkanymi statkami.

 

Słowa kluczowe: transport morski, bezpieczeństwo żeglugi, teoria gier.

 

Summary:

 

The paper describes an approximated model of the process game ship control in collision situations at sea as the model of multi-step matrix game of j control objects. Formulated game matrix containing a collision risk calculated on the basis of information from the ARPA anti-collision system, for permissible strategies of own ship and individual j met ships. To solve the task safe and optimal control of the ship used method of dual linear programming. These considerations have been illustrated with a computer simulation of determining own safe ship trajectory in situation at sea during passing many ships.

 

Key words: maritime transport, safety of navigation, game theory.

 

Optymalizacja i usprawnianie

 

Marek Fertsch, Marcin Grzesiak
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Usprawnienie dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie przy zastosowaniu koncepcji wspomagania logistycznego i metody analizy wspomagania logistycznego

 

Improving the distribution of the selected company using logistic support concept and method of supportability analysis

 

Streszczenie:

 

Koncepcja wspomagania logistycznego i metoda analizy wspomagania logistycznego powstały w obszarze logistyki wojskowej. Coraz częściej są stosowane w systemach cywilnej logistyki. Artykuł prezentuje wyniki badań nad własnościami użytkowymi koncepcji wspomagania logistycznego i metody analizy wspomagania logistycznego. Badania polegały na zastosowaniu koncepcji wspomagania logistycznego (logistics suport) i metody analizy wspomagania logistycznego (supportability analysis) do usprawnienia funkcjonowania dystrybucji w warunkach wybranego przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe:  dystrybucja, wspomaganie logistyczne, analiza wspomagania logistycznego.

 

Summary:

 

The concept of logistic support and supportability analysis method developed in the area of military logistics. Increasingly are used in civilian logistics systems. The article presents the results of research on the utilitarian properties of concept of logistic support and supportability analysis method. The study included the use of the concept of logistic support and method of supportability analysis to improve the operation of the distribution in the conditions of the selected company.

 

Key words: distribution, logistic support, supportability analysis.

 

Bartosz Zwoliński, Ireneusz Gania
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Optymalizacja procesów przemieszczania towarów w firmach kurierskich

 

Process optimization movement of goods in courier companies

 

Streszczenie:

 

W artykule opisano próbę usprawnienia logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie branży kurierskiej, która umożliwiłaby skrócenie czasu oraz zredukowanie kosztów doręczenia przesyłek. Badania prowadzono na przełomie roku 2015/2016. Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie. Rozdział drugi zawiera analizę literatury i opis metod użytych w projekcie. Trzeci rozdział poświęcony jest analizie procesu przemieszczania przesyłek i określeniu jego etapów krytycznych. W tym rozdziale zaprezentowano także opracowaną propozycję rozwiązania usprawniającego, oraz porównanie jego wyników z sytuacją w firmie. Zbadano także ryzyko wystąpienia błędów podczas procesu wdrożenia rozwiązania. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie pracy oraz wnioski. Analizowanym przedsiębiorstwem jest firma kurierska, znajdująca się w pierwszej dziesiątce największych firm tej branży w Polsce. Danymi wejściowymi do pracy są listy doręczeń kuriera tego przedsiębiorstwa z przeciągu tygodnia roboczego.

 

Słowa kluczowe: logistyka dystrybucji, czas dostawy, koszt dostawy.

 

Summary:

 

The purpose of this paper is an attempt to elaborate an improvement of the distribution logistics subsystem, which would provide decrease of delivery time and cost reduction. Research conducted at the turn of the year 2015/2016. The first chapter contains introduction. The second chapter contains literature analysis and description of method used during work on project. The third chapter is about analysis of parcels transportation process and selection of it’s critical stages. This part of chapter includes presentation of suggested improvement and comparisson of this solution and situation found in enterprise. It also contains the analysis of the risk of threats to the implementation process. In the last chapter there are summary and conclusions. The analyzed organization is a courier company, which is placed in top ten companies of polish courier services market. The project in this thesis is based on input data, which is courier delivery lists among the working week.

 

Key words: distribution logistic, time of delivery, cost of delivery.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Radosław Drozd

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 

Marcin Kisielewski

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania

 

Usprawnienie procesu produkcyjnego – case study

 

Improvement of the production process – case study

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji usprawnienia procesu obróbki wstępnej oraz produkcji dżemu truskawkowego poprzez zakup i wprowadzenie odszypułczarki. Nowa maszyna pozwoliła na likwidację wąskiego gardła w produkcji, dzięki czemu wzrosła dzienna wielkość produkcji.

 

Słowa kluczowe: usprawnienie procesu produkcji, likwidacja wąskiego gardła.

 

Summary:

 

The article presents approaches to improve the pretreatment and production of strawberry jam by purchasing and introducing stalks removing machines. The new machine has allowed the elimination of the bottleneck in production, allowing increased daily production volume.

 

Key words: improve the production process, elimination of bottlenecks.

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Innowacyjne rozwiązania w dystrybucji alkoholi

 

Innovative solutions in the distribution of spirits

 

Maciej Szymczak, Justyna Majchrzak-Lepczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Streszczenie:

 

Dynamizm zachodzących w handlu zmian jest między innymi rezultatem wprowadzania innowacji, z jednej strony determinujących sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, z drugiej tworzących nowe możliwości dokonywania zakupów. Źródeł innowacji jest wiele, a sposób ich wdrożenia zależy od inwencji menedżerów. Dlatego różny może być zakres wprowadzonych do systemu dystrybucji zmian, jak również sposób ich oddziaływania na rynek i konsumentów. Najczęściej istota innowacji odnosi się do nowości i oryginalności przynoszących określoną korzyść. W tym drugim przypadku trzeba mieć na uwadze potrzeby – nierzadko specyficzne – konsumentów czy raczej smakoszy alkoholi. Tak też autorzy rozumieją innowację w niniejszym artykule, którego celem jest zaprezentowanie oryginalnych rozwiązań w dystrybucji alkoholi, z uwzględnieniem zmian po stronie procesów, jak i wartości, jaką generują one dla klienta. Konstrukcja tekstu pozwoli zaprezentować wybrane obszary, w których dokonują się wzmożone przeobrażenia. Związane są one bardzo często z postępem technologicznym, który uwalnia inwencję menedżerów i czyni możliwym realizację wielu dotąd nierealnych modeli biznesowych. Szczególna uwaga będzie zwrócona ku coraz śmielej rozwijającej się idei smart convenience oraz zintegrowanym kanałom sprzedaży (omnichannel).

 

Słowa kluczowe: dystrybucja, innowacje, smart convenience, sprzedaż omnikanałowa.

 

Summary:

 

Dynamism of changes taking place in trade is, among others, the result of innovation. They alter the mode of operation of enterprises on the one hand, and create new shopping possibilities. Sources of innovation are many, and the way they are implemented depends on the creativity of managers. Therefore, they may result in a different range of changes made to distribution system, as well as they may differently impact market and consumers. Innovation most often refers to the novelty and originality bringing a certain benefit. In the latter case, you have to have in mind consumer needs that are often unique in case of connoisseurs of spirits. So the authors understand innovation in this paper, the aim of which is to present original solutions in the distribution of spirits, taking into account process changes and the value that they generate for the customer. The structure of the text will present some of the areas which exhibit increased transformation. They are very often connected with the technological advances that releases managers’ creativity and makes possible new business models. Particular attention will be paid to the idea of smart convenience and omnichannel sales which are boldly expanding now.

 

Key words: distribution, innovations, smart convenience, omnichannel.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł