Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 03/2018

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 03/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Marzena Frankowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki/University of Szczecin

e-mail: marzena.frankowska@wzieu.pl

Katarzyna Nowicka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Logistyki/SGH Warsaw School of Economics

e-mail: katarzyna.nowicka@sgh.waw.pl

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie Smart Industry

 

Supply chain management in the era of Smart Industry

 

Współczesny rozwój technologii wspierany dostępem do Internetu stymuluje powstawanie koncepcji, tj. Smart Industry i Smart Supply Chain. Inteligentne fabryki wykorzystują robotyzację i automatyzację w celu poprawy konkurencyjności. Takie podejście staje się jednak niewystarczające i wymaga szerszego spojrzenia na potencjał, jakim jest połączenie idei Smart Factory z potencjałem jaki wynika z zastosowania technologii w łańcuchach dostaw w przemyśle. Istotnym aspektem umożliwiającym czerpanie korzyści z takiego holistycznego ujęcia jest wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) w zarządzaniu informacją przepływającą od konsumenta do producenta surowców. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę holistycznego spojrzenia na problematykę cyfryzacji w zarządzaniu fabryką i przepływami w łańcuchach dostaw, aby osiągać maksymalizację korzyści całego systemu, jakim jest Smart Industry. Rozważania poprzedzono analizą ewolucji Internetu, jako podstawy do możliwości zarządzania przepływami z wykorzystaniem IoT.

 

Słowa kluczowe: Smart Industry, Smart Supply Chain, Internet Rzeczy.

 

The current development of technologies supported by Internet access stimulates the emergence of Smart Industry and Smart Supply Chain concepts. Intelligent factories use robotics and automation to improve competitiveness. This approach, however, is insufficient and requires a broader view of the potential of combining the Smart Factory concept with the potential resulting from the application of technology in industrial supply chains. An important aspect that makes it possible to benefit from such a holistic approach is the use of the Internet of Things (IoT) in the management of information flows from the consumer to the raw materials producers. The aim of the article is to draw attention to the need for a holistic view of the issues of digitization with the management of the factory and flows in the supply chains, in order to maximize the benefits of the entire system, which is Smart Industry. The considerations were preceded by an analysis of the evolution of the Internet as a basis for the ability to manage flows using IoT.

 

Key words: Smart Industry, Smart Supply Chain, Internet of Things.

 

Bibliografia/References
Ashton, K. (2009). That ‘internet of things’ thing. RFiD Journal, 22(7), 97-114. 
Baur, C., Wee, D. (2015). Manufacturing’s next act. June. 
Biswas S., Sen, J. (2016). A Proposed Architecture for Big Data Driven Supply Chain Analytics. The IUP Journal of Supply Chain Management, XIII(3), 2016, 12. 
Cellary, W., Rykowski, J. (2015). Challenges of Smart Industries – Privacy and payment in Visible versus Unseen Internet. Government Information Quarterly. Elsevier (in press). 
Christopher M. (2016). Logistics and Supply Chain Management (13-14). London: Pearson. 
Da Xu, L., He, W. and Li, S. (2014). Internet of things in industries: a survey. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 10(3), 2233-2243. 
Davies, R. (2015). Industry 4.0 - Digitalisation for productivity and growth. European Parliamentary Research Service, PE 568.337, September. 
Geisberger, E., Broy, M. (2012). Agenda CPS – Integrierte Forschungsagenda Cyber-Physical Systems. Berlin: Springer. 
Handfield, R.B., Nichols, E.L. (1999). Introduction to Supply Chain Management. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 5. 
Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. (2016). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review, 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE 3928-3937/16 
Hmida, H. B., Braun, A. (2017). Enabling an Internet of Things Framework for Ambient Assisted Living. W: R. Wichert, B. Mand (red.), Ambient Assisted Living (181-196). Springer International Publishing. 
Industrie 4.0 – The Ten Things the CIO Needs to Know; https://www.gartner.com 
Industrie 4.0: Smart Manufacturing for the Future, (2016). GTAI, Germany Trade & Invest, Berlin. 
Information Systems for Interconnected Logistics. Research & Innovation Roadmap (2015). ALICE Global Supply Network Coordination and Collaboration. 
Internet of Things: Strategic Research Roadmap, (2009). Cluster of European Research Projects on the Internet of Things (CERP-IoT) developed in 2009 its Strategic Research Agenda (SRA). 
Irish, Ch. (2017). The IoT Opportunity, Checkout (25). December 2017. Madison Publications Ltd., 25. 
Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności przy Związku Banków Polskich. Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020. 
Lee, I., Lee, Kyoochun (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons, (58), 431-440. 
Macaulay, J., Buckalew, L., Chung, G. (2015). Internet of Things in Logistics. DHL Trend Research, Cisco Consulting Services. A collaborative report by DHL and Cisco on implications and use cases for the logistics industry (25). Troisdorf, Germany: DHL Customer Solutions & Innovation. 
MacCarthy, B.L., Blome, C., Olhager, J., Srai, J.S., Zhao, X. (2016). Supply chain evolution – theory, concepts and science. International Journal of Operations & Production Management, 36(12), 1696-1718. 
Material Handling & Logistics US Roadmap (2014).MHI, December. W: G. Braun, (2015). The Internet of Things and the Modern Supply Chain. White Paper, C3 Solutions, 8. 
Otte, C., What is Industry 4.0?, 02/10/2016, https://english.bdi.eu 
Perera, Ch., Zaslavsky, A., Christen, P., Georgakopoulos, D. (2014). Context Aware Computing for The Internet of Things: A Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 16(1), First Quarter, 414 – 454. 
Power, D., (2005). Supply chain management integration and implementation: a literature review. Supply Chain Management: An International Journal, 10(4), 253, 254. 
Przybyłek, A. (2008). Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP. W: J. Winiarski (red.), Sieci komputerowe w biznesie (103 – 141). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 
PwC (2016). Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji, 12. 
Stopczyński B. (2016). Chmura produktowa innowacją zmieniającą oblicze produktu na przykładzie samochodu. W: Z. Ślusarczyk, J. Janczewski (red.), Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, 2(23), 89-99. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 
van Doesburg, R. (2011). Global Supply Chain Control Towers. Achieving end-to-end Supply Chain Visibility. London: Capgemini. 
Wang, S., Wan, J., Li, D., Zhang, Ch. (2016). Implementing Smart Factory of Industrie 4.0: An Outlook. International Journal of Distributed Sensor Networks, 16(7), 1–10. 
Wu, L., Yue, X., Jin, A., Yen, D.C. (2016). Smart supply chain management: a review and implications for future research. The International Journal of Logistics Management, l(27), 369, 400.

 

Dorota Leończuk
Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach/Bialystok University of Technology

e-mail: dleo@pb.edu.pl

 

Metody i modele pomiaru oraz oceny wydajności łańcucha dostaw

 

Methods and models of measuring and evaluating supply chain performance

 

Ze względu na rosnącą złożoność łańcuchów dostaw, bardzo ważna staje się kwestia pomiaru oraz oceny ich funkcjonowania. Zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej stosowane są różne modele i metody pomiaru i oceny wydajności łańcuchów dostaw (ang. supply chain performance). Proponowane podejścia ewoluują w kierunku uwzględniania różnych wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstw w szerszej perspektywie. W artykule opisane zostały najczęściej stosowane metody oraz modele pomiaru i oceny wydajności łańcucha dostaw. W opisie skoncentrowano się głównie na podstawowych założeniach poszczególnych podejść, a także stosowanych miarach wydajności oraz ich kategoriach. Wskazano także główne problemy i wyzwania związane z doskonaleniem opisywanych modeli i metod.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, wydajność, pomiar, ocena, metody.

 

Taking into account the growing complexity of supply chains, the issue of measuring and evaluating their functioning becomes vital. Both literature and business practice apply various models and methods of measuring and evaluating supply chain performance. The proposed approaches evolve towards taking a wider perspective of various dimensions in which enterprises function. The paper describes the most commonly applied methods and models of measuring and evaluating supply chain performance. It primarily focuses on the fundamental assumptions of specific approaches as well as the applied performance measures and their categories. The article also indicates major problems and challenges connected with developing the described models and methods.

 

Key words: supply chain, performance, measurement, evaluation, methods.

 

Bibliografia/References
Abdheen, J. i Vimala, P. (2013). Performance measurement and metrics in supply chain management. http://www.conference.bonfring.org/papers/sngce_placitum2013/gm04.pdf (01.12.2017) 
Agami, N., Saleh, M. i Rasmy, M. (2012). Supply chain performance measurement approaches: Review and classification. Journal of Organizational Management Studies, 1 20. 
Akyuz, G.A. i Erkan, T.E. (2010). Supply chain performance measurement: A literature review. International Journal of Production Research, 48(17), 5137 5155. 
APICS. (b.d.). https://www.apics.org (28.04.2017) 
Blaik, P. (2015). Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Brewer, P.C. i Speh, T.W. (2000). Using the balanced scorecard to measure supply chain performance. Journal of Business Logistics, 21(1), 75 93. 
Cai, J., Liu, X., Xiao, Z. i Liu, J. (2009). Improving supply chain performance management: a systematic approach to analyzing iterative KPI accomplishment. Decision Support Systems, 46(2), 512-521. 
Chan, F.T.S. (2003). Performance measurement in a supply chain. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 21(7), 534-548. 
Cooper, R. i Kaplan, R.S. (1992). Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage. Accounting Horizons, 6(3), 1-13. 
Dobroszek, J. (2012). Review of sample concepts of supply chain performance measurement. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 68(124), 21-43. 
Estampe, D., Lamouri, S., Paris, J-L. i Brahim-Djelloul, S. (2013). A framework for analysing supply chain performance evaluation models. International Journal of Production Economics, 142(2), 247-258. 
Estampe, D. (2014). Supply chain performance and evaluation models. London: ISTE. 
Fliegner, W. (2012), Systemy Business Intelligence w zarządzaniu procesami biznesowymi. W: K. Borodako, M. Nowosielski (red.), Foresight w przedsiębiorstwach. Nauka – technologia – wdrożenie (95-109). Poznań: Instytut Zachodni. 
Golrizgashti, S. (2014). Supply chain value creation methodology under BSC approach. Journal of Industrial Engineering International, 10(67), 1-15. 
Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. Warszawa: PWE. 
Hausman, W.H. (2003). Supply chain performance metrics. W: T.P. Harrison, H.L. Lee, J.J. Neale (Eds.), The practice of supply chain management: Where theory and application converge (61-73). US: Springer, US. 
Harrison, A. i van Hoek, R. (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
Hofman, D. (2004). The hierarchy of supply chain metrics: Diagnosing your supply chain health. AMR Research. http://www.tecsys.com/blog/wp content/uploads/2013/07/AMR_Research_REPORT_16962__The_Hierarchy_of_Supply_Chain_Metrics.pdf (01.12.2017) 
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2011). Strategiczna karta wyników: jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Kisperska-Moroń, D. (red.). (2006). Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 
Lambert, D.M., García-Dastugue, S. i Croxton, K. (2005). An evaluation of process-oriented supply chain management frameworks. Journal of Business Logistics, 26(1), 25-51. 
Ossowski, M. (2012). Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie. Zarządzanie i Finanse, 10(4), 297-312. 
Radziejowska, G., Kruczek, M. i Żebrucki, Z. (2006). Koncepcja badania sprawności strategicznej w łańcuchu dostaw. Logistyka, (6), 24-25. 
SCOR. Supply Chain Operations Reference Model. Quick reference guide, version 11.0. (2015). http://www.apics.org/docs/default source/scc non research/apicsscc_scor_quick_reference_guide.pdf (01.12.2017) 
Shaw, S., Grant, D.B. (2010). Developing environmental supply chain performance measures. Benchmarking: An International Journal, 17(3), 320-339. 
Shepherd, C., Günter, H. (2011). Measuring supply chain performance: Current research and future directions. W: J.C. Fransoo, T. Wäfler, J.R. Wilson (Eds.). Behavioral operations in planning and scheduling (105-121). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 
Supply chain definitions and key measures. (2012). https://www.apqc.org/knowledge base/download/274980/K04037%2004_Process_Defs_SupplyChain_Oct2012%20final.pdf (01.12.2017) 
Surowiec, A. (2016). Rachunek kosztów działań jako jedna z metod zarządzania kosztami łańcucha dostaw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (442), 428 437. 
Tarasewicz, R. (2014). Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw? Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza. 
Thakkar, J., Kanda, A., Deshmukh, S.C. (2009). Supply chain performance measurement framework for small and medium scale enterprises, Benchmarking: An International Journal, 16(5), 702-723. 
Tundys, B. (2015). Mierniki i wskaźniki w ocenie zielonego łańcucha dostaw. Logistyka, (4), CD nr 1, 6303-6312. 
Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 

Łukasz Gola

Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej/SGH Warsaw School of Economics

e-mail: lukasz.gola@sgh.waw.pl

Opłaty kongestyjne i ich oddziaływanie na przepływy osób w centrum miasta

 

Congestion charges and their impact on traffic flows in the city center area

 

Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie koncepcji strefowych (kordonowych) opłat kongestyjnych, których zastosowanie – poprzez adekwatne odzwierciedlenie kosztów odbywanych przez użytkowników systemu transportowego podróży – wpływa na ich zachowania transportowe. Przedstawiony jest więc dorobek teorii ekonomii w zakresie identyfikacji, analizy i internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie stanowiący bazę teoretyczną zastosowania tego typu rozwiązania. Na tej podstawie, w kontekście wskazanego całościowego podejścia do zarządzania przepływami osób, dóbr i informacji na obszarze miasta, analizowane są zależności i powiązania między opłatami kongestyjnymi a logistyką miejską.

 

Słowa kluczowe: kongestia, opłata kongestyjna, koszt zewnętrzny, zachowania transportowe.

 

The goal of this paper is to present the concept of area (cordon) congestion charges, application of which by adequate reflection of people’s travel costs, affects their travel choices, thus reducing the level of congestion and the associated negative externalities. Therefore the economic theory developments on identifying, analyzing and internalizing externalities in transport that constitute a theoretical framework for usage of such solution are being presented. Based on that the relationships and correlations between congestion charges and city logistics are analyzed in the context of the required holistic approach to the management of people, goods and information flows in the city.

 

Key words: congestion, congestion charge, external costs, traffic choices.

 

Bibliografia/References
Baum H., External Costs in the Transport Sector – A Critical Review of the EC-Internalisation Policy. Study for the European Automobile Manufacturers Association (ACEA). Dostępne w Internecie: http://www.acea.be/images/uploads/files/20080609_External_Costs_Transport_Study.pdf (dostęp: 08.05.2014). 
Bąk, M., (2010). (red.). Koszty krańcowe w transporcie. W: M. Bąk, Koszty i opłaty w transporcie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 
CEDR (209). The socio-economic impacts of road pricing. Paris. 
Ciesielski, M. (1986). Koszty kongestii transportowej w miastach. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
Ciesielski, M., Szudrowicz, A. (2000). Ekonomika transportu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
Dargay, J.M., Goodwin, P.B. (1999). Traffic congestion in Europe. Paris: OECD. 
De Borger, B., Proost, S. (2001). Reforming transport pricing in the European Union. A modelling approach. Cheltenham: Edward Edgar Publishing. 
Deloitte (2016). Koszty korków w 7 największych miastach Polski 2016. Dostępne w Internecie: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/public-sector/articles/korki-w-polskich-miastach.html (dostęp: 03.09.2016). 
Ecorys/CE Delft (2012). Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs. Rotterdam. 
European Commission (2015). Urban mobility. Brussels. Dostępne w Internecie: http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm (dostęp:13.05.2017). 
European Commission Working Paper (2008). Strategy for the internalisation of external costs. Technical annex to the strategy for the internalisation of external costs. Brussels: COM, 435. 
European Commission White Paper (2009). A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user-friendly system. Brussels: COM, 279. 
European Commission White Paper (2010). European transport policy for 2010: time to decide. Brussels 2010: COM, 370. 
European Commission White Paper (2011). Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. Brussels: COM, 144. 
Graham, D., Glaister S. (2001). Transport pricing and investment in Britain. A scoping study. London: Imperial Colleage. Dostępne w Internecie: http://www.theitc.org.uk/docs/16.pdf (dostęp: 14.12.2016). 
Hau, T.D. (1992). Economic Fundamentals of Road pricing: a diagrammatic analysis: nr 1070. Washington: Policy Research Working Paper. The World Bank. 
INFRAS/IWW (2000). External Costs of Transport - Accident, Environmental and Congestion Costs of Transport in Western Europe. Zürich/Karlsruhe. 
Lewis, N.C. (1994). Road pricing. Theory and practice. London: Thomas Telford. 
Lindberg, G. (2006). Marginal cost case studies for road and rail transport. Leeds: GRACE project (D3). 
Lindsey, R., Verhoef, E. (2001). Traffic congestion and Congestion pricing. W: Handbook of Transport Systems and Traffic Control. Amsterdam: Pergamon. 
Maibach, M., Schreyer, C., Sutter, D., van Essen, H.P., Boon, B.H., Smokers, A., Doll, C., Pawłowska, B., Bąk, M. (2008). Handbook on estimation of external costs in the transport sector. Delft: IMPACT. 
Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan and Co. 
Nash, C., Sansom, T. (1999). Calculating Transport Congestion and Scarcity Costs. Brussel: Final Report of the Expert Advisors to the High Level Group on Infrastructure Charging. 
Nash, C. (2003). Unification of accounts and marginal costs for transport efficiency (UNITE). Leeds: Final report. 
Newbery, D.M. (1990). Pricing and congestion: Economic Principles relevant to pricing roads. Oxford Review of economic policy, 6(2), 22-38. 
Parry, I. (2000). Comparing the efficiency of alternative policies for reducing traffic congestion. Washington: RFF Paper 00-28. 
Pawłowska. B. (2000). Zewnętrzne koszty transportu: problemy ekonomicznej wyceny. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 
Pigou, A.C. (1932). The Economics of Welfare. London: Macmillan and Co. 
Proost, S., van Dender, K. (1999). TRENEN-II-STRAN – Final Report. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. 
Ricardo-AEA (2014). Update of the Handbook on External Costs of Transport. London. Dostępne w Internecie: http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf (dostęp: 12.12.2016). 
Scitovsky, T. (1954). Two concepts of external economies. Journal of Political Economy, (2), 143-151. 
Small, K.A. (1992). Using the revenues from congestion pricing (t. 19; 359-381). Transportation. 
Stiglitz, J. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN. 
Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs (2012). Rotterdam: Ecorys/CE Delft. 
Texas A&M Transportation Institute (2015). 2015 Urban Mobility Scorecard. Dostępne w Internecie: https://static.tti.tamu.edu/tti.tamu.edu/documents/mobility-scorecard-2015.pdf, (dostęp: 13.05.2017), 
TfL, Impacts Monitoring Programme: First Annual Report (2003). London: Transport for London. 
Verhoef, E. (1999). Time, speeds, flows and densities in static models of road traffic congestion and congestion pricing (t. 29). Regional Science and Urban Economics, (3), 341-369. 
Vickery, W.S. (1963). Pricing in urban and suburban Transport. The American Economic Review, (53), 452-465. 
van den Bossche, M., Certan, C., Goyal, P., Gommers, M., Sansom, T. (2001). Marginal cost methodology. Leeds: Deliverable 3. UNITE. 
Walters, A. (1961). The theory and measurement of private and social costs of highway congestion (t. 29). Econometrica, (4), 676-699.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Marian Bartoszuk

Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn/Opole University of Technology

e-mail: m.bartoszuk@po.edu.pl

Roman Chudy

Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn/Opole University of Technology

e-mail: r.chudy@po.edu.pl

 

Analiza wpływu rodzaju obróbki wykończeniowej na organizację produkcji części klasy wałek

 

The analysis of the impact of the type of finishing machining on the organization of production of shaft class part

 

W dzisiejszych czasach o konkurencyjności zakładu wytwarzającego części maszyn decyduje stosowanie nowoczesnych środków produkcji. Zaliczyć do nich można energooszczędne i proekologiczne maszyny oraz nowoczesne procesy wytwarzania. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ modyfikacji procesu wytwarzania na organizację produkcji. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w procesie technologicznym wywołane zmianą rodzaju obróbki wykończeniowej. Badania przeprowadzono dla przykładowej części klasy wałek. W badaniach przeanalizowano możliwość zastąpienia operacji szlifowania poprzez nagniatanie oraz wpływ tej modyfikacji na czas wytwarzania, energochłonność procesu, koszty wytwarzania oraz na sam proces technologiczny. Udowodniono, że stosowanie nowoczesnych metod obróbki przynieść może producentom szereg korzyści przekładających się bezpośrednio na kondycję finansową firmy.

 

Słowa kluczowe: przedmiot obrabiany, proces technologiczny, czas wytwarzania, koszty produkcji.

 

Nowadays the competitiveness of machine parts manufacturing plant determines through the use of modern means of production. These include energy-efficient and environmentally friendly machines or modern manufacturing processes. This paper presents the effects of modifications of the manufacturing process on the organization of production. Particular attention was paid to changes in the technological process caused by changing the type of finishing manhandle. The study was conducted for the sample of shaft class part. The study analyzed the possibility of replacing the grinding operation by burnishing and the impact of this modification on the time of manufacture, process energy consumption, production costs and the technological process itself. It has been proven that the use of modern methods of manufacturing can bring producers a number of advantages which are translate directly into the financial condition of the company.

 

Key words: workpiece, technological process, production time, manufacturing costs.

 

Bibliografia/References
Bednarski, P., Czechowski, K., Polowski, W., Rusek, P., Toboła, D. (2011). Badania wybranych właściwości fizycznych i stereometrycznych warstwy wierzchniej uzyskanej po nagniataniu tocznym stali hartowanych rolkami z węglików spiekanych. Materiały Konferencji nt.: „Innovative Manufacturing Technology”. Kraków. 
Czarnecki, H., Chmielik, I. P., Tomasik, J. (2012). Mikrogeometria powierzchni po wybranych metodach nagniatania w układzie 3D. Mechanik, (7). 
Chmielewski, K., Grochała, D., Olszak, W. (2011). Frezowanie i nagniatanie stali X160CrMoV121 o twardości 50 HRC. Materiały V Szkoły Obróbki Skrawaniem. Opole. 
Grzesik, W. (2013). Podstawy projektowania i optymalizacji ekologicznych procesów obróbki skrawaniem. Mechanik, (3). 
Grzesik, W. (2017). Polepszanie jakości technologicznej i użytkowej części z materiałów utwardzonych (cz. III). Nagniatanie toczne i ślizgowe twardych stali. Mechanik, (7). 
Grzesik, W., Żak, K. 2013). Comparison of surface textures produced by finish cutting, abrasive and burnishing operations in terms of their functional properties. Journal of Machine Engineering, 13(2). 
Grzesik, W., Żak, K. (2014). Investigation of technological effects of ball burnishing after cryogenic turning of hard steel. Advances in manufacturing science and technology, 38(1). 
Grzesik, W., Żak, K., Prażmowski, M. (2012). Surface integrity of hard turned parts modified by ball burnishing. Journal of Machine Engineering, 12(1). 
Korzyński, M. (2007). Nagniatanie ślizgowe. Warszawa: WNT. 
Honczarenko, J. (2012). Ekologiczne obrabiarki. Mechanik, (5-6). 
Przybylski, W. (1987). Technologia obróbki nagniataniem. Warszawa: WNT.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł