Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 04/2010

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze

 

Grzegorz Chodak, Łukasz Latus, Ewa Prałat

Gospodarka magazynowa, prognozowanie popytu i wysyłka w sklepach internetowych – wyniki badań
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące prognozowania popytu i planowania stanów magazynowych w sklepach internetowych. Omówiono także sposoby prowadzenia gospodarki materiałowej i określania najistotniejszych z punktu widzenia sklepu grup towarów. Dalsza część artykułu zawiera analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 616 polskich sklepach internetowych. Badania dotyczyły stosowanego modelu logistycznego, sposobów prowadzenia konfekcjonowania i wysyłki produktów oraz metod prognozowania i planowania popytu.

Warehouse management, demand forecasting and shipping in online shops – the survey results
This article concerns the subject of demand forecasting and stocks status planning in online shops. One described the ways of materials management and setting the groups of most important products. The second part of the article contains the analysis of surveys results. They were conducted in 616 Polish online shops. The investigation concerns methods of demand forecasting, logistic models that are applied, chosen methods of packaging and shipping.

Piotr Blaik

Kluczowe wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura – trendy – doświadczenia
Artykuł podejmuje istotny problem struktury kluczowych wyzwań stojących przed współczesną logistyką, których zdefiniowanie i identyfikacja może służyć jako cenna podstawa dla pogłębionej interpretacji i oceny strategicznego znaczenia współczesnej logistyki i rozeznania współczesnych trendów jej rozwoju oraz eliminowania bądź ograniczania przyczyn i skutków niepożądanych zależności i uwarunkowań w tym zakresie.
Zaprezentowane w artykule teoretyczne aspekty konstruowania katalogu kluczowych wyzwań współczesnej logistyki oraz jego empiryczna weryfikacja w oparciu o unikalne wyniki badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich, może stanowić podstawę kompleksowej strukturyzacji i modelowania perspektywy sieciowej w logistyce i SCM. W sensie badawczym może stanowić także cenną podstawę i płaszczyznę wyznaczającą nowe możliwości dotyczące definiowania, strukturyzacji i identyfikacji determinant rozwoju i zmian w logistyce oraz mechanizmów i przejawów jej oddziaływania na zmiany zarządzania przedsiębiorstwem i zintegrowanym łańcuchem dostaw.

Key challenges of contemporary logistics and supply chain management. Structure – Trends – Experiences
The article presents the issue of contemporary logistics key challenges structure. Their recognition may be a basis for a broader evaluation of contemporary logistics role. It is also important to recognize contemporary trends of logistics development as well as to restrict the causes and effects of improper relations.
A basis for structuring and modeling of network perspective in logistics and SCM is theoretical aspects of contemporary logistics key challenges catalogue creation and empirical research assessment related to North American and West European companies. It is connected with defining and identifying logistics development and changes determinants as well as directions and symptoms of the influence on business management and SCM changes.

Anna Marzec

Czas na pilne zmiany w sektorze transportu Unii Europejskiej
Paliwa naftowe są siłą napędową transportu drogowego, morskiego i lotniczego. Zasoby ropy naftowej ulegają jednak wyczerpywaniu. Obecnie światowe zapotrzebowanie pokrywa wydobycie ropy w dziesięciu różnych regionach świata. Jednak w ośmiu z nich już nastąpił powolny spadek wydobycia. W związku z tym przewiduje się, że w okresie najbliższych 10 lat świat, w tym sektor transportu, zacznie odczuwać niedostatek ropy.
Druga okoliczność, wymuszająca pilną potrzebę zmian, to konieczność ograniczenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, w emisji których sektor transportu zajmuje jedno z pierwszych miejsc wśród wszystkich sektorów gospodarki. Przeciwdziałanie obu tym zjawiskom wymaga niezwłocznego podjęcia starań, prowadzących do wzrostu efektywności zużycia paliw naftowych. Ułatwi to realizację radykalnej substytucji paliw naftowych przez inne surowce energetyczne.
Energicznego działania wymaga też poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na drogach EU-27 ginie każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób, a blisko dwa miliony jest rannych. Zasadniczą przyczyną tego stanu jest nadmierna szybkość pojazdów. Jej ograniczenie sprzyja wzrostowi bezpieczeństwa, a także poprawia efektywność zużycia paliw.

High time for changes in EU transport sector
Petroleum fuels drive road, air and sea transport. However, oil reserves are running low. At present, global oil demand is covered by ten regions located in various world parts. In eight of them the oil production has already peaked. It is followed then by a slow decline of production rate. By 2020 oil supply will be significantly lower and the world – including its transport sector – will be suffering from oil shortage.
High global carbon dioxide emission will also force human kind to change energy use patterns in transport sector – the sector which is responsible for significant GHG emissions.
Counteracting the two phenomena requires a prompt increase of the efficiency of petroleum fuel use. Higher efficiency could result in the lower fuel use and emission. This may also significantly facilitate the next step i.e., dramatic substitution of petroleum fuels by other energy forms.
Safety of road transport should also be improved. The number of people killed every year on roads of the EU-27 is a few dozens of thousands and the number of injured is around two million. High speed of vehicles is the single biggest contributing factor in numerous road accidents. There is the urgent need of various actions to tackle vehicle speeds. Lower speeds lead also to lower fuel consumption.

Edukacja ekonomiczna

Michał Kizyn

Wymagania dotyczące warunków przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych w przepisach Wspólnot Europejskich
Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (DzU nr 96, poz. 959) przyspiesza proces ujednolicania przepisów krajowych z ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi przepisami ustawodawstwa WE. Wykonując postanowienia tej ustawy, dokonano szereg istotnych zmian i uzupełnień istniejących przepisów krajowych, a także dodano nowe regulacje. Te zmiany i uzupełnienia dotyczą także warunków przechowywania substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych.

Conditions and requirements in the REACH system concerning storage of toxic substances
The regulation (EC) number 1907/2006 of the European Parliament and of the Council from 18 Dec. 2006 concerning the matter of registration concerning the registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals (REACH) has come into force on 1 June 2007 in all EU countries. It streamlines and improves the former legislative framework on chemicals of the European Union (EU). The main aims of REACH are to ensure a high level of protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, the promotion of alternative test methods, the free circulation of substances on the internal market and enhancing competitiveness and innovation.
One of the main element of REACH system is imposing an obligation on producers and importers of toxic substances to inform the European Chemicals Agency and all their clients about all the hazards connected with using these substances.

Konferencje

Dominik Węgrzynowski

VII Dzień Transportu w Szkole Głównej Handlowej

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł