Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 04/2011

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 4/2011
 
Spis treści
 
Konrad Michalski

Sposoby doskonalenia logistyki wybranych poczt europejskich
Poczty narodowe podejmują intensywne działania w celu ciągłego doskonalenia swoich systemów logistycznych, na których oparta jest tradycyjna działalność pocztowa (listy i paczki). Zaprezentowane praktyki poczt Niemiec, Francji i Austrii zostały podparte analizą wpływu tych działań na parametry kluczowe dla efektywności logistyki: zatrudnienie, produktywność personelu, koszty i jakość usług. Wskazano na zależności pomiędzy podejmowanymi działaniami a wielkościami rozpatrywanych parametrów. Wszystkie zmiany przeanalizowano pod kątem polskiego operatora narodowego – Poczty Polskiej – będącej w trakcie długiego procesu modernizacji logistyki.
 
Ways of improving of selected European posts’ logistics
There are a lot of intensive actions being taken by the national posts in order to continuous improving their logistic systems treated as the base of traditional postal activity (letter items and parcels). Actions of the national posts of Germany, France and Austria which were presented in this article were also supported by analysis of influence of these actions on the key indicators for logistics effectiveness: employment, productivity of staff, costs and quality of services. Relations between presented actions and volumes of considered indicators were also indicated. All of changes were analyzed at the angle of the Polish national operator – Polish Post – which is during the long process of its logistics’ modernization.
 
Grażyna Wieteska
Znaczenie działań ograniczających ryzyko w relacjach dostawca–odbiorca na rynku B2B
Złożoność otoczenia, jego niepewność i pojawiające się w nim zakłócenia wymagają od firm prowadzenia działań ograniczających ryzyko wynikające z funkcjonowania łańcuchów dostaw w zmiennych warunkach. Artykuł przedstawia zarządzanie ryzykiem jako narzędzie wspomagające te działania. Opisane zostały poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem metod postępowania z nim. W artykule przedstawiono też wyniki badań z zakresu działań ograniczających ryzyko w relacjach dostawca–odbiorca, prowadzonych przez firmy funkcjonujące na rynku B2B w naszym kraju.
 
The importance of reducing the risk in the supplier–purchaser relationship on the B2B market
The complexity of business environment, its uncertainty and appearing disturbances determine companies to carry out actions to reduce the risks arising during the functioning of supply chains in the variable conditions. This pa­per presents risk management as a tool for supporting these activities. It also describes stages of risk management process with particular emphasis on methods of dealing with risk. The article also provides with the results of re­search, which objective was to identify what actions companies operating in the B2B market in our country take to limit the risk in supplier–purchaser relationships.
 
Rafał Matwiejczuk
Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. II)
W artykule przedstawiono podstawowe założenia oraz ramowe wyniki badań dotyczących kompetencji logistyki i łańcucha dostaw, przeprowadzonych przez: Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (European Logistics Asso­ciation) we współpracy z A.T. Kearney, Computer Sciences Corporation (CSC) oraz Capgemini. Rezultaty badań podkreślają znaczenie tych kompetencji w dążeniach przedsiębiorstw do osiągania oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych, umożliwiających zdobycie i utrzymanie trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej na rynku.
 
Logistics and supply chain competencies in the light of research studies (part 2)
The article presents the key assumptions and general results of research concerning logistics and supply chain competencies, carried out by: European Logistics Association in cooperation with A.T. Kearney, Computer Sciences Corporation and Capgemini. The results emphasize the significance of these competencies which determine achiev­ing desired market and economic outcomes, which facilitate getting and maintaining sustained and long-term com­petitive advantage.
 
EDUKACJA EKONOMICZNA
 
Grzegorz Sokołowski
Wykorzystanie standardów globalnych GS1 w procesie śledzenia towarów w łańcuchu dostaw
Istotą procesu śledzenia ruchu i pochodzenia (z ang. traceability) jest możliwość monitorowania danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcuch dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano) i jednocześnie dostarczenia informacji do następnego etapu (do kogo i co wysłano). System GS1 posługujący się globalnymi standardami w zakresie oznaczania jednostek i przepływu informacji posiada niezbędne narzędzia pozwalające spełnić to założenie.
 
Using GS1 global standards in traceability process of supply network
All participants of the supply chain are responsible for monitoring the origin of food, not only manufacturers and dis­tributors, but also retailers and point of sales which are the last point of this chain. The essence of traceability is the possibility to monitor each product on every stage of a supply chain. The GS1 System which uses global standards to identify individual units and flow of information offers tools and solutions to fulfill the traceability requirements.
E-BIZNES
 
E-faktury kontra tradycyjna korespondencja
E-invoicing versus traditional correspondence
 
 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł