Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 04/2012

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 4/2012
 
Spis treści
 

Piotr Blaik

Z badań nad wpływem logistyki na efektywność przedsiębiorstwa

 

Wychodząc z założenia, że coraz szerszy zakres wdrożenia i poziom integracji logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem stanowią swoistą orientację efektywnościową i determinantę wzrostu jego efektywności, w artykule podjęto próbę zobrazowania i oceny stanu i rozwoju badań empirycznych i statystycznych w krajach zachodnich, dotyczących związków między logistyką a efektywnością przedsiębiorstwa. Dokonana na tej podstawie analiza wyników tych badań potwierdza znaczący zakres i stopień bezpośredniego i pośredniego oddziaływania logistyki na komponenty efektywności przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce przez zespół KLiM Uniwersytetu Opolskiego.

 

From Research on Logistics Influence on Business Performance

 

Wider and wider scope of implementation and degree of logistics integration in the business management system is performance orientation as well as a determinant of business management performance growth. The paper attempts to picture and evaluate the condition and development of empirical and statistical research in western countries. The research focuses on the relationship between logistics and business performance. The analysis of the research results confirms a considerable scope and degree of direct and indirect logistics influence on business performance. The article also presents empirical research results in the field carried out in companies in Poland.

 

Anna Bzymek, Alina Jamróz-Ligęza

Audyt logistyczny podsystemu zamówień na przykładzie firmy usługowej XYZ

Artykuł przedstawia wyniki audytu podsystemu zamówień przeprowadzonego w przedsiębiorstwie usługowym. Podsystem zarządzania zamówieniami stanowi podstawowe narzędzie, za pomocą którego nabywca i sprzedawca przekazują sobie informacje związane z poszczególnymi zamówieniami. Efektywne zarządzanie zamówieniami jest kluczem do sprawności operacyjnej firmy i usatysfakcjonowania klientów. Do oceny podsystemu zamówień w firmie zastosowano m.in. pogłębiony wywiad indywidualny z pracownikami działu logistyki i zakupów, a także wykorzystano studia dokumentacji oraz testy aplikacji systemu logistycznego.

 

An audit of order management subsystem on example of XYZ service company

 

The article presents the results of the audit of order management subsystem carried out in the service company. Order Management Subsystem is a basic instrument through which the buyer and the seller shall provide each other information related to individual orders. To ensure effective order management is a key point in achieving operational efficiency and customer satisfaction in company. To evaluate the order subsystem in the company the authors use in-depth individual interviews with employees of Logistics and Purchasing Department, documents studying, testing of the internal logistics system applications and analysis.

 

Bożena Gajdzik

Istota, determinanty i typy zaufania w łańcuchu wartości dodanej

 

Treść artykułu obejmuje zagadnienia dotyczące zaufania w łańcuchu wartości dodanej. Przedstawiono istotę, kluczowe determinanty i charakterystyczne typy zaufania występującego w relacjach między ogniwami łańcucha wartości dodanej. Zjawisko budowy zaufania jest nierozerwalnie związane z gospodarką rynkową, globalizacją i rozwojem systemów teleinformatycznych. Kontakty bezpośrednie (face to face) zostały zastąpione przekazem komputerowym. Przyjęto założenie, że w łańcuchu wartości dodanej zaufanie jest kluczowym elementem współpracy przedsiębiorstw wytwarzających wartość dla klienta. Treści zawarte w publikacji stanowią jedynie wprowadzenie do tematu i zostały przedstawione w celu zainspirowania naukowców do dalszych rozważań w tym zakresie.

 

Essence, determinants and types of trust in added value chain

 

In the paper the some problems connected with trust in added value chain were presented. Information about essence, key determinants and types of trust in the chain were published in it. The trust is characteristic feature in market and global economy with informatics system communication. Contacts face to face were changed on contacts by computers. In the added value chain according to author’s foundation the trust between enterprises is the key element for building client’s value. Contents in the paper are only introduction for farther contemplate and can be inspiration for other scientists.

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Piotr Zaborek

Wybrane zagadnienia pomiaru efektywności w przedsiębiorstwach na przykładzie technologii informatycznych

 

Pomiar efektywności przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych w badaniach naukowych i aplikacyjnych bywa kłopotliwy i obarczony nieporozumieniami oraz problemami z porównywalnością wyników, do czego przyczyniają się pewien nieporządek pojęciowy oraz różnorodność podejść metodologicznych. W przypadku inwestycji w technologie informatyczne duże trudności z internalizacją i kwantyfikacją efektów pośrednich oddziaływania tych technologii na przedsiębiorstwo czynią zadanie pomiaru jeszcze bardziej złożonym. W niniejszym artykule autor dokonał przeglądu sposobów definiowania efektywności, jakie można znaleźć w literaturze z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, omówił elementy ogólnej problematyki pomiaru efektywności z rozróżnieniem efektywności inwestycji i efektywności organizacji wdrażających te inwestycje oraz przedstawi wybrane zagadnienia pomiaru efektywności technologii informatycznych.

 

Selected problems of measuring efficiency in companies with discussion of specific issues related to information technology investments

 

Measuring efficiency of companies and investment ventures as performed in academic and business studies tends to be troublesome and affected with misunderstandings and comparison difficulties. In part these issues has been brought about by divergent approaches to defining the same terms and differences in methodological perspectives on measuring process. In case of information systems investments the task of measuring efficiency is exacerbated by serious difficulties with internalizing and quantifying indirect effects linked to utilizing these technologies in business practice. In light of the above, the paper presents a review of the more common definitions attached to the concept of efficiency and related terms that can be found in economics and management science literature. Also the selected methods employed in measuring efficiency of both companies and investment ventures are discussed. As a final part, an overview of unique issues characterizing estimation of efficiency of information technologies is presented.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł