Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 04/2014

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 04/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Filip Nowacki

 

Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw i zarządzania nim w aspekcie międzynarodowym

 

Analysis of the risk in the supply chain and its management in the international context

 

Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność międzynarodową z uwagi na złożoność transakcji handlowych coraz częściej narażone są na negatywne konsekwencje istniejących zagrożeń, które nie występują już wyłącznie w otoczeniu lokalnym. Firmy aby przeciwdziałać takim sytuacjom muszą dokonać analizy ryzyka występującego w ich łańcuchu dostaw oraz opracować odpowiednie metody zarządzania nim w postaci zapobiegania oraz łagodzenia ewentualnych skutków. Ponieważ w literaturze zauważalna jest relatywna rzadkość występowania opracowań dotyczących zarządzania ryzykiem międzynarodowym, a częstotliwość jego występowania zdecydowanie wzrasta, artykuł przedstawia możliwe rozwiązania kładąc szczególny nacisk właśnie na aspekt międzynarodowy. Ryzyko występujące hipotetycznie na zewnątrz łańcucha dostaw oddziałuje bowiem na niego w coraz większym stopniu, stąd konieczność opracowania właściwych metod przeciwdziałania takim sytuacjom. Dzięki analizie poszczególnych metod zarządzania ryzykiem oraz ich wzajemnego porównania możliwe jest przedstawienie celowości ich zastosowania dla przedsiębiorstw osadzonych w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

 

Słowa kluczowe: analiza ryzyka, międzynarodowe łańcuchy dostaw, ryzyko międzynarodowe, zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw.

 

Companies that operate internationally due to the complexity of commercial transactions are increasingly exposed to the negative consequences of existing threats that do not exist any longer only in the local environment. Enterprise in order to prevent such situations has to analyze risk in their supply chain and develop appropriate methods of its management in the form of prevention and mitigation of potential impacts. Because the literature is relatively rare in studies on international risk management, and its incidence is increasing strongly, the article presents possible solutions with an emphasis on the international aspect. As the risk that hypothetically occurs outside of the supply chain affects it interior in the increasing level, hence the need to develop appropriate methods for dealing with such situations. By analyzing various risk management methods and their mutual comparison, it is possible to show the desirability of their applications for enterprises embedded in international supply chains.

 

Keywords: international risk, international supply chains, risk analysis, supply chain risk management.

 

Adam Redmer, Marcin Kiciński, Radosław Rybak

 

Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym – metody

 

Freight Fleet Management – the methods

 

Niniejszy artykuł jest drugim z cyklu trzech artykułów, jakie Autorzy pragną dedykować tematyce zarządzania samochodowym taborem ciężarowym. Artykuł ten prezentuje pięć ilościowych (optymalizacyjnych) metod rozwiązywania wybranych problemów zarządzania taborem wraz z definicjami każdego z owych problemów oraz opisem sposobów rozwiązywania. W artykule zaprezentowano szczegółowo liniowy model matematyczny problemu Make or Buy, nieliniowy model problemu liczebności/kompozycji taboru, liniowy model problemu wymiany taboru z dyskontowaniem, liniowy model problemu przydziału kierowców/pojazdów do zadań oraz liniowy, oparty o teorię grafów, model problemu marszrutyzacji (VRP). Niniejszy artykuł będzie kontynuowany w kolejnym, poświęconym kwestii praktycznych przykładów zastosowania zaprezentowanych metod.

 

Słowa kluczowe: transport, tabor, Make or Buy, liczebność, wymiana.

 

The paper is the second one from the series of three papers that the Authors dedicate to the freight fleet management topic. The paper presents five quantitative (optimization) methods of solving selected fleet management problems. All the selected management problems are carefully defined and dedicated to them solution methods are roughly characterized, as well. Mathematical models of the selected problems are presented in details, including: the linear model of a Make or Buy problem, the non-linear model of a fleet sizing / composition problem, the linear model of a replacement problem including discounting aspect, the linear model of an assignment of drivers / vehicles to transportation tusks, and the linear, graph theory based model of a VRP problem. The paper will be continued in a next one dedicated to fleet management case studies.

 

Keywords: transport, fleet; Make or Buy, fleet sizing, replacement.

 

Urszula Motowidlak

 

Identyfikacja potrzeb paliwowych w transporcie

 

Identification of transport fuel needs

 

Uwzględniając zmiany społeczno-gospodarcze oraz kierunki polityki Unii Europejskiej, można zauważyć wciąż obecne problemy z wprowadzeniem sektora transportu na bardziej zrównoważoną ścieżkę. Szybko zwiększający się popyt na transport drogowy przyczynia się do wzrostu konsumpcji paliw ropopochodnych, w przeważającej większości oleju napędowego. Sektor transportu już teraz odpowiada za przeszło połowę światowej konsumpcji ropy i udział ten rośnie. Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystania paliw w transporcie okazała się bowiem niewystarczająca wobec zwiększającej się liczby samochodów oraz wzrostu pracy przewozowej. Na bazie scenariuszy i wielu studiów przypadku można stwierdzić, że w perspektywie średniookresowej bilans paliwowy w sektorze transportu w 90% zdominowany będzie przez surowce ropopochodne. Obowiązujące w nadchodzących dziesięcioleciach globalne trendy energetyczne i klimatyczne wyznaczają kluczowe wyzwanie stojące przed systemem transportowym - sprostanie ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na energię.

 

Słowa kluczowe: transport, zużycie energii, paliwa transportowe.

 

Taking into account the socio-economic changes and policies of the European Union, you will still see current problems with the introduction of the transport sector on a more sustainable path. Rapidly increasing demand for road transport contributes to increased consumption of petroleum-based fuels, the vast majority of diesel. The transport sector is already responsible for more than half the world's oil consumption and the share is growing. Improvement of energy efficiency in transport fuel use was in fact insufficient for the increasing number of vehicles and the increase in transport performance. On the basis of a numerous scenarios and case studies it can be concluded that in the medium term balance of fuel in the transport sector in 90% will be dominated by the petroleum resources. Binding in the coming decades global trends in energy and climate determine the key challenge for transport system. The aim is namely to meet the constantly growing demand for energy.

 

Keywords: transport, energy, transport fuels.

 

Andrzej Wojcieszak

 

Metodyka szacowania ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

The methodology for estimating the amount of end of life vehicles

 

Bardzo dynamiczny wzrost liczby rejestrowanych w Polsce samochodów osobowych, jak również ich struktura wiekowa, w której znaczny udział mają pojazdy stare i wyeksploatowane, przyczynia się do corocznego wzrostu liczby pojazdów wycofywanych z eksploatacji. Problem recyklingu samochodów osobowych w Polsce jest bardzo aktualnym zagadnieniem ze względów ekonomicznych, ekologicznych i bezpieczeństwa. Średni cykl życia samochodu osobowego w naszym kraju wynosi od 12 do 15 lat. Samochody, które osiągnęły ten pułap, są bardzo pożądanym surowcem dla przemysłu szeroko związanego z działalnością mającą na celu odzysk i recykling. Liczba samochodów osobowych poruszających się po polskich drogach z roku na rok się zwiększa, jednak tempo wzrostu obserwowane w okresie ostatniej dekady jest wyjątkowe. Zamieszczone w treści artykułu dane świadczą, że w najbliższym czasie bardzo duża grupa aut będzie wycofana z użytkowania i przeznaczona do recyklingu. Celem artykułu jest określenie prawdopodobnej ilości samochodów wycofanych z eksploatacji i poddanych demontażowi.

 

Słowa kluczowe: recykling, pojazd wycofany z eksploatacji, wiek pojazdu.

 

Very intensive increase the number of registered passenger cars in Poland , as well as their age structure , in which a significant share of the vehicles are old and worn, contributing to the annual increase in the number of end of life vehicles. The problem of recycling of cars in Poland is a hot issue for economic, environmental and security. The average life cycle of a passenger car in the country ranges from 12 to 15 years. Cars that have reached this limit , they are very desirable raw material for the industry widely associated with the activities aimed at the recovery and recycling. Number of cars on Polish roads from year to year increases, but the rate of growth observed over the past decade is unique. The data in the article suggest that in the near future a large group of cars will be withdrawn from use and suitable for recycling. The purpose of this article is to determine the likely number of cars taken out of service and dismantled subjects.

 

Keywords: recycling, end-of-live vehicles, age of vehicle.

 

W najbliższym numerze:

 

Smart City – miasta przyszłości

 

Smart City – city of the future

 

Postępujące procesy urbanizacji nie pozostawiają wątpliwości wobec kierunku migracji ludności i roli umiejętności zarządzania infrastrukturą konkurencyjnego miasta. Miasto funkcjonujące w sposób przemyślany, z wykorzystaniem jego silnych stron i wychodzące naprzeciw pojawiającym się możliwościom, czyli inteligentne miasto, jest bezpieczne dla swoich mieszkańców i innych grup interesariuszy w kontekście jakości oraz poziomu życia jednocześnie rozwijając się w sposób zrównoważony – ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Celem opracowania jest prezentacja koncepcji Smart City jako kierunku rozwoju miasta w wykorzystaniem jego zasobów w sposób zrównoważony. Zastosowanie zaprezentowanego modelu cloud computingu w bezpośredni sposób wspiera takie inteligentne działania rozwijając koncepcję miasta przyszłości proaktywnie wychodzącego naprzeciw potrzebom mieszkańców.

 

Słowa kluczowe: Smart City, zrównoważony rozwój, cloud computing.

 

Progressive urbanization process leaves no doubt as to the direction of migration and the role of management skills influencing on competitive infrastructure of the city. Intelligently managed city uses its’ strengths and meets emerging opportunities in ongoing way. Smart City is safe for its residents and other stakeholder groups in terms of quality and standard of living while developing in a sustainable way - economically, environmentally and socially. The aim of the study is to present the concept of Smart City as the direction of the city using its resources in a sustainable manner. Deploying presented cloud computing model in a direct way to support intelligent action in meeting future residents’ needs in proactive manner.

 

Keywords: Smart City, Sustainable development, cloud computing.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł