Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 04/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 04/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Magdalena Szwarc, Adam Kupczyk, Piotr Borowski, Michał Sikora, Wojciech Będkowski, Joanna Stasiak-Panek, Janusz Piechocki

 

Stan aktualny, atrakcyjność i perspektywy sektora biogazu rolniczego w Polsce

 

Present condition, attractiveness and prospect of agricultural biogas sector in Poland

 

Streszczenie:

 

W artykule omówiono aktualną sytuację sektora biogazu rolniczego w Polsce, produkcję, zdolności produkcyjne i stopień ich wykorzystania czy atrakcyjność sektora. Przedstawiono aspekty prawne regulujące OZE, w tym dotyczące sektora biogazu oraz scharakteryzowano technologie produkcji biogazu. Artykuł zgłębia również kluczowe dla biogazu aspekty jak: opłacalność, czy oddziaływanie na środowisko w tym również redukcji emisji CO2. Stwierdzono, iż pomimo wielu problemów, realną szansę na poprawienie sytuacji sektora biogazu w Polsce stwarza wejście w życie ustawy o OZE.

 

Słowa kluczowe: sektor biogazu, odnawialne źródła energii, atrakcyjność sektora, biomasa.

 

Summary:

 

The article presents the situation of the biogas sector in Poland. It touches also the areas such as Renewable Energy Sources law and biogas production technology. The article also penetrates key aspects like profitability, attractiveness or influence on environment, like the reduction of carbon dioxide emissions. The conclusion is that despite many problems, the Renewable Energy Sources Act that is to come into effect, creates a real opportunity for improvement of the Polish biogas sector.

 

Key words: biogas sector, renewable energy sources, attractiveness of sector, biomass.

 

Dominik Zimon, Bartłomiej Dąbrowski

 

Wpływ systemu zarządzania jakością na organizację i doskonalenie prac magazynowych

 

Influence of quality management system in the organization and improvement of work of warehouse

 

Streszczenie:

 

Głównym celem pracy była ocena wpływu systemu zarządzania jakością na organizację prac magazynowych w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Realizując proces badawczy skupiono się szczególnie na wpływie wymagań normy ISO 9001 na doskonalenie procesów logistycznych oraz minimalizację błędów i pomyłek. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że implementacja znormalizowanego systemu zarządzania jakością pozytywnie wpływa na usprawnienie działań logistycznych w magazynach oraz spotyka się z akceptacją kadry zarządzającej.

 

Słowa kluczowe: jakość, ISO 9001, gospodarka magazynowa.

 

Summary:

 

The main objective of this study was an assessment of the impact of the quality management system to organize work in a large warehouse manufacturing company. In carrying out the research process the author focused particularly on the impact of ISO 9001 on the improvement of logistics processes and minimizing errors and mistakes. Based on the analysis results it was found that the implementation of standardized quality management system has a positive effect on the improvement of logistics operations in warehouses and is accepted by management.

 

Key words: quality, ISO 9001, warehouse management.

 

Kolińska Karolina, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w 2014 roku

 

Warehouse market in Poland in 2014

 

Streszczenie:

 

W niniejszym artykule przedstawiano analizę trendów na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Zakres analizowanych danych obejmuje lata 2009 – 2014. W celu szczegółowego przedstawienia sytuacji na rynku powierzchni magazynowych zestawienia przygotowano w podziale na poszczególne województwa oraz typ właściciela danej powierzchni magazynowej.

 

Słowa kluczowe: powierzchnie magazynowe, BTS.

 

Summary:

 

This paper presents an analysis of trends in the industrial market in Poland. The scope of the data analyzed covers the period 2009-2014. In goal a detailed presentation of the situation in the industrial market prepared statement, broken down by province and type of owner.

 

Key words: warehouse, BTS,

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Marian Brzeziński, Tomasz Waśniewski, Magdalena Kijek

 

Modelowanie systemu organizacji przewozów w firmie transportowej

 

Modelling of organizational system of deliveries within transportation company

 

Streszczenie:

 

Globalny transport samochodowy wykorzystywany w wielu gałęziach gospodarki zapewnia dostawy do klientów. Fragmentaryzacja działań firm transportowych komplikuje wykonywanie zadań i nie pozwala na optymalizację dostaw. Powoduje to wydłużenie czasu realizacji, podnosi koszty i nie jest elastyczne na potrzeby klienta. Konsekwencją tego jest malejące zadowolenie klienta z logistycznej obsługi, co w efekcie prowadzi do ich utraty, a co za tym idzie spadku zysków. Przedsiębiorstwa transportowe powinny ukierunkować się na zamiany w podejściu procesowym, bowiem transport odgrywa znaczącą rolę w procesach logistycznych. W rezultacie jego optymalizacja zmierza do usprawnienia procesów bezpośrednio wpływających na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: transport, przeładunek kompletacyjny, metoda euklidesowa.

 

Summary:

 

Global trucking used in various branch of industry enables deliveries to respective customers. Fragmentation of activities of transport companies makes complex providing some tasks and not allows for optimization of deliveries. It causes delays of realization of deliveries, rises costs and is not flexible towards customer needs. As a consequence, customer satisfaction from logistic service is going down and it leads to losing of customers and decreasing of profit. Transportation companies should aim in changing into processes approach, respecting the significant role of transportation in logistic processes. In result optimization of transportation process aims in rationalization of global processes affecting the growth of the company.

 

Key words: transport, cross docking, Euclidean method.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Paweł Ślaski

 

Inventory stocks management under the limited capital conditions – nonlinear analysis

 

Zarządzanie zapasami w warunkach ograniczonego kapitału - analiza nieliniowa

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania mnożników Lagrangea do zarządzania zapasami w warunkach ograniczonego kapitału. Zaproponowano weryfikację ww. metody w oparciu o programowanie nieliniowe i aplikację SOLVER.

 

Słowa kluczowe: mnożniki Lagrangea, ograniczony kapitał, programowanie nieliniowe, zarządzanie zapasami.

 

Summary:

 

The article presents the use of Lagrange multipliers functions to inventory stocks management under the limited capital conditions. The example verified the method based on the process analysis, the nonlinear programming and the SOLVER application.

 

Key words: Lagrange multipliers, limited capital, nonlinear programming, inventory stocks Management.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł