Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 04/2016

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 04/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treścI

 

Tomasz B. Kalinowski, Agata Rudnicka, Grażyna Wieteska

 

Praktyki prośrodowiskowe wspierające rozwój zrównoważony w łańcuchu dostaw w wybranych krajach europejskich

 

Environmental practices supporting sustainable development in supply chain in chosen European countries

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Grecji i Włoszech, przez międzynarodowe konsorcjum badawcze, w ramach projektu PRESS – Promoting Environmentally Sustainable SMEs (http://www.pressproject.eu/). Badanie miało na celu rozpoznanie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie formułowania polityk środowiskowych, a także niskoemisyjnych praktyk przyjaznych otoczeniu. Ze względu na międzynarodowy zasięg badania, aspekty teoretyczne ujęte w artykule obejmują analizę anglojęzycznej literatury przedmiotu w zakresie koncepcji rozwoju zrównoważonego, a także jednego ze sposobów jej realizacji, czyli wdrażania tzw. zielonych praktyk. Artykuł wskazuje, iż aspekty środowiskowe są ważne dla przedsiębiorców ze wszystkich krajów, które uczestniczyły w projekcie. Ponadto jest dowodem na to, że wyzwanie, jakim jest kształtowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw wydaje się dziś dla firm kluczowe.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, zrównoważony rozwój, praktyki prośrodowiskowe.

 

Summary:

 

The article presents the results of research conducted in Poland, United Kingdom, Greece and Italy by an international research consortium, within the project PRESS – Promoting Environmentally Sustainable SMEs (http://www.pressproject.eu/). The aim of the study was to identify actions undertaken by companies in order to formulate their environmental policies, as well as low carbon and environmentally friendly practices. Due to international scope of the research, theoretical aspects, included in the paper, cover international literature on sustainability and one of the means to implement it – green practices. The article concludes, that environmental aspects are important for the companies form all countries participating in the project. Therefore it is also a proof for the fact that the challenge of shaping sustainable supply chains is at present critical for all companies.

 

Key words: supply chain, sustainable development, green practices.

 

Joanna Woźniak, Dominik Zimon

 

Zastosowanie metody Servqual do oceny jakości logistycznej obsługi klienta w wybranych hurtowanich

 

Application of Servqual methods to evaluate the quality logistics customer service in selected wholesalers

 

Streszczenie:

 

Logistyczna obsługa klienta staje się kluczowym elementem budowy strategii zarządzania łańcuchami dostaw. Zapewnienie optymalnego poziomu logistycznej obsługi klienta nie jest jednak proste i wymaga stosowania odpowiednich metod i narzędzi oraz prowadzenia ciągłego i systematycznego monitorowania rynku. Głównym celem niniejszej publikacji jest ukazanie w jaki sposób można wykorzystać metodę Servqual do oceny jakości logistycznej obsługi klienta. Badania zostały przeprowadzone w dwóch hurtowniach a uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do doskonalenia wybranych procesów logistycznych.

 

Słowa kluczowe: logistyczna obsługa klienta, Servqual, hurtownie, jakość.

 

Summary:

 

Logistics customer service is becoming a key element of the construction of supply chain management strategy. Ensuring an optimal level of logistics customer service is not that simple and requires the usage of appropriate methods, tools and the continuous and systematic monitoring of the market. The main objective of this publication is to show how the Servqual method can be used to assess the quality of logistics customer service. The study was conducted at two warehouses and received results can be used to improve selected logistics processes.

 

Key words: customer service, Servqual, wholesalers, quality.

 

Ireneusz Kaczmar

 

Zastosowanie symulacji i optymalizacji w zarządzaniu procesem produkcji – analiza przypadku

 

The use of simulation and optimization in managing the manufacturing process – case study

 

Streszczenie:

 

W artykule opisano jak używać technologii symulacji, do zwiększenia możliwości menedżerów w zarządzaniu procesem produkcji. Dokonano analizy problemu maksymalizacji zysku, przy ograniczonych zasobach czasu pracy maszyn. Każda maszyna ma ograniczony czas pracy, po czym zużywa się. Decydent powinien uzyskać informację ile przedsiębiorstwo musi produkować wybranego rodzaju dóbr, aby osiągnąć maksymalne zyski przed zużyciem się maszyn. W przedstawionym przypadku zostały przetestowane dwa narzędzia, eksperymentator Flexsim i optymalizator OptQuest. Dzięki otrzymanym wynikom badań, menedżerowie będą mogli bardziej efektywnie zarządzać procesem produkcji i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

 

Słowa kluczowe: symulacja, optymalizacja, FlexSim, OptQuest, zarządzanie produkcją, programowanie liniowe.

 

Summary:

 

This article describes how to use simulation technology to increase possibilities of managers in managing manufacturing process. It has been analyzed problem of the maximizing profit, at limited process time resources. Each machine has a limited time of work, and then it breaks down. The decision maker should get a information, how many the enterprise must to produce selected kind of goods to achieve maximum profits, before the machines will break down. In presented case has been tested two tools, experimenter Flexsim and optimizer OptQuest. Thanks to results of the research, managers will be able to manage more effectively their process of production and gain competitive advantage on the market.

 

Key words: simulation, optimization, FlexSim, OptQuest, production management, linear programming.

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Andrzej Wojcieszak, Anita Fajczak-Kowalska

 

Transport kolejowy w Chinach w latach 2000-2013 – infrastruktura, suprastruktura oraz wyniki działalności

 

Rail transport in China in the years 2000-2013 – infrastructure, superstructure and results of operations

 

Streszczenie:

 

Chiny to jeden z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. W jeszcze szybszym tempie niż chińska gospodarka, wydaje się rozwijać chińska kolej. W mediach często możemy przeczytać o kolejnych chińskich rekordach prędkości, czy o nowych liniach kolei dużych prędkości. Z boomem inwestycyjnym kontrastują stare, powolne pociągi lokalne jako środek transportu niezamożnych Chińczyków. Buduje się nowe linie, podwaja się ich przepustowość przez dodanie drugiego toru, elektryfikuje się, zwiększa się szybkość na szlakach już istniejących.

 

Słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, masa przewiezionych ładunków, liczba przewiezionych pasażerów, praca przewozowa, średnia odległości przewozów.

 

Summary:

 

China is one of the fastest growing countries in the world. In an even faster pace than the Chinese economy it seems to develop China's turn. The media often we read about another Chinese record speed, or the new high-speed rail lines. With the investment boom in contrast to the old, slow local trains as a means of transportation affluent Chinese. Built new lines, doubling their capacity by adding a second track, electrification, increases the rate on existing routes.

 

Key words: railway infrastructure, the weight of transported cargo, number of passengers, transport work, the average transport distance.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Beata Ślusarczyk, Magdalena Baryń
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

 

Rozwój regionalnych portów lotniczych w Polsce

 

Development of regional airports in Poland

 

Streszczenie:

 

W Polsce przez wiele lat dostęp do transportu lotniczego był dla przeciętnego obywatela mocno ograniczony, zarówno ze względu na ceny jak i odległość od lotniska. Po liberalizacji rynku lotniczego i wprowadzeniu polityki „otwartego nieba” sytuacja ta jednak ulegała diametralnej zmianie. Pojawienie się przewoźników niskokosztowych zdecydowanie zwiększyło dostępność transportu lotniczego pod względem finansowym. Miało ono również niebagatelny wpływ na rozwój regionalnych portów lotniczych, które do tej pory pełniły jedynie służebną rolę w stosunku do centralnego lotniska kraju Warszawa-Okęcie. Rozwój portów regionalnych usunął w znacznym stopniu terytorialne ograniczenie dostępności transportu lotniczego, gdyż to właśnie z tych portów można się obecnie dostać w wiele zakątków Europy i świata. Dlatego też obecnie obserwujemy ciągły wzrost znaczenia regionalnych portów lotniczych. Tendencja ta dotyczy nie tylko Polski, ale również wielu krajów Europy. Celem niniejszego artykułu jest określenie stopnia rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce oraz wskazanie ich roli w rynku lotniczym kraju na tle trendów w transporcie lotniczym w wybranych krajach UE.

 

Słowa kluczowe: regionalne porty lotnicze, lotniska w Polsce, rozwój portów lotniczych.

 

Summary:

 

In Poland for many years access to air transport for the average citizen has been very limited, both in terms of cost and distance from the airport. After the liberalization of the aviation market and the introduction of the policy of "open skies", this situation has changed diametrically. The emergence of low-cost carriers has definitely increased the financial availability of air transport. It has also a great influence on the development of regional airports, which have for many years played only a subordinate role in relation to the country's central airport in Warsaw-Okecie. The development of regional airports largely removed the territorial limitation of the availability of air transport, since it is from these ports, we can now get in many parts of Europe and the world. Therefore, we are now seeing a continuous increase in the importance of regional airports. This trend concerns not only Polish, but also in many European countries. The purpose of this article is to determine the degree of development of regional airports in Poland and an indication of their role in the aviation market of the country against trends transport in selected EU countries.

 

Key words: regional airports, airports in Poland, regional airports development.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł