Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 04/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 04/2017

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Jacek Szołtysek

 

Łańcuchy dostaw w nieklasycznych zastosowaniach logistyki jako pretekst do rozważań o podstawowych terminach logistycznych

 

Supply chains in non-classical applications of logistics as the pretext for the considerations about basic logistic terms

 

Streszczenie:

 

Artykuł poświęcono rozważaniom na temat nieklasycznych łańcuchów dostaw i zasadności wydzielania ich w odrębną grupę koncepcyjną. Bazują one na doprecyzowanych pojęciach: łańcucha dostaw, sieci dostaw, koordynacji i integracji.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, sieć dostaw, koordynacja, integracja, nieklasyczny łańcuch dostaw.

 

Summary:

 

The paper is devoted to deliberations about non-classical supply chains and the legitimacy of the secretion of them into the separate conceptual group. These deliberations are based on clarified notions: of supply chain, supply network, coordination and integration.

 

Key words: supply chain, supply network, coordination, integration, non-classical supply chain.

 

Anna Maryniak

 

Kodeksy postępowania z dostawcami – proces tworzenia, dyfuzja wiedzy i kalkulacja kosztów

 

Supplier codes of conduct – the process of making, knowledge diffusion and calculation of costs

 

Streszczenie:

 

Główny przedmiot rozważań stanowi problematyka zarządzania kodeksami postępowania. Jest to rzadki obszar dyskusji zarówno w literaturze polskiej, jak i światowej. Tematyka poruszanych zagadnień wpisuje się w szerszy kontekst dotyczący zrównoważonych łańcuchów dostaw i działań społecznie odpowiedzialnych. Oryginalne studium badawcze wypełnia lukę empiryczną w zakresie tworzenia kodeksów, kosztów ich obsługi oraz dyfuzji wiedzy.

 

Zebrany materiału badawczy od 52 dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce posłużył do sformułowania konkluzji i wytyczenia przyszłych kierunków badawczych. Na podstawie badań między innymi ustalono, że kodeksy postępowania tworzone są przede wszystkim na bazie własnych doświadczeń. Tym samym dowiedziono, że w obszarze omawianych kodeksów przedsiębiorstwa cechuje najniższy poziom generacji odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw - tzw. RSCM 1.0. Stwierdzono również, że trudności dotyczące kalkulacji kosztów audytowania i monitorowania działań, będących konsekwencją przyjętych kodeksów postępowania, wynikają przede wszystkim ze złożoności i różnorodności systemów zarządzania nimi.

 

Słowa kluczowe: kodeksy postępowania, kodeksy postępowania z dostawcami, zrównoważony łańcuch dostaw, społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Summary:

 

Our main considerations were the issues related to the management of the codes of conduct. It is a rarely discussed area both in the Polish as well as in the global literature. The issues are a part of a broader context regarding both sustainable supply chains and social responsible actions. This original research study bridges the empirical gap concerning the codes of conduct, their costs and knowledge diffusion.

 

The research material acquired from 52 large and medium production enterprises localized in Poland allowed to formulate the conclusions and to develop the future research directions. Based on the research, we determined that the codes of conduct are made mostly on the basis of own experience. At the same time, we proved that in the area of the discussed conducts of enterprises, there was the lowest level of the generation of responsible supply chain management – the so-called X.

 

We also claim that the difficulties regarded the calculation of the costs of auditing and monitoring actions, which are the consequences of the applied codes of conduct, result mainly from the complexity and diversity of their managing systems.

 

Key words: code of conduct, supplier codes of conduct, sustainable supply chain, corporate social responsibility.

 

Marek Ciesielski, Magdalena Kopeć

 

Czynniki kształtujące łańcuchy dostaw w skali globalnej

 

Factors affecting supply chains in a global scale

 

Streszczenie:

 

W ostatnich kilkunastu latach można było zaobserwować wzrost znaczenia niektórych czynników kształtujących łańcuchy dostaw. Stąd celem artykułu jest sformułowanie opisowego modelu hipotetycznego współczesnych łańcuchów dostaw w branżach konsumpcyjnych. Trzy najważniejsze czynniki to: oligopolistyczny charakter rynku, presja cenowa i zjawisko dominacji w łańcuchach dostaw. Duże znaczenie ma także to, iż obok deindustrializacji pojawiła się reindustrializacja, która może zmienić współczesne łańcuchy dostaw. W wyjaśnianiu omawianych zjawisk warto posługiwać się schematem eksplanacyjnym, a przede wszystkim rozumowaniem abdukcyjnym. Taką próbę podjęto w artykule. Duża liczba czynników i ich zmienność nie pozwalają bowiem na użycie w badaniach nad łańcuchami dostaw bardziej precyzyjnych sposobów wyjaśniania. Opisane rozważania doprowadziły do hipotezy o wzrostowej tendencji poziomu konkurencji, zarówno wewnątrz, jak i między łańcuchami dostaw jutra.

 

Słowa kluczowe: łańcuchy dostaw, offshoring, reshoring, krzywa uśmiechnięta, dominacja.

 

Summary:

 

In the last few years we have seen the growing importance of certain factors shaping the supply chains. Hence, the purpose of this article is to formulate a descriptive model of a hypothetical contemporary supply chains in the consumer industries. The three most important factors are: oligopolistic nature of the market, price pressure and the phenomenon of dominance in the supply chains. Great importance is also the fact that next to the deindustrialization appeared reindustrialization that could change the modern supply chains. In explaining the discussed phenomena, it is worth to use the explanation scheme and above all abduction. Such an attempt was made in the article. A large number of factors and their variability does not allow for the use in research on supply chains more accurate ways of explanation. Described considerations have led to the hypothesis of the upward trend in the level of competition between supply chains and within supply chains in the future.

 

Key words: supply chains, offshoring, reshoring, smiling curve, domination.

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Michał Jakubiak

 

Dostępność produktów – próba określenia znaczenia pojęcia na przykładzie funkcjonowania łańcucha dostaw firmy z branży budowlanej

 

Product availability- an attempt to determine the meaning of the concept in case of functioning of the supply chain construction companies

 

Streszczenie:

 

Na przestrzeni ostatnich lat, zaobserwować można coraz większą liczbę nowych produktów wprowadzanych na rynek. Duża różnorodność oferowanych dóbr, powoduje, iż klienci otrzymują szeroką ofertę, w której mogą wybierać. Jednocześnie produkty są często bardzo podobne, stąd też nabywca końcowy w wielu sytuacjach nie identyfikuje się z dobrami, które pozyskuje. Krytyczne znaczenie dla sukcesu sprzedaży odgrywa fakt, iż klient nie chce lub nie może czekać na produkt, a jednocześnie chce mieć go w niskiej cenie. Rynek stał się na tyle wymagający, iż podstawowym aspektem przewagi konkurencyjnej jest możliwość dostarczenia przez dane przedsiębiorstwo produktów zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych nabywców. Wymagania nabywców są coraz mocniej i wyraźniej wyrażane i nawet najmniejsze błędy w obsłudze klienta, powodują wielomilionowe straty przedsiębiorstw. Dobra reputacja to element, na który firmy pracują latami i o ile trudno go uzyskać to bardzo szybko można go bezpowrotnie utracić.

 

Celem tekstu jest próba określenia pojęcia dostępności produktów oraz jego wpływu na zachowania klientów na przykładzie firmy działającej w branży budowlanej. Niedobór artykułów jest zjawiskiem nagminnym. Dotyczy zarówno produktów o wysokiej rotacji, jak i tych, których klienci poszukują okazjonalnie. Brak na „półce” poszukiwanego przez odbiorcę dobra, w momencie jego zainteresowania, może spowodować negatywne reakcje, których najłagodniejszą konsekwencją, może być opuszczenie sklepu i utracona korzyść wynikająca z braku sprzedaży.

 

W wyniku badań, zidentyfikowane zostały potrzeby i wymagania klientów dotyczące poziomu obsługi w obszarze dostępności produktów. Określenie „co klient rozumie przez dostępność produktów” pozwoliło na obniżenie kosztów składowania produktów oraz wybranie strategii planistycznych dostosowanych do wymogów zgłaszanych przez stronę popytową.

 

Analiza łańcucha dostaw badanej firmy oparta została o dane historyczne procesu planowania, takie jak stany magazynowe, zlecenia produkcyjne, sprzedaż produktów w różnych grupach asortymentowych oraz badania klientów.

 

Próba określenia pojęcia dostępności produktów oraz wymogów zgłaszanych przez stronę popytową zidentyfikowana została na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród klientów firmy, którymi są punkty dystrybuujące produkty do odbiorców finalnych.

 

Słowa kluczowe: dostępność produktów, łańcuch dostaw, planowanie, współpraca.

 

Summary:

 

In recent years, we can observe an increasing number of new products entering the market. A large variety of offered goods, causing that customers receive a wide offer of products, where you can choose among many manufacturers. At the same time the products are often very similar, hence the final purchaser, in many cases does not identify the goods, which raises. Critical to the success of the sale played by fact that the customer does not want or can not wait for the product and at the same time want to have it at a low price. The market has become so demanding that a fundamental aspect of competitive advantage is the ability to deliver products by the company in line with the expectations of potential buyers. Requirements of the buyers are increasingly and clearly expressed, and even the smallest errors in customer service, causing millions of dollars in business losses. A good reputation is an element on which company they work for years and as long as it is hard to get it very quickly can be irretrievably lost.

 

The aim of this paper is an attempt to define the term product availability and its impact on customer behavior on the example of company active in the construction industry. Shortage of articles is a common phenomenon. This applies to both products with high turnover as and those customers are looking occasionally. Out "shelf" wanted by the recipient good at the time of interest may cause adverse reactions which minimum effect may be lost and leave the store advantage of the lack of sales.

 

As a result of research, we have been identified needs and customer requirements for service levels in the area of product availability. "At the client understands the availability of products" made it possible to reduce the cost of storage products and select the planning strategy tailored to the requirements submitted by the demand side. Analysis of the supply chain studied the company has been based on historical data of the planning process, such as inventory, production orders, product sales in various product groups and customer research. An attempt to define the term product availability and the requirements submitted by the demand side was identified on the basis of a survey conducted among the company's customers, which are points of distributing products to the end customers.

 

Key words: products availability, supply chain, planning, cooperation.

 

Edukacja ekonomiczna

 

Tomasz Żminda, Jakub Bis, Bartosz Sobotka

 

Mnożnikowe efekty zaopatrzeniowe na przykładzie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec

 

Supply multiplier effects on the example of the Lublin Subzone of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono metodę szacowania wielkość zaopatrzeniowego efektu mnożnikowego. Zaprezentowano jej zastosowanie na przykładzie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, przy założeniu wykorzystania danych głównie z zasobów dostępnej statystyki publicznej. Zaprezentowana metoda może mieć charakter aplikacyjny dla decydentów jednostek samorządu terytorialnego, którzy rozważają stosowanie narzędzi polityki gospodarczej (tworzenie specjalnych stref ekonomiczny).

 

Słowa kluczowe: mnożnik, mnożnikowe efekty zaopatrzeniowe, specjalne strefy ekonomiczne.

 

Summary:

 

The article presents author’s method for estimating the size of the supply multiplier effects. The paper includes example of the method’s application based on the Lublin Subzone of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone, assuming the use of data mainly from the resources available to public statistics. Proposed method can be applied by local government decision makers who are considering (as instrument of economic policy) the establishment of special economic zones.

 

Key words: multiplier, supply multiplier effects, Special Economic Zones.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Marian Brzeziński

 

Model oceny systemu napraw techniki wojskowej podczas eksploatacji w działaniach zbrojnych

 

Model of the assessment of the system of repairs of the military technique during the use in the military action

 

Streszczenie:

 

Przedstawiono model systemu naprawy techniki wojskowej zbudowany w oparciu o procesy stochastyczne z wykorzystaniem procesów Markowa. Zastosowano opracowany model do oceny systemu napraw techniki wojskowej oddziału w działaniach zbrojnych. Dokonano analizy i oceny systemu naprawy techniki wojskowej oddziału w działaniach zbrojnych.

 

Słowa kluczowe: eksploatacja, technika wojskowa, modelowanie.

 

Summary:

 

A model of the system of the reparation for military technology built based on stochastic processes with using Markov processes was described. A model drawn up was used to the evaluation of the system of repairs of the military technique of the branch in the military action. They effected analysis and the assessment of the system of the reparation for the military technology of the branch in the military action.

 

Key words : exploitation, military technique , modeling.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł