Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 04/2018

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 04/2018

 

Numer do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Piotr Blaik

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Katedra Logistyki i Marketingu/The Academy of Management and Administration in Opole

e-mail: piotr.blaik@op.pl

Megatrendy i ich wpływ na rozwój logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw

 

Megatrends and their influence on logistics and supply chain management development

 

Artykuł poświęcony jest identyfikacji megatrendów determinujących oraz dynamizujących kierunki rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Autor prezentuje znane w skali światowej wyniki badań dotyczące strukturyzacji megatrendów i wyzwań współczesnej logistyki. W oparciu o częstość i ważność wskazań badanych megatrendów w literaturze oraz własne badania, autor wskazał w ujęciu hierarchicznym podstawowe megatrendy, podejmując próbę identyfikacji ich istoty i struktury oraz przejawów oddziaływania na rozwój i funkcjonowanie logistyki. Kombinacje megatrendów, wyznaczają zakres i intensywność zmian odnośnie formułowania nowych przedsięwzięć strategicznych w sferze logistyki i SCM.

 

Słowa kluczowe: megatrendy, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, strategie logistyczne.

 

The article concerns the identification of megatrends affecting and dynamizing the directions of logistics and supply chain management. The author present world-widely known results of the research concerning the structuring of the megatrends and challenges of the contemporary logistics. Based on the researched megatrends within the literature as well as the own research, the author shown in the hierarchical way basic megatrends, taking into advance the attempt of the identification of the nature and structure of the megatrends as well as their influence symptoms on the development and functioning of logistics. The combinations of megatrends show the scope and intensity of the changes concerning the formulation of the new strategic undertaking within the area of logistics and supply chain management.

 

Key words: megatrends, logistics, supply chain management, logistics strategy.

 

Bibliografia/References
Arndt, H. (2008). Supply Chain Management. Optimierung logistischer Prozesse, Springer Gabler, Wiesbaden. 
Baumgarten, H., Walter, St. (2001). Trends und Strategien in der Logistik. W: H. Baumgarten, H. Wiendahl, J. Zentes (Hrsg.), Logistik-Management. Strategien – Konzepte – Praxisbeispiele. Berlin: Springer-Verlag. 
Blaik, P. (2015). Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy. Warszawa: PWE. 
Blaik, P. (1996). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE. 
Blaik, P. (2010). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania (wyd. III zm.). Warszawa: PWE. 
Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania (wyd. IV zm.). Warszawa: PWE. 
Bowersox, D., Closs, D., Stank, Th. (2000). Ten Mega-Trends That Will Revolutionize Supply Chain Logistics. Journal of Business Logistics, 21(2). 
Brdulak, H. (2014). Megatrendy i ich wpływ na branże TSL. W: Dziennik Gazeta Prawna. Magazyn Transport, Spedycja, Logistyka, (1). 
Bujak, A. (2016). Obszary (megatrendy) przekształceń współczesnej logistyki. Logistyka, (6). 
Ceniga, P. (2017). Trends in Logistics and Supply Chain Management. Slovakia: University of Żilina. 
Elements for European Logistics policy. A discussion paper. (2006). Helsinki: Ministry of Transport and Communications Finland. 
Fontius, J. (2013). Megatrends und ihre Implikationen für die Logistik. Ableitung von Wirkungszusammenhängen. Schriftenreihe Logistik der TU Berlin. Band 25. 
Gernandt, K. (2012). Megatrends and their Impact on Logistics. The Logistics Institute – Asia Pacific Whitepaper Series. Volume 12-Nov-SCI05. 
Gołembska, E. (2012). Współczesne trendy w kształtowaniu wizji logistyki przyszłości. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (6). 
Göpfert, I. (Hrsg.). (2001). Logistik der Zukunft – Logistics for the Future. Wiesbaden: Verlag Gabler. 
Handfield, R., Straube, F., Pfohl, H.Ch., Wieland, A. (2013). Trends and Strategies in Logistics and Supply Chain Management - Embracing Global Logistics Complexity to Drive Market Advantage. Hamburg: DVV GmbH. 
Hatalska, N. (2014). TrendBook 2014. Gdańsk. http:/ / hatalska.com [dostęp: 5.01.2015]. 
Kersten, W., von See, B., Skirde, H. (2014). Identification of Megatrends Affecting Complexity in Logistics Systems. W: W. Kersten, Th. Blecker, Ch. Ringle, Ch. (Editors). Next Generation Supply Chains. Trends and Opportunities. Berlin: epubli GmbH 
Klaus, P., Kille, Ch. (2006). Die „Top 100 der Logistik“. Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer in der Logistikdienstleistungswirtschaft. Hamburg: DVV GmbH. 
Kartnig, G., Grösel, B., Zrnic, N. (2012). Past, State-of-the-Art and Future of Intralogistics in Relation to Megatrends. FME Transactions, 40(4). 
Kee, W.F. (2012). Megatrends and Innovating Towards Zero. Frost & Sullivan. 
Klumpp, M. (2010). Logistiktrends 2010. ild Schriftenreihe Logistikforschung. Band 11. Essen: Arbeitspapiere der FOM. 
Krulis-Randa, J. (1992). Megatrends und Logistik-Management. W: J. Krulis, S. Hägeli (Hrsg.), Megatrends als Herausforderung für das Logistik-Management. Bern, Stuttgart: Verlag Paul Haupt. 
Naisbitt, J. (1982). Megatrend: ten new directions transforming our lives. New York: Warner Books. 
Pieriegud, J. (2015). Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki. W: J. Gajewskiego, W. Paprockiego, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Gdańska Akademia Bankowa. 
Rutkowski, K. (2011). Wpływ megatrendów na zarządzanie łańcuchem dostaw – przykład PEAK OIL. W: Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach. Wrocław: Wydawnictwo UE. 
Schwemmer, M. (2016). Top 100 der Logistik 2016/2017. Marktgrößen, Marktsegmente und Marktführer. Frauenhofer IIS, DVV Media Group, BVL. 
Seppälä, M. (2016). Logistics Megatrends and Their Potential Effects on Demand for Logistics Premises in Finland. Alto University. School of Engineering. 
Stank, Th., Autry, Ch., Bell, J. i in. (2013). Game- Changing Trends in Supply Chain. The University of Tennessee. 
Stank, Th., Autry, Ch., Daugherty, P., Closs, D. (2015). Reimagining the 10 Megatrends That Will Revolutionize Supply Chain Logistics. Transportation Journal, 54(1). 
Straube, F., Borkowski, S. (2008). Global Logistics 2015+. How the world’s leading companies turn their logistics flexible, green and global and how this affects logistics service providers. Universitätsverlag der UT Berlin. 
Straube, F., Pfohl, H.-Ch. (2008). Trends und Strategien in der Logistik – Globale Netzwerke im Wandel. Umwelt, Sicherheit, Internationalisierung, Menschen. Hamburg: DVV GmbH. 
Wegner, M., Kückelhaus, M. (2013). Logistics Trend Radar. Delivering insight today. Creating value tomorrow! Powered by Solutions & Innovation. Trend Research. 
Wittenbrink, P. (2014). Transportmanagement Kostenoptimierung, Green Logistics und Herausforderungen an der Schnittstelle Rampe. Wiesbaden: Springer Gabler. 

 

Marzenna Cichosz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Transportu/SGH Warsaw School of Economics

e-mail: marzena.cichosz@sgh.waw.pl

Otwarte innowacje: technologiczne partnerstwa w branży usług logistycznych

 

Open innovations: technological partnerships in logistics industry

 

Niniejsze opracowanie ma na celu pokazanie zmian, które zachodzą na rynku usług logistycznych, zwrócenie uwagi na trudność a jednocześnie wymóg innowacyjności, następnie pokazanie, jak w wyniku otwarcia procesu innowacji i utworzenia partnerstwa technologicznego rodzą się innowacyjne rozwiązania dla logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. W artykule przedstawiono klasyfikację otwartych innowacji w branży usług logistycznych, zaprezentowano przykłady aliansów operatorów i partnerów technologicznych, w tym opisano przykład współpracy firm Mearsk i IBM nad wdrożeniem technologii blockchain. Praca powstała w oparciu o analizę materiałów wtórnych: artykułów, raportów firm konsultingowych i studiów przypadków dostępnych w czasopismach branżowych, na firmowych stronach internetowych oraz przedstawianych przez same firmy w ramach seminariów internetowych. Badania wskazują na rosnącą rolę współpracy operatorów logistycznych z partnerami technologicznymi w modelu otwartej innowacji logistycznej. Operatorzy doceniają wiedzę i umiejętności, które partnerzy technologiczni wnoszą do współpracy. Dostrzegają jednak, że sukces sojuszu innowacyjnego w znacznej mierze zależy od zarządzania relacjami i nadzoru kontraktowego.

 

Słowa kluczowe: innowacja, technologia, współpraca, operator logistyczny, łańcuch dostaw, blockchain.

 

This study aims to show the changes that take place on the transportation and logistics (T&L) market, draw attention to necessity of innovation and related challenges, then demonstrate how innovative solutions in logistics and supply chain management are emerging as a result of application of the process of innovation and creation of technological partnership. The article presents the classification of open innovations in logistics industry, gives examples of strategic alliances between Logistics Service Providers (LSPs) and technology solutions providers, and describes Maersk and IBM collaboration on blockchain technology. The study was based on the analysis of secondary materials: articles, reports from consulting companies and case studies published in industry magazines, on company websites and presented by companies themselves as part of webinars. The research highlights growing role of logistics operators' cooperation with technology partners in the open logistics innovation model. LSPs appreciate the knowledge and skills that technological partners bring to this cooperation. However, they also recognize that the success of the innovation alliance largely depends on surveillance mechanisms both relational and contractual.

 

Key words: innovation, technology, collaboration, Logistics Service Providers (LSPs), supply chain, blockchain.

 

Bibliografia/References
Bellingkrodt, S., & Wallenburg, C. M. (2015). The role of customer relations for innovativeness and customer satisfaction: a comparison of service industries. The International Journal of Logistics Management, 26(2), 254-274. 
Bowersox, D.J. (1992). The strategic benefits of logistics alliances. Harvard Business Review, 68(4), 36-45. 
Brekalo, L., & Albers, S. (2016). Effective logistics alliance design and management. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46(2), 212-240. 
Busse, Ch. (2010). A procedure for secondary data analysis: Innovation by logistics service providers. Journal of Supply Chain Management, 4(4), 44-58. 
Carbone, V., Rouquet, A., & Roussat, C. (2017). The Rise of Crowd Logistics: A New Way to Co-Create Logistics Value. Journal of Business Logistics, 38(4), 238-252. 
Chesbrough, H.W. (2006). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press. 
Cichosz, M. (2016a). Proces innowacji w relacjach operatorów logistycznych z klientami. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 2-8. 
Cichosz, M. (2016b). Rola aliansu logistycznego we wzmocnieniu innowacyjności operatora logistycznego. W: M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba (red.), Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI w. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 49-71. 
Cichosz, M., Goldsby, T.J., Knemeyer, A.M., Taylor, D.F. (2017). Innovations in Logistics Outsourcing Relationship- in the Search of Customer Satisfaction. LogForum, 13(2), 209-219. 
Cichosz, M., Pluta-Zaremba, A. (2013). Kierunki działań dostosowawczych operatorów ekspresowych do wymagań konkurencji w warunkach dynamicznych zmian otoczenia. W: R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 329-352. 
Ciesielski, M. (2005). Rynek usług logistycznych. Warszawa: Difin. 
Flint, D.J., Larsson, E., Gammelgaard, B., Mentzer, J.T. (2005). Logistics Innovation: A Customer-Value Oriented Process. Journal of Business Logistics, 26(1), 113-147. 
Francik, A. (2003). Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji. Kraków: Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna. Monografie. 
Frankowska, M. (2016). Innowacyjna obsługa logistyczna na przykładzie klastra logistycznego "Logistics in Wallonia" w segmencie bio-logistics. Gdańsk: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, (58), 325-340. 
Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of product innovation management, 19(2), 110-132. 
Gartner (2018). Gartner Top 8 Supply Chain Technology Trends for 2018. 
Gassmann, O., & Enkel, E. (2004). Towards a theory of open innovation: three core process archetypes. 
Grawe, S.J. (2009). Logistics Innovation: a literature-based conceptual framework. The International Journal of Logistics Management, 20(3), 360-377. 
Jeszka, A.M. (2013). Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Warszawa: Difin. 
Kearney, A.T. & WHU. (2016). Digital Supply Chains: Increasingly Critical for Competitive Edge. 
Kawa, A. (2017). Orientacja sieciowa w branży usług logistycznych. Poznań: Wydawnictwo UEP. 
Klimas, P. (2014). Sieci innowacji: implikacje bliskości organizacyjnej. Katowice: Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
Lambert, D.M., Knemeyer, A.M., Gardner, J.T. (2014). Developing and Implementing Partnerships in the Supply Chain. In: D.M. Lambert (ed.). Supply Chain Management: Process, Partnership, Performance. Florida: SCM Institute. 
Langley, J.Jr (2017). Third-Party Logistics Study. Annual Study of the State of Logistics Outsourcing. 
Niestrój, K. & Światała, M. (2015). The Impact of Innovativeness of Logistics Service Providers on Their Relationships with Customers. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (8), 2-10. 
Paprocki, W. (2016). How Transport and Logistics Operators Can Implement the Solutions of “Industry 4.0”. In: TranSopot Conference (185-196). Springer. 
Płaczek, E. (2012). Modele rozwoju usługodawców logistycznych. Katowice: Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
Podręcznik Oslo. (2005). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD/Eurostat. 
Randhawa, K., Wilden, R., Hohberger, J. (2016). A bibliometric review of open innovation: Setting a research agenda. Journal of Product Innovation Management, 33(6), 750-772. 
Roszkowska-Menkes, M. (2015). Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. 
Rothwell, R. (1994). Towards the Fifth-Generation Innovation Process. International Marketing Review, 11(1), 7-31. 
Schmoltzi, C., Wallenburg, C.M. (2011). Horizontal cooperation between logistics service providers: motives, structure, performance. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 41(6), 552-575. 
Soosay, C.A., & Hyland, P. (2015). A decade of supply chain collaboration and directions for future research. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 613-630. 
Sopińska, A., Mierzejewska, W. (2017). Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. 
Tidd, J. & Bessant, J.R. (2011). Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 
Wagner, S.M. (2012). Tapping supplier innovation. Journal of Supply Chain Management, 48(2), 37-52. 
Wallenburg, C.M., & Schäffler, T. (2016). Performance measurement in horizontal LSP cooperation as a field of conflict: the preventive role of collaborative processes. Logistics Research, 9(1). 
Wallenburg, C.M. (2009). Innovation in logistics outsourcing relationships: proactive improvement by logistics service providers as a driver of customer loyalty. Journal of Supply Chain Management, 45(2), 75-93. 
Wieteska, G., Ocicka, B. (2016). Otwarte innowacje jako źródło wartości w relacjach z dostawcami. W: K. Rutkowski K. (red.). Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 129-147. 
Zysińska, M. (2013). Koncepcja modelu biznesowego i jej znaczenie w analizie przedsiębiorstw branży TSL. Transport samochodowy, (4), 23-53.

 

Marcin Staniek

Politechnika Śląska w Katowicach, Wydział Transportu/Silesian University of Technology in Katowice

e-mail: marcin.staniek@polsl.pl

Grzegorz Sierpiński
Politechnika Śląska w Katowicach, Wydział Transportu/Silesian University of Technology in Katowice

​e-mail: grzegorz.sierpinski@polsl.pl

Inteligentny miejski transport towarowy – rezultat projektu europejskiego S-mile

 

Urban freight transport based on deliverables of the european S-mila project

 

Artykuł obejmuje zagadnienia związane z planowaniem transportu towarów w obszarach miejskich. Przedstawia narzędzia tworzące system SmileSys, ich podstawowe właściwości oraz funkcje które realizują. W pracy zaproponowano dodatkowe kryterium opisu dróg transportowych dla zwiększenia jakości realizowanych usług transportowych. Opisany system jest tworzony w postaci zintegrowanej platformy budowanej w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego o akronimie „S-mile”.

 

Do opisu jakości dróg transportowych zaproponowano wykorzystanie technologii ICT. Z jej uwzględnieniem opracowano rozwiązanie mobilne przeznaczone dla kierowców wspomagających ich pracę poprzez nawigowanie na trasie oraz organizację pracy zgodnie z harmonogramem wyznaczonym w platformie S-mileSys. Dodatkowo omówiono innowacyjne rozwiązanie oceny jakości dróg transportowych bazujące na analizie przyspieszeń liniowych rejestrowanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

 

Celem artykułu jest przedstawienie idei stosowania inteligentnych rozwiązań planowania transportu towarów, jak również wdrożenia kryterium opisu jakości dróg transportowych. Zaproponowane w pracy rozwiązanie pozwala w optymalny sposób planować, organizować i zarządzać transportem towarów w obszarze miasta, a zastosowane rozwiązania ICT pozwalają efektywnie realizować prace dyspozytorów oraz kierowców firm transportowych. Tworzone w systemie S-mileSys kryteria optymalizacji umożliwiają planowanie tras uwzględniając aspekty społeczne, środowiskowe, infrastrukturalne, a także wymagania i zależności realizacji usług transportowych w oparciu o pojazdy elektryczne.

 

Słowa kluczowe: planowanie transportu towarowego, technologia ICT w logistyce, logistyka i systemy informatyczne.

 

The article covers issues related to the transport planning of goods in urban areas. Presents the tools of SmileSys, their basic features, and operating functions. The work proposes an additional criterion for the description of transport routes to increase the quality of transport services. The described system is being developed as an integrated platform built within the framework of the international project under S-mile acronym.

 

ICT technology has been proposed to describe the quality of transport routes. The mobile solution has been developed for supporting work of drivers by navigating at route as well as organizing their work according to timetable determined at the S-mileSys platform. Additionally, an innovative solution for assessing the quality of transport roads based on the analysis of linear accelerations recorded using mobile devices was discussed.

 

The aim of the paper is to present the idea of using smart transport planning solutions as well as to implement the criterion of quality description of transport routes. The solution offered in the project allows to optimally plan, organize and manage the transport of goods in the city area. The applied ICT solutions enable efficient execution of the work of dispatchers and drivers of transport companies. The S-mileSys optimization criteria allow for route planning taking into account the social, environmental, and infrastructural aspects, as well as the requirements and dependencies of transport services based on electrical vehicles.

 

Key words: freight transport planning, ICT systems in logistics, logistics and information systems.

 

Bibliografia/References
Ballantyne, E.E.F., Lindholm, M. & Whiteing, A. (2013). A comparative study of urban freight transport planning: Addressing stakeholder needs. Journal of Transport Geography, (32), 93–101. 
Benjelloun, A., Crainic, T.G. Bigras, Y. (2010). Towards a taxonomy of City Logistics projects. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(3), 6217–6228. 
Bostel, N., Dejax, P., Lu, Z. (2005). The Design, Planning, and Optimization of Reverse Logistics Networks. In: Logistics Systems: Design and Optimization, 171-212. 
Cherrett, T. et al. (2012). Understanding urban freight activity - key issues for freight planning. Journal of Transport Geography, (24), 22–32. 
Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy. COM(2013), 17. 
Gatta, V., Marcucci, E. (2014). Urban freight transport and policy changes: Improving decision makers’ awareness via an agent-specific approach. Transport Policy, (36), 248–252. 
Giannopoulos, G.,A. (2009). Towards a European ITS for freight transport and logistics: results of current EU funded research and prospects for the future European. Transport Research Review, 1(4), 147–161. 
Hernández, J.,E., Poler, R., Mula, J. (2009). A Supply Chain Architecture Based on Multi-agent Systems to Support Decentralized Collaborative Processes (128-135). Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2009: Leveraging Knowledge for Innovation in Collaborative Networks. 
Lindholm, M., Behrends, S. (2012). Challenges in urban freight transport planning - a review in the Baltic Sea Region. Journal of Transport Geography, (22), 129–136. 
Masson, R., Trentini, A., Lehuédé, F., Malhéné, N., Péton, O., Tlahig, H. (2015). Optimization of a city logistics transportation system with mixed passengers and goods. EURO Journal on Transportation and Logistics, 1–29. 
Smart platform to integrate different freight transport means, manage and foster first and last mile in supply chains 2015. ERA-NET Transport III. Sustainable Logistics and Supply Chains. Project Proposal. 
S-mile Report D4.1 Emission factor calculation tool, 2016. Smart platform to integrate different freight transport means, manage and foster first and last mile in supply chains. Bilbao. 
S-mile Report D4.2 Road condition tool, 2016. Smart platform to integrate different freight transport means, manage and foster first and last mile in supply chains. Bilbao. 
Taniguchi, E., Thompson, R.G., Yamada, T. (2016). New Opportunities and Challenges for City Logistics. Transportation Research Procedia, (12), 5–13. 
Taniguchi., E. (2015). City Logistics for Sustainable and Liveable Cities. Green Logistics and Transportation, (4), of the series Greening of Industry Networks Studies, 49-60. 
Witkowski, J., Kiba-Janiak, M. (2014). The Role of Local Governments in the Development of City Logistics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (125), 373–385.

 

Bożena Gajdzik
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii/Silesian University of Technology in Gliwice

e-mail: bozena.gajdzik@polsl.pl

Bożena Szczucka-Lasota

Politechnika Śląska, Wydział Transportu/University of Occupational Safety Management in Katowice (WSZOP)

e-mail: bszczucka-lasota@wszop.edu.pl

Jan Szymszal

Politechnika Śląska,Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii/Silesian University of Technology

e-mail: jan.szymszal@polsl.pl

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Wydział Transportu/Silesian University of Technology

e-mail: tomasz.wegrzyn@polsl.pl

Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw żalazostopów

 

Raw material logistics in the ferroalloy supply chain

 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury systemu zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych branży hutniczej w żelazostopy. Żelazostopy są to materiały sypkie, jako stopy przejściowe zawierające pewne ilości żelaza i jeden lub więcej pierwiastków, z których najczęściej dodawany jest krzem, mangan i chrom, będące składnikami stopowymi. Do najważniejszych żelazostopów wytwarzanych masowo zalicza się żelazokrzem, żelazo mangan, żelazochrom, żelazomanganokrzem i żelazonikiel. Żelazostopy są stosowane głównie jako stopy przejściowe w hutnictwie żelaza. Żelazostopy stosowane w hutnictwie są surowcem jednorodnym, o podobnym wyglądzie i zbliżonej gęstości, gdyż głównym pierwiastkiem stopowym jest żelazo. Żelazostopy stosowane jako dodatek w produkcji stali poprawiają takie własności stali, jak wytrzymałość na rozciąganie, odporność na ścieranie i korozję. Poza sektorem stalowym stosuje je przemysł aluminiowy, przemysł chemiczny. Głównym problemem badawczym jest kwestia prawidłowego przeprowadzenia procedur związanych z załadunkiem, transportem i rozładunkiem żelazostopów używanych do dalszych procesów produkcyjnych. W wykonanej pracy logistykę zaopatrzenia należy rozumieć jako organizację dostaw. W niniejszej publikacji przedstawiono uczestników procesu zaopatrzenia, jak również wskazano na obostrzenia proceduralne podczas transportu żelazostopów do przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedstawiony zakres zarządzania logistycznego na przykładzie łańcucha dostaw żelazostopów stanowić materiał poglądowy typu case study.

 

Słowa kluczowe: zaopatrzenie surowcowe, żelazostopy, hutnictwo.

 

The aim of this article is to present the structure of the supply system for steel production companies in ferroalloys. Ferroalloys are treated as loose materials, as transitional alloys containing some iron and one or more elements, most commonly silicon, manganese and chromium, which are alloyed. The most important ferroalloys produced in mass are ferrosilicon, manganese iron, ferrochromium, ferrous manganese. Ferroalloys are mainly used as transition alloys in the iron industry. Ferroalloys used in metallurgy are homogeneous, with a similar appearance and similar density, since the major alloy element is iron. Ferroalloys used as an additive in steelmaking improve the steel properties such as tensile strength, abrasion resistance and corrosion resistance. Outside the steel industry, they use the aluminum industry, the chemical industry. The main research problem is the proper handling of the procedures related to the loading, transport and unloading of ferroalloys used for further production processes. In the work done, the logistics of supply should be understood as the organization of supplies. This paper presents the participants in the procurement process as well as the procedural restrictions during ferroalloy transport to manufacturing companies. The ferroalloy supply chain is used as case study.

 

Key words: raw material supply, ferroalloy, metallurgy.

 

Bibliografia/References
Compton, H.K., Jessop D. (1995). Dictionary of Purchasing and Supply Management. London: Pitman. 
Czakon, W. (2005). Łańcuch wartości w torii zarządzania przedsiębiorstwem. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny. 
Gajdzik, B. (2015a). Odpowiedzialny wybór dostawców w zarządzaniu zaopatrzeniem w przedsiębiorstwie hutniczym. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, (3), 42-49. 
Gajdzik, B. (2015b). Samoocena dostawców w odpowiedzialnym pozyskiwaniu zasobów. Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej, 3(31), 57-78. 
Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext. 
Lysons, K. (2004). Zakupy zaopatrzeniowe. Warszawa: PWE. 
Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage – Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press. 
Neider, J. (2008). Transport międzynarodowy. Warszawa: PWE. 
Sosnowski, R. (1986). Żelazostopy (cz. I). Podstawy fizykochemiczne procesów. Technologia. Gliwice: Politechnika Śląska. 
Szałucki, K. (2009). Transport. Problemy transportu rozszerzonej UE. Warszawa: PWN.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł