Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 05/2007

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2007
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Tomasz Januszkiewicz

Eksport zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do krajów rozwijających się
Rosnąca presja związana z zagrożeniami wynikającymi z degradacji środowiska naturalnego zmusza rządy najbardziej uprzemysłowionych państw do poszukiwania rozwiązań ograniczających negatywne następstwa rozwoju gospodarczego. Wolny rynek nie sprzyja tworzeniu mechanizmów gromadzenia i wydatkowania środków, niezbędnych dla ochrony środowiska przed ekologicznie niekorzystnymi skutkami działalności gospodarczej - zarówno produkcji, jak i konsumpcji. Usuwanie negatywnych skutków działań produkcyjnych oraz inwestowanie w odnawianie zasobów naturalnych to działania kosztowne, prowadzące do ograniczenia produkcji i konsumpcji, a w efekcie zysków przedsiębiorstw. Rządy państw wysoko uprzemysłowionych stoją wobec trzech możliwych rozwiązań. Po pierwsze, mogą domagać się od przedsiębiorstw całkowitej internalizacji kosztów związanych z emisją zanieczyszczeń oraz generowaniem odpadów. Po drugie, mogą wziąć na siebie wydatkowanie istotnych środków ekologicznych, finansując działania naprawcze i ochronne z podatków. Podatki muszą jednak obciążyć przedsiębiorstwa lub ograniczyć dochody pozostałych podatników. Po trzecie, rządy mogą odrzucić te dwa rozwiązania, nie podejmując w ogóle żadnych działań i próbując tym samym zyskać na czasie.

Export of waste electric and electronic appliances from rich to poor countries
Rich countries are solving the problem of waste electric and electronic appliances by exporting it to poor countries in Asia. The author in his article explains why this solution is bad although profitable for both sides. The problem of harmful waste products is only moved to the countries where is becoming even more hazardous to people and their environment. This is also the reason why the safe methods of the waste disposal are not developed in the rich countries.

Katarzyna Sum

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej jako czynnik warunkujący konkurencyjność gospodarki
Usługi odgrywają coraz istotniejszą rolę w gospodarkach krajów wysoko rozwiniętych. W sektorze trzecim wytwarzane jest ok. 70% PKB, ponadto zatrudnionych jest w nim ok. 60-75% osób zawodowo czynnych w większości krajów UE. Z uwagi na fakt iż sektor ten cechuje się znacznym potencjałem wzrostu jego rozwój mógłby stanowić istotny bodziec dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki UE. Dotychczas jednak istnieje wiele barier w handlu usługami w ramach tego ugrupowania. Próbą usunięcia tych ograniczeń jest przyjęta w grudniu 2006 r. Dyrektywa dotycząca usług na rynku wewnętrznym. Rozwiązania proponowane w tym akcie prawnym dadzą początek procesom liberalizacyjnym w sektorze usług, co przyczyni się do wielu pozytywnych zmian w gospodarce UE. Liberalizacja doprowadzi do wzrostu obrotów międzynarodowych, intensyfikacji konkurencji oraz spadku cen i poprawy jakości świadczonych usług. Przyczyni się również do lepszej alokacji zasobów, zwiększając jednocześnie efektywność tego sektora. Ponadto, korzystnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i doprowadzi do wzrostu produkcji. Dzięki temu ulegnie poprawie sytuacja na rynku pracy UE. Zniesienie ograniczeń umożliwi więc pełniejsze wykorzystanie potencjału sektora usług.

The freedom to provide services within the european union as a factor influencing the competitiveness of the economy
The role of services is constantly growing in the most developed economies. The third sector accounts for about 70% of GDP, moreover it employs about 60-75% of active labour force in most of the EU-countries. Considering the important growth potential of this sector one can state that its development could significantly contribute to raising the competitiveness of the EU economy. Currently the free service trade within the EU is hampered by many barriers. An attempt to remove those restrictions is the implementation of the Directive on services in the Internal Market which has been adopted in December 2006. The arrangements taken in this document will initiate liberalization processes in the EU services sector which will contribute to positive changes in the EU-economy. This process will lead to an increase in international trade, strengthening of competition and consequently to a decrease in prices and to an improvement of the sevices' quality. It will also contribute to a better allocation of resources, raising the effectiveness of this sector. It will provide the development of entrepreneurship and production growth. This will lead to an improvement in the labour market situation within the EU. The removal of the mentioned obstacles will enable to take full advantage of the services sector potential.

Grzegorz Chodak
Edyta Ropuszyńska-Surma

Korzyści i niedogodności korzystania z elektronicznego systemu zamawiania leków
Artykuł został napisany na podstawie badań aptek na Dolnym Śląsku w okresie od grudnia 2005 do 15 stycznia 2006 r. Jest kontynuacją wyników badań przedstawionych w poprzednich numerach "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" w 2006 i 2007 r. Celem obecnego artykułu jest prezentacja wyników dotyczących korzyści oraz niedogodności dostrzeżonych przez użytkowników elektronicznego systemu zamawiania leków (ESZL). Szczególną uwagę zwrócono na wpływ ESZL na proces zamawiania leków oraz zarządzanie gospodarką magazynową. Przedstawione analizy stanowią opis wyników badań przeprowadzonych wśród 261 aptek na Dolnym Śląsku. Szczegółowa metodologia badawcza została opisana we wcześniejszych artykułach.

Adventages and disadventages of using electronic drug ordering system - opinion of users
This paper presents the results of research conducted in order to estimate the advantages and disadvantages of electronic drug ordering system using for pharmacies located in Lower Silesia. The outcome of the research was split into two main criteria: functionality and cost. The first criterion takes the following issues into consideration: convenience of ordering time, inconveniences of EDOS using, security level, ease of use, number of wrong orders made as a result of EDOS using. The second criterion involves issues of storage, cost and time of making orders. The main disadvantage resulting from EDOS using is necessity of installing a computer and making connection in a warehouse which involves also problems connected with sending of order. These problems are of technical nature. Another problem involves making wrong orders by the users themselves. However, this issue results from using databases that are not up-to-date. The overall opinion of users about the electronic drug ordering system is positive. They emphasize the resulting benefits concerning issues of supply service, convenience of ordering at any time and significant shortening of order realisation, lowering the cost of drugs.

Magdalena Dąbrowska-Mitek
Łukasz Gliński

Infrastruktura transportu drogowego Węgier.
Stan obecny i perspektywy rozwojuTransport jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania logistycznego, który w sposób bezpośredni wpływa na sprawność i efektywność obsługi ładunków przez wszystkie podmioty uczestniczące w procesie logistycznym. Rozwój transportu jest uzależniony od stopnia rozwoju infrastruktury, a także jej właściwego rozmieszczenia. Ze względu na fakt, iż inwestycje infrastrukturalne charakteryzuje długi okres powstawania oraz dojrzewania, rozwój infrastruktury powinien wyprzedzać rozwój potrzeb transportowych. Dostosowanie się do tych zasad umożliwia świadome kształtowanie najbardziej potrzebnych układów zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie właściwej przepustowości liniowych i punktowych elementów infrastruktury znacznie ogranicza (lub wręcz eliminuje) zjawisko kongestii, co ma bezpośredni wpływ na skrócenie czasu dostaw, a tym samym podnosi ich terminowość, obniża koszty zużycia paliw i środków transportu. Właściwy podział zadań transportowych (z uwzględnieniem poszczególnych gałęzi) umożliwia zrealizowanie polityki rozwoju zrównoważonego - co ma wpływ na ograniczenie występowania kosztów zewnętrznych transportu. Poziom rozwoju infrastruktury technicznej transportu i telekomunikacji stanowi materialną bazę prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej. Z perspektywy przedsiębiorstwa stanowi grupę uwarunkowań zewnętrznych, których analiza może w istotny sposób wpłynąć na wyznaczenie kierunków i celów strategicznych organizacji, a także sposobów i środków ich osiągnięcia. Rozwój i rozbudowa infrastruktury transportu jest długoterminową i kosztowną inwestycją, niezbędną do sprawnego rozwoju i funkcjonowania gospodarki, szczególnie istotnych w krajach dokonujących transformacji ustrojowo-ekonomicznej. Republika Węgierska wdraża zakrojony na szeroką skalę program modernizacji sieci transportowej. Program ten kładzie nacisk na uwzględnienie zewnętrznych skutków rozwoju transportu. Do najważniejszych z nich należą: potrzeba ochrony środowiska naturalnego, rozwój gospodarki oraz aspekty społeczno-socjologiczne (m.in. mobilność mieszkańców, zmiany urbanistyczne). Zbyt szeroki zakres planowanej rozbudowy sieci transportowej spowodował problemy z finansowaniem kolejnych inwestycji. Pomimo wsparcia ze strony Unii Europejskiej, rząd węgierski ma problemy z wyasygnowaniem środków na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do rozpoczęcia kolejnych planowanych projektów. Zaistniała na Węgrzech sytuacja skłania do stwierdzenia, że polityka transportowa powinna uwzględniać możliwości finansowe danego kraju, a jej realizacja powinna być odpowiednio rozłożona w czasie.

The road transport infrastructure in Hungary - present condition and development perspective
The transportation issues play one of the most important roles in logistic management and influences directly the flow of goods between all subjects of logistic processes. The expansion of transport is strictly dependent on infrastructure development, and it's location. Development of infrastructure should be ahead of the growth of transportation needs. Conforming to this rule allows intentional shaping of the most desired land use planning. The adequate capacity of the infrastructure network eliminates congestion, which shortens transit times, improves punctuality and reduces consumption both of fuel and transport equipment. The proper split of the transportation work (between transport modes) allows the sustainable growth policy, which leads to the external transport costs reduction. The transport and telecommunications infrastructure development level is a material ground for any business activity. From entrepreneurs' sight it's an external condition, but its analysis can determine both the strategic aims of organization as well as the means necessary to achieve them. Infrastructure development is an expensive long-term investment, essential for efficient economic activity. It's crucial for the countries undergoing the social-economic transformation. Republic of Hungary implements wide range programme of the transport network modernization. This programme places emphasis on the reduction of external transport costs. The most important parts of the programme are: need of protection of natural environment, economic development and the social aspects (inter alia: citizens' mobility, urban development). The range of this programme caused problems in financing of the consecutive investment projects. The situation in Hungary inclines towards the following conclusion - transport policy must take the condition of the budget and it's implementation must be adequately scheduled in time.

E-Biznes

Przemysław Piotrowski

Działy rozliczeń pod lupą ekspertów Aberdeen Group
W jednym z ostatnich raportów eksperci firmy doradczej Aberdeen Group przedstawili obserwacje i wnioski wynikające z dokonanej przez nich analizy sytuacji w działach rozliczeń (account payable, AP) ponad 320 firm z Ameryki Północnej (66%), regionu EMEA (19%) oraz obszaru Azji i Pacyfiku (15%). Wśród badanych przez nich firm były zarówno wielkie przedsiębiorstwa o obrotach powyżej miliarda dolarów (37%), jak i firmy małe o obrotach poniżej 50 milionów dolarów (28%).

Porady i Komentarze prawne

Marek Barowicz

Łączenie, podział i przekształcenia spółek
Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Spółka osobowa nie może być jednak jednostką przejmującą lub nowo zawiązaną. Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą jedynie poprzez zawiązanie spółki kapitałowej. Proces łączenia nie dotyczy zarówno spółek w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku, ani spółek w upadłości. Połączenie może być dokonane dwojako: w trybie łączenia się przez przejęcie (powstaje spółka przejmująca) lub też w trybie łączenia się przez zawiązanie nowej spółki (powstaje spółka nowo zawiązana).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł