Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 05/2009

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Piotr Blaik

Nowoczesna koncepcja logistyki jako systemowa determinanta zarządzania przedsiębiorstwem
W artykule autor podejmuje próbę przedstawienia założeń i podstaw zintegrowanej koncepcji logistyki oraz identyfikacji przejawów systemowego jej wkomponowania w strukturę zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwsza część artykułu zawiera interpretację właściwości i przejawów przewartościowań zarządczych współczesnej logistyki oraz identyfikację podstawowych wymiarów zintegrowanego zarządzania logistycznego. W drugiej części podjęto próbę określenia zakresu i możliwości oddziaływania koncepcji logistyki - rozumianej jako podstawowy podsystem systemu zintegrowanego zarządzania logistycznego - wraz z innymi nowoczesnymi koncepcjami zarządzania na proces modelowania i doskonalenia całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Wreszcie w części trzeciej artykułu, nawiązując do najnowszych badań dotyczących wykorzystania zarządczych i strategicznych aspektów logistyki w praktyce przedsiębiorstw niemieckich, przedstawiono założenia koncepcji tzw. nawigatora zarządzania logistycznego jako przejawu nowej całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwie.

Modern concept of logistics as a systemic determinant of enterprise management
Dynamic development and progressing logistics integration, especially its strategic value raising as a management concept, require suitable formation and use of contemporary logistics managerial potentials in modeling and improving business management system as well as firm connections with the environment. Multidimensional symptoms of integration: within logistics, between logistics and other business functions as well as business management concepts, between logistics systems of collaborating firms, make it possible to integrate logistics orientation (as a management criterion) with other management criteria and instruments. The article attempts to present assumptions and foundations of integrated logistics concept and to identify the symptoms of its system implementation into business management structure. It relates to the most recent research on the use of logistics managerial and strategic aspects in German companies. It presents the assumptions of logistics management navigator concept as a symptom of new holistic logistics orientation in scientific research and in business management practices.

Katarzyna Nowicka

Grupy zakupowe, czyli duży może więcej
Analizując potencjał ukryty w zarządzaniu zakupami i zaopatrzeniem, warto zwrócić uwagę na korzyści płynące z uczestnictwa w grupach zakupowych. Grupy zakupowe (zwane też konsorcjami) mogą stanowić istotne narzędzie ułatwiające dostęp do unikalnych surowców. Dają także możliwość rozważenia restrukturyzacji organizacji funkcji zakupów zaopatrzeniowych w celu uelastycznienia działalności przedsiębiorstwa. W artykule podjęto próbę wskazania części zbioru czynników towarzyszących decyzji o współpracy w obrębie grupy zakupowej z uwzględnieniem rozumienia jej zarówno, jako pomysłu na outsourcing zakupów, jak i możliwości rozszerzenia działalności na nowe rynki zbytu.

Purchasing group - big can more
Analyzing the potential hidden in purchasing management, it is worth to consider participation in organized purchasing groups. They can plan an important role in accession to unique raw materials. Cooperation within purchasing group might be a good occasion to reconsider purchasing process organization and restructuring for more efficient business management. Participation in purchasing group can be understood as outsourcing of purchasing function, it also might give a chance to expand business activities on new foreign markets.

Przemysław Kołodziejczyk
Jacek Szołtysek

Instrumenty kształtowania mobilności w logistyce miasta
Specyfika przedmiotu logistyki miejskiej, będąca głównie konsekwencją jej wybitnie socjalnego charakteru, skłania do poszukiwania sposobów realizowania jej założeń nieznanych klasycznej logistyce biznesowej. Autorzy, poszukując inspiracji w dorobku dyscyplin dalekich nauce o zarządzaniu (jednak pozwalających na lepsze zrozumienie natury zachowań społecznych) proponują szereg przykładowych instrumentów w odniesieniu do poszczególnych funkcji municypalnych. Omówiony został także schemat postępowania prowadzącego do wyboru właściwego instrumentu kształtowania zachowań użytkowników miasta. Głównym przesłaniem artykułu jest zachęcenie przedstawicieli różnorodnych dziedzin do zainteresowania problematyką logistyki miejskiej i współtworzenia skutecznego instrumentarium kształtowania zachowań z jej zakresu pro publico bono.

Instruments of affecting communication behaviours in city logistics
Specificity of city logistics domain, which is mainly a consequence of its prominently social character, inclines towards searching for new methods of achieving its goals, unknown to classical business logistics. Authors, while looking for inspiration in miscellaneous disciplines far from management (but allowing to better understand nature of social behaviours), suggest range of exemplary behaviuor affecting instruments with reference to municipal functions. Also a scheme of procedure leading to choice of a proper instrument has been discussed. The main purpose of the article is to encourage representatives of different scientific disciplines to pay attention to problems of city logistics and to take a part in creating a proper set of city users behaviour affecting instruments.

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Klaster - krok w kierunku usprawnień logistycznych w funkcjonowaniu szpitali?
Artykuł przedstawia łańcuch logistyczny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Wskazuje znaczenie integracji łańcucha logistycznego w funkcjonowaniu szpitala oraz miejsce łańcucha w gronie wokół szpitala.
Cluster - a step towards the logistics' improvement in the functioning of hospitals?The article is showing the logistic chain as the tool of building the competitive edge. It is indicating the significance of integration in the logistic chain in the hospital's functioning and place of the chain in the circle around the hospital.

Adam Sadowski

Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. III)
W artykule zwrócono uwagę na czynniki wspierające rozwój logistyki zwrotnej. Wskazano na trzy rodzaje czynników, do których zaliczają się czynniki ekonomiczne, prawo w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz świadomość ekologiczna konsumentów. W rozważaniach w szczegółowy sposób omówiono przyczyny zwrotów w logistyce zwrotnej, w kolejności zwracając uwagę na zwroty w procesie wytwarzania, zwroty w procesie dystrybucji oraz zwroty od klientów. Scharakteryzowano również procesy w logistyce zwrotnej z perspektywy odwróconej piramidy możliwości odzysku. Ostatnim zagadnieniem przedstawionym w artykule jest typologia oraz charakterystyka zwracanych produktów, z uwzględnieniem składu produktu, procesu starzenia się produktu oraz modelu użytkowania.

Factors determining the development of reverse logistics in the economy (part 3)
The article draws attention to factors supporting the development of reverse logistics. Three types of factors are distinguished, i.e. economic factors, the environmental protection law and consumers' environmental awareness. The presented discussion analyses in detail the reasons for items being returned in reverse logistics, examining successively returns in the manufacturing process, returns in the distribution process and items returned by customers. Furthermore, the reverse logistics processes are characterised in terms of a recovery option inverted pyramid. The last issue that the article deals with is typology and characteristics of the returned items, taking into account product composition, product life cycle and a model of usage.

Przegląd wydawnictw

Prawdziwe zmiany czy tylko face lifting?
Komisja Europejska i rząd Stanów Zjednoczonych podjęły wysiłki zmierzające do zmiany zasad funkcjonowania agencji ratingowych, które ze względu na swoją rolę i pozycję rynkową są powszechnie uznawane za współsprawców obecnego kryzysu światowego. Projekty zmian trafiły już do Parlamentu Europejskiego. Oczekuje się nowych regulacji służących odbudowie zaufania do instytucji rynków finansowych jeszcze przed wyborami w czerwcu 2009 r.

Real changes or face lifting?
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł