Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 05/2010

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

W numerze:

Grzegorz Chodak, Łukasz Latus, Ewa Prałat

Analiza dystrybucji w sklepach internetowych
W artykule przedstawiono istotniejsze zagadnienia z dziedziny dystrybucji w sklepach internetowych. Omówiono formy dystrybucji, a także przeanalizowano problemy dotyczące dystrybucji z osobistym odbiorem klienta. W dalszej części artykułu przedstawiono i omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 616 polskich sklepach internetowych. Badania dotyczyły skali dystrybucji, rodzajów dystrybucji, monitoringu stanu i dostarczanych paczek oraz podziału kosztów dystrybucji między klienta i sklep internetowy.

Analysis of distribution in online shops
In this article main issues concerning distribution in internet shops were analysed. The kinds of distribution were described and the problem with personal receipt of bought goods was examined. Also the problem of division concerning delivery costs between consumer and internet shop were analysed. The second part of the article contains presentation of the survey conducted in 616 Polish internet shops. The investigation concerns distribution problems, such as: kinds of distribution used in Polish e-shops, monitoring of deliveries and analysis who usually pays delivery costs.

Bartosz Sobotka

Lublin jako nowa lokalizacja dla sektora Business Process Outsourcing w Polsce
O skali zjawiska offshoringu usług, mogą świadczyć szacunki ekonomistów, przewidujące, że ponad 2 miliona etatów w sektorze usług zostanie relokowanych do 2015 roku. W związku z tym możemy być świadkami mechanizmu rynkowego, który wymusi stosownie offshoringu usług wśród pozostałych graczy rynku w celu zachowania konkurencyjności. W Polsce do tej pory w szranki o firmy z sektora usług stawały Wrocław, Warszaw i Kraków. Jednakże pewną konsekwencją dużej koncentracji firm BPO w tych miastach jest poszukiwanie przez inwestorów innych lokalizacji, będących ośrodkami akademickimi, z niższymi kosztami pracy, a także oferującymi podobne warunki związane z jakością życia. Jedną z nowych, dobrze rokujących lokalizacji dla sektora BPO jest Lublin. Dostrzegli to analitycy z KPMG, wskazując w raporcie Poland as the destination for shared services centrers Lublin jako kluczową lokalizację dla offshoringu z sektora usług w Polsce.

Lublin as a new player in the Polish BPO market
The phenomenon of offshoring, namely transferring business processes abroad, is highly valued by economists who estimate that over 2.0 million jobs in the services sector will be transferred by 2015. Accordingly, we can observe a market mechanism which will force the implementation of offshoring services among other players in the market who want to maintain their competitive policy. So far Wroclaw, Warsaw and Cracow have competed for investments in the services sector. Nevertheless, high concentration of BPO companies in these cities resulted in investors seeking new locations such as academic centres offering lower labour costs and offering alike living conditions. Lublin is one of the new locations for the BPO sector which holds the promise of success. It has been pointed out by the KPMG analysts in the report Poland as the destination for Shared Services Centres who perceive Lublin as a key location for offshoring in the Polish sector of services.

Sebastian Twaróg

Instytucjonalne implikacje integrowania łańcuchów dostaw krwi w Polsce
Celem artykułu jest rozważenie możliwości zarządzania i integracji łańcuchów dostaw krwi. Zdaniem autora istnieje konieczność integracji działań wewnątrz organizacji, które składają się na łańcuch dostaw oraz integracji całego łańcucha dostaw. Integracja całego łańcucha dostaw może być realizowana przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKiK) lub operatorów logistycznych typu 3 PL pod warunkiem współdzielenia i akceptowania szczególnych zasad traktowania dostaw krwi.

Institutional implications of blood supply chains integration in Poland
The aim of this paper is to consider the options of managing and integrating blood supply chains in Poland. Due to the author there is necessity for integration actions inside the organizations which are included in the supply chain and for integration of the whole chain. Integration of the whole chain can be implemented by RCKiK (Regional Centre of Blood Donor ship and Blood Treatment) or logistics operator 3PL under the condition of sharing and accepting the ideas connected with special treatment of blood supply.

Edukacja ekonomiczna

Karol Janowski

Mechanizm kursowy ERM II
Wraz z wprowadzeniam waluty euro 1 stycznia 1999 r. utoworzono mechanizm kursów walutowych ERM II. Celem mechanizmu jest stabilizacja wahań kursowych pomiędzy walutą euro a walutami krajów, które uczestniczą w mechanizmie, ale nie należą do strefy euro. Dla każdej waluty uczestniczącej w ERM II ustalany jest kurs centralny oraz standardowy przedział wahań o szerokości ± 15%. W artykule zaprezentowano ramy prawne, cel, konstrukcję oraz podstawowe zasady ERM II. Omówione zostały również kwestie zwiazane z uczestnictwem w mechanizmie, procedura przystąpienia do ERM II oraz problem wyboru reżimu kursowego. Pokrótce przenanlizowano także funkcjonowanie mechanizmu stabilizacji kursowej.

Exchange Rate Mechanism II
The Exchange Rate Mechanism II (ERM II) was introduced simultanously with the euro currency on 1 January 1999. The purpose of ERM II is to maintain stable exchange rates between the euro and the participating national currencies of non-euro area member states. For each currency participating in the mechanism a central rate against the euro and a standard fluctuation band of ±15% are defined. The article presents the legal frameworks, purpose, construction and the main rules of the ERM II. It also covers the participation issues, procedure for joining ERM II (procedure of entry into the mechanism) as well as the problem of exchange rate regime choice. At the end the functioning of ERM II was briefly analysed.

Porady i komentarze prawne

Jan Hasik

Nowe przepisy dotyczące dokumentów wymaganych w przetargach publicznych
Przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia publiczne muszą zmagać się ze szczególnie sformalizowanymi procedurami przetargowymi. Trudność sprawiają nie tylko rodzaj dokumentów i zakres informacji wymaganych przez zamawiającego. Surowe reguły dotyczące formy pism i zaświadczeń czy też trybu ich wystawienia przez właściwe podmioty są częstą przyczyną odrzucania ofert, unieważniania postępowań, a nawet sporów sądowych.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł