Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 05/2011

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 5/2011
 
Spis treści
 
Marek Ciesielski
Definicje i zakresy pojęć logistyki oraz sieci dostaw
Mimo, iż logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw przestały już być w Polsce nowością, ciągle występują problemy z definiowaniem tych pojęć i ustalaniem ich zakresów. Problemy z definicjami mają swe źródło w dążeniu do zawarcia w definiensie podstawowej wiedzy o celach i metodologii definiowanych pojęć. Definicje wskazują, że logistyka i łańcuchy dostaw muszą być: efektywne, zintegrowane, procesowe itd. (tym samym kiepski łańcuch dostaw nie może być nazwany). Ponadto niepotrzebnie rozszerz się zakres logistyki – na przykład o przemieszczanie osób.  Podejmuje się też próby wyodrębnienia subdyscyplin logistyki. Myli się przy tym potrzebę tworzenia odrębnych subdyscyplin z oczywistą koniecznością odnoszenia logistyki do różnych systemów i układów przestrzennych  (logistyka miejska) i z rezultatami internacjonalizacji gospodarki (logistyka międzynarodowa). Trudno zaprzeczyć, że podejście logistyczne trzeba  stosować do miasta czy regionu, a dziś prawie cała logistyka jest międzynarodowa. Nie ma jednak potrzeby tworzenia  subdyscyplin o takich zakresach.
 
Definitions of terms and scope of logistics and supply networks
Although the logistics and supply chain management had ceased to be a novelty in Poland, there are still prob­lems with defining these concepts and the determination of their scopes. Problems with the definitions have their source in the quest for the conclusion of the basic knowledge about the objectives and methodology of defined con­cepts.
The definitions indicate that logistics and supply chains must be: effective, integrated, a process, etc. (Thus, poor supply chain cannot be called). In addition to unnecessarily expanding the scope of logistics – for example, the move­ment of people. Efforts are also being made to separate sub-disciplines of Logistics. It is wrong in the need to create separate sub-disciplines with the obvious necessity to relate logistics to different systems, and spatial arrangements (transportation logistics) and the results of the internationalization of the economy (International Logistics). It is hard to deny that the logistic approach should be adapted to the city or region, and today almost all the logis­tics is international. But there is no need to create subdisciplines of such scope.
 
Katarzyna Nowicka
Wartość a inteligentne łańcuchy dostaw
Działania i procesy w ramach współtworzenia wartości przedsiębiorstwa przez zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw są w różnym stopniu wspierane oraz usprawniane przez zasoby IT. Tym samym ich jakość i adekwatny dobór są determinantami efektywności działań, a co za tym stoi – osiągania trwałej przewagi oraz sukcesu przedsiębiorstwa w wymagającym otoczeniu rynkowym. Artykuł omawia najważniejsze charakterystyki łańcuchów dostaw odpowiadających na wyzwania bieżących warunków prowadzania działalności gospodarczej wpływające na wartość przedsiębiorstwa.
 
The value of a smart supply chains
Activities and processes contribute to the enterprise value by managing the logistics and supply chain. They are supported and streamlined by the IT resources. Thus, quality and selection of the IT resources are the determinants of adequate effectiveness, and what’s behind it – to achieve a sustainable advantage and business success in a chal­lenging market environment. The article discusses the key metrics of supply chains responding to the challenges of current conditions for conducting economic activities affecting the value of the company.
 
Anna Sobotka, Paulina Nowak
Wybrane problemy logistyki zwrotnej na placach budów
Realizacja obiektów budowlanych wiąże się z wytwarzaniem dużych ilości odpadów. Odpady powstają w każdym ogniwie łańcuchów logistycznych zaopatrujących budowy w wyroby budowlane, a także inne zasoby (np. wodę). Problematyka odpadów na placach budów, obejmująca przyczyny ich powstawania, rodzaj, sposób zagospodarowania, przepisy jakim podlegają, została poddana badaniom ankietowym a uzyskane wyniki i wnioski przedstawiono w prezentowanym artykule.
 
Selected problems of reverse logistics for construction sites
A paper presents problems connected with process of building waste (reverse) logistics. It shows how a construc­tion companies manage of waste production, store, utilization and recover. In this paper there are making use of questionnaire survey from 15 construction companies. As a result of this research there are presenting information about group of waste produced in each of the construction process and ways of recycled waste materials. This ob­tained information is comparing with now stands regulations of the Minister of Environment.
 
Grzegorz Jokiel
Badania nad efektywnością łańcuchów logistycznych
Artykuł omawia problemy identyfikacji i szacowania korzyści wynikających ze współpracy podmiotów w łańcuchach logistycznych. Autor przedstawia zjawisko byczego bicza, wykorzystując model takiego łańcucha, złożonego z producenta (browar) i detalistów (sklepy wielobranżowe). Celem artykułu było wykazanie opłacalności współdziałania ogniw łańcucha logistycznego w zakresie poprawy przepływu informacji pomiędzy nimi. W artykule przedstawiono szacunki korzyści, dowodzące opłacalności podejmowania wspólnych działań usprawniających przez wszystkie ogniwa łańcucha logistycznego.
 
Investigating the effectiveness of logistic chains
The article undertakes the issues of identification and estimation of benefits resulting from the cooperation with­in logistic chains. The author describes the bullwhip effect using a logistic chain consisting of one producer (a brew­ery) and many retailers (general stores). The article’s main goal is to show the positive economical effect that such cooperation has, especially due to better information flow within the logistic chain. The benefits are estimated and presented in order to prove that joint actions which improve the effectiveness in all parts of the logistic chain will lead to positive economical effects.
 
Rafał Matwiejczuk
Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. III)
W trzeciej, ostatniej części artykułu, poza próbą „osadzenia” kompetencji logistyki i łańcucha dostaw na posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobach i zdolnościach logistycznych, przedstawiono cząstkowe wyniki badań przeprowadzonych w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu badawczego poświęconego logistycznym determinantom zarządzania przedsiębiorstwami. Wśród tych determinant ważne miejsce zajmują m.in. kompetencje logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, wpływające na zmiany w systemie i podsystemach zarządzania przedsiębiorstwem, a także umożliwiające osiągnięcie oczekiwanych efektów rynkowo-ekonomicznych przez przedsiębiorstwo.
 
Logistics and supply chain competencies in the light of research studies (part 3)
Research results carried out by Michigan State University, as well as by European Logistics Association in co-operation with A.T. Kearney, Computer Sciences Corporation and Capgemini, confirmed positive influence of logis­tics and supply chain competencies on resources exploitation efficiency, ensuring required customer service level, achieving expected productivity, and ensuring required customers orders quality. These competencies facilitate cus­tomer value creation as well as economic (business) value creation.
The third part of the article presents an attempt to embed logistics and supply chain competencies on logistics resources and capabilities as well as partial results of empirical research conducted by Chair of Logistics and Mar­keting at Opole University, Poland. The research concerned logistics determinants of business management. These determinants involve logistics and supply chain management competencies, influencing changes in business man­agement system and facilitating expected market and economic outcomes achievement by a company.
 
Z PRAKTYKI PRZEDSIĘBIORSTW
 
Zbigniew Kalamat, Bożena Gajdzik
System efektywnej obsługi zakładu hutniczego w procesie zaopatrzeniowym
W artykule przedstawiono komponenty systemu efektywnej obsługi zakładu hutniczego (EOZH) w procesie zaopatrzeniowym. Omówiono podsystemy przemieszczania materiałów, obsługi zamówień i przepływu informacji. Każdy z podsystemów wymaga praktycznych metod i technik obsługi. W artykule scharakteryzowano metodę abc rachunku kosztów - Activity Based Costing oraz systemy: elektronicznej wymiany danych EDI - Electronic Data Interchange i elektronicznego transferu funduszy EFT - Electronic Found Transfer. W artykule przedstawiono również założenia jakie musi spełnić przedsiębiorstwo, aby skutecznie wdrożyć system obsługi zakładu hutniczego w procesie zaopatrzeniowym oraz korzyści z nim związane.
 
Components of efficient enterprise response in metallurgical delivery system
The paper is devoted to components of efficient enterprise response in metallurgical delivery system. Such compo­nents were characterized: material supply, order service and communication. Each of the components realized their functions using practical methods and tools. In the paper such methods were described: Activity Based Costing, Electronic Data Interchange, Electronic Found Transfer. Moreover the basic foundations for effective implementa­tion of the system and its benefits were presented in the paper.
 
 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł