Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 05/2012

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 5/2012
 

SPIS TREŚCI

Maciej Dariusz Dobrzyński, Krzysztof Dziekoński, Arkadiusz Jurczuk
Modele dojrzałości procesowej łańcuchów dostaw

W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji omawiających badania związane z tworzeniem modeli dojrzałości ukierunkowanych na strategiczne zarządzanie łańcuchami dostaw. Koncepcja dojrzałości procesowej wynika z obserwacji cyklu życia procesów, który to cykl może być podzielony na etapy. Poszczególne etapy zostały precyzyjnie zdefiniowane, są zarządzane, mierzone i kontrolowane w ramach cyklu życia. Wyższy poziom dojrzałości procesów prowadzi do następujących rezultatów: lepsza kontrola wyników, większa dokładność prognozowania i planowania celów, kosztów i wyników oraz większa efektywność w osiąganiu założonych celów. Celem autorów artykułu jest prezentacja kluczowych aspektów oceny dojrzałości procesowej łańcucha dostaw oraz wybranych modeli dojrzałości łańcucha dostaw, a także dyskusja nad ich przydatnością w ocenie efektywności łańcuchów.

Maturity models of supply chain process

Supply chain process maturity is a concept borrowed from the business process management. Methods of evaluation the maturity of the process were used in the business practice of software development management and project management. In the last decade more and more concepts of process maturity is also applied to supply chains. There are many supply chain maturity models proposed by researchers and consultants, each of the accepted models allows the development of methods to assess maturity. The authors present a review of the proposed methods for evaluation the maturity of the supply chain and attempts to their classification and systematization.

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
Wpływ zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw

W artykule analizowano związki między produktywnością zapasów a rentownością przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych w układzie branż przemysłu spożywczego z lat 2005–2010. Stosując modele regresji rentowności sprzedaży i aktywów stwierdzono, że poprawa efektywności gospodarowania zapasami, mierzona długością cykli zapasów, jest pozytywnie skorelowana z rentownością.

Impact of the inventory management on the enterprises financial performance

In this paper the relationship between inventory productivity and enterprises profitability was analyzed. The study was conducted on the basis of statistical data in the system of food industry sectors in the years 2005-2010. Based on regression models of return on sales and return on assets, it was stated that improvements in inventory management efficiency, as measured by the length of the inventory cycle is positively correlated with profitability.

Andrzej Wojcieszak
Podstawowe wymogi ochrony przeciwpożarowej magazynów – odporność ogniowa magazynu i gęstość obciążenia ogniowego


Obiekty magazynowe charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem wielkości i rodzajów budynków. Różnorodne są też składowane tam towary. Występuje w nich zatem zróżnicowane zagrożenie pożarowe. Z najwyższym poziomem zagrożenia mamy do czynienia w magazynach z artykułami chemicznymi, gdzie w przypadku pożaru intensywność palenia się będzie najwyższa, wystąpi także duże zadymienie oraz zagrożenie spowodowane wydzielającymi się substancjami toksycznymi. Bardzo duże zagrożenie pożarowe występuje także w magazynach meblowych, odzieżowych i tekstylnych. Tu także obciążenie ogniowe jest bardzo wysokie i w przypadku pożaru będą zachodzić podobne zjawiska. Celem artykułu jest prezentacja głównych problemów związanych z ochroną przeciwpożarową magazynów.


Basic Fire-Fighting Protection of Store-Houses – Fire Resistance and Fire Load of Store-Houses

The main aspect of this article is giving information about main problems connected with fire-fighting protection of store-houses. Fire in this kind of objects often causes serious results and high valuable loses. The capture of fire is extremely difficult in the face of quick perpendicular spreading in the ventilated well space between the shelves of warehouse scaffolding. The intensity of the fire results from accumulation of the large quantities of flammable materials (in the store-houses of high storing from utilization of the space in plumb-line), in the serious degree raising the fire burden. The fire-fighting protection of store-houses is one of the most important aspects of safely keeping goods in this kind of buildings. According to the author fire protection must be an important issue each training for workers who are engaged in modern stock rooms.

Grzegorz Sokołowski, Witold Hołubowicz
System śledzenia ruchu i pochodzenia produktów – wymogi, funkcje i zasady działania


Dbałość o jakość zdrowotną produktów wprowadzanych na rynek przez firmy przemysłu spożywczego nie jest nowością. Za monitorowanie pochodzenia żywności odpowiedzialni są wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw, a więc nie tylko producenci i dystrybutorzy, ale również sieci detaliczne i sklepy, które są ostatnim ogniwem tego łańcucha. Istotą traceability jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcuch dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano?) i jednocześnie dostarczenia informacji do następnego etapu (do kogo i co wysłano?). W artykule przedstawiono pewne rozwiązanie, które nie jest produktem informatycznym dostępnym z półki, lecz wynikiem projektu badawczego Instytutu Logistyki i Magazynowania pt. „Modelowe rozwiązanie procesu śledzenia pochodzenia towarów żywnościowych w łańcuchach dostaw”. Opracowany w ramach projektu model traceability zapewnia poprawę efektywności działania przedsiębiorstwa w obszarze procesu traceability.


An effective system of products traceability – requirements, functions and principles

The care of food quality of products introduced into the market by food companies is not a novelty. All participants of the supply chain are responsible for monitoring the origin of food, not only manufacturers and distributors, but also retailers and point of sales which are the last point of this chain. The essence of traceability is the possibility to monitor each product (and lot number) on every stage of a supply chain. In other words this is the possibility of gathering data from previous stage of chain (from whom and what was received?) and delivering the gathered information to the next stage in a simultaneous way (to whom and what was sent?). The article presents a solution that is not a product available off the shelf, but this is the result of a research project of the Institute of Logistics and Warehousing entitled “Model solution process of food products traceability in the supply chains”. Developed under the project traceability model makes improvement of company in the area of traceability process.


PRZEGLĄD WYDAWNICTW

Zofia Bolkowska
Logistyka w przedsiębiorstwie – nowe wydanie
Logistics in the enterprise – new edition

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł