Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 05/2014

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 05/2014

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Katarzyna Nowicka

 

Smart City – miasta przyszłości

 

Smart City – city of the future

 

Postępujące procesy urbanizacji nie pozostawiają wątpliwości wobec kierunku migracji ludności i roli umiejętności zarządzania infrastrukturą konkurencyjnego miasta. Miasto funkcjonujące w sposób przemyślany, z wykorzystaniem jego silnych stron i wychodzące naprzeciw pojawiającym się możliwościom, czyli inteligentne miasto, jest bezpieczne dla swoich mieszkańców i innych grup interesariuszy w kontekście jakości oraz poziomu życia jednocześnie rozwijając się w sposób zrównoważony – ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Celem opracowania jest prezentacja koncepcji Smart City jako kierunku rozwoju miasta w wykorzystaniem jego zasobów w sposób zrównoważony. Zastosowanie zaprezentowanego modelu cloud computingu w bezpośredni sposób wspiera takie inteligentne działania rozwijając koncepcję miasta przyszłości proaktywnie wychodzącego naprzeciw potrzebom mieszkańców.

 

Kluczowe słowa: Smart City, zrównoważony rozwój, cloud computing.

 

Progressive urbanization process leaves no doubt as to the direction of migration and the role of management skills influencing on competitive infrastructure of the city. Intelligently managed city uses its’ strengths and meets emerging opportunities in ongoing way. Smart City is safe for its residents and other stakeholder groups in terms of quality and standard of living while developing in a sustainable way - economically, environmentally and socially. The aim of the study is to present the concept of Smart City as the direction of the city using its resources in a sustainable manner. Deploying presented cloud computing model in a direct way to support intelligent action in meeting future residents’ needs in proactive manner.

 

Keywords: Smart City, Sustainable development, cloud computing.

 

Agnieszka Skowrońska

 

Polityka transportowa Wielkiej Brytanii w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju – deklaracje a rzeczywistość

 

Transport policy of the United Kingdom in the context of the concept of sustainable development – declarations and reality

 

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest poddanie analizie polityki transportowej Wielkiej Brytanii w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz dokonanie jej oceny na podstawie zestawienia działań deklarowanych z działaniami rzeczywiście realizowanymi w odniesieniu do sektora transportowego.

 

Punktem wyjścia rozważań autorka uczyniła ewolucję polityki transportowej. Ze względu na ograniczone ramy objętościowe artykułu, wyeksponowano jedynie zasadnicze kwestie tej polityki reprezentatywne dla poszczególnych dekad z okresu 1950-2013.

 

W dalszej części publikacji, cechy charakterystyczne polityki transportowej odniesiono do założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Wskazując na coraz popularniejsze (w dobie globalizacji, zbliżania się do granic ekosfery, skracającego się cyklu użytkowania wyrobów, rosnącej skali produkcji, rosnącej logistyko-, w tym transportochłonności) odchodzenie od klasycznej, statycznej koncepcji zrównoważonego rozwoju w kierunku podejścia dynamicznego, autorka umiejscawia współcześnie prowadzoną brytyjską politykę transportową w formule, zgodnie z którą priorytetem jest realizacja celów ekonomicznych przy jednoczesnym spełnianiu ograniczeń społecznych i środowiskowych.

 

Zasadnicze tezy, których weryfikacji służyć ma treść wywodów, sprowadzają się do następujących sformułowań:

 

1. Deklarowana polityka transportowa Wielkiej Brytanii lat 80. i 90. XX wieku odbiega od polityki transportowej rzeczywiście realizowanej. 

 

2. Brak wdrożeń większości działań proponowanych w latach 80. i 90. XX wieku w ramach brytyjskich deklaracji dokumentacyjnych odnoszących się do sektora transportowego, legło u podłoża maksymalizacji: kongestii transportowej; emisji pyłów, gazów, CO2; emisji hałasu i wzrostu kosztów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych.

 

3. Brytyjska polityka XXI wieku wdrukowuje się w dynamiczne podejście do koncepcji zrównoważonego rozwoju.

 

Słowa kluczowe: transport, polityka transportowa, Wielka Brytania, zrównoważony rozwój.

 

The main aim of this publication is to analyse the United Kingdom’s transport policy in the context of the concept of sustainable development and to assess it on the basis of a juxtaposition of declared actions with actions actually implemented in the transport sector.

 

The starting point for the author’s discussion is the evolution of transport policy. Due to the limited length of this article, the author outlines only the essential points of the policy, which are representative of particular decades from the period of 1950-2013.

 

Further in the article, the characteristics of transport policy are referred to the concept of sustainable development. Pointing to the increasingly popular (in the era of globalization with approaching the limits of the ecosphere, shortening of product life cycle, increase in production scale, increase in absorptive power of logistics including transport) departure from the classical, static concept of sustainable development towards a dynamic approach, the author places the recently conducted British transport policy in the formula, according to which the priority is the attainment of economic goals while meeting the social and environmental constraints.

 

The main theses, which are supposed to be verified by the arguments contained in this publication, lead to the following statements:

 

1. The declared British transport policy of the 1980s and 1990s differs from the currently implemented transport policy.

 

2. The lack of implementation of most of the measures proposed in the 1980s and 1990s under the British documentation declarations relating to the transport sector, led to the maximization of: transport congestion; emissions of dust, gases and CO2; noise emissions and increase in economic, social and environmental costs.

 

3. British transport policy for the 21st century fits well into the dynamic approach to the concept of sustainable development.

 

Key words: transport, transport policy, United Kingdom, sustainable development.

 

Ewa Dębicka
Andrzej Świderski

 

Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny zarządzania bezpieczeństwem informacji w logistyce

 

Application of the neural modelling in the assessment of information security management in logistics

 

Właściwe zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest istotnym zagadnieniem wpływającym na jakość realizacji usług logistycznych. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia modelowania matematycznego dokonywania eksperckiej jego oceny. Przedstawiona metoda oceny oparta jest na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwem informacji, modelowanie neuronowe, usługi logistyczne.

 

Proper management of the information security is an important issue affecting the quality of logistical services delivery. The article presents selected aspects of mathematical modelling of conducting its expert evaluation. The presented method of assessment is based on the use of artificial neural networks.

 

Key words: information security management, neural modelling, logistics services

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Edyta Plebankiewicz
Małgorzata Lenart

 

Certyfikacja materiałów budowlanych i ich dostawców

 

Certification of building materials and suppliers

 

W artykule przybliżono problem certyfikacji w sferze zamówień publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do materiałów budowlanych i ich dostawców. Obowiązujące przepisy pozwalają zamawiającemu na sprawdzenie, czy dostawca materiałów jest w stanie zapewnić materiały o wymaganej jakości. Przedstawione wyniki przeprowadzonych przez autorki analiz ogłoszeń na roboty budowlane, a także dostawy materiałów budowlanych wskazują na to, że zamawiający rzadko z tej możliwości korzystają.

 

Zaprezentowano przykład kontroli dostawy przy dostawcy, który poddał się dobrowolnej certyfikacji i takim, który jej nie posiada na podstawie normy PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”. Przedstawiony przykład pokazuje, że współpraca z certyfikowanym dostawcą jest korzystna dla obu stron kontraktu.

 

Słowa kluczowe: certyfikacja; dostawca; zarządzanie jakością, oznakowanie CE.

 

The problem of certification in the field of public procurement especially in relation to building materials and their suppliers is discussed in the paper. Regulation in force allow the contracting authority to verify whether the materials supplier is able to provide the required quality supply. The results of the author's analyses of the announcements about construction works as well as construction materials deliveries indicate that the contracting authority rarely use this option.

 

In the paper there is presented an example of the delivery inspection in the case when the supplier possesses the voluntary certification and when he does not have it on the basis of PN-EN 1917:2004 "Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced". The example shows that the cooperation with a certified supplier is beneficial to both parties of the contract.

 

Key words: certification, supplier, quality management, CE marking.

 

Teoria i praktyka

 

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową.

 

W najbliższym numerze:

 

Adam Koliński

 

Problem pomiaru efektywności procesu produkcji w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw

 

The problem of efficiency measurement of production process in terms of supply chain management

 

Analiza efektywności procesu produkcji pomimo licznych odniesień literaturowych nie jest popularna w praktyce gospodarczej. Jednym z głównych czynników jest brak jednoznacznie określonego zakresu normatywnego wskaźników, służących do oceny efektywności procesu produkcji. Biorąc pod uwagę wybór strategii, wyniki wskaźników mogą zostać ocenione w sposób odmienny. W niniejszym artykule została podjęta próba omówienia wpływu wyboru strategii na zakres normatywny wskaźników oceny efektywności produkcji.

 

Słowa kluczowe: efektywność procesu produkcji, controlling operacyjny, normatywy produkcji.

 

Analysis of the production process efficiency despite numerous literature references is not popular in business practice. One of the main factors is the lack of clearly defined normative range of production process efficiency indicators. Having regard to the choice of strategy, performance of indicators can be assessed in different ways. In this article, author attempted to discuss the impact of the strategy on the choice of the normative range of indicators to assess the production process efficiency.

 

Key words: production process efficiency, operational controlling, production normative.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł