Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 05/2016

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
55.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 05/2016

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treścI

 

Kamil Rogaliński, Justyna Żuk

 

Webowa aplikacja do badania dynamiki procesów logistycznych z redukcją kosztów transportu

 

Online application for testing dynamic performance of logistic processes with reducing transport costs

 

Streszczenie:

 

W pracy zaprezentowano aplikację służącą do symulacyjnego badania przebiegu procesów logistycznych. Rozważany problem sterowania przepływem towarów i wymiany informacji w łańcuchu dostaw odwołuje się do sytuacji, w której zasoby centrum logistycznego, wykorzystywane do zaspokojenia zgłaszanego popytu, są uzupełniane towarami z zamówień składanych u jednego lub wielu dostawców. Aplikacja umożliwia badanie właściwości podstawowych, jak również zaawansowanych metod sterowania procesem zarządzania zasobami w warunkach zmiennego popytu oraz różnych parametrów środowiskowych. Za pomocą symulatora możliwa jest ocena wpływu doboru algorytmu oraz parametru minimalnej ilości towarów zamawianych jednorazowo u dostawców na redukcję kosztów transportu przy zachowaniu założonego poziomu obsługi klientów.

 

Słowa kluczowe: sterowanie przepływem towarów w łańcuchu dostaw, symulacja procesów logistycznych, redukcja kosztów transportu, aplikacja do zarządzania zasobami w magazynie.

 

Summary:

 

The paper presents an advanced software tool for modeling and control of periodic-review inventory systems. In the presented model stock in the warehouse is replenished by one or more suppliers at the same time. The application allows its users to analyze properties of both basic and advanced supply policies in the presence of variable demand and various environmental parameters. Presented software is used to determine the impact of minimum order amount parameter and chosen supply policy on total transportation cost, while still maintaining high customer service level.

 

Key words: supply chain management, simulation of logistic processes, reduction of transport costs, warehouse management software.

 

Izabela Jeleń, Michał Hołub

 

Przegląd branży przewozów chłodniczych w Polsce

 

Polish refrigerated transport market review

 

Streszczenie:

 

Autorzy niniejszego artykułu skupiają się na sytuacji branży przewozów chłodniczych w Polsce. Pierwsza część artykułu dotyczy uwarunkowań prawnych związanych z przewozem produktów chłodniczych, a także dodatkowych praktyk stosowanych przez polskich przedsiębiorców, gwarantujących wysoki poziom obsługi. W części drugiej przedstawiono dane statystyczne charakteryzujące ilość pojazdów oraz wielkości strumienia produktów chłodniczych na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Zestawiono przedsiębiorstwa biorące udział w obrocie produktów chłodniczych oraz generujących jedne z wyższych przychodów w odniesieniu do ogółu przedsiębiorstw działających na terenie Polski. W części ostatniej podjęto próbę wykonania prognozy wielkości przewozów chłodniczych dla kolejnej dekady. Przeprowadzono ją z uwzględnieniem wpływu zewnętrznych czynników gospodarczych.

 

Słowa kluczowe: produkt chłodniczy, transport chłodniczy.

 

Summary:

 

Authors of this paper focus on conditions of temperature-controlled transport market in Poland. First part of this article contains legal factors associated with refrigerated products carriage and additional practices performed by Polish entrepreneurs, which guarantee high service level. Second part shows statistical data about number of vehicles and size of refrigerated products stream over last five years. Authors took into account companies that generate biggest income compared with polish market in general. The third part included prognosis of refrigerated transport of next decade. It was compared with external economical factors influence.

 

Key words: refrigerated product, refrigerated transport.

 

Beata Ślusarczyk, Magdalena Baryń

 

Rozwój regionalnych portów lotniczych w Polsce

 

Development of regional airports in Poland

 

Streszczenie:

 

W Polsce przez wiele lat dostęp do transportu lotniczego był dla przeciętnego obywatela mocno ograniczony, zarówno ze względu na ceny jak i odległość od lotniska. Po liberalizacji rynku lotniczego i wprowadzeniu polityki „otwartego nieba” sytuacja ta jednak ulegała diametralnej zmianie. Pojawienie się przewoźników niskokosztowych zdecydowanie zwiększyło dostępność transportu lotniczego pod względem finansowym. Miało ono również niebagatelny wpływ na rozwój regionalnych portów lotniczych, które do tej pory pełniły jedynie służebną rolę w stosunku do centralnego lotniska kraju Warszawa-Okęcie. Rozwój portów regionalnych usunął w znacznym stopniu terytorialne ograniczenie dostępności transportu lotniczego, gdyż to właśnie z tych portów można się obecnie dostać w wiele zakątków Europy i świata. Dlatego też obecnie obserwujemy ciągły wzrost znaczenia regionalnych portów lotniczych. Tendencja ta dotyczy nie tylko Polski, ale również wielu krajów Europy. Celem niniejszego artykułu jest określenie stopnia rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce oraz wskazanie ich roli w rynku lotniczym kraju na tle trendów w transporcie lotniczym w wybranych krajach UE.

 

Słowa kluczowe: regionalne porty lotnicze, lotniska w Polsce, rozwój portów lotniczych.

 

Summary:

 

In Poland for many years access to air transport for the average citizen has been very limited, both in terms of cost and distance from the airport. After the liberalization of the aviation market and the introduction of the policy of "open skies", this situation has changed diametrically. The emergence of low-cost carriers has definitely increased the financial availability of air transport. It has also a great influence on the development of regional airports, which have for many years played only a subordinate role in relation to the country's central airport in Warsaw-Okecie. The development of regional airports largely removed the territorial limitation of the availability of air transport, since it is from these ports, we can now get in many parts of Europe and the world. Therefore, we are now seeing a continuous increase in the importance of regional airports. This trend concerns not only Polish, but also in many European countries. The purpose of this article is to determine the degree of development of regional airports in Poland and an indication of their role in the aviation market of the country against trends transport in selected EU countries.

 

Key words: regional airports, airports in Poland, regional airports development.

 

Katarzyna Grzybowska

 

Identyfikacja współwystępowania wybranych technik koordynacji działań

 

Identification of coexistence of selected techniques action coordination

 

Streszczenie:

 

Artykuł jest omówieniem wybranych wyników badania, które dotyczyły współwystępowania wyselekcjonowanych technik koordynacji działań z najczęściej stosowaną techniką – negocjacji. Praca składa się z następujących części: część pierwsza została poświęcona systemom zaś druga przesłankom podjęcia tematu z odniesieniem do teorii koordynacji (działań). Część kolejna prezentuje wyniki badań, które dotyczą współwystępowania techniki negocjacji (jako najbardziej popularnej) i wybranych technik koordynacji działań. Publikację kończy podsumowanie, które prezentuje wnioski z przeprowadzonego badania. Prezentowany tekst ma charakter badawczy.

 

Słowa kluczowe: koordynacja działań, techniki koordynacji działań.

 

Summary:

 

Coordination has become a significant factor of the integration of various parts of the organization as well as various parts of the system. This article is a presentation of the results of the research regarding the coexistence of negotiations and selected techniques of coordination in complex systems. The paper is organized as follows – the first part presents the systems and the second part - theory of coordination. The next part is presentation the research conducted by the author. The publication ends with a summary presenting the conclusions from the conducted research. The presented text is of a research nature.

 

Key words: action coordination, techniques of action coordination.

 

Robert Borowski, Tomasz Kamiński, Michał Niezgoda, Mikołaj Kruszewski, Arkadiusz Matysiak

Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Telematyki Transportu

 

EETS jako nowoczesny system poboru opłat na drogach Unii Europejskiej

 

EETS as a modern Toll system on UE roads

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych w zakresie usługi EETS, ogólne zasady działania systemu EETS oraz korzyści jakie mogą zyskać użytkownicy dróg poprzez wprowadzenie i stosowanie urządzeń, i oprogramowania zdolnego do komunikowania się między systemami elektronicznego poboru opłat na terytorium Polski oraz z systemami używanymi na obszarze pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: EETS, opłaty, transport, interoperacyjność, system.

 

Summary:

 

The article presents a draft amendment to the Law on public roads in the area EETS, general principles of EETS and the benefits what a road users can gain through the introduction and use of equipment and software capable to communicate between systems of electronic toll collection on Polish territory and the systems used to Under the other Member States of the European Union.

 

Key words: EETS, toll, transport, interoperability, system.

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Krzysztof Ficoń

 

Zarządzanie procesami logistycznymi w przestrzeni 3D

 

Management logistic processes in 3D space

 

Streszczenie:

 

W pracy przedstawiono autorski model zarządzania procesami logistycznymi w trójwymiarowej przestrzeni biznesowej obejmującej przepływy materiałowe i dwuwymiarową czasoprzestrzeń logistyczną.

 

We wstępie zaprezentowano podstawowe parametry procesów logistycznych. W dalszej kolejności omówiono modelowe problemy zarządzania przepływami fizycznymi, czasem logistycznym i przestrzenią logistyczną. Przy opisie każdego z trzech wymiarów przestrzeni logistycznej wykorzystano analityczne formuły i elementy rachunku operatorowego.

 

Słowa kluczowe: czas, materiały, procesy, przepływy, przestrzeń.

 

Summary:

 

The paper presents an original model of management of logistics processes in three-dimensional space of the business including material flows and two-dimensional space-time logistics.

 

In the introduction are the basic parameters of the logistic processes. Subsequently, the model discussed problems of managing inflows of physical, sometimes logistics and logistics space. In the description of each of the three dimensions of space used logistic analytical formulas and elements of the bill of operator.

 

Key words: time, materials, processes, flows, space.

 

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA

 

spis treści -

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Aneta Pluta-Zaremba

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Logistyki

 

Transgraniczny handel elektroniczny – perspektywy rozwoju i wyzwania logistyczne

 

Cross-border e-commerce – development drivers and logistical challenges

 

Streszczenie:

 

Artykuł przedstawia perspektywy rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem czynników sprzyjających umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw obecnych w Internecie. Pokazane są wyzwania biznesowe, prawne i logistyczne oraz różnice kulturowe, z którymi muszą zmierzyć się firmy chcące sprzedawać i dystrybuować produkty na skalę europejską czy globalną. Ponadto podjęta została próba odpowiedzi na pytanie czy małe i mikro przedsiębiorstwa mogą poradzić sobie z tymi wyzwaniami i czy warto, aby podejmowały ryzyko sprzedawania on-line zagranicą. W artykule przedstawione są także oczekiwania e-klientów dotyczące obsługi logistycznej przesyłek międzynarodowych, w tym rozwiązania dla dostaw produktów w ramach „ostatniej mili” oraz usługi wspierające obsługę zwrotów towarów kupionych w Internecie.

 

Słowa kluczowe: transgraniczny handel elektroniczny, logistyka „ostatniej mili”, zwroty.

 

Summary:

 

The development of cross-border e-commerce enables companies to buy and sell on a global scale. The article presents factors that contribute to the internationalization of companies, as well as business, legal and logistical challenges faced by e-retailers in changing business environment. The findings of the study show whether small companies can cope with these challenges and expand its domestic internet business on an European or global scale. Moreover the paper shows trends in the logistics market, as well as solutions, dedicated to "last and first mile" logistics, that enhance e-retailers’ efficiency and effectiveness and increase consumers’ choice or convenience.

 

Key words: cross-border e-commerce, last mile logistics, returns.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł