Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 05/2017

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 05/2017

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Tomasz Dębicki
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Logistyka zintegrowana – moda czy konieczność?

 

Integrated Logistics – trend or necessity?

 

Streszczenie:

 

Poniższy artykuł traktuje o trendach w światowej logistyce i coraz częściej oferowanej przez globalnych usługodawców usłudze logistyki zintegrowanej. Czym różni się to podejście od logistyki kontraktowej, czy logistyki 3PL? Jakie są trendy i w jakich warunkach sprawdza się logistyka 4PL?

 

Słowa kluczowe: transport, logistyka, 4PL, logistyka zintegrowana.

 

Summary:

 

The article objective is to present the trends in world logistics and more often offered services of integrated logistics by global logistics players. What is the difference in this approach to contract logistics and 3PL logistics? What are the trends and under which conditions customers choose 4PL logistics ?

 

Key words: Kuehne+Nagel, DHL, 3PL, lead logistics.

 

Maciej Szymczak, Justyna Majchrzak-Lepczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Innowacyjne rozwiązania w dystrybucji alkoholi

 

Innovative solutions in the distribution of spirits

 

Streszczenie:

 

Dynamizm zachodzących w handlu zmian jest między innymi rezultatem wprowadzania innowacji, z jednej strony determinujących sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, z drugiej tworzących nowe możliwości dokonywania zakupów. Źródeł innowacji jest wiele, a sposób ich wdrożenia zależy od inwencji menedżerów. Dlatego różny może być zakres wprowadzonych do systemu dystrybucji zmian, jak również sposób ich oddziaływania na rynek i konsumentów. Najczęściej istota innowacji odnosi się do nowości i oryginalności przynoszących określoną korzyść. W tym drugim przypadku trzeba mieć na uwadze potrzeby – nierzadko specyficzne – konsumentów czy raczej smakoszy alkoholi. Tak też autorzy rozumieją innowację w niniejszym artykule, którego celem jest zaprezentowanie oryginalnych rozwiązań w dystrybucji alkoholi, z uwzględnieniem zmian po stronie procesów, jak i wartości, jaką generują one dla klienta. Konstrukcja tekstu pozwoli zaprezentować wybrane obszary, w których dokonują się wzmożone przeobrażenia. Związane są one bardzo często z postępem technologicznym, który uwalnia inwencję menedżerów i czyni możliwym realizację wielu dotąd nierealnych modeli biznesowych. Szczególna uwaga będzie zwrócona ku coraz śmielej rozwijającej się idei smart convenience oraz zintegrowanym kanałom sprzedaży (ang. omnichannel).

 

Słowa kluczowe: dystrybucja, innowacje, smart convenience, sprzedaż omnikanałowa.

 

Summary:

 

Dynamism of changes taking place in trade is, among others, the result of innovation. They alter the mode of operation of enterprises on the one hand, and create new shopping possibilities. Sources of innovation are many, and the way they are implemented depends on the creativity of managers. Therefore, they may result in a different range of changes made to distribution system, as well as they may differently impact market and consumers. Innovation most often refers to the novelty and originality bringing a certain benefit. In the latter case, you have to have in mind consumer needs that are often unique in case of connoisseurs of spirits. So the authors understand innovation in this paper, the aim of which is to present original solutions in the distribution of spirits, taking into account process changes and the value that they generate for the customer. The structure of the text will present some of the areas which exhibit increased transformation. They are very often connected with the technological advances that releases managers’ creativity and makes possible new business models. Particular attention will be paid to the idea of smart convenience and omnichannel sales which are boldly expanding now.

 

Key words: distribution, innovations, smart convenience, omnichannel sales.

 

Technologie podwójnego zastosowania w logistyce wojskowej i cywilnej.

 

Teoria i praktyka

 

Marian Brzeziński
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki

 

Model oceny systemu napraw techniki wojskowej podczas eksploatacji w działaniach zbrojnych

 

Model of the assessment of the system of repairs of the military technique during the use in the military action

 

Streszczenie:

 

W artykule przedstawiono model systemu naprawy techniki wojskowej zbudowany w oparciu o procesy stochastyczne z wykorzystaniem procesów Markowa. Zastosowano opracowany model do oceny systemu napraw techniki wojskowej oddziału w działaniach zbrojnych. Dokonano analizy i oceny systemu naprawy techniki wojskowej oddziału w działaniach zbrojnych.

 

Słowa kluczowe: eksploatacja, technika wojskowa, modelowanie.

 

Summary:

 

A model of the system of the reparation for military technology built based on stochastic processes with using Markov processes was described. A model drawn up was used to the evaluation of the system of repairs of the military technique of the branch in the military action. They effected analysis and the assessment of the system of the reparation for the military technology of the branch in the military action.

 

Key words : exploitation, military technique, modeling.

 

Sławomir Bartosiewicz
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki Instytut Logistyki

 

Optymalizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie

 

Process optimization warehouse entereprise

 

Streszczenie:

 

Celem artykułu analiza procesów optymalizacji magazynowych w wybranym przedsiębiorstwie. Problem badawczy wyrażona następujące pytanie: Jaki wpływ ma odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni użytkowej magazynu w przedsiębiorstwie X na efektywność realizowanych procesów magazynowych?

 

Podczas opracowania tego artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza literatury i dokumentów przedsiębiorstwa, synteza, wnioskowanie oraz narzędzie badawcze, jakim była analiza wskaźnikowa. Artykuł składa się ze wstępu kreślącego ideę rozważań problemów podjętych w opracowaniu, części głównej dotyczącej ujęcia teoretycznego systemu magazynowania, charakterystyki przedsiębiorstwa, analizy i oceny zagospodarowania przestrzeni użytkowej magazynu przedsiębiorstwa X oraz koncepcji poprawiającej efektywność eksploatowanego magazynu.

 

Słowa kluczowe: system logistyczny przedsiębiorstwa, efektywność eksploatowanych obiektów (urządzeń) technicznych, analiza wskaźnikowa magazynu.

 

Summary:

 

The aim of the article was to optimize warehouse processes in the selected company. The research problem is expressed in the form of a question is: What impact has the appropriate use of space usable storage in the enterprise X on the effectiveness of the processes of storage?

 

During the development of this article we use the following research methods such as literature analysis and business documents, synthesis, reasoning and research tool, which was a ratio analysis. The article consists of an introduction describing a trajectory idea reflection of concerns in the development, part of the main theoretical approach on the storage system, the characteristics of the company, analysis and evaluation of the development of usable storage company X and the concept of improving the efficiency of operated warehouse.

 

Key words: logistical system, the efficiency of operating facilities (equipment) technical, analysis indicator warehouse.

 

Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej.

 

Teoria i praktyka (płyta CD)

 

Sławomir Bartosiewicz, Małgorzata Oziębło, Źródła finansowania budowy centrów logistycznych
w Polsce [1-13]

 

Sławomir Bartosiewicz, Optymalizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie [14-32]

 

Sławomir Bartosiewicz, Pomiar i analiza rozwoju zrównoważonego na przykładzie powiatu Garwolińskiego [33-50]

 

Anna Borucka, Łukasz Załęski, Car-pooling w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu [51-64]

 

Marian Brzeziński, Model oceny systemu napraw techniki wojskowej podczas eksploatacji w Działaniach Zbrojnych [65-76]

 

Ryszard Chyrzyński, Terminologiczne i normatywne podstawy zarządzania w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego [77-104]

 

Karol Ciechanowski, Piotr Zaskórski, Poziom bezpieczeństwa i obronności RP jako funkcja potencjału polskiego przemysłu obronnego [105-124]

 

Piotr Dąbrowski, Anna Borucka, Bartosz Stępień, Matematyczne modele prognozowania popytu na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej [125-149]

 

Dorota Dudkiewicz-Fierek, Odpowiedzialność za produkt w procesie projektowania [138-149]

 

Jan Figurski, Jerzy Niepsuj, Ocena niezawodności szkolenia specjalistów logistyki na przykładzie systemu rakietowego „Homar” [150-159]

 

Marian Brzeziński, Katarzyna Głodowska, Model systemu eksploatacji wózków transportowych [160-171]

 

Monika Górska, Paulina Sojda, Zastosowanie metody FMEA w celu przewidywania niezgodności występujących podczas transportu wewnętrznego i kontroli komponentu w przedsiębiorstwie usługowym [172-186]

 

Monika Górska, Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia wybranych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie handlowym [187-198]

 

Małgorzata Grzelak, Modelowanie przepływu materiałów i surowców w produkcji wyrobów obronnych [199-209]

 

Tomasz Jałowiec, Implementacja rozwiązań z innych armii do logistycznej współpracy wojskowo-cywilnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej [210-222]

 

Tomasz Jałowiec, Janusz Płaczek, Polska na tle innych państw w światowym indeksie wydajności logistycznej [223-232]

 

Joanna Jasińska, Witold Pokora, Problematyka doskonalenia oceny zgodności z wymaganiami Aqap w Resorcie Obrony Narodowej [233-245]

 

Arkadiusz Jóźwiak, Łukasz Guciewski, Zastosowanie analizy ABC w magazynach wysokiego składowania [246-257]

 

Arkadiusz Jóźwiak, Application of Kohonen's network in logistics [258-271]

 

Ewa Kamińska, Kierunku rozwoju stacji demontażu pojazdów w aspekcie innowacyjności [272-283]

 

Paweł Kler, Potrzeby energetyczne żołnierzy [284-297]

 

Dorota Kocańda, Paulina Zdunek, Analiza obciążeń eksploatacyjnych działających na pojazd ciężarowy podczas procesu użytkowania [298-317]

 

Bartosz Kozicki, Tadeusz Waściński, Marian Brzeziński, Paweł Ślaski, Zastosowanie metody prognozowania w procesie planowania potrzeb w WOG [318-329]

 

Bartosz Kozicki, Tadeusz Waściński, Marian Brzeziński, Paweł Ślaski, Analiza procesu planowania potrzeb w Wojskowym Oddziale Gospodarczym [330-341]

 

Dorota Krupnik, Marek Gręzicki, Rola przedsiębiorstwa sektora obronnego w przygotowaniach obronnych państwa [342-357]

 

Zdzisław Kurasiński, Planowanie zabezpieczenia materiałowego wojsk w walce [358-381]

 

Ilona Małuszyńska, Eliza M. Białczak, Magdalena W. Blicharska, Zastosowanie kodów kreskowych jako jeden ze sposobów uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi [382-393]

 

Małgorzata Maternowska, Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany w sposobie zarządzania [394-403]

 

Joanna Michalik, Wybór i ocena współpracy z dostawcami w przedsiębiorstwie produkcyjnym [404-414]

 

Szymon Mitkow, Anna Borucka, Szymon Ryrych, Analiza FMEA procesu gromadzenia danych w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży spożywczej [415-429]

 

Zenon Myszczyszyn, Anna Borucka, Maciej Wielgosik, Adaptacja cywilnych rozwiązań na współczesnym polu walki [430-441]

 

Beata Nonas, Ewa Staniewska, Analiza sprzedaży produktów hutniczych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa [442-451]

 

Krzysztof Orłowski, Perspektywy rozwoju elementów punktowych infrastruktury logistycznej w polskim transporcie lotniczym [452-466]

 

Mieczysław Pawlisiak, Organizacja przewozów wojskowych transportem samochodowym [467-479]

 

Mieczysław Pawlisiak, Interpretacja pojęć zarządzanie i kierowanie [480-493]

 

Jarosław Sieczka, Informatyczne wsparcie procesu odtwarzania technicznego samolotu [494-509]

 

Anna Borucka, Angelika Ślesicka, Matematyczna analiza wojskowej koncepcji centrów logistycznych (cz. I) [510-520]

 

Anna Borucka, Angelika Ślesicka, Matematyczna analiza wojskowej koncepcji centrów logistycznych (cz. II) [521-531]

 

Maciej Stajniak, Adam Koliński, Modelowanie procesów transportowych jako czynnik poprawy efektywności łańcucha dostaw [532-548]

 

Danuta Stuczyńska, Paweł Dołkowski, Marek Gręzicki, Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i wsk zgodny z najnowszymi standardami ISO I NATO w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. [549-563]

 

Tomasz R. Waśniewski, Dorota Krupnik, Bezpieczeństwo ekologiczne miast w aspekcie zastosowania technologii RFID [564-580]

 

Marian Brzeziński, Magdalena Kijek, Jarosław Zelkowski, Rozmyty model organizacji dostaw z uwzględnieniem systemu eksploatacji pojazdów samochodowych [581-593]

 

Mariusz Gontarczyk, Magdalena Kijek, Jarosław Zelkowski, Ocena jakości usług kurierskich metodą servqual [594-607]

 

Małgorzata Grzelak, Jarosław Ziółkowski, Anna Borucka, Model b-learningu w procesie kształcenia podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej na przykładzie kierunku logistyka [608-625]

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł