Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 06/2008

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
37.80
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
W numerze:

Grzegorz Chodak
Edyta Ropuszyńska-Surma

Gospodarka magazynowa w sklepie internetowym
Artykuł stanowi pierwszą część cyklu dotyczącego szeroko pojętej gospodarki magazynowej w sklepach internetowych. Przeanalizowano w nim różne modele logistyczne występujące w e-sklepach. Określono wady i zalety outsourcingu logistycznego, w tym dropshippingu jako metody przeniesienia obsługi logistycznej na dostawcę. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród 396 polskich sklepów internetowych. Omówiono charakterystykę próby badawczej. Przeanalizowano wybór różnych modeli logistycznych w badanych sklepach. Artykuł kończą syntetyczne wnioski.

Inventory control in Internet shop
This article is the first one in the series concerning inventory control in internet shops. It analyzes different logistic models in internet shops and shows advantages and disadvantages of logistic outsourcing, especially the dropshipping model as a way of shifting logistic support to the supplier. The second part of the article contains presentation of the survey conducted in 396 Polish e-shops. It presents a description of sample of e-shops and analyzes the choice of different logistic models in those shops. The end of article contains brief conclusions.

Adam Kupczyk

Dynamiczne zmiany na rynku biopaliw transportowych w Polsce
W lutym 2007 r. na łamach miesięcznika "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" ukazał się artykuł poświecony tematyce biopaliw transportowych w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie obszarów, w których dokonały się istotne przeobrażenia, i ocena tych przeobrażeń dokonana na podstawie zestawienia aktualnych danych z danymi sprzed dwóch lat.

Dynamic changes in biofuels market in Poland
There has been a low share of the biofuels consumption in the transportation fuels consumption structure in Poland. In the year 2007 the national target of approx. 0,7% share of biofuels in total transportation fuels consumption was set, which has not been consistent with a 3,5% target defined in the 2003/30/EC directive. There are two major possible biofuels options considered in Poland currently: biodiesel and bioethanol. The starch bioethanol sector has a long history and in Poland and the production is regarded as well structured but more often now the 1-phase production technologies are . Biodiesel production in Poland has been in early phase, once there exists only a few medium-scale FAME production plants. The several investors plan the quick development of production in bioethanol and in FAME area. Compare begin of 2008 year to 2 years period before we can see improvement in political, technical, law and social surroundings of biofuels sector function. Improvement of this condition and opening Polish market for European Union unfortunately come in deterioration of competitive Polish producers.

Andrzej Buszko

Zasoby niematerialne w modelowaniu dostaw usług logistycznych w sektorze energetycznym
O sukcesie rynkowym przedsiębiorstw w coraz większym stopniu będzie decydować stan zasobów niematerialnych. Dlatego też modele zakładające analizę wyłącznie stanu zasobów materialnych stają mniej przydatne. Zdawały one egzamin w sytuacji ostrej walki konkurencyjnej i uwzględniały przede wszystkim aspekt popytowo-podażowy. Bardzo ważną zmianą w energetycznej niszy rynkowej jest pojawienie się kategorii sieci. Poszczególne przedsiębiorstwa tworzą sieć powiązań i od jej funkcjonowania (a nie tylko od danej jednostki) zależy końcowy wynik, który jest potwierdzany zarówno zachodzącymi procesami utożsamianymi z efektem finansowym, jak i oceną stanu zasobów niematerialnych. W tym celu konieczne jest wyodrębnienie poszczególnych kategorii zasobów niematerialnych i stosowanie do ich oceny właściwych mierników. W świetle przeprowadzonego wywodu ważne miejsce w przyjętej strategii zarządzania zajmuje zarządzanie wiedzą i TQM. Obie koncepcje są wobec siebie komplementarne i wzmacniają procesy zachodzące w sieci.

Logistic modeling in energy sector based on non material assets
The aim of this paper is to present the modeling changes in energy market niche. The close attention was put on the non material assets and forgetting the traditional way of energy companies evaluation. The rules of market net connection were presented.

Elżbieta Nawrocka
Sylwia Oparka

Zastosowanie koncepcji sieci logistycznej w procesie obsługi klienta hotelu
Celem artykułu jest zmniejszenie luk wiedzy na temat logistycznych aspektów obsługi klienta w hotelarstwie. W artykule zwrócono uwagę na specyfikę obsługi klienta i zidentyfikowano procesy logistyczne w hotelarstwie. Dużo miejsca poświęcono na przedstawienie koncepcji łańcucha dostaw w branży hotelarskiej. Podjęto także próbę analizy związków logistyki z marketingiem w procesie obsługi klienta hotelu, a na zakończenie zaproponowano zmiany w organizacji zadań logistycznych, które umożliwiają budowanie w hotelarstwie łańcucha dostaw opartego na wiedzy.

The application of logistics network concept in the process of hotel customer service
The objective of the hereby article is to shrink the gaps in knowledge about logistic aspects of servicing a client in hotel industry. The article focuses on the specific nature of customer service and identifies logistic processes in the hotel sector. Much attention is paid to the presentation of the delivery chain in hotel industry. There is also taken up an attempt to analyse relations between logistics and marketing in the process of hotel customer service, and finally there were suggested changes in the organization of logistics tasks, which facilitate the construction of the delivery chain based on knowledge in hotel industry.

Porady i Komentarze prawne

Marek Barowicz

Procedura udzielania zamówień publicznych w zależności od trybu postępowania
W poprzednim numerze "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" ukazał się artykuł, w którym przedstawiono zasady udzielania zamówień publicznych, scharakteryzowano poszczególne tryby udzielania tych zamówień i podano przesłanki ich stosowania. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie różnic w procedurze udzielania zamówień publicznych w zależności od przyjętego trybu.

Procedure of giving public orders depending on chosen manner
Public orders mean payable agreements, signed between orderer and performer, the object of which are services, supplies and building works. Essential manners of giving of public orders are: public invitation to tender and limited invitation to tender. Orderer can, after fulfillment of some conditions, gives also auxiliary orders.

Edukacja ekonomiczna

Paweł Lesiak

Ludzka twarz logistyki
W artykule przedstawiono brak zaufania w biznesie jako ważną kategorię ekonomiczną. Autor dowodzi, że obecnie należy budować zaufanie w polskiej branży TSL, m. in. poprzez spotkania różnych środowisk tworzących tę branżę, w czym ważną rolę powinno mieć środowisko akademickie.

Human dimension of the logistics sector
In this article the lack of trust has been considered as one of important economic categories. Nowadays it is necessary to re-build the trust within the logistics and transportation business in Poland by organizing meetings and conferences, especially under the auspices of academicians.
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł