Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 06/2012

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
49.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 6/2012

 

SPIS TREŚCI

 

45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Piotra Blaika

 

Piotr Blaik
Tendencje ozwojowe i integracyjne logistyki

 

Przedmiotem rozważań w artykule jest próba pogłębionej identyfikacji tendencji rozwojowych i integracyjnych logistyki. Wiele uwagi poświęcono w szczególności identyfikacji podstawowych wyznaczników rozwoju logistyki oraz systematyce i modelowaniu faz rozwoju logistyki. Na tym tle dokonana została autorska próba pogłębionej interpretacji i oceny rozwoju kolejnych koncepcji logistyki w postaci swoistej „mapy drogowej”, ilustrującej w formie linii rozwojowych ewolucję i przewartościowania celów, przedmiotu i zakresu instrumentów zarządczych przyporządkowywanych logistyce. Artykuł zamyka prezentacja znanych modeli integracji i ewolucji SCM, wskazujących na formy oraz etapy i stopień integracji logistyki oraz sfer działalności przedsiębiorstw i procesów ich współdziałania w łańcuchu dostaw.

 

Developmental and integrational tendencies of logistics

 

The subject of the consideration is an attempt to deeply identify the developmental and integrational tendencies of logistics. Much attention has been devoted particularly to the identification of the basic indications of logistics development as well as to the systematization and modelling logistics development stages. At this background, the author has attempted to deeply interpret and evaluate the development of subsequent logistics concepts in the form of “road map”, illustrating – in the form of developmental lines – the evolution and over-evaluation of the goals, the subject and scope of managerial instruments assigned to logistics. The paper finishes with the presentation of well-known SCM integration and evolution models, pointing at the forms, as well as stages and the degree of integration of logistics as well as business activity fields and the processes of their cooperation in the supply chain.

 

Elżbieta Gołembska
Współczesne trendy w kształtowaniu wizji logistyki przyszłości

 

Celem rozważań jest scharakteryzowanie wpływu współczesnych trendów rozwoju logistyki na kształtowanie nowej wizji logistyki w XXI w. Uznano, iż warunkiem koniecznym tworzenia takiej wizji jest potrzeba akcelerowania nowoczesnych form integracji i internacjonalizacji tak w przedsiębiorstwach, jak i pomiędzy nimi jako ogniwami międzynarodowego łańcucha dostaw. Co więcej, poziom integracji gospodarczej wzrastał wraz z kolejnymi falami globalizacji logistyki, przy czym pierwsza fala takiej globalizacji miała miejsce w latach 1950-1980, a rozpoczęła się pod koniec lat 80. i trwa do dziś.
W pracy przedstawiono także istotę zrównoważonego rozwoju logistyki oraz potrzebę konwergencji operacji logistycznych. W kontekście wdrażania zrównoważonego rozwoju logistyki w państwach UE szczególną uwagę zwrócono na logistykę jako strategię dla firmy, a za istotne w tym zakresie uznano „zarządzanie wysokiej prędkości” oraz bardzo pomocną strategię wyłaniającą się, która polega na bieżącym wykorzystywaniu informacji rynkowej, celem dostosowania produktów do życzeń i oczekiwań klienta. Logistyczny łańcuch wartości stanowi w tym kontekście strategiczne instrumentarium umożliwiające osiąganie i utrzymanie przewagi konkurencji. Efektem tych przemyśleń jest zaprezentowanie w ostatniej części pracy ważniejszych scenariuszy rozwoju logistyki przyszłości w XXI w.

 

Contemporary trends in the development of the future logistics vision

 

The article examines influences of contemporary trends in logistics on development of a new logistics vision in the 21st century. It is argued that development of such vision requires a faster implementation of new forms of integration and internationalisation, both within enterprises and between firms in their role as links in the global supply chain. The level of economic integration increased with subsequent waves of logistics globalisation, with the first wave taking place in the period 1950 – 1980, and the second, continuing to the present day, having begun towards the end of nineteen-eighties.
The study also explores the nature of sustainable development of logistics, and points to the need of international convergence of logistics operations. Looking at the implementation of sustainable logistics principles in the European Union, the article emphasises the role of logistics as a strategy for a firm, and in this context underlines the importance of “high velocity management” and a very useful concept of emergent strategy, whereby current market information is used to adjust products to meet changes in client needs and expectations. In this context the logistics value chain provides a strategic instrument facilitating achievement of sustained competitive advantage.
Drawing on the discussion presented in the study, the last section of the article considers major scenarios for the development of future logistics in the 21st century.

 

Mariusz Jedliński
Wyzwania i dylematy wobec mistrzostwa logistycznego – między praktyką logistyczną a nauką

 

Artykuł jest przekrojową formą przemyśleń i swoistej refleksji autora, dotyczących wzajemnych relacji między teoretycznymi aspektami logistyki a praktyką logistyczną obserwowaną w życiu gospodarczym. Opiera się w głównej mierze na przemyśleniach w zakresie dynamicznej zawartości i płynnych granic obszarów teorio-poznawczych, edukacji oraz najlepszych praktyk logistycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa. Jest w założeniu formą inspirującą do głębszej dyskusji w środowiskach naukowych i praktyki logistycznej w zakresie szeroko pojmowanego mistrzostwa logistycznego.

 

Challenges and dilemmas of logistics championship – between logistics practice and science

 

The paper is a cross-sectional form of author’s thoughts and a kind of reflection concerning the relationship between theoretical aspects of logistics and logistics practice observed in economy. It is based primarily on considerations in the scope of dynamic content and blurred borders between the areas of cognitive theories, education and best practices from logistics enterprises. The assumption of the paper is a form of inspiration for deeper discussion in academic and logistics practice in the scope of broadly understood logistics championship.

 

Danuta Kisperska-Moroń
Transformacja łańcuchów dostaw jako podstawa ewolucji kompetencji menedżerskich

 

Współczesne łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej złożonymi i dynamicznymi strukturami, przekształcając się w łańcuchy oparte na świadczeniu usług. Ponadto łańcuchy dostaw podlegają wpływom szeregu megatrendów, takich jak globalizacja, dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa, zarządzanie relacjami, przyjazność dla środowiska, społeczna odpowiedzialność itp. Wszystkie te procesy wymagają udoskonalonych i odmiennych kompetencji nowoczesnych menedżerów logistyki. Muszą oni być niezwykle elastyczni, utrzymując wszelkiego rodzaju relacje w łańcuchu dostaw, muszą umieć funkcjonować w multikulturowym otoczeniu pod presją czasu i różnorodności. Analiza kompetencji menedżerów w łańcuchach dostaw będzie bardzo pomocna w procesie kształtowania profesjonalnych programów edukacyjnych.

 

Transformation of supply chains as the basis for evolution of managerial competencies

 

Contemporary supply chains become more complex and more dynamic, demonstrating a general shift towards service-dominant structures. Moreover, those supply chains are influenced by a number of mega-trends such as globalization, drive for security, relationship management, environmental friendliness, social responsibility, etc. All those processes demand improved and changed skills of modern supply chain managers. They need to be extremely adaptive, maintaining all kinds of relationships, be able to function in multicultural environment and under the pressure of time and diversity. Analysis of their competencies will be helpful for designing various educational programs for logistics managers.

 

Władysław Szczepankiewicz
Rola instytucji handlu w kształtowaniu odpowiedzialnego łańcucha dostaw

 

W najszerszym znaczeniu zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa/społecznie odpowiedzialny łańcuch dostaw uwzględnia trzy współzależne komponenty: cele ekologiczne, cele społeczne oraz cele ekonomiczne. Jeżeli przyjmiemy hipotezę, ze handel jest to ogniwo konfrontacji oczekiwań konsumentów oraz koncepcji łańcucha dostaw to wydaje się, że rola handlu może mieć szczególne znaczenie w osiąganiu celów w zakresie kreowania modelu biznesu zrównoważonego rozwoju, który w swojej koncepcji uwzględnia nie tylko sukces biznesowy ale także wymiar społeczny i ekologiczny Wydaje się, iż szczególną rolę w tym zakresie może mieć z jednej strony kształtowanie oferty handlowej, z drugiej zaś edukacja w obszarze kształtowania zachowań konsumentów.

 

Role of the institution of the trade in the forming of the responsible supply chain

 

In general, the sustainable development of an enterprise and the socially responsible chain of supply refer to three interdependent components: ecological objectives, social objectives and economical objectives. If the hypothesis is formulated that the commerce constitutes a link of confrontation between the consumers' expectations and the concept of the supply chain it seems that the role of the commerce might be special in the process of creation of sustainable and socially responsible business model which involves not only the commercial success but also has the social and ecological aspects. It appears that shaping of the commercial offer on one hand and education on development of consumers' behavior on the other one, might play a particular role in this respect.

 

Jacek Szołtysek
Dostępność jako uniwersalna determinanta działań logistycznych realizowanych w sieciach

 

Niezależnie od dynamiki zmian w życiu ekonomicznym, społecznym czy w sferze militarnej istota logistyki pozostaje bez zmian – jest nią osiąganie dostępności. Jest ona realizowana odmiennie w sferze biznesu, społecznej czy w wojsku ze względu na różniące się wiązki celów brane pod uwagę w trakcie podejmowanych decyzji zarządczych. Artykuł prezentuje zmieniające się uwarunkowania i ich wpływ na logistykę.

 

Availability as the main determinant of logistics activities in networks

 

In spite of dynamic development of economy, social and military aspects of nowadays we observe, that the core of logistics activities is unchanged – it is availability. It is achieved in different way in business, military or social activities because of different bundle of aims while taking decisions. The paper presents changing circumstances of logistics applications and their influence on logistics.

 

Jarosław Witkowski
Pomiar i ocena spójności systemów logistyki miejskiej

 

Jedną z zasadniczych barier stosowania logistyki w zarządzaniu miastem są trudności przy ilościowym pomiarze i jakościowej ocenie poziomu spójności systemu logistyki miejskiej. W artykule przyjęto, że system logistyki miejskiej to celowo zorganizowany zbiór elementów, takich jak: jego interesariusze, infrastruktura, normy regulacyjne i system taryfowy oraz związki między nimi, które są zaangażowane w przepływy osób, ładunków oraz towarzyszących im informacji na obszarach zurbanizowanych. W odniesieniu do tak zdefiniowanych elementów systemu zaproponowano zestaw wskaźników i mierników do monitorowania i oceny poziomu spójności logistyki miejskiej w jej płaszczyźnie społeczno- ekonomicznej, technicznej, informacyjnej, finansowej i przestrzennej.

 

Measurement and evaluation connectivity of city logistics systems

 

One of the main barriers of logistics concept implementation in the practice of city management is the lack of consensus related to the quantitative measuring as well as qualitative evaluation of the city logistics system’s connectivity. The city logistics system can be understood as a deliberately organized set of elements, such as: stakeholders, infrastructure, regulatory standards and tariffs as well as relationships between them, which are involved in the process of flows of people, cargo and relevant information within urban areas. In the last part of the paper the list of measures and indicators for connectivity of city logistics systems measurement and evaluation has been proposed.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł