Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 06/2014

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 06/2014 

 

Plik do pobrania (CD)

 

Ewa Bielas

 

Analiza efektywności elementu podsystemu transportowego logistyki miejskiej - szybka kolej aglomeracyjna

 

Effectiveness analysis of the element of the transport subsystem of the city logistics of fast suburban railway

 

Przedmiotem rozważań jest analiza efektywności jednego z istotniejszych podsystemów logistyki miejskiej, czyli Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), będącej integralnym elementem systemu transportu zbiorowego. Badania oparto na ankietach przeprowadzonych wśród mieszkańców strefy podmiejskiej Krakowa. Opracowane prognozy potoków pasażerskich na trzech liniach komunikacyjnych, rekomendowanych do uruchomienia w ramach rozpatrywanego Projektu, stanowiły podstawę do sporządzenia rachunku zysku i strat przedsięwzięcia oraz oceny efektywności ekonomiczno-finansowej badanej inwestycji.

 

Słowa kluczowe: logistyka miejska, szybka kolej aglomeracyjna, efektywność ekonomiczno-finansowa.

 

A subject of deliberations is an effectiveness analysis of one of more essential subsystems of the city logistics, the fast suburban railway, an integral system components of the public transport. Examinations were based on surveys conducted amongst residents of the suburban zone of Cracow. Based on forecasts drawn up of passenger streams on three railway lines was drafted a profit and loss account and an evaluation of the economic-financial effectiveness stayed of examined investment.

 

Key words: city logistics, economic-financial effectiveness, fast suburban railway.

 

Adam Koliński

 

Problem pomiaru efektywności procesu produkcji w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw

 

The problem of efficiency measurement of production process in terms of supply chain management

 

Analiza efektywności procesu produkcji pomimo licznych odniesień literaturowych nie jest popularna w praktyce gospodarczej. Jednym z głównych czynników jest brak jednoznacznie określonego zakresu normatywnego wskaźników, służących do oceny efektywności procesu produkcji. Biorąc pod uwagę wybór strategii, wyniki wskaźników mogą zostać ocenione w sposób odmienny. W niniejszym artykule została podjęta próba omówienia wpływu wyboru strategii na zakres normatywny wskaźników oceny efektywności produkcji.

 

Słowa kluczowe: efektywność procesu produkcji, controlling operacyjny, normatywy produkcji.

 

Analysis of the production process efficiency despite numerous literature references is not popular in business practice. One of the main factors is the lack of clearly defined normative range of production process efficiency indicators. Having regard to the choice of strategy, performance of indicators can be assessed in different ways. In this article, author attempted to discuss the impact of the strategy on the choice of the normative range of indicators to assess the production process efficiency.

 

Key words: production process efficiency, operational controlling, production normative.

 

Paulina Golińska

 

Metodyka oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów w procesach wtórnego wytwarzania - na przykładzie branży samochodowej

 

The assessment framework for the sustainability in remanufacturing operations – an example of the automotive industry

 

Polityka zrównoważonego rozwoju coraz częściej pojawia się w strategiach przedsiębiorstw. Na poziomie operacyjnym szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, pojawiają się liczne problemy związane z doborem odpowiednich wskaźników oraz oceną stanu obecnego i identyfikacją obszarów wymagających usprawnień. Celem artykułu jest prezentacja metodyki oceny poziomu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem samochodów wycofanych z eksploatacji. Autorka prezentuje główne założenia metodyki oraz prezentuje przykład jej zastosowania.

 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ocena wykorzystania zasobów, wtórne wytwarzanie.

 

Nowadays the sustainability issues are appearing more often in the strategies of the companies. At the operational level, particularly for small and medium-sized enterprises, there are numerous problems associated with the selection of the appropriate indicators and assessment of the current state, in order to and identify areas which needed improvement. The aim of the article is to present the methodology for assessing the level of sustainability in companies involved in the remanufacturing of end-of-life vehicles. The author presents the main objectives of the methodology and presents an example of its application.

 

Key words: remanufacturing, sustainability of operations, sustainability assessment.

 

Karolina Werner - Lewandowska

 

Perspektywa rozwoju remanufacturingu części samochodowych w Polsce

 

The remanufacturing of the automotive components in Poland - development perspective

 

Analiza danych statystycznych na temat potencjalnych części samochodowych dostępnych do remanufacturingu w Polsce, wskazuje w tym względzie trend rosnący. W artykule dokonano analizy danych statystycznych dotyczących zasobów do realizacji procesu remanufacturingu oraz zasobów do realizacji procesu remanufacturingu. Oba elementy przedstawionej analizy wskazują tendencję, które według autorki pokazuje znaczny potencjał dla rozwoju procesu regeneracji części samochodowych w Polsce.

 

Słowa kluczowe: remanufacturing części samochodowych, rozwój remanufaturingu w Polsce.

 

The analysis of statistical data on the prospective for the remanufacturing of the automotive components in Poland, indicates in this respect, a growing trend. Both items presented analysis - resources and input stream show increasing trend, which according to the author demonstrates the potential existing in Poland for the development process The remanufacturing of the automotive components.

 

Key words: the remanufacturing of the automotive components, the development of remanufaturing in Poland.

 

Logistyka, produkcja i zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście realizacji polityki zrównoważonego rozwoju

 

W najbliższym numerze:

 

Dominik Zimon - Politechnika Rzeszowska, Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki

 

Kamil Czaja

 

Wykorzystanie giełdy Trans do optymalizacji procesów transportowych

 

The usage of freight exchange Trans in order to optimize transport processes

 

Głównym celem publikacji była charakterystyka giełdy transportowej Trans, czyli narzędzia wykorzystywanego do optymalizacji procesów transportowych. W pracy skupiono się na omówieniu podstawowych zasad funkcjonowania giełdy transportowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wbudowanego w program komunikatora internetowego. Ponadto opracowano procedurą systemową ułatwiającą wdrożenie giełdy w przedsiębiorstwach transportowych.

 

Słowa kluczowe: giełda, transport, procedura, optymalizacja.

 

The main aim of the publication was to characterize the transport exchanges Trans, that is a tool used to optimize transport processes. The paper focuses on discussing the fundamental principles of the freight exchange with particular reference to the built-in instant messaging program. Moreover, procedure was developed to facilitate the implementation of the
exchange system in transport enterprises.

 

Keywords: stock market, transport, procedure optimization.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł