Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 06/2015

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
54.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 06/2015

 

PLIK DO POBRANIA PDF

 

Spis treści

 

Arkadiusz Kawa

 

Podejście do współpracy w branży TSL na przykładzie elektronicznej giełdy transportowej

 

Approach to cooperation in the logistics industry on the example of the electronic freight exchange

 

Streszczenie:

 

Obecnie dzięki technologiom internetowym w każdej chwili i miejscu menedżerowie mają dostęp do informacji biznesowych. Przykładem są elektroniczne giełdy transportowe, z których coraz chętniej korzystają logistycy. Szacuje się, że ok. 90% przedsiębiorstw przewozowych w Europie korzysta z internetowego pośrednictwa transportowego. Relacje między użytkownikami giełd kojarzą się często z nietrwałością lub jednorazowością. Przykład Trans.eu pokazuje, że mimo wielu barier środowisko giełdy umożliwia budowanie relacji długoterminowych. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia do współpracy przez użytkowników elektronicznej giełdy transportowej. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania empiryczne.

 

Słowa kluczowe: branża TSL, elektroniczne giełdy transportowe, współpraca.

 

Summary:

 

Nowadays, thanks to Internet technologies, business information can be accessed anytime and anywhere. One example are electronic freight exchanges, which are increasingly used by logistics specialists. It is estimated that approx. 90% of freight companies in Europe use transport agencies on the Internet. The relations between users of freight exchanges are often associated with instability or one-off nature. The example of Trans.eu shows that, despite many barriers, the freight exchange environment allows to build long-term relationships. This article presents an approach to co-operation between electronic freight exchange users. For the purpose of the article, empirical research was carried out.

 

Keywords: logistics industry, electronic freight exchanges, cooperation.

 

Iwona Pisz, Iwona Łapuńka

 

Modelowanie i symulacja ryzyka projektu

 

Project risk modeling and simulation

 

Streszczenie:

 

Praca przedstawia problematykę zarządzania ryzykiem projektu ze szczególnym uwzględnieniem fazy analizy ryzyka. W pracy przedstawiono autorskie podejście do oceny ilościowej ryzyka. Analiza i kwantyfikacja ryzyka przeprowadzona została z wykorzystaniem modelowania rozmytego w środowisku MATLAB oraz modelowania i symulacji komputerowej w środowisku ADONIS. Przedstawiono przykład kwantyfikacji i hierarchizacji ryzyka na przykładzie rzeczywistego projektu realizowanego w branży energetycznej z wykorzystaniem Rozmytych Systemów Wnioskujących. W przedstawionym przykładzie pokazano wykorzystanie symulacji w programie ADONIS w celu oszacowania wpływu ryzyk na czas i koszt projektu. W pracy nie analizowano wpływu ryzyka na pozostałe cele projektu, tj. zakres, jakość.

 

Słowa kluczowe: ryzyko, niepewność, projekt, Rozmyty System Wnioskujący, modelowanie, symulacja, MATLAB, ADONIS.

 

Summary:

 

The paper presents the problem of project risk management with particular emphasis on the risk assessment. The authors describe own approach to quantitative risk assessment. The proposed approach combine fuzzy modeling in MATLAB environments and modeling in ADONIS environment. The proposed approach has been applied for quantification and prioritization of project risk. An practical example of project has been presented in a chosen enterprise from energy industry. The sources of data used in the example were collected from interview surveys with project experts. Fuzzy Inference Systems are used to identify and assess potential risks. The risks were modelling in ADONIS. The authors used simulation in this system to assess the impact of risks on time and cost of the project. The author did not assess the impact of project risk on the another project aims, ie. scope and quality.

 

Key words: risk, uncertainty, project, Fuzzy Inference System, modelling, simulation, MATLAB, ADONIS.

 

Urszula Motowidlak

 

Przegląd działań w zakresie poprawy efektywności paliwowej i redukcji emisji CO2 pojazdów ciężarowych

 

Overview of activities improving fuel efficiency and reducing CO2 emissions of the Heavy Duty Vehicles

 

Streszczenie:

 

Zawarte w Białej księdze dla transportu cele dotyczące redukcji do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 60% względem 1990 r., jak również zmniejszenia zużycia ropy naftowej o ok. 70% w stosunku do 2008 r. są zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju oraz koncepcją gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja tych celów wymagać będzie skoordynowanych i zdecydowanych działań w odniesieniu do całego systemu transportu, jak również poszczególnych jego rodzajów. Jedną z głównych przesłanek przemawiających za słusznością przyjętej w maju 2014 r. strategii na rzecz ograniczenia emisji GHG i redukcji zużycia paliwa przez pojazdy ciężarowe jest dynamiczny wzrost przewozów towarowych i towarzyszące temu wzrostowi następstwa.

 

Z oceny skutków, która leży u podstaw powyższej strategii wynika, że emisje CO2 pojazdów ciężarowych wzrosły w latach 1990–2013 o ok. 36%. W 2013 r. emisje te stanowiły ok. ¼ emisji transportu ogółem i ok. 5% całkowitych emisji GHG UE. Według prognoz opartych na scenariuszu „braku zmian” w latach 2030-2050 całkowite emisje CO2 pojazdów ciężarowych w Unii Europejskiej (UE) utrzymają się na poziomie podobnym do obecnego, a zatem będą o około 35% wyższe niż w 1990 r. Negatywne skutki zewnętrzne rozwoju transportu ciężarowego przejawiające się m.in. antropogenicznymi zmianami klimatu czy nieefektywną gospodarką paliwami wskazują na pilną potrzebę podjęcia działań na rzecz złagodzenia tych skutków. Wykorzystując duży potencjał rozwiązań technologicznych wskazano, że pojazdy ciężarowe mogą w znaczący sposób obniżyć swoje potrzeby energetyczne i towarzyszące im poziomy emisji CO2.

 

Słowa kluczowe: transport ciężarowy, koszty zewnętrzne, emisje CO2, zużycie paliw.

 

Summary:

 

Aims, which are included in White Book concerning transport, regarding reduction of the greenhouse-gases’ emission till 2050 by 60% in comparison in 1990 and goals regarding decreasing of the oil’s consumption by about 70% compared with 2008 are true to the sustainable development strategy and to the concept of low-emission economy. The coordinated and unhesitating actions concerning the whole transport sector, as well as the given types of transport sector, will be needed in order to achieve these goals. One of the most important arguments in favor of the strategy’s rightness, which was accepted in May 2014 and concerned the reduction of the greenhouse-gases and the reduction of the oil’s consumption by the lorries, is the dynamic growth of the freight carriage and its results.

 

Analyzing the results of this strategy, it was estimated that the CO2 emissions of the lorries have grown by about 36% in 1999-2013. In 2013 these emissions were about ¼ of all transport emissions and about 5% of the all greenhouse-gases’ emission in EU. According to the forecasts, which assume no changes, the whole CO2 emission of the lorries will be at the similar level to the current one. In a consequence these emissions will be by about 35% higher than in 1990. The negative effects of the external truck transport’s development, e.g. climate changes, ineffective fuels’ economy, indicate the urgent need of undertaking actions in order to mitigate these results. Using the big potential of the technological solutions, it was proven that the lorries can significantly decrease their energy needs and emission levels.

 

Key words: truck transport, external costs, CO2 emissions, fuel consumption.

 

Edukacja ekonomiczna

 

Katarzyna Nowicka

 

Centra usług wspólnych w Polsce

 

Shared Services Centers in Poland

 

Streszczenie:

 

Centralizacja wybranych procesów w przedsiębiorstwie i ich outsourcing może prowadzić do ograniczenia kosztów, bądź poprawy osiąganych efektów, np. w kontekście czasu lub poziomu jakości obsługi klienta. Aktualnie przedsiębiorcy mają możliwość dywersyfikacji funkcjonalności wykorzystywanych zasobów pomiędzy aktywa własne a te, które są dostępne u zewnętrznych dostawców zlokalizowanych w różnych częściach świata. Centra usług wspólnych stanowią od kilku lat interesującą alternatywę wobec zamrażania kapitału w aktywa nie dodające wartości kluczowym kompetencjom podmiotu gospodarczego. Na globalnej mapie lokalizacji SSC i BPO coraz wyraźniej rysuje się rola Polski jako miejsca alokacji usług realizujących procesy przedsiębiorstw w różnych branżach i różnych krajów pochodzenia.

 

Słowa kluczowe: Shared Services Centers, Business Process Outsourcing, centra usług wspólnych.

 

Summary:

 

Centralization of selected business processes and their outsourcing can lead to a reduction of costs or performance improvement i.e. in terms of time shortening or increasing level of customer service. Currently, entrepreneurs have the opportunity to diversify the functionality of resources used between own assets and those that are available from external suppliers located in various parts of the world. Shared service centers for several years are an interesting alternative to not to freezing of capital into the assets that do not add value to key competences. On the global map of the location of the SSC and BPO Poland is an interesting place for the allocation of services supporting the processes of enterprises in different industries and different countries of origin.

 

Key words: Shared Services Centers, Business Process Outsourcing.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Monika Górska, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

Kamila Adamus, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

 

Determinanty jakości usług transportowych w logistycznej obsłudze klienta

 

Determinants of quality transport services in the logistics consumer service

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z jakością usług świadczonych w przedsiębiorstwach logistycznych. Dokonano analizy i oceny usług wybranego przedsiębiorstwa transportu przewozowego. W tym celu w pierwszej kolejności scharakteryzowano profil działalności podmiotu. Następnie dzięki zastosowaniu metody SERVQUAL dokonano oceny świadczenia jakości usług wykorzystując do tego celu osoby bezpośrednio związane z tym procesem – wybranych klientów przedsiębiorstwa. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na ocenę jakości usług i wskazanie kierunków doskonalenia.

 

Słowa kluczowe: jakość usług, transport, metoda SERVQUAL.

 

Summary:

 

The paper presents selected issues associated with the quality of services provided in logistics companies. The analysis and evaluation of selected company services in freight transport industry was made. For this purpose profile characterization of the entity was carried. Then, through the use of SERVQUAL method an assessment of quality of service was done. For this purpose the persons directly associated with this process - selected enterprise customers - was used. The obtained results allow to assess company's quality of services and indicate the directions for improvement.

 

Key words: quality of services, transport, SERVQUAL method.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł